Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương VII: Chỉ số

Tóm tắt Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương VII: Chỉ số: ...giá cả kỳ gốc và kỳ nghiên cứu, chỉ số tính được có phản ánh biến động của riêng p?Không thể. Vì cả p và q đều biến độngCần giữ q cố định để xét biến động của riêng pTheo quy ước, q được cố định tại kỳ nghiên cứu (q1)20Công thức tính chỉ số chung về giá21Tính Ip cho ví dụ22Phân tích biến động về giá.... Chỉ số chung không gianKn: phản ánh sự biến động của toàn bộ các đơn vị, phần tử trong tổng thể nghiên cứu qua các không gian khác nhauPhương pháp xây dựng công thức chỉ số chung tương tự như chỉ số chung phát triển Xác định quyền số (nhân tố trung gian)Cố định quyền số 37Yêu cầu: Xác định IpA/BQu...oặc: z * q = cBước 2:Xây dựng chỉ số của các chỉ tiêu nhân tố cũng như chỉ tiêu tổng hợp.Bước 3:Sắp xếp các chỉ số theo mối liên hệ trong biểu thức55Ví dụ563. Phương pháp phân tích biến động bằng HTCSBước 1: Xây dựng hệ thống chỉ sốBước 2: Tính lượng tăng/ giảm tuyệt đốiBước 3: Tính lượng tăng giảm ...

ppt76 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 18/09/2021 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương VII: Chỉ số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Chương VIIChỉ số2I. Khái niệm và phân loại1. KN	Chỉ số là chỉ tiêu kinh tế biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ nào đó của 1 hiện tượng kinh tế xã hội.32. Phân loại:Căn cứ vào phạm vi tính toánChỉ số cá thể: là những chỉ số biểu hiện biến động của từng phần tử, từng đơn vị cá biệt trong tổng thể nghiên cứu Chỉ số tổ: phản ánh sự biến động của từng tổ, từng bộ phận trong tổng thể nghiên cứuChỉ số chung: biểu hiện biến động của tất cả các đơn vị, các phần tử của tổng thể nghiên cứu.4Phân loại:Căn cứ vào tính chất của chỉ tiêu thống kê:Chỉ số của chỉ tiêu khối lượng: là chỉ số biểu hiện sự biến động của các chỉ tiêu khối lượng. Chỉ số của chỉ tiêu chất lượng: biểu hiện biến động của các chỉ tiêu chất lượng.5Phân loại:Căn cứ vào tác dụng của chỉ số:Chỉ số phát triển: biểu hiện biến động của hiện tượng qua thời gianChỉ số không gian: biểu hiện sự biến động của hiện tượng qua những không gian khác nhau.Chỉ số kế hoạch: biểu hiện các nhiệm vụ kế hoạch hay tình hình thực hiệnChỉ số thời vụ: biểu hiện tính chất và mức biến động thời vụ.6* Tác dụngBiểu hiện sự biến động của hiện tượng qua thời gianBiểu hiện sự biến động của hiện tượng qua không gianBiểu hiện biến động thời vụBiểu hiện nhiệm vụ kế hoạch và tình hình thực hiện kế hoạchPhân tích ảnh hưởng biến động của từng nhân tố tới biến động của tổng thể7II. Phương pháp tính chỉ số:1 Chỉ số cá thể:a)Chỉ số cá thể phát triển KN: phản ánh sự biến động của từng phần tử, từng đơn vị cá biệt qua thời gian. CT	với x1 là mức độ kỳ nghiên cứu;	x0 là mức độ ở kì gốc Đơn vị: (lần) hoặc (%)81 Chỉ số cá thể:b. Chỉ số cá thể không gian:KN: phản ánh sự biến động của từng phần tử, từng đơn vị của hiện tượng tại các không gian khác nhau.Công thức: Với:xA: mức độ của chỉ tiêu x tại không gian AxB: mức độ của chỉ tiêu x tại không gian BLưu ý: có thể tính được ixB/A91 Chỉ số cá thể c. Chỉ số cá thể kế hoạch:Chỉ số cá thể nhiệm vụ kế hoạch: dùng để lập kế hoạch về một chỉ tiêu nào đóChỉ số cá thể thực hiện kế hoạch: dùng để kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch về một chỉ tiêu nào đó.Công thức:10Ví dụ	Giá thành sản xuất sản phẩm A (trVNĐ/tấn)Sản l­ượng sản phẩm A (tấn)TH 01’NV 02’TH 02’TH 01’NV 02’TH 02’20191825002700300011Xét sự biến động của zNhận xét:Nhiệm vụ đề ra là giảm giá thành 5% so với kỳ trướcThực hiện vượt mức so với kế hoạch, giá thành thực hiện giảm 5,3% so với kế hoạchGiá thành kỳ n/c giảm 10% so với kỳ trước12Nhận xét:Nhiệm vụ đề ra là tăng sản lượng 8% so với kỳ trướcThực hiện vượt mức so với kế hoạch, sản lượng tăng 11,1% so với kế hoạchSản lượng kỳ n/c tăng 10% so với kỳ trướcXét sự biến động của q13Nhận xét về mối liên hệ giữa chỉ số kế hoạch và chỉ số phát triển 14Chú ýĐối với những chỉ tiêu mà trị số của nó càng lớn càng tốt thì ixTH tính ra lớn hơn 100% là hoàn thành vượt mức kế hoạch còn nhỏ hơn 100% thì không hoàn thành kế hoạch.Đối với những chỉ tiêu mà trị số của nó càng nhỏ càng tốt thì ixTH tính ra nhỏ hơn 100% là hoàn thành vượt mức kế hoạch còn lớn hơn 100% thì không hoàn thành kế hoạch.152. Chỉ số chunga)Chỉ số chung phát triển Kn: phản ánh sự biến động của toàn bộ các đơn vị, phần tử trong tổng thể nghiên cứu theo thời gianXét ví dụ16Tình hình xuất khẩu của công ty X năm 2001 và 2002Mặt hàngNăm 2001Năm 2002Giá xuất khẩu ($/t)L­ợng xuất khẩu (t)Giá xuất khẩu ($/t)L­ợng xuất khẩu (t)A56030005452400B71015007101600C113012001150160017Yêu cầu: Nhận xét sự biến động về giá xuất khẩu nói chung của doanh nghiệp Cần giải quyết 2 vấn đề:Tổng hợp giá cả của 3 loại hàng hoá khác nhauXét riêng sự biến động của giá (không lẫn biến động của lượng xuất khẩu)18Tổng hợp giá cảCó thể cộng giản đơn giá xuất khẩu để so sánh? Không thểDùng khối lượng xuất khẩu (q) là đơn vị trung gian để tổng hợp giá của các mặt hàng khác nhau.19Xét biến động của riêng chỉ tiêu pKhi lấy p*q để tổng hợp giá cả kỳ gốc và kỳ nghiên cứu, chỉ số tính được có phản ánh biến động của riêng p?Không thể. Vì cả p và q đều biến độngCần giữ q cố định để xét biến động của riêng pTheo quy ước, q được cố định tại kỳ nghiên cứu (q1)20Công thức tính chỉ số chung về giá21Tính Ip cho ví dụ22Phân tích biến động về giá cà phê xuất khẩu của công ty ANhận xét:Nhìn chung, giá xuất khẩu kỳ nghiên cứu đã .. so với kỳ gốcp1q1	Tổng giá trị xuất khẩu thực tế kỳ nghiên cứu p0q1	Tổng giá trị xuất khẩu kỳ gốc với giả thiết lượng xuất khẩu được cố định tại kỳ nghiên cứu p1q1 - p0q1 	Biến động GTXK chung do ảnh hưởng biến động của giá xuất khẩu tất cả các mặt hàng 23Yêu cầu: Nhận xét sự biến động về khối lượng xuất khẩu nói chung của doanh nghiệpTương tự đối với chỉ số chung phát triển về lượngTổng hợp khối lượng của 3 loại hàng hoá khác nhauXét riêng sự biến động của khối lượng xuất khẩu (không lẫn biến động của giá xuất khẩu)24Dùng p làm đơn vị trung gian để tổng hợp lượng xuất khẩu p được cố định tại kỳ gốc25Công thức tính chỉ số chung về lượng26Tính Iq cho ví dụ27Yêu cầu: Nhận xét sự biến động về giá trị xuất khẩu của doanh nghiệpCó thể tổng hợp trực tiếp GTXK của các mặt hàng khác nhau với nhau?28Tính Ipq cho ví dụ29Phương pháp xây dựng chỉ số chung phát triểnKhi xây dựng chỉ số chung phát triển cần xác định quyền số và thời kỳ quyền số.Quyền số là thành phần cố định ở cả tử số và mẫu số, có tác dụng:+ Nêu lên tầm quan trọng của từng bộ phận trong tổng thể.+ Là đơn vị thông ước chung để chuyển các phần tử vốn không thể trực tiếp cộng với nhau trở thành dạng đồng nhất có thể cộng với nhau.30- Cách chọn thời kỳ quyền số:+ Đối với chỉ số của chỉ tiêu chất lượng, quyền số là chỉ tiêu khối lượng có liên quan và thường được cố định ở kỳ nghiên cứu.+ Đối với chỉ số của chỉ tiêu khối lượng, quyền số là chỉ tiêu chất lượng có liên quan và thường được cố định ở kỳ gốc.- Đối với chỉ tiêu tổng hợp, chỉ số chung phát triển được tính bằng tỷ lệ so sánh giữa giá trị của chỉ tiêu đó ở kỳ nghiên cứu so với giá trị ở kỳ gốc.31Ví dụCó 4 chỉ tiêu a, b, c, d được sắp xếp theo thứ tự tính chất lượng giảm dầnchỉ tiêu a mang tính chất lượng cao nhấtchỉ tiêu d mang tính khối lượng cao nhất.Ta có chỉ tiêu tổng hợp t = a.b.c.dXây dựng công thức tính chỉ số chung cho a, b, c, d và t32Chỉ số chung phát triển của chỉ tiêu a33Chỉ số chung phát triển của chỉ tiêu b34Một số trường hợp cần lưu ý- Đối với chỉ số chung về giáBiết p1q1 và ipBiết d1 và ip35Một số trường hợp cần lưu ý- Đối với chỉ số chung về lượngBiết p0q0 và iqBiết d1 và ip36b. Chỉ số chung không gianKn: phản ánh sự biến động của toàn bộ các đơn vị, phần tử trong tổng thể nghiên cứu qua các không gian khác nhauPhương pháp xây dựng công thức chỉ số chung tương tự như chỉ số chung phát triển Xác định quyền số (nhân tố trung gian)Cố định quyền số 37Yêu cầu: Xác định IpA/BQuyền số: qQuyền số được cố định ở đâu?Thị trường A?Thị trường B?10002502000200Mặt hàng Y15003501000400Mặt hàng XLượng (t)Giá ($/t)Lượng (t)Giá ($/t)Thị trường BThị trường A38Kết luận	Quyền số là tổng khối lượng hàng hoá trên 2 thị trường A và Bqcđ = qA + qB3940Chỉ số chung không gian về lượngQuyền số : pQuyền số được cố định tại mức giá bình quân của từng mặt hàng Cũng có thể lấy pcđ là mức giá quy định của nhà nước đối với mặt hàng đó41Bài tậpMHThị trư­ờng AThị tr­ường Bp (USD/t)q (t)p (USD/t)q (t)X15002501440300Y2300200236015042Chỉ số chung43c. Chỉ số chung kế hoạchKN: biểu hiện nhiệm vụ kế hoạch hoặc tình hình thực hiện kế hoạch về một chỉ tiêu nào đóPhương pháp xây dựng công thức chỉ số chung kế hoạch tương tự như các trường hợp trên44Công thức45Bài tậpYêu cầu: Tính các chỉ số chungM H Kỳ gốcKỳ nghiên cứu GTXK (USD)q (t)CPXK (USD)% t/g GTXK iq (%)t/g CPXK (USD)A8000002500775000-2,596-26200B6000002000560000+2,5100-4000C10000020075000+20,0108+720046M H Kỳ gốcKỳ nghiên cứu p (USD/t)q (t)z (USD/t)p (USD/t)q (t)z (USD/t)A3202500310325,02400312,0B3002000280307,52000278,0C500200375555.6216380,647p1q1 = 1515000 ($)p0q1 = 1475000 ($)p0q0 = 1500000 ($)z1q1 = 1387000 ($)z0q1 = 1385000 ($)p0q0 = 1410000 ($)484950Bài tậpMHThị tr­ờng ATiền tệ sử dụng: ÊThị tr­ờng BTiền tệ sử dụng: Ơp (Ê/t)q (t)r (đ/Ê)p (Ơ/t)q (t)r (đ/Ơ)X6303000304871400007000137Y220500049000500051III. Hệ thống chỉ số1. 	KN	Hệ thống chỉ số là tập hợp các chỉ số có liên hệ với nhau và mối liên hệ đó được biểu hiện bằng một biểu thức nhất định.52Tác dụng của hệ thống chỉ số:Xác định được vai trò và ảnh hưởng biến động của mỗi nhân tố đối với biến động của chỉ tiêu tổng hợpTừ hệ thống chỉ số, có thể xác định được một chỉ số chưa biết nếu biết các chỉ số còn lại.532 Phương pháp xây dựng hệ thống chỉ số Phương pháp xây dựng hệ thống chỉ số này được gọi là phương pháp liên hoàn. Đặc điểmChỉ tiêu tổng hợp của hiện tượng bao gồm bao nhiêu nhân tố thì trong hệ thống chỉ số có bấy nhiêu chỉ số nhân tố.Mỗi chỉ số nhân tố có quyền số và thời kỳ quyền số khác nhau.Trong một hệ thống chỉ số thì chỉ số của chỉ tiêu tổng hợp bằng tích các chỉ số nhân tố. 54Các bước thực hiệnBước 1:Xác định mối liên hệ của các chỉ tiêu. ví dụ:p * q * r = GTXK hoặc: z * q = cBước 2:Xây dựng chỉ số của các chỉ tiêu nhân tố cũng như chỉ tiêu tổng hợp.Bước 3:Sắp xếp các chỉ số theo mối liên hệ trong biểu thức55Ví dụ563. Phương pháp phân tích biến động bằng HTCSBước 1: Xây dựng hệ thống chỉ sốBước 2: Tính lượng tăng/ giảm tuyệt đốiBước 3: Tính lượng tăng giảm tương đốiBước 4: Kết luận57Ví dụMặt hàngNăm 2001Năm 2002Giá thành xuất khẩu ($/t)Lư­ợng xuất khẩu (t)Giá thành xuất khẩu ($/t)Lư­ợng xuất khẩu (t)A56030005452400B113012001150160058Bước 1: Xây dựng hệ thống chỉ số59Bước 2: tính lượng tăng/giảm tuyệt đốizq(z) = z1q1 - z0q1 = - 4000 ($)zq(q) = z0q1 - z0q0 = + 116000 ($)zq = zq(z) + zq(q) zq = z1q1 - z0q0 = 112000 ($)60Bước 3: tính lượng tăng/giảm tương đối 61Bước 4: kết luậnChi phí xuất khẩu kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc đã tăng 3,69% (tương ứng với số tuyệt đối là 112000$) do các nhân tốDo giá thành xuất khẩu cả hai mặt hàng đã giảm 0,13% so với kỳ gốc làm cho CPXK giảm 4000$Do khối lượng xuất khẩu cả 2 mặt hàng đã tăng 3,82% so với kỳ gốc làm cho CPXK tăng 116000$Như vậy, trong 3,69% tăng lên của CPXK thì giá thành biến động làm cho CPXK giảm 0,13% còn khối lượng xuất khẩu biến động làm cho CPXK tăng 3,82%62Bài tập Mặt hàngGTXK kỳ nghiên cứu (USD)Giá xuất khẩu (USD/t)Kỳ gốcKỳ n/cA661.50070007350B180.00040003600C75.60060006300D 47.50050004750Biết rằng tổng GTXK kỳ gốc bằng 840.000USDPhân tích biến động của GTXK do ảnh h­ởng của các nhân tố giá và l­ợng xuất khẩu bằng HTCS63Bước 164Bước 2pq(p) = p1q1 - p0q1 = +12,6 ($)pq(q) = p0q1 - p0q0 = +112 ($)pq = pq(p) + pq(q) pq =  p1q1 -  p0q0 = 124,6 ($)65Bước 3: tính lượng tăng/giảm tương đối 66Bước 4: kết luậnGiá trị xuất khẩu kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc đã tăng 14,83% (tương ứng với số tuyệt đối là 124,6$) do các nhân tốDo giá xuất khẩu cả hai mặt hàng đã tăng 1,32% so với kỳ gốc làm cho GTXK tăng 12,6$Do khối lượng xuất khẩu cả 2 mặt hàng đã tăng 13,33% so với kỳ gốc làm cho GTXK tăng 112$Như vậy, trong 14,83% tăng lên của GTXK thì giá XK biến động làm cho GTXK tăng 1,50% còn khối lượng xuất khẩu biến động làm cho GTXK tăng 13,33%674. Vận dụng HTCS để phân tích biến động của chỉ tiêu bình quânCông thức số bình quân cộng gia quyềnSự biến động của x chịu ảnh hưởng của 2 nhân tố:Bản thân xifi hay cụ thể hơn là di68Xây dựng HTCSXác định mối quan hệXây dựng công thức chỉ số nhân tố và chỉ số tổng hợp(1): Chỉ số cấu thành cố định(2): Chỉ số ảnh hưởng kết cấu(3): Chỉ số chung phát triển của chỉ tiêu bình quân69Xây dựng HTCSGhép các chỉ số vào hệ thống 70Phân tích sự biến động của x bằng HTCSBước 1: Xây dựng hệ thống chỉ sốBước 2: Tính lượng tăng giảm tuyệt đốiBước 3: Tính lượng tăng giảm tương đốiBước 4: Kết luận71Ví dụXNKú gècKú nghiªn cøu z ($/t)q (t)z ($/t)q (t)A1008000952500B10510001007500C11010001051000072Phân tích sự biến động của giá thành sản xuất bình quânBước 1: Xây dựng HTCS73Bước 2: tính các lượng tăng/giảm tuyệt đốiz(z) = z1d1 - z0d1 = - 5 ($/t)z(q) = z0d1 - z0d0 = + 5,375 ($/t)z = z1d1 - z0d0 = + 0,375 ($/t)74Bước 3: tính các lượng tăng/giảm tương đối75Bước 4: kết luậnGiá thành sản xuất bình quân của công ty kỳ nghiên cứu đã tăng 0,375$/t (tương ứng với 0,37%) so với kỳ gốc do ảnh hưởng của các nhân tố:Do bản thân giá thành sản xuất của các phân xưởng giảm 4,68% làm cho giá thành bình quân giảm 5$/tDo cơ cấu sản phẩm biến động làm cho giá thành bình quân tăng 5,375$/tNhìn chung, trong 0,37% tăng lên của giá thành sản xuất bình quân kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc, giá thành sản xuất tại các XN biến động làm cho giá thành bình quân giảm 4,93% còn cơ cấu sản phẩm giữa các XN biến động làm giá thành tăng 5,30%76* Một số chỉ số về giá khác:Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): 	Phản ánh biến động về giá tiêu dùng trong sinh hoạt đời sống của cá nhân và gia đình Chỉ số giá bán lẻ (RPI)Chỉ số giá vàngChỉ số giá ngoại tệ

File đính kèm:

  • pptbai_giang_thong_ke_kinh_doanh_chuong_vii_chi_so.ppt