Hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thiết bị Viễn thông Tin học

Tóm tắt Hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thiết bị Viễn thông Tin học: ...n cơ sở lý thuyết và tìm hiểu thực tế, Đề tài: “ Hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thiết bị Viễn thông Tin học ” được chọn làm đề tài nghiên cứu. 2.Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp. - Đá...p được sử dụng trong quá trình thực hiện luận văn là: - Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế. - Phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp... 6.Những đóng góp của luận văn - Hệ thống hoá các vấn đề lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. - Đánh giá thực trạng phân tích tài c...chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp lớn. 4. Bộ tài chính (2002), Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam quyển 1, NxbTài chính Hà Nội. 5. Bộ tài chính (2003), Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam quyển 2, Nxb Tài chính Hà Nội. 6. Bộ tài chính (2004), Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam ...

pdf3 trang | Chia sẻ: kasablanca | Lượt xem: 752 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050000383.pdf