Luận văn Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần thương mại sản xuất duyên hải

Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần thương mại sản xuất duyên hải: ...hí đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xác định giá bán sản phẩm, nhất là trong các trường hợp sản xuất theo yêu cầu của khách hàng mà chưa có giá trên thị trường. 1.1.2. Sự phát triển của KTQT chi phí ở các nước và sự vận dụng ở Việt Nam - Sự phát triển của KTQT chi phí diễn ra ...rực tiếp: Hiện nay, dự toán chi phí nguyên vật liệu tại Công ty được lập dựa vào số lượng sản phẩm sản xuất theo dự toán và định mức chi phí nguyên vật liệu để sản xuất một sản phẩm. Định mức chi phí NVL để sản xuất một đơn vị sản phẩm: được xây dựng dựa trên định mức tiêu hao nguyên vật ...p nhà quản trị có thể so sánh được chi phí thực tế ở các mức độ hoạt động khác nhau khi có sự thay đổi về quy mô sản xuất, khả năng gia tăng đơn đặt hàng nếu có sự thay đổi về giá bán. Thứ ba, các báo cáo chưa chỉ rõ chiều hướng biến động của chi phí và nguyên nhân của sự biến động, chưa ...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 923 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (11).pdf