Câu hỏi minh họa môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tóm tắt Câu hỏi minh họa môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: ... lực. d. Mọi chông gai. 45. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Lực lượng chủ yếu trong khối đoàn kết dân tộc là công nông, cho nên liên minh công nông là nền tảng của Mặt trận dân tộc thống nhất”? Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây? a. Nội d...o Hồ Chí Minh, Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng phươ ng thức nào? a. Đường lối, chủ trương, chính sách. b. Cả a, c, d. c. Qua các tổ chức đảng, đảng viên trong bộ máy nhà nước. d. Bằng công tác kiểm tra. 73. Chọn câu trả lời đúng: Theo Hồ Chí Minh, CHÍNH là: a. Thẳng thắn, đứng đắn. b. Kh.... Tháng 12 năm 1951 d. Tháng 7 năm 1947 96. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải có sự lãnh đạo của một : a. Tổ chức đoàn thể b. Lãnh tụ cá nhân xuất sắc c. Hiệp hội giải phóng d. Đảng của giai cấp công nhân 97. Trong những câu dưới đây, câu nào là của Hồ Chí Minh? a. Tự ...

pdf23 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 11/09/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Câu hỏi minh họa môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oạt động của đại đoàn kết dân tộc. 
b. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc. 
c. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc. 
d. Hình thức tổ chức của đại đoàn kết dân tộc. 
83. Nói về đoàn kết quốc tế, Hồ Chí Minh chỉ rõ: Tinh thần quốc tế là đoàn kết với 
các nước khác để giữ gìn hòa bình thế giới, chống chính sách xâm lược của các 
nước đế quốc... Giữ gìn hòa bình thế giới tức là giữ gìn lợi ích của nước ta... Đó là 
lập trường quốc tế cách mạng? 
Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: 
a. Nội dung của đoàn kết quốc tế. 
b. Hình thức tổ chức của đoàn kết quốc tế. 
c. Nguyên tắc của đoàn kết quốc tế. 
d. Vai trò của đoàn kết quốc tế. 
84. Trong Thư chúc Tết Việt kiều ở Lào, Xiêm (năm 1946), Hồ Chí Minh viết: “Lào 
và Việt là hai nước anh em. Mối quan hệ giữa hai dân tộc rất là mật thiết. Đối với 
kiều bào ta làm ăn sinh sống ở đất nước Lào thì Lào lại như là một Tổ quốc thứ hai. 
Tục ngữ có câu: “Bán bà con xa, mua láng giềng gần” ý nghĩa là như thế”? 
Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: 
a. Nội dung của đoàn kết quốc tế. 
b. Nguyên tắc của đoàn kết quốc tế. 
c. Vai trò của đoàn kết quốc tế. 
d. Hình thức tổ chức của đoàn kết quốc tế. 
e. 
85. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh đã đưa ra luận điểm : văn hóa phải làm thế nào cho 
ai cũng có lí tưởng tự chủ, độc lập, tự do. 
Hãy xác định luận điểm trên của Người đề cấp đến vấn đề gì sau đây : 
a. Chức năng của văn hóa. 
b. Vai trò, vị trí của văn hóa. 
c. Xây dựng nền văn hóa mới. 
d. Tính chất nền văn hóa. 
86. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ : « quần chúng không phải chỉ sáng tạo ra 
những của cải vật chất cho xã hội. quần chúng còn là người sáng tác nữa » 
Hãy xác định luận điểm trên của Người đề cấp đến vấn đề gì sau đây : 
a. Chức năng của văn hóa. 
b. Vai trò, vị trí của văn hóa. 
c. Tính chất nền văn hóa. 
d. Xây dựng nền văn hóa mới. 
13 
87. Khi nói về văn hóa, Hồ Chí Minh đã đưa ra luận điểm : « Tiếng nói là thứ của cải 
vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải gìn giữ nó, quý 
trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp ». 
Hãy xác định luận điểm trên của Người đề cấp đến vấn đề gì sau đây : 
a. Tính chất nền văn hóa. 
b. Chức năng của văn hóa. 
c. Xây dựng nền văn hóa mới. 
d. Vai trò, vị trí của văn hóa. 
88. Trong những luận điểm về đạo đức sau của Hồ Chí Minh, luận điểm nào được 
Người viết trong Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân ? 
a. Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn 
luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. cũng như ngọc càng mài càng sáng, 
vàng càng luyện càng trong. 
b. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cáh mạng, của Đảng, của nhân 
dân lên trên hết, trước hết. 
c. Cách mạng là tiêu diệt những cái gì xấu, xây dựng những cái gì tốt. Chúng 
ta làm cách mạng để tiêu diệt chế độ thực dân, phong kiến để xây dựng chế độ dân 
chủ mới. 
d. Đem lòng « chí công vô tư » mà đối với người, với việc. Đối lập với « chí 
công vô tư » là « dĩ công vi tư », đó là điều mà đạo đức cách mạng đòi hỏi phải chố 
ng lại. 
89. Nói về vai trò của đạo đức, Hồ Chí Minh viết : « Nói chung thì các dân tộc 
phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn giá trị 
hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền ». 
Đoạn văn trên được Người viết ra trong tác phẩm nào sau đây ? 
a. Lênin và các dân tộc phương Đông 
b. Thư gửi cho một đồng chí ở quốc tế cộng sản. 
c. Thư gửi đồng chí Pêtơrốp, Tổng thư kí Ban phương Đông 
d. Thư gửi Trung ương Đảng Cộng sản Pháp 
90. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ : « giải phóng cho dân tộc, 
giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, 
không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì làm nổi việc gì ? ». 
Hãy xác định đoạn văn trên đề cập đến vấn đề gì sau đây : 
a. Vai trò và sức mạnh của đạo đức 
b. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới 
c. Chuẩn mực và nguyên tắc xây dựng đạo đức. 
d. Các chuẩn mực đạo đức cách mạng. 
91. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ : « làm việc công, phải có công 
tâm, công đức. chớ đem của công dùng vào việc tư. Chớ đem người tư làm việc 
công. Việc gì cũng phải công bình, chính trwch, không nên tư ân, tư huệ hoặc tư 
thù, tư oán. Mình có quyền dùng người thì phải dùng những người có tài năng, làm 
được việc. Chớ vì bà con, bầu bạn mà kéo vào chức nọ chức kia. Chớ 
vì sợ mất địa vị mà dìm những kẻ có tài năng hơn mình». 
Hãy xác định đoạn văn trên đề cập đến vấn đề gì sau đây : 
a. Vai trò và sức mạnh của đạo đức 
b. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới 
c. Chuẩn mực và nguyên tắc xây dựng đạo đức 
d. Các chuẩn mực đạo đức cách mạng. 
14 
92. Trong tác phẩm Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Hồ Chí Minh đưa ra sáu câu thơ : 
« Trời có bốn mùa : Xuân, Hạ, Thu, đông. 
Đất có bốn phương : Đông, Tây, Nam, Bắc. 
Người có bốn đức : Cần, Kiệm, Liêm, Chính. 
Thiếu một mùa thì không thành trời. 
Thiếu một phương thì không thành đất. 
Thiếu một đức thì không thành người ». 
Hãy xác định đoạn thơ trên đề cập đến vấn đề gì sau đây : 
a. Vai trò và sức mạnh của đạo đức 
b. Chuẩn mực và nguyên tắc xây dựng đạo đức 
c. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới 
d. Các chuẩn mực đạo đức cách mạng. 
93. Trong buổi nói chuyện với sinh viên, câu nói sau bị chép thiếu : « Lao động trí óc 
mà không lao động chân tay, chỉ biết lí luận mà không biết thực hành thì cũng 
là.. ». 
Hãy chọn một cụm từ thích hợp điền vào cho hoàn chỉnh : 
a. học mà không hành 
b. bán thân bất toại 
c. trí thức có một nửa 
d. lý luận suông 
94. Đề cập đến những phẩm chất đạo đức mà sinh viên cần phải rèn luyện để đạt 
được, trong Bài nói tại Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ hai, Hồ Chí Minh đã 
khái quát trong « sáu cái yêu ». Trong những cái yêu được chép ra sau đây, cái nào 
đã bị chép nhầm ? 
a. Yêu khoa học và kỷ luật 
b. Yêu người lao động 
c. Yêu Tổ quốc 
d. Yêu nhân dân 
95. Chọn câu trả lời đúng : tác phẩm Đời sống mới được Hồ Chí Minh viết vào thời 
gian nào ? 
a. Tháng 3 năm 1947 
b. Tháng 8 năm 1948 
c. Tháng 12 năm 1951 
d. Tháng 7 năm 1947 
96. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải có sự lãnh đạo của một : 
a. Tổ chức đoàn thể 
b. Lãnh tụ cá nhân xuất sắc 
c. Hiệp hội giải phóng 
d. Đảng của giai cấp công nhân 
97. Trong những câu dưới đây, câu nào là của Hồ Chí Minh? 
a. Tự do là hạnh phúc 
b. Câu c,d. 
c. Không có gì quý bằng độc lập, tự do. 
d. Cay đắng chi bằng mất tự do. 
98. Chọn câu trả lời đúng: Chọn câu trả lời đúng: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, 
những trở lực kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa xã hội là gi? 
a. Chủ nghĩa cá nhân. 
15 
b. Bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu. 
c. Cả a, b, d. 
d. Sự chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết. 
99. Chọn câu trả lời đúng: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc trưng nổi bật 
nhất về chính trị của chủ nghĩa xã hội là gì? 
a. Đảng Cộng sản lãnh đạo. 
b. Thực hiện một nền dân chủ triệt để. 
c. Mọi người được hưởng các quyền tự do, dân chủ. 
d. Cả a, b, c đều đúng 
100. Chọn câu trả lời đúng: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, sức mạnh dân tộc bao 
gồm những yếu tố chủ yếu nào? 
a. Chủ nghĩa yêu nước; Tinh thần đoàn kết. 
b. Ý thức tự lực, tự cường. 
c. Câu a, b đúng. 
d. Câu a đúng câu b sai 
101. Tìm luận điểm không đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh? 
a. Công nghiệp hóa là con đường tất yếu phải đi của chúng ta. 
b. Công nghiệp hóa phải trên cơ sở xây dựng, phát triển một nền nông 
nghiệp toàn diện. 
c. Công nghiệp hóa phải trên cơ sở phát triển công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công 
nghiệp. 
d. Công nghiệp hóa phải bắt đầu từ xây dựng và phát triển công nghiệp 
nặng. 
102. Chọn câu trả lời đúng: theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Để tranh thủ sự giúp đỡ 
của các nước xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh cách mạng, cần coi trọng nhân tố 
nào? 
a. Có đường lối độc lập tự chủ đúng đắn. 
b. Tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính. 
c. Dựa vào nguồn lực ngoại sinh là chính. 
d. Cả a, b, c đều đúng. 
103. Chọn câu trả lời đúng: Theo Hồ Chí Minh nền tảng của khối đại đoàn kết 
dân tộc là: 
a. Công nhân; Nông dân. 
b. Lao động trí óc. 
c. Liên minh công – nông – lao động trí óc. 
d. Toàn thể dân tộc. 
104. Chọn câu trả lời đúng: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, muốn thực hiện đại 
đoàn kết dân tộc phải làm gì? 
a. Có thành kiến với mọi người mắc sai lầm, khuyết điểm. 
b. Giữ vững định kiến giai cấp. 
c. Không bỏ qua sai lầm, khuyết điểm cũ. 
d. Có tấm lòng khoan dung, độ lượng. 
105. Chọn câu trả lời đúng nhất với tư tưởng Hồ Chí Minh? 
a. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân 
lao động và của dân tộc Việt Nam. 
b. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân. 
c. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của nhân dân lao động. 
16 
d. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp lao động, mà cũng là Đảng 
của toàn dân. 
106. “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững 
thuyền mới chạy”. 
Câu trên trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh. 
a. Bản án chế độ thực dân Pháp. 
b. Chánh cương vắn tắt của Đảng. 
c. Cả a, b, d đều đúng. 
d. Đường cách mệnh. 
107. Chọn câu trả lời đúng: Theo Hồ Chí Minh, “Giặc nội xâm”bao gồm 
những loại nào? 
a. Tham ô; Lãng phí. 
b. Quan liêu. 
c. Cả a, b, 
d. Chỉ có a. 
108. Điểm đặc sắc nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền 
là gì? 
a. Coi trọng luật pháp trong quản lý xã hội. 
b. Kết hợp nhuần nhuyễn cả pháp luật và đạo đức trong quản lý. 
c. Đề cao đạo đức trong quản lý xã hộ. 
d. Bảo đảm tính nghiêm minh và hiệu lực của pháp luật. 
109. Trong những luận điểm về đạo đức sau của Hồ Chí Minh, luận điểm nào 
được Người viết trong Di chúc ? 
a. Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thật sự 
thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. 
b. Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn 
luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. cũng như ngọc càng mài càng sáng, 
vàng càng luyện càng trong. 
c. Cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của đời sống mới, là nền tảng của thi 
đua ái quốc. 
d. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy 
cũng không lãnh đạo được nhân dân. 
110. Nói về vai trò của đạo đức, Hồ Chí Minh viết : « Cũng như sông có nguồn 
mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. cây phải có gốc, không có gốc thì cây 
héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù có tài giỏi mấy 
cũng không lãnh đạo được nhân dân ». 
Đoạn văn trên được Người viết ra trong tác phẩm nào sau đây ? 
a. Di chúc 
b. Tinh thần trách nhiệm 
c. Sửa đổi lối làm việc 
d. Thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu. 
111. Câu văn sau đây ghi ngắn gọn lời giải thích của Hồ Chí Minh về nội dung 
của Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Hãy phát hiện tóm tắt nào đã bị ghi nhầm về nội dung 
? 
a. Cần là làm việc gì cũng phải tính toán kỹ lưỡng, phải đặt lợi ích của Đảng, 
của dân tộc lên trên hết, trước hết. 
b. Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi. 
c. Liêm là trong sạch, không tham lam. 
17 
d. Chính nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn. 
112. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ : « Có đạo đức cáh mạng 
thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước Khi 
cần thì sẵn sàng hy sinh cả tính mạng mình cũng không tiếc. đó là biểu hiện rất rõ 
rệt, rất cao quý của đạo đức cách mạng». 
Hãy xác định đoạn văn trên đề cập đến vấn đề gì sau đây : 
a. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới 
b. Vai trò và sức mạnh của đạo đức 
c. Chuẩn mực và nguyên tắc xây dựng đạo đức. 
d. Các chuẩn mực đạo đức cách mạng. 
113. Trong tác phẩm Nhật kí trong tù, Hồ Chí Minh viết bài thơ Nghe tiếng 
giã gạo : 
« Gạo đem vào giã bao đau đớn 
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông 
Sống ở trên đời người cũng vậy 
Gian nan rèn luyện mới thành công ». 
Hãy xác định bài thơ trên đề cập đến vấn đề gì sau đây : 
a. Các chuẩn mực đạo đức cách mạng. 
b. Vai trò và sức mạnh của đạo đức 
c. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới 
d. Chuẩn mực và nguyên tắc xây dựng đạo đức 
114. Trong Thư gửi Phụ nữ Việt Nam nhân dịp Xuân Bính Tuất, Hồ Chí Minh 
có dạy : 
« Năm mới Bính Tuất 
Phụ nữ đồng bào Phải 
gắng làm sao Gây « 
Đời sống mới » Việc 
thành là bởi 
. 
Bỏ thói xa hóa 
Tiền của dư ra 
Đem làm việc nghĩa ». 
Hãy xác định đoạn thơ trên đề cập đến phẩm chất đạo đức gì sau đây : 
a. Kiệm 
b. Cần 
c. Liêm 
d. Chính 
115. Nói về vai trò của lòng yêu nước và sự đoàn kết của nhân dân, Hồ Chí 
Minh khẳng đinh : « Lòng yêu nước và sự đoàn kết của nhân dân là một lực lượng 
vô cùng to lớn, không ai thắng nổi ». 
Câu nói trên được trích từ tác phẩm nào sau đây : 
a. Thư gửi đồng bào tỉnh Quảng Yên 
b. Lời cảm ơn đồng bào 
c. Tình đoàn kết quân dân ngày thêm bền chặt 
d. Lời kêu gọi nhân dịp Cách Mạng Tháng Tám và ngày độc lập 
116. Đề cập đến những phẩm chất đạo đức mà sinh viên cần phải rèn luyện để 
đạt được, trong Bài nói tại Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ hai, Hồ Chí Minh 
18 
đã khái quát trong « sáu cái yêu ». Trong những cái yêu được chép ra sau đây, cái 
nào x ếp thứ hai ? 
a. Yêu nhân dân 
b. Yêu khoa học và kỷ luật 
c. Yêu Tổ quốc 
d. Yêu Chủ nghĩa xã hội 
117. Chọn câu trả lời đúng : thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa trong tư tưởng 
Hồ Chí Minh là : 
a. đòi quyền tự do dân chủ cho nhân dân lao động 
b. thực hiện quyền tự do, bình đẳng giữa các dân tộc 
c. Xóa bỏ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân 
d. thực hiện khẩu hiệu « ruộng đất cho nông dân » 
118. Chọn câu trả lời đúng : cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành thắng 
lợi ph ải : 
a. Có thắng lợi của tất cả các nước thuộc địa phương đông 
b. Được tiến hành một cách chủ động và sáng tạo 
c. Dựa vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc 
d. Nổ ra đồng thời với cách mạng vô sản ở chính quốc 
119. Chọn câu trả lời đúng : kẻ thù cần phải đánh đổ trong cách mạng giải 
phóng dân tộc là : 
a. đế quốc, thực dân và tay sai của chúng 
b. nghèo nàn, dốt nát, lạc hậu và chủ nghĩa các nhân 
c. toàn bộ giai cấp địa chủ phong kiến 
d. giai cấp tư sản và giai cấp địa chủ 
120. Chọn câu trả lời đúng : theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt 
Nam vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân, Đảng 
phải chăm lo mối quan hệ giữa Đảng với dân là nhằm : 
a. Xác định vị thế cầm quyền của Đảng 
b. Xác định phương thức cầm quyền của Đảng 
c. Xác định năng lực cầm quyền của Đảng 
d. Cả a,b,c đều đúng 
Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 
Đáp án trắc nghiệm, gửi vào hộp thư: conheokisslove@gmail.com
ĐỀ SỐ 1 
Câu 1: 
Chọn câu trả lời đúng: 
 Truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam được Hồ Chí Minh kế thừa và phát 
triển gì? 
A. Lòng nhân ái 
B. Chủ nghĩa yêu nước 
C. Tình thần hiếu học 
D. Cần cù lao động 
Câu 2: 
Tìm một điểm nhầm lẫn trong đoạn viết sau: 
 Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu văn hóa 
phương Đông. Cụ thể là: 
A. Những mặt tích cực của Nho giáo 
B. Tư tưởng vị tha của Phật giáo 
C. Tư tưởng của Khổng tử về một xã hội bình yên không bao giờ thay đổi 
D. Mặt tiến bộ của chủ nghĩa Tam dân 
Câu 3: 
Chọn câu trả lời đúng: 
 Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta chính sử dụng từ bao giờ? 
A. Từ năm 1945 
B. Từ năm 1969 
C. Từ năm 1986 
D. Từ năm 1991 
Câu 4: 
Chọn câu trả lời đúng: 
 Hồ Chí Minh bắt đầu viết bản Di chúc lịch sử vào thời gian nào? 
A. Năm 1954 
B. Năm 1960 
C. Năm 1965 
D. Năm 1969 
Câu 5: 
Chọn câu trả lời đúng nhất: 
 Theo nghị quyết của UNESCO: 
A. Hồ Chí Minh là người anh hùng giải phóng dân tộc và là nhà văn hóa 
B. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng của dân tộc Việt Nam và là danh nhân 
văn hóa kiệt xuất của thế giới 
C. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng của dân tộc Việt Nam và là một nhà văn 
hóa kiệt xuất của Việt Nam 
D. Cả A, B và C đều sai 
Câu 6: 
Chọn câu trả lời đúng: 
 Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của nghĩa Mác là gì? 
A. Bản chất cách mạng 
B. Bản chất khoa học 
C. Chủ nghĩa nhân đạo triệt để 
D. Phương pháp làm việc biện chứng 
Câu 7: 
Chọn câu trả lời đúng nhất: 
 Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi 
phải đi theo con đường nào? 
A. Cách mạng tư sản 
B. Cách mạng vô sản 
C. Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
D. Cả A, B và C đều sai 
Câu 8: 
Chọn câu trả lời đúng: 
 Hồ Chí Minh viết Nhật ký trong tù vào thời gian nào? 
A. 1931 – 1933 
B. 1940 – 1941 
C. 1942 – 1943 
D. 1944 – 1945 
Câu 9: 
Chọn phương án đúng: 
 Hồ Chí Minh khẳng định độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm 
của tất cả các dân tộc vào thời gian nào? 
A. Trong cách mạng tháng 8 – 1945 
B. Trong kháng chiến chống Pháp 
C. Trong kháng chiến chống Mỹ 
D. Tất cả phương án trên 
Câu 10: 
Chọn nhận định đúng: 
 Cách mạng giải phóng dân tộc có khả năng chủ động giành thắng lợi trước cách 
mạng vô sản ở chính quốc vì: 
A. Kẻ thù ở thuộc địa yếu hơn kẻ thù của giai cấp vô sản ở chính quốc 
B. Lực lượng cách mạng ở thuộc địa đông và mạnh hơn lực lượng cách mạng ở 
chính quốc 
C. Nọc độc và sức sống của con rắn độc tư bản chủ nghĩa tập trung ở các thuộc 
địa lớn hơn ở các nước chính quốc 
D. Cả A, B và C đều sai 
Câu 11: 
Chọn bài viết đúng dựa vào đoạn trích sau đây: 
 Cho đoạn trích sau đây: “chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ 
địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.” 
A. Đường cách mệnh 
B. Chánh cương vắn tắt của Đảng 
C. Sách lượt vắn tắt của Đảng 
D. Chương trình tóm tắt của Đảng 
Câu 12: 
Chọn phương án đúng: 
 Ai là người đã có công lớn trong việc cứu Hồ Chí Minh ra khỏi nhà tù thực dân 
Anh ở Hồng Kông? 
A. Tô mát Xautôn (phó Thống đốc Hồng Kông) 
B. Luật sư Lôdơbai 
C. Luật sư Nôoen Pri 
D. Cả A, B và C đều sai 
Câu 13: 
Chọn đáp án đúng: 
 Tại một hội nghị TW, Đảng ta khẳng định: “Trong lúc này quyền lợi của dân tộc 
phải đặt trên hết, trước hết”. Đó là khẳng định của hội nghị nào? 
A. Hội nghị TW 6 (11/1939) 
B. Hội nghị TW 7 (11/1940) 
C. Hội nghi TW 8 (5/1941) 
D. Cả A, B và C đều sai 
Câu 14: 
Chọn phát biểu đúng: 
 Trong những câu dưới đây, câu nào của Hồ Chí Minh? 
A. Không có gì quý hơn độc lập, tự do 
B. Không có gì quý bằng độc lập, tự do 
C. Cay đắng chi bằng mất tự do 
D. Cả A, B và C 
Câu 15: 
Chọn câu trả lời đúng: 
 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chế độ do nhân dân làm chủ là gì? 
A. Nhân dân có quyền bầu cử, ứng cử 
B. Nhân dân có quyền kiểm soát, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 
đồng nhân dân 
C. Nhân dân có tất cả các quyền trên đây 
D. Cả A, B và C đều sai 
Câu 16: 
Chọn câu trả lời đúng: 
 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong thời ký quá độ lên, nền kinh tế nước ta có 
những hình thức sở hữu nào? 
A. Sở hữu nhà nước 
B. Sở hữu hợp tác xã 
C. Sở hữu của người lao động riêng lẻ 
D. Tất cả các hình thức sở hữu trên 
Câu 17: 
Chọn câu trả lời đúng: 
 Theo Hồ Chí Minh, muốn cho chủ nghĩa xã hội được thực hiện cần có những yếu 
tố nào? 
A. Đất kỹ nghệ 
B. Nông nghiệp 
C. Tất cả mọi người đều phát triển hết các khả năng của mình 
D. Cả 3 đáp án trên 
Câu 18: 
Chọn đáp án đúng: 
 Theo Hồ Chí Minh, tại sao cần thực hiện chế độ làm khoán dưới chế độ chủ 
nghĩa xã hội? 
A. Khuyến khích được lợi ích của người lao động 
B. Có lợi cho Nhà nước 
C. Kết hợp được lợi ích của người lao động , lợi ích của tập thể và lợi ích của Nhà 
nước 
D. Cả A, B và C đều sai 
Câu 19: 
Chọn câu trả lời đúng: 
 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, sức mạnh dân tộc bao gồm những yếu tố chủ yếu 
nào? 
A. Chủ nghĩa yêu nước 
B. Tinh thần đoàn kết 
C. Ý thức tự lực, tự cường 
D. Cả 3 đáp án trên 
Câu 20: 
Chọn phương án đúng: 
 Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu tổng quát của chủ nghĩa xã hội là gì? 
A. Một nền kinh tế hiện đại, có sức tăng tưởng cao 
B. Không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân lao động 
C. Phát triển mạnh mẽ khoa học – kỹ thuật 
D. Bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân lao động 

File đính kèm:

  • pdfcau_hoi_minh_hoa_mon_tu_tuong_ho_chi_minh.pdf
Ebook liên quan