Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh Thanh Hóa

Tóm tắt Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh Thanh Hóa: ...ển dịch cơ cấu ngành kinh tế là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, được Đảng bộ và nhân dân trong Tỉnh đặt ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Với ý nghĩa ấy, đề tài: "Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Tỉnh Thanh Hoá" mà tôi chọ... tốc độ chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Thanh Hoá trong thời gian tới. Để đạt được mục đích trên, Luận văn thực hiện các nhiệm vụ sau: - Trình bày cơ sở lý luận về CCKT và chuyển dịch CCNKT. - Phân tích thực trạng chuyển dịch CCNKT ở Thanh Hoá từ năm 2001 - 2007. - Đề ra quan điểm, phương...ng 7. 2. C. Mác và Ph.ăngghen (1973), Tư bản, tập 1, Nxb sự thật, Hà Nội. 3. Cục Thống kê Thanh Hóa (2005), Tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 tỉnh Thanh Hóa, Nxb Thống kê, Hà Nội. 4. Cục Thống kê Thanh Hóa (2008), Niên giám thống kê 2007, Nxb Niên giám thống kê, Thanh Hóa. 5. ...

pdf5 trang | Chia sẻ: kasablanca | Lượt xem: 773 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfV_L0_02019.pdf
Ebook liên quan