Đề cương ôn tập môn Pháp luật đại cương (Có đáp án)

Tóm tắt Đề cương ôn tập môn Pháp luật đại cương (Có đáp án): ... luật a và b đúng. Câu 35: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có nhiệm kỳ mấy năm? 4 năm 5 năm 6 năm Tất cả đều sai. Câu 36: Quyền bình đẳng, quyền tự do tín nguững là: Quyền chính trị Quyền tài sản Quyển nhăn thân Quyền đối nhân. Câu 37: Việc sửa đổi, bể sung Hiến pháp phải có: ít nhất 1/2 ...o các điều kiện là nhân tổ điều chinh các quan hệ xã hội” Bắt buộc - quốc hội - ý chí - chính trị Bắt buộc chung - nhà nước - lý tưởng - chính trị Bắt buộc - quốc hội - lý tưởng - kinh tế xã hội Bắt buộc chung — nhà nước —ý chỉ — kinh tế xã hội Câu 18. Chính sách nào sau đây thuộc về chức năng...p luật và năng lực hành vi Năng lực pháp luật và năng lực công dân Năng lực hành vi và năng lưc nhận thức Năng lực pháp luật và năng lực nhận thức. Câu 3: Chủ tịch nưức CHXHCN Việt Nam có quyền: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướng Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án TAND tối cao Bổ ...

docx18 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Đề cương ôn tập môn Pháp luật đại cương (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
xét xử.
Nghị án.
<L Cả a, b, c.
Câu 32. Ctf quan nhà nước nào sau đây là Ctf quan giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của nhà nước ta:
Bộ Quốc phòng.
Bộ Ngoại giao.
Bộ Công an.
Cả a, b, c.
Câu 33. Quy phạm pháp luật Dân sự như sau: “Việc kết hôn phải được đăng ký tại Ctf quan nhà nước có thẩm quyền, mọi hình thức kết hôn khác đều không có giá trị về mặt pháp lý” Bao gồm:
Giả định.
Quy định.
Quy định và chế tài.
Giả định và quy định.
Câu 34: Cơ sở truy cứu trách nhiệm pháp lý là:
Nhân chứng
Vật chứng
Vi phạm pháp luật
a và b đúng.
Câu 35: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có nhiệm kỳ mấy năm?
4 năm
5 năm
6 năm
Tất cả đều sai.
Câu 36: Quyền bình đẳng, quyền tự do tín nguững là:
Quyền chính trị
Quyền tài sản
Quyển nhăn thân
Quyền đối nhân.
Câu 37: Việc sửa đổi, bể sung Hiến pháp phải có:
ít nhất 1/2 tổng số đại biểu tán thành
ít nhật 2/3 tổng sọ đại biểu tán thành
ít nhất 3/4 tổng số đại biểu tán thành
Tất cả đều sai.
Câu 38: Thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận	giữa tập thể ngiròi lao động vói người sử dụng lao động về điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lọi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động.
Bằng văn bản
Bằng miệng
Cả a và b đều đúng
Cả a và b đều sai
Câu 39: Đổi tượng điều chỉnh của luật dân sự là:
Các quan hệ vật chất
Các quan hệ tài sản
Các quan hệ nhân thân phi tài sản
Cả câu b và c
Câu 40: Phương pháp điều chỉnh của ngành luật lao động là:
Quyền uy, mệnh lệnh
Quyển uy, thỏa thuận
Thỏa thuận, mệnh lệnh
Tất cả đều sai đề 2:
Câu 1: Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính	do	
ban hành và bão đảm thực hiện, thể hiện ý chí và bão vệ lợi ích của giai cấp thếng trị để điều chỉnh các	
Bắt buộc chung - nhà nước - quan hệ pháp luật
Bắt buộc - nhà nước - quan hệ xã hội
Bắt buộc chung - quốc hội - quan hệ xã hội
Bắt buộc chung - nhà nước — quan hệ xã hội 
Câu 2: Chế tài có các loại sau:
Chế tài hình sự và chế tài hành chính
Chế tài hình sự, chế tài hành chính và chế tài dân sự
Chế tài hình sự, chế tài hành chỉnh, chế tài kỷ luật và chế tài dân sự
Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật, chế tài dân sự và chế tài bắt buộc 
Câu 3. Pháp lệnh là một loại văn bản pháp luật do Cff quan nào sau đây ban hành:
Quốc hội.
ủy ban thường vụ Quốc hộL
Chính phủ
Cả a,b,c.
Câu 4: Chủ quyền quốc gia là:
Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối nội.
Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối ngoại.
Quyền ban hành văn bản pháp luật.
Cả a,b,c.
Câu 5: Lịch sử xã hội loài người đã tồn tại	kiểu nhà nước, bao gầm các kiểu nhà nước là	
4 - chủ nô - phong kiến - tư hữu - XHCN
4 - chủ nô - phong kiến - tư sản - XHCN
4- chủ nô - chiếm hữu nô lệ - tư bản - XHCN
4 - địa chủ - nông nô, phong kiến - tư bản - XHCN Câu 6: Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chẫ
Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.
Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị.
Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp.
Cả a,b,c.
Câu 7: Cấu thành của vi phạm pháp luật bao gồm:
Giả định, quy định, chế tài.
Chủ thể, khách thể.
Mặt chủ quan, mặt khách quan.
b và c.
Câu 8: Trường hop nào sau đây là hành vi vi phạm pháp luật
 Một người tâm thần thực hiện hành vi giết người.
 Một người 14 tuổi điều khiển xe máy không bằng láù
Một người thuê mướn trẻ em dưới 15 tuổi làm việc.
Cả a,b,c.
Câu 9. Một thực khách đến quán ăn dùng bữa đã dựng xe trước cửa quán ăn. Vị khách này đã chủ quan không lấy thẻ giữ xe cũng như chất vấn chủ quán về trách nhiệm trông coi xe. Xe bị kẽ trộm lấy mất và người chủ quán thoái thác trách nhiệm. Trong trường hạrp này người chủ quán:
Có lỗi cố ý trực tiếp.
Có lỗi cố ý gián tiếp.
 Vô ý vì quá tự tin.
Không có lỗi.
Câu 10. A là người lái đò đã già yếu, công việc thường ngày của ông là đưa học sinh qua sông đi học. Hôm đó là ngày mưa lũ nên ông không làm việc, nhưng nhìn thấy lũ trê không được đến trường nên ông đánh liều đưa chúng qua sông. Sóng to làm đò bị lật làm chết nhiều học sinh. Hành vi khách quan trong cấu thành vỉ phạm pháp luật của ông A ở đây là:
Đưa người sang sông trong điều kiện mưa lũ.
Chở quá tải.
Hành vi góp phần dẫn đến cái chết của những đứa trẻ.
Cả a,b,c.
Câu 11: Hình thức nhà nước là cách tổ chức bộ máy quyền lực nhà nuức và phưorng pháp thực hiện quyền lực nhà nước. Hình thức nhà nước được thể hiện chủ yếu ở 	khía cạnh; đó là	
3 - hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ KT - XH
3 — hình thức chỉnh thể, hình thức cẩu trúc nhà nước và chế độ chinh trị
3 - hình thức chuyên chính, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ KT - XH
3 - hình thức chuyên chính, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ chính trị
Câu 12: Để đảm bảo nguyên tắc thống nhất trong việc xây dựng và áp dụng pháp luật thì cần phải:
Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp và Luật
Đảm bảo tính thống nhất của pháp luật
Cả hai câu trên đều đúng
Cả hai câu ừên đều sai
Câu 13: Tính giai cấp của nhà nước thể hiện ở chỗ
Nhà nước là một bộ máy trấn áp giai cấp.
Nhà nước là một bộ máy của giai cấp này thống trị giai cấp khác.
Nhà nước ra đời là sản phẩm của xã hội có giai cấp.
Cả a,b,c.
Câu 14: Các hình thức thực hiện pháp luật bao gồm:
Tuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật
Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật
Tuân thủ pháp luật, thực hiện pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật
Tuân thủ pháp luật, thực thí pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật Câu 15: Hình thức pháp luật là cách thức mà giai cấp thếng trị sử dụng để nâng ý chí
của giai cấp mình lên thành pháp luật. Trong lịch sử loài người đã có	hình thức
pháp luật, đó là	
4 - tập quán pháp, tiền lệ pháp, điều lệ pháp và Văn bản quy phạm pháp luật
3- tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn bản quy phạm pháp luật
2 - tập quán pháp và văn bản quy phạm pháp luật
1 - văn bản quy phạm pháp luật Câu 16: Nhà nuức là:
Một tổ chức xã hội có giai cấp.
Một tổ chức xã hội có chủ quyền quốc gia.
Một tổ chức xã hội có luật lệ
Cả a,b,c.
Câu 17: “Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự mang tính	, do	ban
hành và bão đảm thực hiện, thể hiện	của giai cấp thống trị và phụ thuộc
vào các điều kiện	 là nhân tổ điều chinh các quan hệ xã hội”
Bắt buộc - quốc hội - ý chí - chính trị
Bắt buộc chung - nhà nước - lý tưởng - chính trị
Bắt buộc - quốc hội - lý tưởng - kinh tế xã hội
Bắt buộc chung — nhà nước —ý chỉ — kinh tế xã hội
Câu 18. Chính sách nào sau đây thuộc về chức năng đổi nội của nhà nước:
Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.
Tương trợ tư pháp giữa các quốc gia.
Tăng cường các mặt hàng xuất khẩu công nghệ cao.
Cả a,b,c.
Câu 19: Tập quán pháp là:
sỉ
Biến đổi những tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật
Biến đổi những thói quen hành xử của con người trong lịch sử thành pháp luật.
Biến đổi những quy phạm tôn giáo thành quy phạm pháp luật.
Cả a,b,c.
Câu 20: Nguyên nhân cốt lõi của sự ra đòi nhà nước là:
Ket quả của 03 lần phân công lao động trong lịch sử.
Kết quả của nền sản xuất hàng hoá cùng những hoạt động thương nghiệp.
Nhu cầu về sự cẩn thiết phải có một tổ chức đễ dập tắt xung đột giai cấp.
Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức thay thế thị tộc - bộ lạc.
Câu 21. Năng lực lập di chúc là:
Minh mẫn, sáng suốt vào thời điểm lập di chúc.
Có tài sản riêng họp pháp.
18 tuổi trở lên.
Cả a,b,c.
Câu 22. Trường họp nào sau đây không nằm trong các trường hợp được hưởng thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc?
Cha mẹ đã hết tuổi lao động.
Vợ (chồng) đã hết tuổi lao động.
Con đã hết tuổi lao động.
Con chưa thành niên nhưng có khả năng tự kiếm sống.
Câu 23. Văn bản nào sau đây kết thúc quá trình điều tra trong tổ tụng hình sự?
Quyết định khởi tố bị can.
Quyết định đưa vụ án ra xét xử.
Bản kết luận điều tra.
Bản cáo trạng.
Câu 24: Hệ thống chính trị ở Việt Nam gồm:
Đảng cộng sản - đoàn thanh	niên -	mặt trận tổ quốc
Đảng cộng sản - nhà nước -	mặt ừận tổ quốc
Đảng cộng sản - nhà nước - các đoàn thể	chỉnh trị, xã hội
Đảng cộng sản và các đoàn thể chính trị,	xã hội
Câu 25. Một công ty xã chất thải ra sông làm cá chết hàng loạt, gây ô nhiễm nặng môi trường. Trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với công ty này là:
Trách nhiệm hành chính.
Trách nhiệm hình sự.
Trách nhiệm hành chỉnh và trách	nhiệm	dân sự.
Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự.
Câu 26. Hành vỉ vỉ phạm pháp luật không thể là:
Một lời nói
Một tư tưởng xấu xa
Một bất tác vi
Cả a, b, c
Câu 27: Cấp xét xử nào là cao nhất trong tư pháp hình sự nước ta?
Giám đốc thẩm
Tái thẩm
Phúc thẩm.
Không có cấp cao nhất.
Câu 28.: Nhà nước là một bộ máy	do	lập ra để duy trì việc
thống trị về kinh tế, chính trị, tư tưởng đổi với	
Quản lý - giai cấp thống trị - toàn xã hội
Quản lý - giai cấp thống trị - một bộ phận người trong xã hội
Quyền lực - giai cấp thống trị - một bộ phận người trong xã	hội
Quyền lực - giai cấp thống trị — toàn xã hội
Câu 29: Một người thợ sửa xe gian manh đã cế tình sửa phanh xe cho một ông khách một cách gian dếi, cẩu thả; vói mục đích là để người khách này còn tiếp tục quay lại tiệm anh ta để sửa xe. Do phanh xe không an toàn nên sau đó chiếc xe đã lao xuếng dốc gây chết vị khách xấu sổ. Trường họp trách nhiệm pháp lý ở đây là:
Trách nhiệm hành chính.
Trách nhiệm hình sự.
Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự.
Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự.
Câu 30: Sử dụng lại tình huổng của câu 29, lỗi của người thợ sửa xe ở đây là:
Cố ý trực tiếp.
Cố ỷ gián tiếp.
Vô ý do cẩu thả
Vô ý vì quá tự tin.
Câu 31: Một ngưòi dùng súng bắn đạn hoi vào rừng săn thú. Trong lúc sơ suất đã bắn nhằm một nhân viên kiểm lâm. Mặt chủ quan trong vỉ phạm pháp luật này là:
Cố ý gián tiếp.
Vô ý vì quá tự tin.
Vô ý do cẩu thả.
Cố ý trực tiếp
Câu 32: Nhà nuức có mấy đặc trưng; đó là:
2 - tính xã hội và tính giai cấp
3 - quyền lực công cộng, chủ quyền quốc gia và đặt ra pháp luật
4 — quyền lực công cộng, chủ quyền quốc gia, thu thuế và đật ra pháp luật
5 - quyền lực công cộng, chủ quyền quốc gia, thu thuế, đặt ra	pháp luật	và tính giai
cấp
Câu 33: Việc UBND Hà Nội ra quyết định yêu cầu quận Hoàng Mai tể chức lấy ý kiến nhân dân về việc mở rộng địa giói hành chính Tp Hà Nội là hình thức sử dụng pháp luật nào?
Tuân thủ pháp luật
Thi hành pháp luật
Sử dụng pháp luật
Áp dụng pháp luật
Câu 34: Phưong pháp điều chỉnh của ngành Luật hình sự là:
Thương lượng
Mệnh lệnh
Quyền uy
Thỏa thuận, thương lượng
Câu 35: ủy ban thuừng vụ Quốc hội là Ctf quan:
Đại diện Quốc hội.
Thường trực của Quốc Hội
Thư ký của Quốc hội.
Cả a,b,c.
Câu 36: A từng có tiền án về tội cướp giật tài sản, A ăn trộm của B con gà trị giá 50.000 đ. Vậy A phải chịu loại trách nhiệm pháp lý nào sau đây:
Hành chính
Dân sự
Hình sự
Kỷ luật
Câu 37: Quan hệ về bảo hiểm xã hội là đổi tượng điều chỉnh của:
Ngành Luật lao động
Ngành luật hành chính
Ngành luật dân sự
Ngành luật kinh tế
Câu 38: Trong bộ máy nhà nuức XHCN có sự:
Phân quyền
Phân công, phân nhiệm
Phân công lao động
Tất cả đều đúng
Câu 39: Độ tuổi tếi thiểu mà bạn có thể tham gia ứng cử đại biểu quếc hội nước CHXHCN Việt Nam là:
18 tuổi
20 tuổi
21 tuổi
35 tuổi
Câu 40: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam có quyền:
Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướng
Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án TAND tối cao
Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Viện trưởng VKSND tối cao
Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các Bộ trưởng
đề 3:
Câu hỏi
Câu 1: Các hình thức thực hiện pháp luật bao gằm:
Tuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật
Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật
Tuân thủ pháp luật, thực hiện pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật
Tuân thủ pháp luật, thực thi pháp luật, sử dạng pháp luật và áp dụng pháp luật Câu 2: Năng lực của chủ thể bao gằm:
si
Năng lực pháp luật và năng lực hành vi Năng lực pháp luật và năng lực công dân
Năng lực hành vi và năng lưc nhận thức
Năng lực pháp luật và năng lực nhận thức.
Câu 3: Chủ tịch nưức CHXHCN Việt Nam có quyền:
Bổ	nhiệm,	miễn nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướng
Bổ	nhiệm,	miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án TAND tối cao
Bổ	nhiệm,	miễn nhiệm, bãi nhiệm Viện trưởng VKSND tối cao
Bổ	nhiệm,	miễn nhiệm, bãi nhiệm các Bộ trưởng
Câu 4: Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính	do	
ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí và bảo vệ Lợi ích của giai cấp thống tiị để điều chỉnh các	
Bắt buộc chung - nhà nước - quan hệ pháp luật
Bắt buộc - nhà nước - quan hệ xã hội
Bắt buộc chung - quốc hội - quan hệ xã hội
Bắt buộc chung — nhà nước — quan hệ xã hội Câu 5: Chế tài có các loại sau là:
Chế tài hình sự và chế tài hành chính
Chế tài bình sự, chế tài hành chính và chế tài dân sự
Chế tài hình sự, chế tài hành chỉnh, chế tài kỷ luật và chế tài dân sự
Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật, chế	tài dân sự và chế tài bắt buộc
Câu 6: Hình thức pháp luật là cách thức mà giai cấp thống trị sử dụng để nâng ý	chí
của giai cấp mình lên thành pháp luật. Trong lịch sử loài người đã có	hình thức
pháp luật, bao gồm	
4 - tập quán pháp, tiền lệ pháp, điều lệ pháp và Văn bản quy phạm pháp luật
3 — tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn bản quy phạm pháp luật
2 - tập quán pháp và văn bản quy phạm pháp luật
1 - văn bản quy phạm pháp luật
Câu 7: Hình thức pháp luật xuất hiện sám nhất và được sử dụng nhiều trong các nhà nước chủ nô và nhà nước phong kiến là
Tiền lệ pháp
Điều lệ pháp
Tập quán pháp
Văn bản quy phạm pháp luật
Câu 8. Một ngưòi bán quán lẩu, sử dụng bếp gas để bàn cho khách sử dụng. Do để tiết kiệm chi phí, ngưòi chủ quán đã sử dụng bình gas mini không đảm bảo an toàn. Hậu quả là bình gas phát nổ, gây bỏng nặng cho thực khách. Lỗi ở đây là:
Cố ý trực tiếp.
Cố ý gián tiếp.
Vô ý do cẩu thả.
Không có lỗi.
Câu 9. Sử dụng lại tình huống của câu 8, hành vi khách quan ở đây là:
Sử dụng bình gas không đảm bảo an toàn.
Không tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
Gây thương tích cho khách.
Không có hành vi khách quan.
Câu 10: Sử dụng lại tình huổng của câu 8, các loại trách nhiệm pháp lý ở đây là:
Trách nhiệm hành chính.
Trách nhiệm hình sự.
Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự.
Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự.
Câu 11: Đổi tưọmg của nghĩa vụ dân sự trong luật dân sự là:
Tài sản
Công việc phải làm
Công việc không được làm
Cả ba câu trên đều đúng
Câu 12: Hệ thống pháp luật gằm:
Hệ thống cấu trúc của pháp luật và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Quy phạm pháp luật, chế định pháp luật và ngành luật
Tập hợp hóa và pháp điển hóa
Tất cả đều sai
Câu 13: Nguyên nhân cổt lõi của sự ra đời nhà nước là:
Ket quả của 03 lần phân công lao động trong lịch sử.
Ket quả của nền sản xuất hàng hoá cùng những hoạt động thương nghiệp.
Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức để dập tắt xung đột giai cấp.
Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức thay thế thị tộc - bộ lạc.
Câu 14: Tính giai cấp của nhà nước thể hiện ở chỗ
Nhà nước là một bộ máy trấn áp giai cấp.
Nhà nước là một bộ máy của giai cấp này thống trị giai cấp khác.
Nhà nước ra đời là sản phẩm của xã hội có giai cấp.
Cả a,b,c.
Câu 15: Chủ quyền quốc gia là:
Quyền độc lập tự quyểt của quốc gia trong lĩnh vực đối nội.
Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối ngoại.
Quyền ban hành văn bản pháp luật.
Cả a,b,c.
Câu 16. Chính sách nào sau đây thuộc về chức năng đổi nội của nhà nước:
Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.
 Tương trợ tư pháp giữa các quốc gia.
 Tăng cường các mặt hàng xuất khau công nghệ cao.
Cả a,b,c.
Câu 17: Lịch sử xã hội loài ngưòi đã tồn tại	kiểu nhà nước, bao gầm các kiểu nhà
nước là	
4 - chủ nô - phong kiến - tư hữu - XHCN
4 - chủ nô - phong kiến - tư sản - XHCN
4- chủ nô - chiếm hữu nô lệ - tư bản - XHCN
4 - địa chủ - nông nô, phong kiến - tư bản - XHCN Câu 18: Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ
Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.
Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị.
Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp.
Cả a,b,c.
Câu 19. Vai trò của thuế là:
Điều tiết nền kinh tế.
Hướng dẫn tiêu dùng.
Nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.
Cả a,b,c.
Câu 20: Để đảm bảo nguyên tắc thống nhất trong việc xây dựng và áp dụng pháp luật thì cần phải:
Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp và Luật
Đảm bảo tính thống nhất của pháp luật
Cả hai câu trên đều đúng
Cả hai câu trên đều sai
Câu 21: Cấu thành của vi phạm pháp luật bao gồm:
Giả định, quy định, chế tài.
Chủ thể, khách thể.
Mặt chủ quan, mặt khách quan.
b và c.
Câu 22: Trong bộ máy nhà nước XHCN có sự
Phân quyền
Phân công, phân nhiệm
Phân công lao động
Tất cả đều đúng
Câu 23: “Pháp luật là hệ thổng quy tắc xử sự mang tính	 do	ban
hành và bão đảm thực hiện, thể hiện	của giai cấp thống trị và phụ thuộc
vào các điều kiện	, là nhân tố điều chinh các quan hệ xã hội”
Bắt buộc - quốc hội - ý chí - chính trị
Bắt buộc chung - nhà nước - lý tưởng - chính trị
Bắt buộc - quốc hội - lý tưởng - kinh tế xã hội
Bắt buộc chung — nhà nước —ý chí - kinh tế xã hội Câu 24. Quyết định là văn bản pháp luật được ban hành bải?
Thủ tướng chính phủ.
Bộ trưởng.
Chủ tịch UBND .
Cả a,b,c.
Câu 25. Cff quan quyền lực nhà nước cao nhất theo Hiến pháp 1992 là:
Chính phủ.	b. Quốc hội
Chủ tịch nước.	c. Toà án nhân dân tối cao.
Câu 26. Quốc hội có quyền nào sau đây:
Truy tố cá nhân, tổ chức ra trước pháp luật.
Công bố Luật, pháp lệnh.
Ban hành các văn bản pháp luật
Cả a,b,c.
Câu 27: Tập quán pháp là:
Biến đổi những tục lệ, tập quán có sẵtt thành pháp luật
Biến đổi những thói quen hành xử của con người trong lịch sử thành pháp luật.
Biến đổi những quy phạm tôn giáo thành quy phạm pháp luật.
Cả a,b,c.
Câu 28: Chọn phát biểu sai:
Phó thủ tướng không nhất thiết phải là Đại biểu quốc hội
Năng lực pháp luật xuất hiện từ khi con người được sinh ra
Năng lực lao động xuất hiện từ khi công dân đủ 16 tuổi
Năng lực pháp luật là tiền đề của năng lực hành vi.
Câu 29: Trong quan hệ mua bán, khách thể là:
Quyền sở hữu căn nhà của người mua
Quyền sở hữu số tiền của người bán
Căn nhà, số tiền
avàb đúng
Câu 30: Quy định thường gặp trong pháp luật hành chính:
Quy định dứt khoát
Quy định tùy nghi
Quy định giao quyền
Tất cả đều sai
Câu 31. Cấp xét xử nào là cao nhất trong tư pháp hình sự nước ta?
ÍL Phúc thẩm.
Giám đốc thẩm.
Tái thẩm.
Câu 32: Hệ thống chính trị ở Việt Nam gồm:
Đảng cộng sản - đoàn thanh niên - mặt trận tổ quốc
Đảng cộng sản - nhà nước - mặt ừận tổ quốc
Đảng cộng sản - nhà nước - các đoàn thể chỉnh trị, xã hội
Đảng cộng sản và các đoàn thể chính trị, xã hội
Câu 33. Quyền nào sau đây của Chủ tịch nước là quyền trong Dnh vực tư pháp:
Công bố Luật, Pháp lệnh.
Thực hiện các chuyến công du ngoại giao.
Tuyên bố tình trạng chiến tranh.
Quyền ân xá
Câu 34. Quyền công tố trước tòa là:
(L	Quyển truy to cá nhân, tồ chức ra trước pháp luật
Quyền khiếu nại tố cáo của công dân.
Quyền xác định tội phạm.
Cả a,b,c.
Câu 35: Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải có:
ít nhất 1/2 tổng số đại biểu tán thành
ít nhất 2/3 tổng sổ đại biểu tán thành
ít nhất 3/4 tổng số đại biểu tán thành
Tất cả đều sai.
Câu 36: Một ngưòi thợ sửa xe gian manh đã cắ tình sửa phanh xe cho một ông khách một cách gian dếi, cẩu thả; vói mục đích là để người khách này còn tiếp tục quay lại tiệm anh ta để sửa xe. Do phanh xe không an toàn nên sau đó chiếc xe đã lao xuếng dốc gây chết vị khách xấu sổ. Tnròng họp trách nhiệm pháp lý ở đây là:
Trách nhiệm hành chính.
Trách nhiệm hình sự.
Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự.
Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự.
Câu 37: Sử dụng lại tình huống của câu 36, lỗi của ngưòi thợ sửa xe ở đây là:
Cố ý trực tiếp.
Cố ỷ gián tiếp.
Vô ý do cẩu thả
Vô ý vì quá tự tin.
Câu 38: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có nhiệm kỳ mấy năm?
4 năm
5 năm
6 năm
Tất cả đều sai.
Câu 39. Quy phạm pháp luật Dân sự như sau: “Việc kết hôn phải được đãng ký tại Cff quan nhà nước có thẩm quyền, mọi hình thức kết hôn khác đều không có giá trị về mặt pháp lý” Bao gồm:
Giả định.
Quy định.
Quy định và chế tài.
Giả định và quy định.
Câu 40: Ctf sở truy cứu trách nhiệm pháp lý là:
Nhân chứng Vật chứng Vi phạm pháp luật a và b đúng

File đính kèm:

  • docxde_cuong_on_tap_mon_phap_luat_dai_cuong_co_dap_an.docx