Bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp

Tom tat Bai tap thue thu nhap doanh nghiep: ...t kh u ra n c ngoai:a a uo Doanh thu: 170.000 x 814.200 = 138.414 (tr) XK: 170.000 x (814.200/1,15) x 2% = 2.407,2 (tr) Phi v n chuy n va b o hi m: 170.000 x (814.200/1,15) x 15% = 18.054 (tr)a e a e 3) xu t cho d i ly ban l :a a e doanh thu: 100.000 x 620.000 = 62.000 (tr) thu GTGT d u ra: 62... trong do n p ph t do vi ph mo o a a e o o a a hanh chinh v thu : 3 tri u d ng.e e e o - d ch v mua vao s d ng cho b ph n qu n ly: 126,5 tri u d ngi u u u o a a e o - thu c b ph n ban hang: 132 tri u d ng.o o a e o BI T R NG:E A 1/ Thu su tt thu XK 2%, TNDN: 28%, GTGT d i v i sp 10%, thu mon ...hu GTGT d u ra: 3.541,92 x 10% = 354,192 (tr d)e a V Y:A - thu NK ph i n : 330 (tr d)e a o thu GTGT pn khau nh p kh u: 363 (tr d)e o a a - thu TTDB pn khau ban hang la: (1.800 + 2.640 + 1.260) = 5.700 (tr d)e o - thu GTGT pn cu i ky = T.GTGT d u ra – T.GTGT d u vaoe o a a trong do: T.GTGT d u...

pdf16 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1185 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdfidoc_vn_bai_tap_mon_thue_thu_nhap_doanh_nghiep_8491.pdf