Lựa chọn phương pháp dự báo sự lan truyền tiếng ồn do các phương tiện giao thông đường bộ

Tóm tắt Lựa chọn phương pháp dự báo sự lan truyền tiếng ồn do các phương tiện giao thông đường bộ: ...c định trong báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Quy mô dòng PTVT bao gồm tổng số lượng PTVT theo đơn vị thời gian (ví dụ số lượng xe/h) và số lượng từng nhóm PTVT (theo tiêu chí phân loại của dự án) theo thời gian. Thông thường các dự án xây dựng giao thông đường bộ thì các nhóm PTVT được...ợng PTVT tham gia giao thông ít (chẳng hạn như dòng PTVT vào ban đêm) thì mức ồn tương đương của công thức thực nghiệm (6) sẽ được tính như sau: 0 010.lg 15.lg 10.lg 16 . i i i i N r r Leq Lo L T V r r      = + + + − −         (7) d) Bước 4: Trong dòng PTVT tham...át sinh từ dòng PTVT trong giai đoạn vận hành của dự án theo mô hình lựa chọn ở trên như sau: Bước 1- Xác định lưu lượng và phân loại dòng PTVT: Dựa theo số liệu tại bảng 2 và tiêu chí phân loại các nhóm PTVT ở trên, chúng ta xác định lưu lượng cho từng dòng PTVT ở tại thời gian cao điểm nh...

pdf9 trang | Chia sẻ: Tài Phú | Ngày: 19/02/2024 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Lựa chọn phương pháp dự báo sự lan truyền tiếng ồn do các phương tiện giao thông đường bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải 
-367- 
LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO SỰ LAN TRUYỀN TIẾNG ỒN 
DO CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 
Ngô Quang Dự1*, Trịnh Xuân Báu2, Vũ Văn Khoát1 
1Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 phố Cầu Giấy, Hà Nội 
2Phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao thông vận tải, số 450-451 
Lê Văn Việt – Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
*Email: dunq@utc.edu.vn; ngoquangduthaibinh@gmail.com; Tel: 0904861468 
Tóm tắt: Tiếng ồn do hoạt động của phương tiện vận tải đường bộ là một trong những 
vấn đề môi trường cần được kiểm soát trong quá trình thực hiện dự án xây dựng đường 
bộ. Do vậy việc dự báo tiếng ồn ở bước lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là 
rất cần thiết và cần được quan tâm hơn. Bài báo này trình bày phương pháp dự báo 
tiếng ồn do hoạt động của phương tiện vận tải trên đường quốc lộ và đề xuất giải pháp 
nâng cao độ chính xác. Áp dụng mô hình dự báo đã xác định mức ồn tương đương do 
dòng phương tiện vận tải chuyển động trong giai đoạn vận hành dự án đầu tư xây dựng 
đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Hà Nội - Lào Cai (Leq = 
72dB). 
Từ khóa: tiếng ồn giao thông, đánh giá tác động môi trường. 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trong giai đoạn vận hành của dự án đầu tư xây dựng đường bộ, ô nhiễm tiếng ồn 
là một trong những nguồn gây ra những tác động môi trường lớn cần phải được dự 
báo, đánh giá và có biện pháp kiểm soát phù hợp. Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ hoạt 
động của các dòng phương tiện vận tải (PTVT) lưu thông trên tuyến đường. Để xác 
định được mức ồn của dòng PTVT thì cần phải xác định được mức ồn phát sinh từ 
từng loại hình PTVT lưu thông phù hợp với điều kiện hạ tầng cơ sở của tuyến đường 
và điều kiện khí hậu của khu vực [4], [7], [9]. 
Trong quá trình vận hành của PTVT, tiếng ồn phát sinh từ nhiều nguồn, bao 
gồm [7]: (i) Tiếng ồn từ động cơ: (ii) Tiếng ồn từ hệ thống truyền lực; (iii) Tiếng ồn do 
ma sát của bánh xe và mặt đường; (iv) Tiếng ồn gây ra do lực cản không khí (gió); (v) 
Tiếng ồn do rung động của thân vỏ; (vi) Tiếng ồn do va chạm các kết cấu (như đóng 
cửa xe); (vii) Tiếng ồn khi phanh và (vii) Tiếng ồn khi sử dụng còi xe. 
Để có thể tính toán, dự báo được mức ô nhiễm tiếng ồn phát sinh từ dòng PTVT 
trên đường cần phải xác định được các yếu tố gây ồn. Trên cơ sở đó có thể sử dụng các 
công thức để tính toán mức ồn. Trong đánh giá tác động môi trường, việc dự báo tiếng 
Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải 
-368- 
ồn là cần thiết để làm cơ sở đánh giá tác động. Việc dự báo ô nhiễm tiếng ồn có thể 
thực hiện bằng nhiều phương pháp, trong đó dự báo bằng mô hình tính toán là phương 
pháp có độ tin cậy cao, tính toán ra số liệu (mức ồn) làm cơ sở đánh giá tác động và đề 
xuất các biện pháp giảm thiểu [2]. 
2. CƠ SỞ TIẾP CẬN VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH DỰ BÁO Ô NHIỄM TIẾNG ỒN 
DO DÒNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ 
2.1. Xác định mức ồn của dòng phương tiện vận tải 
Mức ồn tương đường của dòng PTVT đường bộ được xác định theo công thức 
của Liên Xô (cũ) được trích dẫn trong tài liệu của Phạm Ngọc Đăng như sau [6]: 
+= AiAA LLL 7'7 (1) 
Trong đó: 
- LA7: Mức ồn tương đương trung bình của dòng xe ở độ cao 1,5m và cách trục 
dòng xe 7,5m. 
- L’A7: mức ồn tương đương của dòng xe chạy trong điều kiện đoạn đường 
thẳng, bằng phẳng, khi dòng xe có 60% xe tải và xe khách với vận tốc trung bình là 
40km/h. Giá trị này có thể tra bảng sau (bảng 1). 
Bảng 1. Mức ồn tương đương của dòng xe với điều kiện chuẩn 
Lưu lượng dòng xe (xe/h) 40 50 60 80 100 150 200 
Mức ồn L’A7 (dB) 68 68,5 69 69,5 70 71 72 
Lưu lượng dòng xe (xe/h) 300 400 500 700 900 1.000 1.500 
Mức ồn L’A7 (dB) 73 73,5 74 75 75,5 76 77 
Lưu lượng dòng xe (xe/h) 2.000 3.000 4.000 5.000 10.000 
Mức ồn L’A7 (dB) 77,5 78,5 79 80 81 
-  AiL : tổng các số hiệu chỉnh cho các trường hợp khác với các điều kiện 
trên, cụ thể như sau: 
✓ Tăng, giảm ±10% lượng xe tải và xe khách thì:  AiL = ± 0,8 dB 
✓ Tăng, giảm tốc độ xe chạy trung bình ±10km/h thì:  AiL = ± 1,5 dB 
✓ Tăng, giảm độ dốc của đường ±2% thì:  AiL = ± 1 dB 
✓ Khi đường có chiều rộng trên 60m thì:  AiL = -2 dB 
Đối với phương pháp xác định mức ồn bằng công thức nêu trên cho thấy kết 
quả tính toán sẽ cho sai số cao vì chưa đề cập một cách cụ thể đến sự ảnh hưởng của 
từng dòng xe, điều kiện mặt đường, tuyến đường và vận tốc chuyển động của chúng. 
Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải 
-369- 
2.2. Quy trình thực hiện dự báo ô nhiễm tiếng ồn của dòng phương tiện vận tải 
Trong đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng đường bộ, để dự báo 
mức độ ô nhiễm tiếng ồn của dòng PTVT trong giai đoạn vận hành tuyến đường cần 
phải xác lập một quy trình đánh giá xác định mức ồn phát sinh. Quy trình chung được 
thực hiện như sau (Hình 1): 
Hình 1. Các bước xác định mức ồn tương đương do dòng PTVT 
Điểm chuẩn được nêu trong quy trình là điểm cách trục dòng xe 7,5m. Lưu lượng 
dòng PTVT sẽ được dự báo dựa trên quy mô và năng lực của tuyến đường được thiết 
lập trong dự án đầu tư. 
2.3. Mô hình dự báo tiếng ồn do dòng phương tiện vận tải trên đường bộ 
Trong bài báo này, các tác giả đã lựa chọn mô hình dự báo ô nhiễm tiếng ồn do 
dòng PTVT trong giai đoạn vận hành tuyến đường của một dự án xây dựng giao thông 
đường bộ theo [4],[7]. Mô hình dự báo gồm 04 bước như sau: 
a) Bước 1: 
Sử dụng số liệu dự báo quy mô dòng PTVT trên tuyến đường khi đi vào vận 
hành được xác định trong báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Quy mô dòng PTVT 
bao gồm tổng số lượng PTVT theo đơn vị thời gian (ví dụ số lượng xe/h) và số lượng 
từng nhóm PTVT (theo tiêu chí phân loại của dự án) theo thời gian. 
Thông thường các dự án xây dựng giao thông đường bộ thì các nhóm PTVT 
được phân loại gồm 4 nhóm: Xe ô tô con (N1); Xe ô tô trung bình (N2); Xe ô tô lớn 
(N3); Xe máy, xe mô tô (N4) [4],[7]. 
b) Bước 2: 
Bước 3: Xác định mức ồn tương đương cho 1 
dòng PTVT cùng loại ở điểm chuẩn 
Bước 2: Xác định mức ồn cho 1 PTVT cùng 
loại ở điểm chuẩn 
Bước 1: Xác định lưu lượng và phân loại 
dòng PTVT 
Bước 4: Xác định mức ồn tương đương cho 
các dòng PTVT ở điểm chuẩn và điểm dự báo 
Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải 
-370- 
Trong dự báo mức ồn do hoạt động của dòng PTVT trên đường bộ thì các yếu 
tố liên quan đến vận tốc dòng phương tiện, cấp đường, chất lượng mặt đường là rất 
khác nhau và ảnh hưởng đến việc phát sinh tiếng ồn của dòng PTVT. Để xác định 
được mức ồn tương đương của dòng PTVT di chuyển trên tuyến đường, người ta 
thường sử dụng công thức thực nghiệm như sau [4],[7]: Leq = A + B.lg(V) (2) 
Trong đó: Leq - là tiếng ồn tương đương 
A - hệ số phụ thuộc và loại đường, loại phương tiện và chất lượng mặt đường. 
B - hệ số kể đến các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ chuyển động. 
V - là vận tốc của phương tiện (km/h). 
Dựa theo tiêu chí phân loại các nhóm PTVT ở trên để xây dựng công thức thực 
nghiệm xác định mức ồn tương đương theo các nhóm PTVT [4], cụ thể như sau: 
- Đối với nhóm xe ô tô con: 
+ Mặt đường bê tông nhựa: 12,6 33,66(lgV)OcL = + . 
+ Mặt đường xi măng: 19,24 31,77(lg )OcL V= + . 
- Đối với nhóm xe ô tô hạng nhẹ (trung bình): 4,8 43,7(lg )OtL V= + 
- Đối với nhóm xe ô tô hạng nặng (lớn): 18,0 38,11(lgV)OcL = + 
- Đối với nhóm xe máy: Lom = 38,8 + 5,94(lgV) 
Mức ồn tương đương (dB) của một PTVT khi chuyển động được tính theo công 
thức 
0,1
0
1
10.lg 10 p
L
Leq dt
T

−
=  (3) 
0
0 0
.
10.lg
.
r
Leq L
T V

= + (4) 
c) Bước 3: 
Khi lượng PTVT lưu thông trên tuyến đường đủ lớn, các nhóm PTVT (được 
phân loại như trên) cùng loại chạy trên tuyến đường có thể coi là nguồn âm đường 
không liên tục, mỗi PTVT là nguồn âm điểm chạy cùng tốc độ và cách đều nhau thì 
mức ồn tương đương tại điểm tham khảo được xác định theo công thức sau [4],[7]: 
 0
0,1.
1
10.lg 10
N
Leq
i
i
Leq
=
=  
 0 010.lg 10.lg .
.
i
i i
i
N
Leq L r
T V
= + + (5) 
Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải 
-371- 
Để dự báo mức độ suy giảm tiếng ồn theo khoảng cách và do vật cản trên tuyến 
đường, theo nguồn âm đường thì có thể tính mức ồn tại điểm cách tâm đường xe chạy 
một khoảng r (m) như sau [4],[7]: 
0 0
010.lg 10.lg 10.lg 10.lg . .
.
i
i i
i
N r r
Leq Lo r L
T V r r


 
= + + + + −  
 
1
010.lg 10.lg 16ii i
i
N r
Leq Lo L
TV r
+
 
= + + −  − 
 
 (6) 
Các ký hiệu trong các công thức (3), (4), (5) và (6): 
Leqi - mức ồn tương đương ở điểm tính toán của dòng xe chủng loại thứ i, dB. 
Loi - mức ồn tương đương ở điểm tham khảo (điểm đo) của dòng xe chủng loại 
thứ i, dB . 
Ni - Lưu lượng của dòng xe thứ i, (xe/h). 
Vi - Tốc độ của dòng xe thứ i, (km/h). 
r0 - Khoảng cách từ điểm tham khảo đến đường xe chạy (r0= 7,5m). 
r - Khoảng cách từ điểm dự báo đến tâm đường xe chạy (m). 
T - Thời gian tính, thường T=1h. 
α - Hệ số hấp thụ của mặt đất, thường α=0,5. 
16 - Hằng số tính từ 
3 3
0 010.lg . 10.lg(3,14.7,5.10 ) 16(r 7,5.10 Km)r
− −= = − =
∆L - Lượng suy giảm tiếng ồn do vật cản trong quá trình truyền âm,dB. 
Khi lưu lượng PTVT tham gia giao thông ít (chẳng hạn như dòng PTVT vào 
ban đêm) thì mức ồn tương đương của công thức thực nghiệm (6) sẽ được tính như 
sau: 
 0 010.lg 15.lg 10.lg 16
.
i
i i
i
N r r
Leq Lo L
T V r r

   
= + + + − −    
   
 (7) 
d) Bước 4: 
Trong dòng PTVT tham gia giao thông trên tuyến đường có nhiều nhóm 
phương tiện, ít nhất là 04 nhóm như tiêu chí nêu trên, mức ồn tương đương của các 
nhóm PTVT ở điểm dự báo được tính theo công thức sau: 
 0,1
1
10.lg 10 i
n
Leq
i
Leq
=
 
=  
 
 (8) 
Công thức (7) và (8) dùng để dự báo mức độ tiếng ồn lan truyền ra hai bên 
đường giao thông dọc theo các tuyến quốc lộ thẳng dài. 
Trên đường cao tốc hoặc đường quốc lộ thường bố trí hai chiều 04 làn xe hoặc 
2 chiều 06 làn xe (Hình 2). Trong trường hợp này cần xác định đường xe chạy tương 
đương. Khoảng cách từ điểm dự báo đến tâm đường xe chạy tương đương (r) được 
tính như sau: 1 2.Rr R= (9) 
 Trong đó: R1 – Khoảng cách từ điểm dự báo đến tâm dòng xe gần nhất, m. 
R2 – Khoảng cách từ điểm dự báo đến tâm dòng xe xa nhất, m. 
Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải 
-372- 
Hình 2. Mô phỏng đường xe chạy tương đương 
Khi đường quốc lộ không thẳng dài mà gấp khúc (Hình 3) thì cần phải hiệu 
chỉnh công thức tính toán. Trường hợp này mức ồn tương đương tại điểm được tính 
như sau: 
 Leqđi
010.lg( /180 )i iLeq = + (10) 
Trong đó: θi – Góc mở của điểm dự báo với đoạn đường i (ở đây i=1,2,3). 
Tổng mức ồn tương đương của điểm dự báo được xác định theo công thức sau: 
Leqđ
3
0,1
1
10.lg 10 đi
Leq
i=
 
=  
 
 (11) 
Hình 3. Sơ đồ tính mức ồn tương đương của đường gấp khúc 
3. ÁP DỤNG MÔ HÌNH DỰ BÁO Ô NHIỄM TIẾNG ỒN TỪ DÒNG PHƯƠNG 
TIỆN VẬN TẢI TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG 
ĐƯỜNG CAO TỐC TUYÊN QUANG – PHÚ THỌ KẾT NỐI VỚI CAO TỐC 
HÀ NỘI – LÀO CAI 
3.1. Khái quát về dự án 
Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải 
-373- 
Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối với cao 
tốc Hà Nội – Lào Cai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại 
quyết định số 1768/QĐ-TTg ngày 06/12/2019. Dự án có quy mô như sau: 
- Tổng chiều dài tuyến: 40,2km (địa phận tỉnh Tuyên Quang khoảng 11,63km; 
địa phận tỉnh Phú Thọ khoảng 28,57km). 
- Vận tốc thiết kế Vtk = 80km/h, Bnền = 17m, Bmặt = 14m (4 làn xe cơ giới: 4 x 3,5 
m =14m; dải an toàn 2 x 0,5m = 1,0m; dải phân cách giữa 0,5m; lề trồng cỏ 2 x 0,75m 
= 1,5m) 
- Trên tuyến có cầu Đoan Hùng vượt sông Chảy với quy mô: Lcầu = 530,6m với 
sơ đồ nhịp (39,2m + 2 x 40m + 39,2m) + (39,2m + 3 x 40m + 39,2m) + (39,2m + 2 x 
40m + 39,2m); Bcầu = 17,5m. 
- Ngoài nút giao điểm đầu (Quốc lộ 2 thuộc xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên 
Quang) và điểm cuối (nút giao IC9 đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai), dự án còn bố trí 
các nút giao bằng với Quốc lộ 2, liên thông với Quốc lộ 2D, liên thông với tỉnh lộ 70 
và liên thông với tỉnh lộ 314B. 
3.2. Dự báo mức ồn phát sinh từ dòng phương tiện vận tải trong giai đoạn vận 
hành của dự án 
Theo số liệu dự báo lưu lượng PTVT trong giai đoạn vận hành của dự án tại 
Bảng 2 [1], tại thời điểm có lưu lượng PTVT lớn nhất là 5.945 xe/ngày đêm (năm 
2025), trong đó lưu lượng xe vào giờ cao điểm được ước tính bằng 8% tổng lưu lượng 
xe/ngày đêm. 
Bảng 2. Dự báo lưu lượng PTVT trên tuyến trong giao đoạn vận hành (xe/ngày đêm) 
TT Loại xe Lưu lượng dự báo 
1 Xe con 4.242 
2 Xe khách nhỏ 227 
3 Xe khách lớn 291 
4 Xe tải nhẹ 825 
5 Xe tải hạng trung 152 
6 Xe tải hạng nặng 147 
7 Xe tải siêu nặng 61 
Trên cơ sở số liệu của dòng PTVT, dự báo mức ồn phát sinh từ dòng PTVT 
trong giai đoạn vận hành của dự án theo mô hình lựa chọn ở trên như sau: 
Bước 1- Xác định lưu lượng và phân loại dòng PTVT: Dựa theo số liệu tại bảng 2 và 
tiêu chí phân loại các nhóm PTVT ở trên, chúng ta xác định lưu lượng cho từng dòng 
PTVT ở tại thời gian cao điểm như sau: Xe ô tô con N1 = 399 xe/h; Xe ô tô trung bình 
N2 = 96 xe/h; Xe ô tô lớn N3 = 40 xe/h. 
Bước 2: Xác định mức ồn cho 1 PTVT cùng loại ở điểm chuẩn 
Vận tốc chuyển động của các phương tiện lấy theo vận tốc thiết kế tốt đa: Vtk = 
80km/h. 
Theo công thức [7] ở trên và các nghiên cứu thực nghiệm khác thì đối với mặt 
đường bê tông nhựa, lựa chọn các công thức tính như sau: 
- Xe con: 12,6 33,66(lgV)OcL = + 
Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải 
-374- 
- Xe trung bình: 4,8 43,7(lg )OtL V= + 
- Xe lớn: 18,0 38,11(lgV)OcL = + 
Bước 3 và bước 4: Xác định mức ồn tương đương cho 1 dòng PTVT cùng loại và xác 
định mức ồn tương đương cho các dòng PTVT ở điểm chuẩn coi như thẳng dài (cách 
trục dòng xe 7,5m) như sau: 
Với các thông số của dự án và r được tính theo (9) có r = 11,8m. 
Khi đó Leqi và Leq được tính theo (7) và (8) ta được: Leq = 72 dB. 
Theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn [3] 
thì mức ồn cao nhất ở khu vực thông thường từ 6 giờ đến 21 giờ là 70 dBA, từ 21 giờ 
đến 6 giờ là 55 dBA; mức ồn cao nhất đối với khu vực đặc biệt (là những khu vực 
trong hàng rào của các cơ sở y tế, thư viện, nhà trẻ, trường học, nhà thờ, đình, chùa 
và các khu vực có quy định đặc biệt khác) từ 6 giờ đến 21 giờ là 55 dBA, từ 21 giờ đến 
6 giờ là 45 dBA. Có thể thấy mức ồn được dự báo của dòng PTVT trong giai đoạn vận 
hành cao hơn quy chuẩn cho phép về tiếng ồn, đối với khu vực đặc biệt thì mức ồn cao 
hơn quy chuẩn cho phép tương đối lớn, từ 17 – 19 dBA. 
Như vậy nếu trên tuyến đường có các khu vực đặc biệt nêu trên thì cần phải đề 
xuất biện pháp giảm thiểu tiếng ồn như thiết kế tường chống ồn, trồng cây xanh và 
được đề xuất ngay thừ giai đoạn thiết kế cơ sở của dự án. 
4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ NHẰM NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC KHI DỰ BÁO 
TIẾNG ỒN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 
Để nâng cao độ chính xác của kết quả dự báo tiếng ồn do hoạt động của dòng 
PTVT trên tuyến quốc lộ cần quan tâm đến các vấn đề sau: 
- Cần dự báo chính xác lưu lượng của các dòng PTVT. Đây là công việc không 
hề dễ dàng và đòi hỏi nhiều số liệu đầu vào, do vậy công tác dự báo của tư vấn môi 
trường thường sử dụng kết quả dự báo của chủ dự án do tư vấn lập dự án thực hiện. 
- Do tiếng ồn của mỗi chủng loại phương tiện khi chuyển động (Leq = A + B.lgV) 
sẽ có sự sai khác nhau giữa các yếu tố kỹ thuật của dự án cũng như các vùng có điều 
kiện khí hậu khác nhau, nên việc xác định các hệ số A, B cho công thức trên đối với 
từng loại PTVT cho phù hợp với đối tượng dự án dự báo là cần thiết để nâng cao độ 
chính xác. 
- Xác định điều kiện biên khi dự báo: Dự báo thường cho trường hợp lớn nhất 
hoặc trường hợp hay xảy ra của dự án. Hơn nữa cần xác định các yếu tố hình học, cảnh 
quan của điểm dự án trên tuyến cho sát với thực tế. 
5. KẾT LUẬN 
Tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ khi chuyển động trên đường là tổ 
hợp được hình thành do nhiều yếu tố như (Động cơ; Hệ thống truyền lực; Bánh xe; 
Mặt đường; Lực cản không khí (gió); Rung động của thân vỏ; Phanh; Còi xe và đóng 
cửa xe,...). Mức ồn tương đương của các dòng xe khi chuyển động trên đường quốc lộ 
được xác định theo công thức: 
Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải 
-375- 
0,1
1
10.lg 10 i
n
Leq
i
Leq
=
 
=  
 
 
Trong đó: 
1
010.lg 10.lg 16ii i
i
N r
Leq Lo L
TV r
+
 
= + + −  − 
 
Khi lưu lượng giao thông trên tuyến nhỏ thì: 
0 010.lg 15lg 10.lg 16 .
.
i
i i
i
N r r
Leq Lo L
T V r r

   
= + + + − −    
   
Vận dụng phương pháp đề xuất đã tính toán xác định mức ồn tương đương ở 
điểm chuẩn do các dòng PTVT chuyển động trên tuyến cao tốc Tuyên Quang – Phú 
Thọ kết nối cao tốc Hà Nội – Lào Cai là Leq = 72dB. Bài báo đã đề xuất một số vấn đề 
cần quan tâm nhằm nâng cao độ chính xác khi dự báo mức ồn do dòng PTVT chuyển 
động trên đường quốc lộ. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[1]. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên 
Quang. Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang – Phú 
Thọ kết nối cao tốc Hà Nội – Lào Cai, Tuyên Quang, 2020. 
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và thông tư số 
25/2019/TT-BTNMT quy định về đánh giá tác động môi trường, Hà Nội, 2019. 
[3]. Bộ Tài nguyên và Môi trường, QCVN 26:2010-BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về tiếng ồn, Hà Nội, 2010. 
[4]. Ngô Quang Dự, Báo cáo đề tài NCKH cấp trường Đại học GTVT “Xây dựng 
phương pháp dự báo sự lan truyền tiếng ồn do giao thông đường bộ dọc theo 
một số tuyến đường đặc thù ở Hà Nội và đề xuất biện pháp giảm thiểu”, Hà 
Nội, 2015. 
[5]. Ngô Quang Dự và cộng sự, Nghiên cứu xác định độ ồn của xe mô tô hai bánh 
khi chuyển động trên đường bê tông nhựa tại khu vực Hà Nội, Tạp chí GTVT 
số tháng 4 năm 2018. 
[6]. Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2003. 
[7]. Cao Minh Quý, Cao Trọng Hiền, Ngô Quang Dự, Trịnh Xuân Báu, Kỹ thuật 
môi trường giao thông, NXB Giao thông vận tải, 2019. 
[8]. U.S. Department of Transportation, Traffic Noise Model, 2004. 
[9]. World Bank Technical Paper, Roads and the Environment: A Handbook, The 
World Bank Washington, D.C, No. 376, 1997. 

File đính kèm:

  • pdflua_chon_phuong_phap_du_bao_su_lan_truyen_tieng_on_do_cac_ph.pdf