Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Chương 19: Quản trị ngân hàng

Tóm tắt Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Chương 19: Quản trị ngân hàng: ... từ cổ phiếu của ngân hàng. Phần lớn các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy giá cổ phiếu ngân hàng có quan hệ ngược với biến động lãi suất. Phân tích hồi quy có thể được áp dụng kết hợp với biện pháp value-at-risk (VAR) để đánh giá mức độ tác động của thay đổi lãi suất đến giá trị thị trường của ng...ủa việc phân bổ các khoản vay tới thu nhập và rủi ro Thẻ tín dụng và các khoản vay tiêu dùng của khách hàng mang lại tỷ lệ lợi nhuận cao nhất cho nhấn hàng so với chi phí vốn của ngân hàng. Thẻ tín dụng và vay tiêu dùng có tỷ lệ vỡ nợ cao hơn so với các loại khoản vay khác Nhiều ngân hàng đưa ra... các công cụ phái sinh. Đo lường rủi ro thị trường Các Ngân hàng thường sử dụng cách tính giá trị chịu rủi ro VaR - value at risk để tính toán mức độ ảnh hưởng của rủi ro thị trường đến ngân hàng Là việc tính toán tổn thất lớn nhất có thể xảy ra do thay đổi trong giá cả thị trường dựa trên một...

pdf48 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 331 | Lượt tải: 1download
Nội dung tài liệu Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Chương 19: Quản trị ngân hàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ác thành viên của ngân hàng,
Đảm bảo sự chính xác về tình hình tài chính và hoạt động của Ngân hàng,
Giám sát các chính sách về tăng trưởng,
Kiểm soát các chính sách về thay đổi cấu trúc vốn,
Đánh giá tình hình hoạt động và xử lý ngay khi có biểu hiện của sự suy yếu
Ngân hàng có thể rơi vào tình trạng thiếu thanh khoản nếu như
những nguồn tiền ra vượt quá những nguồn tiền vào
Có thể xử lý bằng cách tăng thêm các khoản nợ hoặc bán bớt tài sản.
Các ngân hàng cần duy trì một lượng tài sản có tính lỏng nhằm đáp
ứng các nhu cầu về thanh khoản khi cần thiết và sử dụng lượng
quỹ còn lại để đáp ứng các mục đích khác.
Thực tế cho thấy các ngân hàng mạnh có khả năng duy trì tính thanh khoản
thấp
Sử dụng chứng khoán hoá để tăng thanh khoản
Chứng khoán hoá là việc bán các tài sản của ngân hàng cho một bên uỷ thác
phát hành chứng khoán được thế chấp bởi các tài sản đó.
Chứng khoán hoá giúp chuyển đổi các dòng tiền thu được trong tương lai về
hiện tại
Hoạt động của Ngân hàng bị ảnh hưởng bởi thu nhập từ lãi suất
thu được so sánh với lãi suất phải trả:
Trong thời kỳ lãi suất tăng, lãi biên ròng của ngân hàng có xu hướng giảm nếu
như các tài sản có của ngân hàng này nhạy cảm với lãi suất hơn các tài sản nợ
Trong thời kỳ lãi suất giảm, lãi biên ròng của một ngân hàng có xu hướng tăng
nếu như các tài sản có của ngân hàng này nhạy cảm với lãi suất hơn các tài sản
nợ
Assets
expenses Interest - revenues Interest
margin interest Net 
7% %
Thời gian Thời gian
Lãi suất cho vay
Chi phí quỹ
sp
re
ad
Lãi suất tăng Lãi suất giảm
Chi phí quỹ
Lãi suất cho vay
Để đo lường rủi ro lãi suất, ngân hàng thường xác định rủi ro và sử
dụng các biện pháp đánh giá lãi suất tương lai để xác định có cần
thiết phòng vệ rủi ro lãi suất và phòng vệ như thế nào
Các biện pháp đánh giá rủi ro lãi suất:
Phân tích khe hở (GAP)
Phân tích kỳ hạn trung bình
Phân tích hồi quy
Các biện pháp đánh giá rủi ro lãi suất:
Phân tích khe hở
Khe hở được định nghĩa là:
GAP = Các tài sản có nhạy cảm với lãi suất – Các tài sản nợ nhạy cảm với lãi suất
Tỷ suất GAP là tỷ lệ được tính bằng cách lấy các tài sản có nhạy cảm với lãi suất chia
cho các tài sản nợ nhạy cảm với lãi suất
10
Philly Bank generated interest revenues of $100 million last year and $45
million in interest expenses. Philly bank has $2 billion in assets, of
which $800 million are rate-sensitive. Philly also has $700 million in
rate-sensitive liabilities. What are Philly Bank’s gap and gap ratio?
%29.114
000,000,700$
00$800,000,0
ratio Gap
000,000,100$
000,000,700$000,000,800$
sliabilitie sensitive Rate - assets sensitive RateGap




Các biện pháp đánh giá rủi ro lãi suất (tiếp):
Phân tích khe hở (tiếp)
Các ngân hàng thường phân chia các tài sản có và tài sản nợ thành các khoản mục
dựa vào thời điểm tái định giá và tính toán khe hở cho mỗi danh mục.
Các ngân hàng phải quyết định cách phân chia tài sản có và tài sản nợ dựa trên mức
độ nhạy cảm và không nhạy cảm đối với lãi suất.
Mỗi ngân hàng có thể có hệ thống đánh giá riêng bởi trên thực tế không có một biện
pháp đo lường khe hở nào là hoàn hảo.
Các biện pháp đánh giá rủi ro lãi suất (tiếp):
Biện pháp kỳ hạn trung bình
Kỳ hạn giúp xác định được mức độ khác biệt trong độ nhạy cảm đối với lãi suất:
Kỳ hạn trung bình của danh mục các tài sản có của ngân hàng là bình quân gia quyền của
DUR các tài sản có trong danh mục.







n
t
t
t
n
t
t
t
k
C
k
tC
1
1
)1(
)1(
)(
DUR
Các biện pháp đánh giá rủi ro lãi suất (tiếp):
Biện pháp kỳ hạn trung bình
Ngân hàng cũng có thể ước lượng kỳ hạn của danh mục các tài sản nợ và từ đó ước
lượng khe hở kỳ hạn trung bình:
Khe hở kỳ hạn trung bình bằng 0 có nghĩa là Ngân hàng đó không gặp phải vấn đề
về rủi ro lãi suất
Một ngân hàng có khe hở kỳ hạn trung bình dương có nghĩa là ngân hàng này đang
bị tác động xấu bởi lãi suất tăng và ngược lại khi lãi suất giảm
DURGAP = DURAS- DURLIAB´ LIAB/AS( )éë ùû
Các biện pháp đánh giá rủi ro lãi suất (tiếp):
Biện pháp kỳ hạn trung bình (tiếp)
Các tài sản thời gian đáo hạn ngắn có kỳ hạn trung bình ngắn hơn
Các tài sản có tần suất coupon cao hơn có kỳ hạn trung bình ngắn hơn
Khả năng áp dụng DUR bị hạn chế đối với các tài sản đáo hạn trong khoảng thời
gian rất ngắn.
Các biện pháp đánh giá rủi ro lãi suất (tiếp):
Biện pháp hồi quy
Một ngân hàng có thể đánh giá rủi ro lãi suất bằng cách nghiên cứu và đánh giá
mức độ tác động của các biến đổi của lãi suất trong quá khứ đến các kết quả hoạt
động của ngân hàng đó.
Phải chọn một biến đại diện cho kết quả hoạt động của ngân hàng và lãi suất hiện
hành và áp dụng biện pháp phân tích hồi quy:
uiBRBBR m  210
Các biện pháp đánh giá rủi ro lãi suất (tiếp):
Biện pháp hồi quy (tiếp)
Một hệ số tương quan dương (âm) cho thấy lãi suất tăng có ảnh hưởng tích cực
(tiêu cực) đến hoạt động của ngân hàng.
Nếu như hệ số tương quan bằng không, các biến đổi của lãi suất không có ảnh
hưởng gì đến thu nhập từ cổ phiếu của ngân hàng.
Phần lớn các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy giá cổ phiếu ngân hàng có quan hệ
ngược với biến động lãi suất.
Phân tích hồi quy có thể được áp dụng kết hợp với biện pháp value-at-risk (VAR) để
đánh giá mức độ tác động của thay đổi lãi suất đến giá trị thị trường của ngân hàng.
Quyết định về phòng vệ rủi ro lãi suất
Các Ngân hàng phải cân nhắc sử dụng các biện pháp đánh giá rủi ro lãi suất
cùng với các dự báo về biến động của lãi suất nhằm đưa ra quyết định có nên
phòng vệ rủi ro lãi suất hay không.
Do không có một biện pháp nào là hoàn hảo cho các tổ chức, một số Ngân
hàng sử dụng cả ba phương pháp để đo lường rủi ro tín dụng.
Nhìn chung, cả ba phương pháp nêu trên đều đưa tới cùng một kết luận
18
Gap Analysis
If the bank’s gap is:
Negative
Positive
Increase
Increase
Decrease
Decrease
and interest rates 
are expected to:
the bank should:
Consider hedging
Remain unhedged
Remain unhedged
Consider hedging
19
Duration Gap Analysis
If the bank’s 
duration gap is:
Negative
Positive
Increase
Increase
Decrease
Decrease
and interest rates 
are expected to:
the bank should:
Remain unhedged
Consider hedging
Consider hedging
Remain unhedged
20
Regression Analysis
If the bank’s 
Interest rate coefficient is:
Negative
Positive
Increase
Increase
Decrease
Decrease
and interest rates 
are expected to:
the bank should:
Consider hedging
Remain unhedged
Remain unhedged
Consider hedging
Các biện pháp được sử dụng để giảm rủi ro lãi suất
Khớp kỳ hạn
Ngân hàng có thể khớp thời gian đáo hạn của một khoản tiền gửi với một tài sản có
cùng hạn thanh toán.
Phương pháp này rất khó thực hiện bởi các khoản tiền gửi thường dưới hình thức
ngắn hạn.
Sử dụng các khoản cho vay lãi suất thả nổi
Các khoản cho vay lãi suất thả nổi cho phép các ngân hàng sử dụng các khoản tiền
gửi ngắn hạn để bù đắp cho các tài sản dài hạn
Nếu chi phí vốn thay đổi thường xuyên hơn mức độ thay đổi của tài sản thì vẫn có
rủi ro lãi suất
Có thể dẫn tới rủi ro tín dụng
Các biện pháp được sử dụng để giảm rủi ro lãi suất (tiếp)
Sử dụng hợp đồng tương lai lãi suất
Việc bán các hợp đồng tương lai trái phiếu kho bạc ngay trước đợt tăng lãi suất sẽ
mang lại lợi nhuận.
Kích cỡ mở vị thế tương lai của ngân hàng phụ thuộc vào quy mô danh mục các tài
sản có của ngân hàng, mức lộ rủi ro lãi suất và dự báo của ngân hàng về biến động
lãi suất trong tương lai.
Các biện pháp được sử dụng để giảm rủi ro lãi suất (tiếp)
Sử dụng hợp đồng hoán đổi lãi suất
Nếu như một ngân hàng có các tài sản nợ nhạy cảm với lãi suất hơn các tài sản có,
ngân hàng đó có thể hoán đổi các khoản thanh toán với lãi suất cố định với các
khoản thanh toán với lãi suất biến đổi trong một khoảng thời gian xác định.
Nếu lãi suất tăng, ngân hàng sẽ được lợi từ việc này bởi các khoản thanh toán thu
được từ việc hoán đổi sẽ tăng trong khi các khoản thanh toán phải chi trả được tính
với lãi suất cố định.
Nếu như một ngân hàng có các tài sản có nhạy cảm với lãi suất hơn các tài sản nợ,
Ngân hàng đó có thể hoán đổi các khoản thanh toán với lãi suất biến đổi với các
khoản thanh toán với lãi suất cố định.
Các biện pháp được sử dụng để giảm rủi ro lãi suất (tiếp)
Sử dụng hợp đồng quyền chọn trần lãi suất (interest rate caps)
Là thoả thuận về việc nhận các khoản thanh toán khi lãi suất của một chứng khoán
nhất định hay của một danh mục tăng vượt quá một mức độ nhất định trong một
khoảng thời gian xác định, có thể được sử dụng để phòng vệ rủi ro lãi suất.
Trong suốt thời gian lãi suất tăng, hợp đồng trần lãi suất giúp ngân hàng có nguồn thu bù
đắp khi xảy ra sự sụt giảm của spread.
Tỷ trọng quỹ lớn của ngân hàng được sử dụng vào việc cho vay
hoặc mua các chứng khoán nợ, làm ngân hàng lộ rủi ro tín dụng.
Sự đánh đổi giữa rủi ro tín dụng và thu nhập kỳ vọng
Bởi vì một ngân hàng không thể đồng thời tối ưu hoá thu nhập và tối thiểu
hoá rủi ro tín dụng, ngân hàng phải thoả hiệp:
Lựa chọn một số tài sản mang lại thu nhập cao nhưng có mức độ rủi ro tín dụng cao.
Lựa chọn những tài sản an toàn hơn nhưng mang lại thu nhập thấp hơn.
Ngân hàng cố gắng có thu nhập cao hợp lý và duy trì rủi ro tín dụng ở mức độ
có thể chấp nhận được.
Sự đánh đổi giữa rủi ro tín dụng và thu nhập kỳ vọng (cont’d)
Tác động của việc phân bổ các khoản vay tới thu nhập và rủi ro
Thẻ tín dụng và các khoản vay tiêu dùng của khách hàng mang lại tỷ lệ lợi nhuận
cao nhất cho nhấn hàng so với chi phí vốn của ngân hàng.
Thẻ tín dụng và vay tiêu dùng có tỷ lệ vỡ nợ cao hơn so với các loại khoản vay khác
Nhiều ngân hàng đưa ra các tiêu chuẩn tín dụng dễ dàng để thúc đẩy kinh doanh thẻ tín
dụng
Đối với những ngân hàng cấp tín dụng quá dễ dàng, thu nhập từ thẻ tín dụng bị sụt giảm
bởi những chi phí do tỷ lệ nợ xấu cao mang lại.
Sự đánh đổi giữa rủi ro tín dụng và thu nhập kỳ vọng (cont’d)
Những thay đổi trong lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro
Các ngân hàng thường điều chỉnh danh mục tài sản dựa trên những thay đổi của
điều kiện nền kinh tế
Các ngân hàng thường giảm các khoản cho vay và tăng cường mua các chứng khoán có tỷ lệ
rủi ro thấp khi nền kinh tế gặp khó khăn.
Khi nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi vào năm 2003, các ngân hàng đã cung cấp nhiều hơn
các khoản vay có tỷ lệ rủi ro cao hơn
Đo lường rủi ro tín dụng
Các ngân hàng thường thuê các chuyên gia về tín dụng để rà soát lại các thông
tin tài chính của các tổ chức có nhu cầu vay vốn và đánh giá về mức độ tín
nhiệm của họ.
Xác định yêu cầu tài sản thế chấp
Ngân hàng phải xác định có cần yêu cầu thế chấp cho khoản vay
Xác định tỷ lệ cho vay
Các chỉ số xếp hạng được sử dụng để xác định mức phí ngoài tỷ lệ lãi suất cơ bản tuỳ
theo mức độ rủi ro tín dụng
Một số khoản vay dành cho các khách hàng cao cấp thường được hưởng mức lãi
suất thấp hơn mức lãi cơ bản.
Đa dạng hoá rủi ro tín dụng
Các ngân hàng phải đa dạng hoá các khoản cho vay của họ để đám bảo rằng
các khách hàng của họ không có cùng một nguồn thu nhập.
Áp dụng lý thuyết về quản lý danh mục vào quản lý danh mục các khoản cho
vay
Phương sai của thu nhập từ một danh mục tài sản là:
Hiệp phương sai đo lường mức độ dịch chuyển của thu nhập từ tài sản trước những
dịch chuyển của danh mục tài sản.

 

n
i
n
j
jijip RRCOVww
1 1
2 ),(
Đa dạng hoá rủi ro tín dụng (tiếp)
Hiệp phương sai tương đương với hệ số tương quan giữa thu nhập từ tài sản
nhân với độ lệch chuẩn của thu nhập từ mỗi tài sản:
Phương sai của danh mục tương quan thuận với hệ số tương quan giữa các
thu nhập từ tài sản
Nếu như các khoản vay của một ngân hàng chỉ dựa trên một yếu tố kinh tế cụ
thể, thu nhập sẽ có mức độ tương quan rất cao.

 

n
i
n
j
jiijjip ww
1 1
2 
Đa dạng hoá rủi ro tín dụng (tiếp)
Đa dạng hoá rủi ro tín dụng theo ngành
Nếu một ngành trong nền kinh tế gặp phải những khó khăn, các khoản vay tới các
ngành khác sẽ bị cô lập.
Đa dạng hoá các khoản vay theo ngành sẽ ít có tác dụng khi nền kinh tế gặp khó
khăn.
Đa dạng hoá rủi ro tín dụng theo địa lý
Đa dạng các khoản vay theo vùng, miền sẽ giúp giảm thiểu rủi ro trong danh mục
cho vay do có hệ số tương quan thấp.
Đa dạng hoá rủi ro tín dụng (tiếp)
Đa dạng hoá quốc tế các khoản vay
Đa dạng hoá các khoản vay theo các quốc gia sẽ giúp giảm thiểu rủi ro đối với từng
quốc gia riêng lẻ.
Các ngân hàng nên đánh giá mức độ rủi ro của mỗi quốc gia và nên tập trung vào
các quốc gia có xếp hạng rủi ro cao.
Cuộc khủng hoảng nợ toàn cầu trong những năm 1980 và khủng hoảng Châu Á năm
1997 đã làm giảm mong muốn đa dạng hoá các khoản tín dụng ra nước ngoài của
các ngân hàng.
Đa dạng hoá rủi ro tín dụng (tiếp)
Bán lại các khoản vay
Các ngân hàng có thể loại trừ các khoản vay có rủi ro cao trong danh mục của họ
bằng cách bán lại các khoản vay này trên thị trường thứ cấp
Việc bán lại các khoản vay cho phép những ngân hàng khởi nguồn của khoản vay có
điều kiện để tiếp tục cung cấp dịch vụ cho vay
Điều chỉnh lại danh mục các khoản vay dựa theo các điều kiện của nền kinh tế
Khi các điều kiện kinh tế xấu đi, danh mục các khoản vay của ngân hàng sẽ bị ảnh
hưởng nặng nề bởi các điều kiện của nền kinh tế cho dù ngân hàng có mua thêm các
trái phiếu kho bạc
Rủi ro thị trường hình thành do những thay đổi trong giá trị chứng
khoán tạo ra từ những biến đổi trong thị trường, ví dụ như sự thay
đổi của tỷ giá hối đoái, lãi suất hay giá cả tài sản cầm cố.
Khi ngân hàng cung cấp các dịch vụ mới liên quan đến giao dịch chứng khoán,
ảnh hưởng của rủi ro thị trường cũng tăng lên
Ngân hàng đối mặt với nhiều rủi ro thị trường hơn vì sự gia tăng giao dịch các
công cụ phái sinh.
Đo lường rủi ro thị trường
Các Ngân hàng thường sử dụng cách tính giá trị chịu rủi ro VaR - value at risk
để tính toán mức độ ảnh hưởng của rủi ro thị trường đến ngân hàng
Là việc tính toán tổn thất lớn nhất có thể xảy ra do thay đổi trong giá cả thị trường
dựa trên một mức độ tin cậy nhất định.
Ngân hàng ước tính các tác động có thể xảy ra khi có một biến cố bất lợi ảnh hưởng
đến vị thế của ngân hàng dựa trên độ nhạy cảm của các giá trị vị thế của ngân hàng
đó với biến cố xảy ra.
Sử dụng phương pháp VaR, các ngân hàng có thể đảm bảo rằng họ có đủ vốn để
giảm bớt các ảnh hưởng bất lợi từ các biến cố gây ra.
Đo lường rủi ro thị trường
Ngân hàng xem xét lại các phương pháp đo lường rủi ro thị trường
Các Ngân hàng thường xuyên rà soát lại ước tính của mình về rủi ro thị trường có
thể xảy ra khi có những biến đổi trong vị trí đầu tư và tín dụng của mình cũng như
các biến đổi về điều kiện thị trường.
Đo lường rủi ro thị trường (tiếp)
Mối quan hệ giữa rủi ro thị trường và rủi ro lãi suất của một ngân hàng
Rủi ro thị trường của một ngân hàng phụ thuộc một phần vào mức độ bị tác động
của ngân hàng đó đối với rủi ro lãi suất.
Các ngân hàng cần chú ý đặc biệt tới rủi ro lãi suất vì nó là yếu tố quan trọng nhất
cấu thành nên rủi ro thị trường.
Các biện pháp được sử dụng để giảm thiểu rủi ro thị trường
Một ngân hàng có thể giảm các hoạt động liên quan làm tăng mức độ tác
động của rủi ro:
Ví dụ, giảm bớt các giao dịch trong đó ngân hàng bảo lãnh cho khách hàng hay giảm
đầu tư vào các chứng khoán nợ của nước ngoài.
Rủi ro hoạt động là rủi ro phát sinh từ quá trình hoạt động kinh
doanh nói chung của một ngân hàng liên quan tới:
Thông tin
Thực hiện các giao dịch
Sự đổ vỡ trong quan hệ với khách hàng
Các vấn đề pháp lý
Các vấn đề quy định
Rủi ro ngoại hối
Một số hợp đồng vay quốc tế có bao gồm điều khoản được phép trả nợ bằng
ngoại tệ, cho phép người vay tránh được các rủi ro về tỷ giá.
Thông thường, ngân hàng quy đổi các khoản quỹ có sẵn thành bất cứ loại tiền
tệ nào mà các tổ chức có nhu cầu vay
Tạo một tài sản có dưới một đồng tiền nước ngoài và tạo một tài sản nợ dưới một
đồng tiền khác
Giới hạn lợi nhuận của ngân hàng sẽ bị giảm nếu như đồng tiền của tài sản nợ bị
mất giá so với đồng tiền của tài sản có.
Các ngân hàng thường phòng ngừa rủi ro tỷ giá
Rủi ro thanh toán
Là rủi ro tổn thất trong thực hiện các giao dịch của ngân hàng.
Ví dụ, một ngân hàng có thể gửi tiền của mình cho một ngân hàng khác, tuy
nhiên ngân hàng được gửi đó có thể không chuyển lại.
Có thể tạo ra rủi ro hệ thống – rủi ro mà rất nhiều đơn vị tham gia
không thực hiện được nghĩa vụ thanh toán của mình bởi vì họ
không nhận được các khoản thanh toán từ những đơn vị có nghĩa
vụ thanh toán cho họ.
Hoạt động Ngân hàng khác với các loại hình doanh nghiệp khác bởi
vì phần lớn tài sản của họ tạo ra các dòng tiền có thể dự báo trước.
Các ngân hàng có thể sử dụng đòn bẩy tài chính ở cấp độ cao hơn nhiều so với
các loại hình doanh nghiệp khác.
Các ngân hàng cần phải đáp ứng được tỷ lệ vốn tối thiểu được quy định theo
luật pháp.
Nếu như một ngân hàng có quá nhiều vốn, mỗi cổ đông sẽ được hưởng một phần
nhỏ hơn trong lợi nhuận phân phối.
Một cách đo lường lợi nhuận của các cổ đông là tính lợi nhuận trên
vốn chủ sở hữu return on equity (ROE)
Đòn bẩy tài chính càng lớn thì khối lượng tài sản trên mỗi đồng đô la vốn chủ
sở hữu càng lớn.
ROE =
Equity
= Return on assets (ROA)´ Leverage measure
=
Net profit after taxes
Assets
´
Assets
Equity
Hai Ngân hàng Hidebt và Lodebt đều có tỷ lệ ROA là 2%. Hệ
số đòn bẩy tài chính của Hidebt là 13 còn của Lodebt là 9.
Tính ROE của mỗi Ngân hàng?
ROE Hidebt = Return on assets (ROA) x Leverage measure
= 2% x 13 = 26%
ROE Lodebt = Return on assets (ROA) x Leverage measure
= 2% x 9 = 18%
Các Ngân hàng có thể giảm tỷ lệ vốn quy định bằng cách bán bớt
một vài khoản vay trên thị trường thứ cấp
Tỷ lệ vốn quy định của Ngân hàng về mặt lý thuyết là một phần của các khoản
vay.
Các Ngân hàng có thể giảm bớt lượng vốn quá lớn bằng cách phân
bổ phần lớn lợi nhuận cho cổ đông
Quản trị vốn do vậy liên quan đến chính sách cổ tức.
45
Economi
c 
Forecast 
Adjustment to 
Liability 
Structure
Adjustment to Asset 
Structure
Assessment of 
Bank’s Adjusted 
Structure
Strong 
economy
Concentrate more 
heavily on loans; reduce 
holdings of low-risk 
securities
Increased potential for 
stronger earnings; 
increased exposure of 
bank earnings to credit 
risk
Weak 
economy
Concentrate more 
heavily on risk-free low-
risk loans; reduce 
holdings of risky loans
Reduced credit risk; 
reduced potential for 
stronger earnings if the 
economy does not 
weaken
Increasing 
interest 
rates
Attempt to attract 
CDs with long-term 
maturities
Apply floating interest 
rates to loans whenever 
possible; avoid long-
term securities
Reduced interest rate 
risk; reduced potential for 
stronger earnings if 
interest rates decrease
Decreasing 
interest 
rates
Attempt to attract 
CDs with short-term 
maturities
Apply fixed interest 
rates to loans whenever 
possible; concentrate on 
long-term securities or 
loans
Increased potential for 
stronger earnings; 
increased interest rate 
risk
Hoạt động của Ngân hàng thay đổi dựa trên những thay đổi về thể
chế cũng như các điều kiện của nền kinh tế và các chính sách quản
lý nhằm phòng ngừa rủi ro
Các quyết sách về tái cấu trúc phức tạp bởi vì các tác động cuar
chúng lên khách hàng, cổ đông và nhân viên.
Một chính sách chiến lược nhằm thoả mãn khách hàng và cổ đông có thể
không làm hài lòng các nhân viên
Ví dụ: nhiều ngân hàng thu nhỏ quy mô hoạt động vào những năm đầu 1990.
Mua lại ngân hàng
Ngân hàng có thể tái cấu trúc dựa vào sự phát triển nhờ mua lại
của các ngân hàng khác
Lợi ích của việc mua lại
Lợi thế kinh tế theo quy mô
Đa dạng hoá các khoản vay
Bất lợi của việc mua lại
Những dự đoán lạc quan về hiệu qủa chi phí
Vấn đề về tinh thần nhân viên và luân chuyển nhân viên cao
Việc quản trị Ngân hàng đối với tài sản, nợ phải trả và vốn cần
được hợp nhất
Tăng trưởng tài sản có thể đạt được nếu một ngân hàng có được kinh phí cần
thiết
Tăng trưởng có thể yêu cầu đầu tư vào tài sản cố định mà sẽ đòi hỏi sự tích
lũy vốn của ngân hàng
Một cách tiếp cận quản lý tổng hợp là cần thiết để quản lý rủi ro thanh khoản,
rủi ro lãi suất, và rủi ro tín dụng

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_thi_truong_tai_chinh_va_cac_dinh_che_tai_chinh_chu.pdf
Ebook liên quan