Phân tích tài chính phục vụ ra quyết định kinh doanh – Trường hợp công ty TNHH Dịch vụ ERP – FPT

Tóm tắt Phân tích tài chính phục vụ ra quyết định kinh doanh – Trường hợp công ty TNHH Dịch vụ ERP – FPT: ...ề doanh thu, giá vốn hiệu quả cũng như phân bổ các chi phí một cách thích hợp. 1.2.6 Phân tích các chỉ tiêu và tỷ lệ tài chính chủ yếu, so sánh với chỉ tiêu trung bình ngành  Nhóm chỉ tiêu về tình hình và khả năng thanh toán a) Phân tích tình hình thanh toán - Tỷ lệ các khoản phải trả so ...sản của công ty qua bảng CĐKT Bảng 2.7: Bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu tài sản Đơn vị tính : Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch 2010/2009 Chênh lệch 2011/2010 Số tiền Cơ cấu (%) Số tiền Cơ cấu (%) Số tiền Cơ cấu (%) Tuy...0 8. LN thuần 9,568 84,724 96,174 75,156 785.517 11,450 13.514 9. Thu nhập khác 926 1,896 156 969 104.644 - 1,740 -91.774 10. Tổng LNTT 10,471 86,589 96,247 76,118 726.922 9,658 11.153 18 ( Số liệu lập bảng được trích từ báo cáo KQHĐKD của công ty ) Cùng với việc giá thành trên ...

pdf26 trang | Chia sẻ: kasablanca | Lượt xem: 1206 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdf00050002139.pdf
Ebook liên quan