Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty Cổ phần VIMECO

Tóm tắt Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty Cổ phần VIMECO: ...à phương thức tài trợ tín dụng trung và dài hạn không thể hủy ngang. Theo phương thức này, người cho thuê thường mua tài sản, thiết bị theo yêu cầu của người thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê. Người thuê sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn đã th...ũng được xác định là 15%/năm. Chi phí sử dụng vốn từ vốn vay: Tính cho nguồn vốn vay dài hạn 10 Lãi suất bình quân năm = Tỷ trọng gốc vay bình quân năm của nguồn vay x Lãi suất bình quân năm của nguồn vay Trong đó: Tỷ trọng gốc vay bình quân năm của nguồn vay = Số gốc... vốn dài hạn và vay ngắn hạn đạt tỷ 45% là đạt cơ cấu vốn tối ưu. Ta xét tình huống 2: Các giả định giống như tình huống 1, chỉ khác là quy mô vốn dài hạn giảm đi theo nhu cầu thực tế của công ty (theo Báo cáo tài chính của công ty tại 30/06/2012 thì tổng nguồn vốn thực tế đã giảm nhiều so vớ...

pdf20 trang | Chia sẻ: kasablanca | Lượt xem: 1481 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050001722.pdf
Ebook liên quan