Luận án Tình trạng dinh dưỡng và hiệu quả của một số biện pháp can thiệp giảm suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng đồng bằng ven biển tỉnh Nghệ An

Tóm tắt Luận án Tình trạng dinh dưỡng và hiệu quả của một số biện pháp can thiệp giảm suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng đồng bằng ven biển tỉnh Nghệ An: ... cấp vốn nhỏ, tạo nguồn thực phẩm sẵn có hoặc phát triển kinh tế hộ gia đình [69],[4]. Hoàng Khải Lập đã triển khai nghiên cứu can thiệp có nhóm chứng tại 2 xã của huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên với thời gian can thiệp 12 tháng, trên nhóm đối tƣợng bà mẹ và trẻ em dƣới 5 tuổi. Ở nhóm chứng ... % Nam 2053 51,63 Nữ 1923 48,37 Tổng 3976 100% Nhận xét. Có 3976 trẻ đƣợc điều tra đánh giá thực trạng dinh dƣỡng, tỷ lệ trẻ trai là 51,63% nhiều hơn so với trẻ gái. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p<0,05. 0 – 11 tháng, 17,9% 12– 23 tháng, 23,4% 24 – 35 tháng, 21,... vào gia đình nên chƣa thể chủ động trong việc nuôi trẻ, thiếu cả kinh nghiệm chăm sóc dinh dƣỡng của trẻ khi khỏe cũng nhƣ trẻ bị bệnh [33],[26]. Mối liên quan giữa trẻ SDD với số con của mẹ Có mối liên quan giữa những ngƣời mẹ có đông con với SDD thấp còi ở trẻ. Đối với các bà mẹ có 3 con...

pdf165 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 255 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Luận án Tình trạng dinh dưỡng và hiệu quả của một số biện pháp can thiệp giảm suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng đồng bằng ven biển tỉnh Nghệ An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
yễn Tự Quyết và cộng 
sự, (2013), "Tình trạng sức khỏe, dinh dƣỡng của trẻ em dƣới 5 tuổi 
dân tộc thiểu số Mo Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái năm 2011", 
Tạp chí y học dự phịng. XXIII, số 11, tr. 106-112. 
52. Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Xuân Ninh, Phạm Thị Thúy Hịa, (2010), 
"Hiệu quả tiêu thụ bột mì / mì tơm tăng cƣờng 5 loại vi chất đến tình 
trạng thiếu máu, thiếu kẽm, thiếu acid Folic trên đối tƣợng cơng nhân 
nữ bị thiếu máu", Tạp chí Nghiên cứu Y học, số 6, tr. 105-113. 
53. Nguyễn Xuân Ninh (2010), "Tình hình thiếu máu và các biện pháp 
phịng chống ở Việt Nam" Bài trình bày tại Hội thảo Quốc gia về Phịng 
chống thiếu máu dinh dƣỡng theo chu kỳ vịng đời, Hà Nội, Việt Nam. 
54. Nguyễn Xuân Ninh. Nguyễn thị Lan Hƣơng (2012), "Nghiên cứu thiếu 
máu, thiếu VitaminD, thiếu kẽm và các yếu tố liên quan ở trẻ em dưới 5 
tuổi tại 2 xã cĩ tỷ lệ thấp cịi cao", Đề tài nghiên cứu khoa học - Viện 
dinh dƣỡng. 
55. NguyễnThị Nhƣ Hoa (2011), "Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố 
liên quan của trẻ em dưới 5 tuổi huyện Yên Thủy, tỉnh Hịa Bình năm 
2011", Luận văn Bác sỹ đa khoa trƣờng Đại học Y Hà Nội. 
56. Phạm Hồng Hƣng (2009), "Hiệu quả của truyền thơng tích cực đến đa 
dạng hĩa bữa ăn và tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em", Luận án 
Tiến sỹ Y học,Viện Dinh Dƣỡng, Hà Nội. 
57. Phạm Trung Kiên (2003), "Đánh giá hiệu quả một số giải pháp can 
thiệp cộng đồng đến bệnh tiêu chảy và nhiễm giun truyền qua đất ở trẻ 
142 
em dưới 5 tuổi tại xã Hồng Tây, Kim Bảng, Hà Nam", Luận án Tiến 
sỹ Y học, Trƣờng Đại học Y hà Nội.. 
58. Phou Sophal (2010), "Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi và 
thử nghiệm một số giải pháp can thiệp tại cộng đồng ở tỉnh Bắc Kạn", 
Luận án tiến sỹ Y học - Trƣờng Đại học Y hà Nội. 
59. Quyết định Số: 226/QĐ-TTg của Thủ tƣớng chính phủ và (2012), 
"Quyết định phê duyệt chiến lược Quốc Gia về dinh dưỡng giai đoạn 
2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030". 
60. Tạ Văn Bình (2004), " Bệnh béo phì". Nhà xuất bản Y học. Hà Nội. 
61. Thu Giang (2013), "Lợi ích của sữa mẹ trong việc phịng chống thiếu vi 
chất dinh dƣỡng ở trẻ em". 
viec-phong-chong-thieu-vi-chat-dinh-duong-o-tre-em.aspx. 
62. Trần Quang Trung (2014), "Thực trạng suy dinh dưỡng thấp cịi và 
hiệu quả cải thiện khẩu phần cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng ven biển Tiền 
Hải, Thái Bình", Luận án tiến sỹ Y tế cơng cộng, Trƣờng đại học Y 
Thái Bình. 
63. Trần Thành Đơ , Lê Danh Tuyên, Nguyễn Phương Hoa (2012), "Xu 
hƣớng thay đổi giá trị trung bình Z-score trong đánh giá tình trạng dinh 
dƣỡng ở trẻ em năm 2003 -2011", Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 
64. Trần Thị Lan (2013), " Hiệu quả của bổ sung đa vi chất dinh dưỡng và 
tẩy giun ở trẻ em 12-36 tháng tuổi suy dinh dưỡng thấp cịi, người dân 
tộc Vân Kiều và Pakoh huyện Đakrơng, tỉnh Quảng Trị", Luận án tiến 
sỹ - Viện Dinh dƣỡng. 
65. Trần Thị Minh Hạnh (2006), "Tình trạng dinh dƣỡng trẻ em tuổi học 
đƣờng thành phố Hồ Chí Minh năm 2002-2004”. Tạp chí Y học dự 
phịng. Tập 16. Số 85. Tr. 43-48. 
143 
 66. Trần Thị Minh Hạnh (2011), "Đánh giá tình trạng dinh dưỡng", Dinh 
dƣỡng học, Nhà xuất bản Y Học, TP.HCM, tr. 143-161. 
67. Trần Văn Điển, Nguyễn Ngọc Sáng (2010), "Thực trạng bệnh suy dinh 
dƣỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ em dƣới 5 tuổi tại thị trấn Núi 
Đối, Kiến Thụy, Hải Phịng, năm 2008", Tạp chí Thơng tin y dược. 10, 
tr. 21-24. 
68. Trần Văn Tuyến, Phạm Trung Kiên, Trịnh Hồng Hà (2012), "Cơng tác 
phịng chống suy dinh dƣỡng trẻ em dƣới 5 tuổi tại huyện Bạch Thơng 
tỉnh Bắc Kạn" Tạp chí Y học thực hành. Số. 2 (806), tr. 53-55. 
69. Trần Xuân Cảnh (2012), "Hiệu quả truyền thơng dinh dưỡng, hướng 
dẫn tạo nguồn thực phẩm đến thực hành nuơi dưỡng trẻ em của bà mẹ 
và tình trạng dịnh dưỡng của trẻ dưới 24 tháng tuổi ở huyện Lục Yên, 
tỉnh Yên Bái," Luận văn thạc sỹ Y tế cơng cộng, Trƣờng Đại học Y Hà 
Nội, Hà Nội. 
70. Trƣờng Đại học Y Hà Nội - Bộ mơn dinh dƣỡng và an tồn thực phẩm 
(2000), "Nhận định tình trạng dinh dưỡng bằng các chỉ tiêu nhân trắc", 
Hƣớng dẫn thực hành dinh dƣỡng ở cộng đồng, tr. 39 - 45. 
71. Trƣờng đại học Y Hà Nội (2004), "Dinh dưỡng và vệ sinh an tồn thực 
phẩm", Nhà xuất bản Y học Hà Nội. 
72. Từ Giấy, Hà Huy Khơi và Phạm Thị Kim (2000), "Thiếu dinh dưỡng 
Protein - năng lượng", NXB Y học. 
73. Viện Dinh dƣỡng - Bộ Y tế (2012), " Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị 
cho người Việt nam2" Nhà xuất bản Y học - Hà Nội. 
74. Viện Dinh dƣỡng (1996), " Thực hành cho ăn bổ sung ở Nghệ An và 
Quảng Ninh ", Viện Dinh dƣỡng, Bộ Y tế, tr. 17 - 25 
144 
75. Viện Dinh dƣỡng (2005), " Tiến triển của tình trạng dinh dưỡng trẻ em 
và bà mẹ-Hiệu quả của chương trình can thiệp ở Việt Nam giai đoạn 
1999-2000" Tr. 24-27. 
76. Viện dinh dƣỡng (2010), "Tổng điều tra dinh dưỡng 2009- 2010", tr. 
26-27. Nhà xuất bản Y học. 
77. Viện dinh dưỡng (2010), "Tỷ lệ phần trăm thiếu máu, thiếu VitaminA 
theo 6 vùng sinh thái". 
%20VA,%20Iod-THDD%202009-2010. 
78. Viện dinh dƣỡng (2011), "Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng, Giai 
đoạn từ năm 2011 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030". 
79. Viện dinh dưỡng (2012), "Tỷ lệ suy dinh dƣỡng trẻ em dƣới 5 tuổi theo 
các mức độ- 2011", 
thong-ke-ve-tinh-trang-dinh-duong-tre-em-qua-cac-nam.aspx. 
80. Viện dinh dưỡng (2014), "Đánh giá và phân loại tình trạng dinh dƣỡng 
ngƣời lớn", 
loai-bmi.aspx. 
81. Viện dinh dưỡng (2013), "Số liệu thống kê về tình trạng dinh dƣỡng trẻ 
qua các năm". 
dinh-duong-tre-em-qua-cac-nam.aspx. 
82. Viện dinh dƣỡng- tổng cục thống kê (2003), "Kết quả điều tra tình 
trạng dinh dưỡng trẻ em và bà mẹ năm 2002", Nhà xuất bản Y học, tr. 
14 -15. 
83. Viện sốt rét - ký sinh trùng - Cơn trùng trung ƣơng (2011), "Báo cáo 
thực trạng và cơng tác phịng chống các bệnh giun truyền qua đất tại 
Việt Nam ", Hội nghị tỏng kết phịng chống bệnh giun sán 2006-2010. 
145 
84. Viện sốt rét - ký sinh trùng (Lê Khánh Thuận và Đặng Thị Cẩm Thạch) 
(2005), "Cơng tác phịng chống giun sán giai đoạn 2000 - 2005 và 
phương hướng thực hiện dự án đến năm 2010", NXB Y học, tr. 7 - 12. 
85. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ƣơng (1992), "hoạt động lồng ghép chăm 
sĩc trẻ bệnh". 
86. Võ Phúc Khanh (2003), "Đánh giá chương trình hỗ trợ dinh dưỡng và 
tẩy giun hàng loạt cho học sinh tiểu học tại huyện Triệu Phong, tỉnh 
Quảng Trị", Luận án chuyên khoa cấp II, Trƣờng ðại học Y Khoa Huế. 
TIẾNG ANH 
87. Lutter CK, Daelmans BM, de Onis M, Kothari MT , Ruel MT , Arimond 
M, Deitchler M, Dewey KG , Blưssner M, Borghi E. Pediatrics, ( 2011), 
"Undernutrition, poor feeding practices, and low coverage of key 
nutrition interventions", PubMed. 128(6):e1418-27. 
88. Robert E balck, Lindsay H Allen (2008), "Maternal and child under 
nutrition; global and regional exposures and health consequences", The 
Lancet, (Vol 1, 2008), pp. 5-11. 
89. ACC/SNC (2004), "The report on the world Nutrition Situation 
Nutrition Througout the life cyle." pp. 3 - 12. 
90. Akhtar S (2013), "Zinc status in South Asian populations-an update", J 
Health Popul Nutr, 31(2), pp. 139-149. 
91. Allen L.H (1994), "Nuttritional influences on linear growth: a general 
review", Eur I. of clin. Nutr.48 (suppl1) S210. 
92. Annotti L, Tielsch J. M, Black M, et al. (2006), "Iron supplementation 
in early childhood: health benefits and risks", Am J Clin Nutr, 84(6), 
pp. 1261-1276. 
 93. Awasthi S & Pande VK (2001), " Six-monthly deworming in infants to 
study effects on growth", Ind J Pediat 68, pp.823-827. 
146 
94. Barker D.J.P (1993), "Fetal nutrition and cardiovascular disease in 
adult life", Lancer 1993;341: 938 - 941 [Medline]. 
95. Black R. E, Victora C. G, Walker S. P , et al. (2013), "Maternal and 
child undernutrition and overweight in low-income and middle-income 
countries", Lancet, 382(9890), pp. 427-451. 
96. Castillo-Duran C, Heresi G, Fisberg M., et al, (1987), "Controlled trial 
of zinc supplementation during recovery from malnutrition: effects on 
growth and immune function", Am J Clin Nutr. 45(3), pp. 602-608. 
97. Cesar G Victoria et al (2008), "Maternal and child under nutrition: 
consequences for adult health and human capital", The Lancet, 
Maternal and child under nuttrition Series, January, 2008: pp23- 40. 
98. Cole T.J (2000), "Secular trends in growth, proceeding of nutrition 
society". 
99. Cynthia L. O: Margaret D. C.;Laster R. C. et al (2010), "Prevalence of 
high body mass index in US children and adolescents, 2007-2008”. 
Journal of the American medical association. Vol. 303. No. 3. pp. 242-
249. 
100. De Onis M., Blossner M. and Borghi E (2011), "Prevalence and 
trends of stunting among pre-school children, 1990-2020", Public 
Health Nutri. 15(1), pp.142-148. 
101. Dieu H T T et al (2007), "Prevalence of overweight and obesity in 
preschool children and associated socio-demographic factors in Ho Chi 
Minh City, Vietnam”. International journal of pediatric obesity. No. 2. 
pp. 40-50. 
102. Edmond KM Zandoh C, Quigley MA, Amenga-Etego S, Owusu-Agyei S, 
Kirkwood BR, (2006), "Delayed breastfeeding initiation increases risk 
of neonatal mortality", Pediatrics, 117, pp. 380-386. 
147 
103. FAO (2009), "The state of food insecurity in the world. Economic 
crises - impacts and lessons learned",1-58. pp. 150. 
104. FAO (2010), "Global hunger declining, but still unacceptably high" 
Economic and Social Development Department 2010, 
dated 3/10/2011,  
105. Food and nutrition bulletin (2009), "Systematic review of iron 
intervention strategies”, Food and Nutrition bullentin. 30(1), pp. 108-
143. 
106. Gill T.P. Antipatis V.J, James W.P.T (1999), "The global epidemic of 
obesity" Asia Pacific journal of clinical nutrition. 8. No. 1, pp. 75-81. 
107. Golden M.H.N (1994), "Is complete catch - up possible for stunted 
malnourished children?" Eur I. of clin. Nutr. 48 (suppl1),pp. S58 - S71. 
108. Grantham-McGregor S, Cheung Y. B, Cueto S, et al. (2007), 
"Developmental potential in the first 5 years for children in developing 
countries", Lancet. 369(9555), pp. 60-70. 
109. He Y.F (2004), "Effects of a comprehensive intervention program on 
simple obesity of children in kindergarten”. 
110. J, Hop Le T. and Berger (2005),"Multiple micronutrient 
supplementation improves anemia, micronutrient nutrient status, and 
growth of Vietnamese infants: double-blind, randomized, placebo-
controlled trial", J Nutr. 135(3) (660S-665S). 
111. Jason A. M. et al (2007), "Television viewing, computer use, obesity, 
and adiposity in US preschool children”. International journal of 
behavioral nutrition and physical activity. Vol. 4. pp. 44-54. 
148 
 112. Jennifer Bryce, Denise Coitinho, Ian Darnton-Hill, David Pelletier, 
Per Pinstrup-Andersen, (2008), "Maternal and child under nutrition: 
effective action at national level", The Lancet 1. Vol 1,pp. 65 -70. 
113. Kotani K, Nishida M., Yamashita S. et al. (1997), "Two decades of 
annual medical examination in Japanese obese children: do obese 
children grow into obese adults?”. International journal of obesity. Vol. 
21. No. 10. pp. 912- 921. 
114. Laura E Caufield, Mercedes de Onis, juan Rivera, ( 2008), " Maternal 
and child under nutrition: global and regional disease burden from 
under nutrition", The lancet, (Vol 1, 2008), pp 12-18. 
115. Laurien V. B, Marian, F Zeitlin, Karen Epeterson, AMR Chowdhury 
Beatricel Rogeds, Leisa H Weld, và Gorshoff, Stanley (1992), 
"Evaluatrion of imfact of weaning food messages on infant feeding 
practices and child growth in rural Bangladesh", Journal of nutrition 
USA,Vol.56 ,pp. 994 - 1003. 
116. Lindsay H. Allen & Stuart R. Gillespie (2001), "What Works? A 
Review of the Efficacy and Effectiveness of Nutrition Interventions" 
Asian Development Bank, 
117. Lisa C. Smith, lawrence Haddad (2001), "Explaining child malnutrition 
in developing countries: a cross country analysis", IFPRI, Washington 
DC,USA. 
118. Lora L Iannotti, James M Tielsch, et al, (2006), "Iron supplementation 
in early childhood: health benefits and risks”, Am J Clin Nutr, (84), 
pp.1261–1276. 
119. M.P, Barry (1994), "The nutrition transition in low-income countries: 
an emerging crisis”. Nutrition reviews. University of North Carolina. 
USA. Vol. 52. No. 9. pp. 285-296. 
149 
120. Mahendra . Raj. S (1998), "Intestinal geohelminthiasis and growth in 
preadolescent primary school children in Northeatern peninsular 
malaysia", Am. J. Trop. Med .Hyg, 59, pp. 719. 
121. Margetts B. M, Fall C.H. and Ronsmans C. (2009), "Multiple 
micronutrient supplementation during pregnancy in low-income 
countries: review of methods and characteristics of studies included in 
the meta-analyses", Food Nutr Bull. 30(4 Suppl). 
122. Mayer H.E, Selmer R (1999), "Income, educational level and body 
heigh", annals of human biology 26,pp. 219- 227. 
123. Mercedes de O., Monika B. (2010), "Global prevalence and trends of 
overweight among preschool children”. American journal of clinical 
nutrition. No. 92. pp. 1257-1264. 
124. Mercedes de onis Edward A. Frongillo, & Monika Bloa ssner (2000), 
"Is malnutrition declining? an analysis of change in lavel of child 
malnutrition since 1908," Bulletin of the World Health Organization, 
78 (10), 2000. 
125. Ming L, Michael J.D, David S. et al. (2002), "An assessment of 
overweight and obesity in Xi An city, China". Department of public 
health. Xi An Jiaotong University. Xi An. China. 
126. Nga TT et al (2009), "Multi-micronutrient-fortified biscuits decreased 
prevalence of anemia and improved micronutrient status and 
effectiveness of deworming in rural Vietnamese school children", J 
Nutr, 139, pp.1013-1021 
127. Nguyễn Xuân Ninh, Thissen J.P, Collette L. Gerard G, Khoi H.H, 
Ketetsleger (1996), "Zinc supplementation increases growth and 
circulating insulin - like growth factor (IGF - I) in growth retarded 
Vietnamese children", Am. J clin Nutr, 63: 514 - 519. 
150 
128. Peter Svedberg (2006), "Declining child malnutrition: a reassessment, 
International", International Journal Of epidemiology(35) pp. 1336-
1346. 
129. Philip T.J. et al (2001), "The worldwide obesity epidemic", Obesity 
research. Vol. 9. Supplement 4. pp. 228s-233s. 
130. Pinkaew S, Winichagoon P., Hurrell R. F, et al, (2013), "Extruded rice 
grains fortified with zinc, iron, and vitamin A increase zinc status of 
Thai school children when incorporated into a school lunch program", 
J Nutr, 143(3), pp. 362-368. 
131. Richard A. Oberhelman, Efrain S. Guerrero et al (1998), 
"Correclaitions between intestinal Parasistosis, physical growth, and 
psychomotor development among infants and children from runal 
NIcaragua", The american Society of Tropical Medicine and hygiene. 
58(4)(470-475). 
132. Rivera J. A., Hotz C., Gonzalez-Cossio T, et al. (2003), "The effect of 
micronutrient deficiencies on child growth: a review of results from 
communitybased supplementation trials", J Nutr, 133(11 Suppl 2), pp. 
4010S-4020S. 
133. Robert E balck et al (2008), "Maternal and child under nutrition: global 
and regional exposes and health consequences". The lancet, maternal 
and child under nutrition, January,2008. 
134. Sazawal S, Dhingra U, Dhingra P, et al, (2010), "Micronutrient 
fortified milk improves iron status, anemia and growth among children 
1-4 years: a double masked, randomized, controlled trial", PLoS One, 
5(8), pp. 2167. 
151 
135. Silvia R. Saldiva, Ana S. Silveria et al (1999), "Ascaris- Trichuris 
association and malnutrition in Brazillian children", Paediatr Perinatal 
Epidemiol. 3(pp 89-98). 
136. Solomoms NW. Jacob RA (1981), " Effect of hem and non-hem iron on 
the absorption of the zinc", Am J Clin Nutr 34,pp. 475-482. 
137. Stephenson LS et al (1993), " Physical fitness, growth and appetite of 
Kenyan school boys with hookworm, Trichuris trichiura and Ascaris 
lumbricoides infections are improved four months after a single dose 
of albendazole", J Nutrition section, New York. 123, pp.1036-1046. 
138. Strauss R.S; Pollack H.A (2001), "Epidemic increase in childhood 
overweight, 1986-1998”. Journal of the American medical association. 
Vol.286. No. 22. pp. 2845-2848. 
139. Struble MB & Aomari LL (2003), "Position of the American Dietetic 
Association: Addressing world hunger, malnutrition, and food 
insecurity ", J Am Diet Assoc. 103(3), pp. 1046-57. 
140. TheWord Health Organization (2009), "Global Database on child 
Growth and malnutrition; methodology and applications". 
141. Thompson J., Biggs B. A. and Pasricha S. R. (2013), "Effects of daily 
iron supplementation in 2- to 5-year-old children: systematic review 
and metaanalysis", Pediatrics, 131(4), pp. 739-753. 144. 
142. UN (2009), "2008 report on the global AIDS epidemic". 
08. 
143. UNICEF-WHO-The World Bank (2011), "Joint child malnutrition 
estimates - Levels and trends" 
152 
144. UNICEF (2006), "Micronutrient supplementation thought the life 
cycle", Report of the workshop head by the Ministry of Health Brazil 
and UNICEF. 
145. UNIFEF (2008), "UNICEF humanitarian Action Report 2008", New 
york. 
146. Van Stuijvenberg M. E., Dhansay M.A. and Smuts C. M (2001), 
"Long-term evaluation of a micronutrient-fortified biscuit used for 
addressing micronutrient deficiencies in primary school children", 
Public Health Nutr, 4(6), pp. 1201-1209. 
147. Waterlow J.C (1994), "Causes and mechanisms of Linear growth 
retardation. Proceedings of an I/D/E/C/G" Workshop held in London 
Jannuary 15 -18, European Journal of clinical Nutrition, 48,pp. 4-6. 
148. WHO (1999), "Vitamin and mineral deficiencies technical situation 
analysis", global Alliance for Nutrition. 
149. WHO (2002), "Prevention and control of schistosomiasis and soil-
transmitted helminthiasis - Report of a WHO Expret Committee", 
Technical Report Series, Geneva No 912. 
150. WHO (2002), "Prevention and control of schistosomiasis and 
soiltransmitted helminthiasis - Report of a WHO Expert Committee", 
Technical Report Series, Geneva No 912 
151. WHO (2002), "The world health Report". 
152. WHO (2008), "Worldwide prevalence of anaemia 1993–2005", World 
health organization, Geneva . 
153. WHO (2013), "World health statistics 2013", World health 
organization, Geneva. 
154. WHO (1995), "Physical status: the use and interprestation of 
anthropometry", Geneva WHO. 
153 
155. WHO. (2007), "Data Base for obesity". 
156. WHO/FAO (2006), "Guidline for Food Fortification with 
micronutrients", Printed in France. 
157. WHO/WFP/UNICEF (2007), "Joint statement, Preventing and 
controlling micronutrient deficiencies in population affected by an 
emergency" 
NICEF statement.pdf. 
158. World Health Organization (1998), "Sample Size Determination in 
Health StudiesVersion 2.00". 
159. Zhao W et al (2004), "Lysine forrtified wheat flour improves the 
nutritional and immulogical status of wheat-eating families in northem 
china", Food and Nutrition bullentin. 25, pp. 123-129. 
160. Zunfigar A, Bhutta, Tahmeet, Robert E Black (2008), "What work? 
Intervention for maternal and child under nutrition and survival". 
1,2008, pp. 41-59. 
161. American Indian Alaska Native pediatric (2002), "Anthropometric 
protocol- selecting Equipment weighing infants and Children 
measuring infants and Childrent", Pediatric Height and weight Study, 
pp. 1-21. 
162. Chwang L. C., Soemantri A. G. and Pollitt E (1988), "Iron 
supplementation and physical growth of rural Indonesian children" Am 
J Clin Nutr, 47(3), pp. 496-501. 
163. GAIN (2006), "Vitamin and mineral deficiencies technical situation 
analysis", global Alliance for Nutrition. 
154 
164. Mercedes de onis and Monika blossne (2010), "Department of 
nutrition for Health and Development", World health Organization, 20 
Avenue Appia, 1211 Geneve 27, Swittzerland. 
165. WHO (1995), "Physical status: the use and interpretation of 
anthropometry", Geneva Technical Report Series 894, pp. 6. 

File đính kèm:

  • pdfluan_an_tinh_trang_dinh_duong_va_hieu_qua_cua_mot_so_bien_ph.pdf
Ebook liên quan