Luận văn Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình cung cấp dịch vụ và thu tiền tại trung tâm khai thác vận chuyển thuộc bưu điện tỉnh Bình Định

Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình cung cấp dịch vụ và thu tiền tại trung tâm khai thác vận chuyển thuộc bưu điện tỉnh Bình Định: ...bảng kê phân hướng đã lập, tổng số phiếu và số tiền phải khớp đúng với bảng kê, giao dịch viên tiến hành vào sổ theo dõi doanh thu phát sinh hàng ngày và nộp tiền về bộ phận kế toán. Sổ theo dõi doanh thu phát sinh được cộng lũy kế cho đến cuối tháng và để đối chiếu với kế toán vào cuối thán... đúng, nếu thừa phải mời người gởi đến trả lại và lấy chữ ký xác nhận đã nhận lại tiền thừa trên phiếu gởi lưu; các dịch vụ cộng thêm có được đóng dấu dịch vụ lên bưu phẩm hay chưa để tránh tình trạng GDV có thu tiền dịch vụ của khách nhưng không thể hiện dịch vụ lên bưu gửi do sơ suất hoặ...N CHUYỂN QUY NHƠN 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ THU TIỀN 3.2. HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT 3.2.1. Xây dựng các chính sách, các quy định về tính trung thực và giá trị đạo đức 3.2.2. Tăng cường công tác kế hoạch 3.2.3. Cải cách chính s...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 757 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (31).pdf
Ebook liên quan