Giáo trình Vật lý kiến trúc - Phần 3: Chiếu sáng kiến trúc

Tóm tắt Giáo trình Vật lý kiến trúc - Phần 3: Chiếu sáng kiến trúc: ...O Hçnh 10: Biãøu âäö cæåìng âäü saïng cuía nguäön âäúi xæïng theo khäng gian O A1 A ω Hçnh 11: Nguäön thæï cáúp phaït sinh âäü choïi Hçnh 12: Âäü choïi quyãøn saïch vaì baìn Giaïo trçnh VÁÛT LYÏ KIÃÚN TRUÏC Nguyãùn Âçnh Huáún = 78 = ÂHBKÂN Nãúu hæåïng quan saït coï goïc ε våïi phaï...] β : goïc phæång vë cuía màût tråìi so våïi phæång vë màût âæïng: β = Ao - βâ . Ao : goïc phæång vë cuía màût tråìi. βâ : goïc phæång vë cuía màût âæïng. b/ Aïnh saïng taïn xaû:ï ï ï ûï ï ï ûï ï ï û Aïnh saïng màût tråìi chiãúu xuäúng, bë taïc âäüng háúp thu vaì khuãúch taïn maûnh cuía ... chiãöu räüng phoìng, [m]. L1 : chiãöu daìi phoìng, [m]. h1 : âäü cao tæì màût phàóng lao âäüng âãún meïp trãn cuía cæía säø, [m]. Baíng 4: hãû säú kãø âãún aính hæåíng kiãún truïc âäúi diãûn (Kfx): L/H 0,5 1 1,5 2 ≥ 3 Kfx 1,7 1,4 1,2 1,1 1,0 L : khoaíng caïch tæì cäng trçnh âäúi diãûn â...

pdf27 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 199 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Giáo trình Vật lý kiến trúc - Phần 3: Chiếu sáng kiến trúc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
û màût tråìi trãn màût phàóng 
ngang Coï nàõng 
Khäng coï nàõng 
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7 
4 
3 12 
11
1 
10 
1 
6 
5 
2 
9 
8 
Hçnh 3: Biãøu âäö âäü roüi aïnh saïng taín xaû trãn màût nàòm ngang 
taûi Haì näüi 
giåì 
K
, l
ux
Giaïo trçnh VÁÛT LYÏ KIÃÚN TRUÏC 
Nguyãùn Âçnh Huáún = 85 = ÂHBKÂN 
duìng aïnh saïng tæû nhiãn. 
Eth = Ent : e 
Ent : tiãu chuáøn chiãúu saïng nhán taûo. 
e : hãû säú chiãúu saïng tæû nhiãn. 
2/ HÃÛ SÄÚ CHIÃÚU SAÏNG TÆÛ NHIÃN: 
Hãû säú chiãúu saïng tæû nhiãn biãøu thë læåüng aïnh saïng ban ngaìy ngoaìi tråìi âæåüc sæí duûng âãø 
chiãúu saïng trong nhaì. Hãû säú chiãúu saïng tæû nhiãn taûi mäüt âiãøm M cuía màût phàóng lao âäüng trong 
phoìng laì tè säú giæîa âäü roüi aïnh saïng tæû nhiãn taûi âiãøm âoï våïi âäü roüi aïnh saïng tæû nhiãn taûi màût 
phàóng nàòm ngang ngoaìi tråìi luïc âoï: 
 %100.
E
Ee
bt
M
M = 
EM : âäü roüi taûi âiãøm M trong phoìng. 
Ebt : âäü roüi do aïnh saïng taïn xaû cuía báöu tråìi taûo nãn taûi màût phàóng nàòm ngang ngoaìi tråìi. 
Aïnh saïng tæû nhiãn bãn trong mäüt phoìng gäöm 3 thaình pháön: thaình pháön træûc tiãúp, thaình 
pháön giaïn tiãúp bãn ngoaìi, thaình pháön giaïn tiãúp bãn trong. 
 Thaình pháön træûc tiãúp: gäöm aïnh saïng træûc xaû, aïnh saïng taïn xaû. Quan troüng nháút laì aïnh saïng 
taïn xaû, vç noï chiãúu saïng våïi báút kyì thåìi tiãút naìo vaì êt mang theo læåüng nhiãût vaìo phoìng. 
 Thaình pháön giaïn tiãúp bãn ngoaìi: gäöm aïnh saïng phaín xaû tæì bãö màût âáút vaì caïc cäng trçnh 
kiãún truïc, thaình pháön naìy ráút âaïng kãø nhæng khäng thæåìng xuyãn. 
 Thaình pháön giaïn tiãúp bãn trong: gäöm aïnh saïng phaín xaû nhiãöu láön tæì caïc bãö màût bãn trong. 
Thaình pháön naìy âaïng kãø taûi caïc phoìng nhoí, caïc bãö màût coï hãû säú phaín xaû cao, coï taïc duûng náng 
mæïc saïng âäöng âãöu trong phoìng. 
Ba thaình pháön trãn biãøu thë trong hãû säú chiãúu saïng tæû nhiãn qua 3 hãû säú chiãúu saïng: 
 trngbt eeee ++= 
Û 
Cäng 
trçnh 
âäúi 
diãûn M 
Hçnh 4: Caïc thaình pháön chiãúu saïng tæû nhiãn cho nhaì 
Giaïo trçnh VÁÛT LYÏ KIÃÚN TRUÏC 
Nguyãùn Âçnh Huáún = 86 = ÂHBKÂN 
e : hãû säú chiãúu saïng toaìn pháön taûi âiãøm quan saït. 
ebt : hãû säú chiãúu saïng do aïnh saïng báöu tråìi gáy træûc tiãúp: ebt = etræûc xaû + etaïn xaû . 
eng : hãû säú chiãúu saïng do thaình pháön giaïn tiãúp bãn ngoaìi gáy nãn: eng = ec.t.kiãún truïc+ emàût âáút . 
etr : hãû säú chiãúu saïng do thaình pháön giaïn tiãúp bãn trong gáy nãn: etr = efaín xaû. 
Cå såí chênh âãø thiãút kãú vaì tênh toaïn chiãúu saïng tæû nhiãn laì Tiãu chuáøn Nhaì næåïc vãö hãû 
säú chiãúu saïng tæû nhiãn vaì mäüt säú qui âënh khaïc. 
Khi xaïc âënh tiãu chuáøn, phaíi dæûa vaìo âàûc âiãøm khê háûu aïnh saïng cuía caïc âëa phæång 
trong næåïc, âäöng thåìi coï sæû kãút håüp chàût cheî våïi tiãu chuáøn chiãúu saïng nhán taûo, laìm thãú naìo 
táûn duûng âæåüc nguäön saïng tæû nhiãn tæång âäúi reí tiãön vaì coï âàûc tênh vãû sinh sinh thaïi æu viãût 
hån aïnh saïng nhán taûo nhiãöu, âãø haû giaï thaình saín pháøm, haû chi phê sinh hoaût, tiãút kiãûm nàng 
læåüng âiãûn, baío âaím âiãöu kiãûn lao âäüng nghè ngåi täút cho con ngæåìi. 
Nhaì næåïc ta âaî láûp thaình baíng phán loaûi phoìng theo cáúp chiãúu saïng vaì baíng qui âënh 6 
cáúp lao âäüng cuía màõt tuìy theo mæïc âäü chênh xaïc. 
Baíng 1: tiãu chuáøn chiãúu saïng tæû nhiãn: 
Loaûi cäng viãûc trong phoìng Tiãu chuáøn chiãúu saïng Cáúp 
chiãúu 
saïng 
Tênh cháút cäng viãûc Váût phán biãût bàòng 
màõt [mm] 
CS qua cæía maïi 
hay häùn håüp etb 4 
CS qua cæía säø emin 
I Âàûc biãût chênh xaïc ≤ 0,1 7% 2,5% 
II Chênh xaïc cao > 0,1 - 0,3 4,9% 1,4% 
III Chênh xaïc > 0,3 - 1,0 3,5% 1,0% 
IV Chênh xaïc væìa > 1,0 - 10 2,1% 0,7% 
V Thä > 10 2,0% 0,5% 
VI Viãûc chè yãu cáöu quan saït 
chung maì khäng cáön phán biãût 
chi tiãút 
 1,0% 0,25% 
II - TÊNH TOAÏN CHIÃÚU SAÏNG TÆÛ NHIÃNÏ Ú Ï ÛÏ Ú Ï ÛÏ Ú Ï Û 
Viãûc thiãút kãú chiãúu saïng tæû nhiãn gäöm 2 bæåïc: 
 Så phaïc vë trê vaì kêch thæåïc caïc cæía chiãúu saïng. 
 Kiãøm tra laûi hãû säú chiãúu saïng tæû nhiãn taûi mäüt säú âiãøm cáön thiãút trong phoìng. 
1/ ÂÀÛC TÊNH CHIÃÚU SAÏNG CUÍA CAÏC LOAÛI CÆÍA : 
a/ Cæía säø:í øí øí ø 
 Âàûc tênh cæía säø: 
Cæía säø duìng åí háöu hãút caïc loaûi nhaì, khaí nàng chiãúu saïng tuyì thuäüc chuí yãúu vaìo vë trê 
vaì hçnh daïng, kêch thæåïc cuía noï. 
4 Hãû säú chiãúu saïng trung bçnh: 
n
e
e
n
1i
i
tb
∑
=
=
 ; n : säú âiãøm xaïc âënh caïc hãû säú ei . 
Giaïo trçnh VÁÛT LYÏ KIÃÚN TRUÏC 
Nguyãùn Âçnh Huáún = 87 = ÂHBKÂN 
 Cæía heûp, cao, khäng che nàõng: 
- Aïnh saïng khäng âãöu (gáön cæía cao hån). 
- Aïnh saïng vaìo sáu hån. 
 Cæía heûp, cao, coï che nàõng: 
- Aïnh saïng phán bäú âãöu hån. 
 Cæía räüng, tháúp: 
- Taûo ra mäi træåìng aïnh saïng væìa phaíi, âãöu hån. 
- Chi phê che nàõng êt hån. 
- Aïnh saïng vaìo khäng sáu. 
 Cæía âàût trung bçnh (báûu cæía ngang våïi màût phàóng lao âäüng): 
- Aïnh saïng phán bäú khaï âãöu trãn màût phàóng laìm viãûc. 
 Cæía âàût cao: 
- Aïnh saïng vaìo sáu hån. 
- Phêa saït tæåìng bãn coï cæía → aïnh saïng keïm. 
- Tàng aïnh saïng cho tráön phaín xaû. 
Cæía säø âaím baío váún âãö chiãúu saïng cho caïc thiãút bë trong phoìng, nhæng cáön læu yï hiãûn 
tæåüng boïng âäø cuía caïc thiãút bë. Âãø traïnh hiãûn tæåüng naìy nãn kãút håüp haìi hoaì våïi chiãúu saïng tæì 
cæía maïi. 
 Kêch thæåïc cæía säø: 
 Âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc sau: 
 fx
1o
cstc
c
cs K.
r.
.e
S
S.100
τ
η
= 
Scs, Sc : diãûn têch cuía cæía säø vaì cuía saìn, [m2]. 
etc : hãû säú chiãúu saïng tæû nhiãn tiãu chuáøn. 
ηcs : chè säú aïnh saïng cuía cæía säø, phuû thuäüc B/h1 vaì L1/B → tra baíng 2. 
τo : hãû säú xuyãn suäút aïnh saïng toaìn pháön cuía cæía → tra tæì baíng 5 âãún baíng 10 (trang 88). 
r1 : hãû säú tàng aïnh saïng nhåì phaín xaû nhiãöu láön bãn trong → tra baíng 3. 
Kfx : hãû säú kãø âãún aính hæåíng kiãún truïc âäúi diãûn → tra baíng 4. 
Baíng 2: chè säú aïnh saïng cuía cæía säø (ηcs): 
1h/B 
B
L1 
1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 
≥ 4 6,5 7 7,5 8 9 10 11 12,5 
3 7,5 8 8,5 9,6 10 11 12,5 14 
2 8,5 9 9,5 10,5 11,5 13 15 17 
1,5 9,5 10,5 13 15 17 19 21 23 
1 11 13 16 18 21 25 26,5 29 
0,5 18 23 31 37 45 54 66 - 
B : chiãöu sáu phoìng, [m]. 
Giaïo trçnh VÁÛT LYÏ KIÃÚN TRUÏC 
Nguyãùn Âçnh Huáún = 88 = ÂHBKÂN 
L1 : chiãöu daìi phoìng, [m]. 
h1 : âäü cao tæì màût phàóng lao âäüng âãún meïp trãn cuía cæía säø, [m]. 
Baíng 3: hãû säú tàng aïnh saïng nhåì phaín xaû nhiãöu láön bãn trong (r1): 
ftb = 0,5 ftb = 0,3 
1h
B Chiãúu saïng 5,0
B
L1
= 1
B
L1
= 2
B
L1 ≥ 5,0
B
L1
= 1
B
L1
= 2
B
L1 ≥ 
Tæì 1 âãún 5 
1 bãn 
2 bãn 
2,1 
1,35 
1,9 
1,25 
1,5 
1,15 
1,4 
1,1 
1,3 
1,1 
1,2 
1,1 
>1,5 âãún 2,5 
1 bãn 
2 bãn 
3,8 
1,8 
3,3 
1,45 
2,4 
1,25 
2,8 
1,25 
2,4 
1,15 
1,8 
1,1 
>2,5 âãún 4 
1 bãn 
2 bãn 
7,2 
1,5 
5,4 
1,4 
4,3 
1,25 
2,6 
1,2 
2,2 
1,1 
1,7 
1,1 
B : chiãöu räüng phoìng, [m]. 
L1 : chiãöu daìi phoìng, [m]. 
h1 : âäü cao tæì màût phàóng lao âäüng âãún meïp trãn cuía cæía säø, [m]. 
Baíng 4: hãû säú kãø âãún aính hæåíng kiãún truïc âäúi diãûn (Kfx): 
L/H 0,5 1 1,5 2 ≥ 3 
Kfx 1,7 1,4 1,2 1,1 1,0 
L : khoaíng caïch tæì cäng trçnh âäúi diãûn âãún cæía säø, [m]. 
H : chiãöu cao cäng trçnh âäúi diãûn, [m]. 
b/ Cæía maïi:í ïí ïí ï 
 Âàûc tênh cæía maïi: 
Cæía maïi âæåüc sæí duûng khi nhaì coï bãö ngang räüng hoàûc kháøu âäü nhaì låïn maì cæía säø 
khäng âaïp æïng näøi yãu cáöu chiãúu saïng. Loaûi cæía naìy khoï che nàõng træûc xaû vaì che mæa, nhæng 
coï låüi vãö màût thäng gioï tæû nhiãn dæåïi taïc duûng cuía nhiãût thæìa. 
Cæía maïi nãn bäú trê åí hæåïng Bàõc vaì Nam vaì cáön coï kãút cáúu che nàõng. 
 Cæía hçnh chæî nháût: 
- Tàng hãû säú chiãúu saïng lãn 5% khi kêch 
thæåïc âaî täúi æu: Sc/Ss =35% (æïng våïi træåìng 
håüp khäng che nàõng. 
- Tàng lãn 2,5-4% (æïng våïi træåìng håüp coï 
che nàõng). 
 Cæía hçnh ràng cæa: 
- Hãû säú chiãúu saïng tàng 7% khi kêch thæåïc 
âaî täúi æu (æïng våïi træåìng håüp khäng che 
nàõng). 
- Tàng lãn 3,5-5,5% (æïng våïi træåìng håüp 
coï che nàõng). 
Hçnh 5: cæía maïi hçnh chæî nháût 
Hçnh 6: cæía maïi hçnh ràng cæa 
Giaïo trçnh VÁÛT LYÏ KIÃÚN TRUÏC 
Nguyãùn Âçnh Huáún = 89 = ÂHBKÂN 
 Kêch thæåïc cæía maïi: 
2o
cmtc
s
cm
r.
.e
S
S.100
τ
η
= 
Scm, Ss : diãûn têch cæía maïi cáön thiãút vaì diãûn têch saìn. 
etc : hãû säú chiãúu saïng tiãu chuáøn. 
ηcm : chè säú aïnh saïng cuía cæía maïi → tra baíng 5. 
r2 : hãû säú tàng aïnh saïng nhåì phaín xaû nhiãöu láön åí trong phoìng → tra baíng 6. 
τo : hãû säú xuyãn suäút aïnh saïng toaìn pháön cuía cæía maïi: 
τo = τ1. τ2. τ3. τ4. τ5 
τ1 : hãû säú xuyãn suäút aïnh saïng cuía váût liãûu → tra baíng 7. 
τ2 : tè lãû hao phê aïnh saïng qua khung cæía → tra baíng 8. 
τ3 : hãû säú hao phê aïnh saïng qua kênh bë báøn → tra baíng 9. 
τ4 : hãû säú hao phê aïnh saïng vç kãút cáúu chëu læûc → tra baíng 10. 
τ5 : hãû säú hao phê aïnh saïng qua kãút cáúu che nàõng: 
 - Kãút cáúu che nàõng nàòm ngang: τ5 = 0,6 - 0,95. 
 - Kãút cáúu che nàõng thàóng âæïng: τ5 = 0,7 - 0,95. 
Baíng 5: chè säú aïnh saïng cuía cæía maïi (ηcm): 
âäükháøuräüngChiãöu
phoìngdaìiChiãöu Kiãøu cæía maïi 
1 2 3 
Chæî nháût 6,7 4,5 4 
Ràng cæa 5 4,3 3,8 
Baíng 6: hãû säú tàng aïnh saïng nhåì phaín xaû nhiãöu láön åí trong phoìng (r2): 
Hãû säú r2 khi tè lãû h/Lo bàòng: Säú kháøu âäü trong 
phoìng 
Hãû säú phaín xaû 
trung bçnh ϕtb 0,25 0,5 0,75 1 2 
1 
0,5 
0,4 
0,3 
1,35 
1,25 
1,15 
1,40 
1,30 
1,20 
1,45 
1,35 
1,25 
1,50 
1,40 
1,30 
1,70 
1,60 
1,40 
2 
0,5 
0,4 
0,3 
1,25 
1,15 
1,10 
1,30 
1,20 
1,10 
1,35 
1,25 
1,10 
1,40 
1,30 
1,10 
1,50 
1,40 
1,10 
≥ 3 
0,5 
0,4 
0,3 
1,15 
1,10 
1,05 
1,15 
1,10 
1,05 
1,15 
1,10 
1,05 
1,15 
1,10 
1,05 
1,15 
1,10 
1,05 
Baíng 7: hãû säú xuyãn suäút aïnh saïng cuía váût liãûu (τ1): 
Kênh τ1 Kênh τ1 
Kênh thæåìng 1 låïp 0,90 Khäúi thuyí tinh 0,50 
Kênh hoa vàn 0,60 Kênh hæîu cå trong suäút 0,90 
Kênh cäút theïp 0,60 Kênh hæîu cå maìu sæîa 0,60 
Giaïo trçnh VÁÛT LYÏ KIÃÚN TRUÏC 
Nguyãùn Âçnh Huáún = 90 = ÂHBKÂN 
Kênh maìu sæîa 0,40 
Baíng 8: tè lãû hao phê aïnh saïng qua khung cæía (τ2): 
Loaûi kãút cáúu khung τ2 
Khung gäù 0,75 
Khung theïp, nhäm 0,75 
Panen bã täng vaì khäúi thuyí tinh 0,85 
Baíng 9: hãû säú hao phê aïnh saïng (τ3) qua kênh bë báøn: 
Mæïc âäü báøn τ3 
Báøn âàûc (buûi, khoïi) kênh âæïng 0,65 
Báøn væìa (buûi, khoïi) kênh âæïng 0,70 
Báøn nheû (buûi) kênh âæïng 0,80 
Baíng 10: hãû säú hao phê aïnh saïng (τ4) vç kãút cáúu chëu læûc: 
Mæïc âäü báøn τ4 
Vç keìo daìn bàòng theïp 0,90 
Daìn vaì voìm bàòng bãtäng cäút theïp 0,80 
Vç keìo âàûc chiãöu cao ≥ 0,5m 0,80 
Vç keìo âàûc chiãöu cao < 0,5m 0,90 
2/ KIÃØM TRA LAÛI HÃÛ SÄÚ CHIÃÚU SAÏNG TÆÛ NHIÃN: 
Nhæ trãn âaî trçnh baìy, hãû säú chiãúu saïng tæû nhiãn taûi mäüt âiãøm trong phoìng gäöm 3 
thaình pháön: 
- Pháön do báöu tråìi taûo nãn (ebt). 
- Pháön do aïnh saïng phaín xaû tæì màût âáút vaì cäng trçnh bãn ngoaìi vaìo (eng). 
- Pháön do phaín xaû nhiãöu láön bãn trong cäng trçnh (etr). 
Hãû säú báöu tråìi ebt laì thaình pháön cå baín cáön phaíi xaïc âënh træåïc tiãn. 
M 
Z A 
r 
Hçnh 7: Maíng tråìi nhçn tháúy tæì âiãøm M qua cæía säø 
Giaïo trçnh VÁÛT LYÏ KIÃÚN TRUÏC 
Nguyãùn Âçnh Huáún = 91 = ÂHBKÂN 
Viãûc kiãøm tra âæåüc thæûc hiãûn theo phæång phaïp biãøu âäö Danhiluc dæûa trãn 2 âënh luáût: 
"hçnh chiãúu goïc khäúi" vaì "âäöng daûng". 
Hãû säú báöu tråìi laì tè lãû giæîa maíng tråìi nhçn tháúy tæì âiãøm M (cuía màût phàóng lao âäüng) vaì 
toaìn báöu tråìi, âem chiãúu xuäúng màût phàóng lao âäüng âoï: 
2bt r
ZcosAe
pi
= 
A : diãûn têch maíng tråìi nhçn tháúy tæì âiãøm M (nhçn qua cæía säø). 
Z : goïc thiãn âènh cuía tám maíng tråìi âoï (tæïc laì tám cæía säø). 
r : baïn kênh báöu tråìi. 
Danhiluc phán têch hãû säú ebt âoï thaình 2 hãû säú: e1 theo hæåïng âæïng (vuäng goïc våïi màût 
phàóng cæía aïnh saïng), vaì e2 theo hæåïng nàòm (truìng våïi màût phàóng âi qua âiãøm M vaì tám cæía 
aïnh saïng), mäùi hãû säú âãöu láúy theo %. 
Luïc âoï: ebt = e1.e2 
e1 : xaïc âënh theo biãøu âäö I. 
e2 : xaïc âënh theo biãøu âäö II. 
 Caïch taûo biãøu âäö Danhiluc: 
Coi baïn kênh báöu tråìi r =1, chia báöu tråìi thaình 10.000 pháön bàòng nhau, mäùi pháön coï 
diãûn têch pi/10.000, våïi 101 âæåìng kinh tuyãún vaì 99 âæåìng vé tuyãún. 
Y ≡ 50' Y ≡ 50' 
X ≡ 50 
X ≡ 50 
O 
O' 
Hçnh 8: Caïch taûo biãøu âäö Danhiluc 
Giaïo trçnh VÁÛT LYÏ KIÃÚN TRUÏC 
Nguyãùn Âçnh Huáún = 92 = ÂHBKÂN 
 Láúy màût phàóng chênh giæîa 1/2 âæåìng troìn âæåìng kênh XX vaì truûc O-O' ra. Tæì O 
näúi våïi caïc âiãøm 1, 2, 3,..., 50 vãö hai phêa cuía âæåìng troìn. Trãn hai phêa cuía âæåìng 
troìn âaî bë 101 kinh tuyãún càõt thaình biãøu âäö Âanhiluc I. 
 Láúy màût phàóng chênh giæîa 1/2 âæåìng troìn âæåìng kênh YY vaì truûc OX ra. Tæì O näúi 
våïi caïc âiãøm 1', 2', 3',....50' → màût phàóng naìy bë 99 âæåìng vé tuyãún càõt ra hçnh 
thaình biãøu âäö Âanhiluc II. 
 Caïch sæí duûng biãøu âäö Danhiluc: 
 Veî màût càõt âæïng vaì màût càõt ngang cuía phoìng qua tám cæía aïnh saïng trãn giáúy can, 
theo tè lãû nhæ nhau. 
 Âàût màût càõt âæïng lãn biãøu âäö Danhiluc I sao cho tám cuía biãøu âäö truìng våïi âiãøm 
kiãøm tra M, vaì âæåìng âaïy biãøu âäö truìng våïi màût phàóng tênh toaïn; âoüc säú liãûu cuía 
tia qua báûu cæía (vê duû: 50), vaì meïp trãn cuía cæía (vê duû: 45), seî coï: 
05,045,050,0e1 =−= . Ghi säú hiãûu cuía voìng troìn âi qua tám cæía säø (vê duû: 0,5). 
 Âàût màût càõt ngang lãn biãøu âäö Danhiluc II, sao cho tám cæía aïnh saïng truìng våïi 
âæåìng ngang säú 0,5 , vaì âaïy biãøu âäö song song våïi màût phàóng cæía. Âoüc säú liãûu caïc 
tia âi qua meïp caïc cæía. Vê duû coï 2 cæía thç phaíi cäüng laûi: 50,030,020,0e2 =+= . 
 Luïc naìy: hãû säú báöu tråìi bàòng: 025,050,005,0ebt =×= 
Toïm laûi: 
- Biãøu âäö Danhiluc I xaïc âënh âæåüc säú tia: ∆n. 
- Biãøu âäö Danhiluc II xaïc âënh âæåüc säú tia: ∆m. 
- Luïc âoï: m.ne.ee 21M ∆∆== 
Våïi træåìng håüp nhaì 2 cæía: 
( )
( ) ( ) ( )2122111212
2121M
mm.mm.nn
mm.nm.ne.ee
−−−=
∆+∆∆=∆∆==
  Nãúu cæía hçnh troìn thç phaíi thay thãú bàòng cæía "tæång âæång" hçnh vuäng coï caûnh 
bàòng 0,885.d , våïi d laì âæåìng kênh cuía voìng troìn. Cæía aïnh saïnh hçnh elip thç thay bàòng hçnh 
chæî nháût coï chiãöu daìi bàòng 0,885.a, chiãöu ngang bàòng 0,885.b, våïi a vaì b laì hai truûc cuía elip. 
Hçnh 9: Caïch sæí duûng biãøu âäö Danhiluc 
Giaïo trçnh VÁÛT LYÏ KIÃÚN TRUÏC 
Nguyãùn Âçnh Huáún = 93 = ÂHBKÂN 
50 
49 
48 
47 
46 
45 
44 
43 
42 
41 
40 
39 
38 
36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 
50 
49 
48 
47 
46 
45 
44 
43 
42 
41 
40 
39 
38 
 O 
Hçnh 11: Biãøu âäö Danhiluc II 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
Hçnh 10: Biãøu âäö Danhiluc I 
49 
48 
47 
46 
45 
44 
43 
42 
41 
39 
38 
37 
36 
35 
34 
33 
32 
49 
48 
47 
46 
45 
44 
43 
42 
41 
39 
38 
37 
36 
35 
34 
33 
32 
50 50 
30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 
Giaïo trçnh VÁÛT LYÏ KIÃÚN TRUÏC 
Nguyãùn Âçnh Huáún = 94 = ÂHBKÂN 
Xaïc âënh xong hãû säú báöu tråìi thç tênh hãû säú chiãúu saïng tæû nhiãn toaìn pháön taûi âiãøm M 
bàòng caïc cäng thæïc: 
• Chiãúu saïng qua cæía säø (chiãúu saïng bãn): 
 ( ) 1oktktbtM r..k.eq.ee τ+= 
• Chiãúu saïng qua cæía maïi (chiãúu saïng trãn): 
 ( )[ ] om2tbbtM .1k.reee τ−+= 
• Chiãúu saïng häùn håüp (cæía maïi + cæía säø): thç tênh riãng eM qua cæía säø vaì qua cæía maïi räöi 
cäüng laûi. 
ebt : hãû säú báöu tråìi xaïc âënh bàòng biãøu âäö Âanhiluc. 
q : hãû säú âiãöu chènh vç âäü choïi phán bäú trãn báöu tråìi theo kiãøu biãøu âäö Mun-Xpenxå (hçnh 12). 
τo : hãû säú xuyãn suäút täøng håüp cuía aïnh saïng → cäng thæïc åí trãn (trang 88). 
r1 : hãû säú tàng aïnh saïng do phaín xaû nhiãöu láön bãn trong phoìng (cæía säø) → tra baíng 11. 
r2 : hãû säú tàng aïnh saïng do phaín xaû nhiãöu láön bãn trong phoìng (cæía maïi)→ tra baíng 6. 
kkt : hãû säú aính hæåíng cuía âäü choïi nhaì âäúi diãûn (nãúu coï )→ tra baíng 12. 
ekt : hãû säú CSTN cuía nhaì âäúi diãûn (nãúu coï) → xaïc âënh bàòng biãøu âäö Âanhiluc nhæ âäúi våïi báöu 
tråìi. 
km : hãû säú aính hæåíng cuía daûng cæía maïi → tra baíng 13. 
etb : hãû säú báöu tråìi trung bçnh åí trong phoìng trãn màût phàóng lao âäüng, xaïc âënh theo cäng thæïc 
Xim-xån: 
 1n
e
2
1...eee
2
1
e
n321
tb
−
++++
=
n : säú âiãøm tênh toaïn trãn màût phàóng lao âäüng. 
e1, e2, e3, ...en : hãû säú báöu tråìi taûi tæìng âiãøm. 
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
M θ 
H
ãû 
sä
ú q
θ 
Hçnh 12: Biãøu âäö trë säú q 
Giaïo trçnh VÁÛT LYÏ KIÃÚN TRUÏC 
Nguyãùn Âçnh Huáún = 95 = ÂHBKÂN 
Baíng 11: hãû säú tàng aïnh saïng do phaín xaû nhiãöu láön bãn trong phoìng (r1): 
5,0tb =ρ 3,0tb =ρ 
1h
B 
B
d 
5,0
B
L1
= 1
B
L1
= 2
B
L1 ≥ 5,0
B
L1
= 1
B
L1
= 2
B
L1 ≥ 
Cæía säø 1 bãn 
Tæì 1 âãún 
1,5 
0,1 
0,5 
1,0 
1,05 
1,30 
2,10 
1,05 
1,30 
1,90 
1,05 
1,20 
1,50 
1,05 
1,15 
1,40 
1,00 
1,10 
1,30 
1,00 
1,10 
1,20 
Tæì 1,5 
âãún 2,5 
0,3 
0,5 
0,7 
1,0 
1,30 
1,85 
2,45 
3,80 
1,20 
1,60 
2,15 
3,30 
1,10 
1,30 
1,70 
2,40 
1,15 
1,30 
1,55 
2,80 
1,10 
1,20 
1,40 
2,40 
1,05 
1,10 
1,25 
1,80 
Tæì 2,5 
âãún 4 
0,1 
0,3 
0,5 
0,7 
1,0 
1,10 
1,20 
1,60 
2,60 
7,20 
1,05 
1,15 
1,45 
2,70 
5,40 
1,05 
1,10 
1,30 
1,70 
4,30 
1,00 
1,10 
1,25 
1,60 
2,60 
1,00 
1,10 
1,15 
1,50 
2,20 
1,00 
1,05 
1,10 
1,30 
1,70 
Cæía säø 2 bãn 
Tæì 1 âãún 
1,5 
0,1 
0,5 
1,0 
1,05 
1,35 
1,60 
1,05 
1,25 
1,40 
1,05 
1,15 
1,25 
1,05 
1,10 
1,25 
1,00 
1,10 
1,15 
1,00 
1,10 
1,10 
Tæì 1,5 
âãún 2,5 
0,3 
0,5 
0,7 
1,0 
1,30 
1,80 
1,80 
2,10 
1,20 
1,45 
1,45 
1,75 
1,00 
1,25 
1,25 
1,50 
1,15 
1,25 
1,25 
1,30 
1,10 
1,15 
1,15 
1,25 
1,05 
1,10 
1,10 
1,20 
Tæì 2,5 
âãún 4 
0,1 
0,3 
0,5 
0,7 
1,0 
1,05 
1,20 
1,50 
2,25 
4,45 
1,05 
1,15 
1,40 
1,90 
3,35 
1,05 
1,10 
1,25 
1,45 
1,65 
1,00 
1,10 
1,20 
1,50 
2,00 
1,00 
1,10 
1,10 
1,40 
1,70 
1,00 
1,05 
1,10 
1,20 
1,40 
Baíng 12: hãû säú aính hæåíng cuía âäü choïi nhaì âäúi diãûn (kkt): 
Váût liãûu bãö màût cuía nhaì âäúi diãûn Hãû säú phaín xaû bãö màût 
nhaì âäúi diãûn 
kkt 
Gaûch silicat 0,25 0,12 
Gaûch thæåìng 0,35 0,16 
Panen bãtäng maìu saïng 0,3 0,14 
Sån tràõng 0,5 0,25 
Sån maìu saïng 0,45 0,2 
Giaïo trçnh VÁÛT LYÏ KIÃÚN TRUÏC 
Nguyãùn Âçnh Huáún = 96 = ÂHBKÂN 
Baíng 13: hãû säú aính hæåíng cuía daûng cæía maïi (km): 
Daûng cæía maïi km 
Cæía maïi hçnh chæî nháût (2 cæía) 1,15 
Cæía maïi hçnh ràng cæa (1 cæía) 1,20 
 CAÏCH THÆÏC KIÃØM TRA HÃÛ SÄÚ CHIÃÚU SAÏNG TÆÛ NHIÃN TRONG PHOÌNG: 
1. Xaïc âënh caïc màût càõt âàûc træng; veî caïc màût càõt lãn giáúy can. 
2. Áún âënh caïc âiãøm kiãøm tra. Âiãøm biãn nãn caïch cæía säø 0,5m, caïc âiãøm caïch âãöu, khoaíng 
caïch 2-3m. 
3. Taûi mäùi âiãøm, tçm ebt, q, τo, ... vaì tênh eM. 
4. Veî biãøu âäö ecæía säø , ecæía maïi lãn màût càõt. 
5. Veî biãøu âäö ecs + ecm = ehäùn håüp lãn màût càõt. 
6. Tênh etrung bçnh cuía ehäùn håüp. 
7. So saïnh etb hay emin våïi tiãu chuáøn Nhaì næåïc. Chæa baío âaím hay quaï thæìa thç âiãöu chènh vë 
trê vaì kêch thæåïc caïc cæía âãø âaût yãu cáöu. 
8. Âaïnh giaï emin : emax coï baío âaím hãû säú âäöng âãöu hay khäng âäöng âãöu. 

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_vat_ly_kien_truc_phan_3_chieu_sang_kien_truc.pdf
Ebook liên quan