Luận văn Kế toán quản trị chi phí tại công ty dược TW II

Tóm tắt Luận văn Kế toán quản trị chi phí tại công ty dược TW II: ...ành = Chi phí NVLTT + Chi phí NCTT + Biến phí SXC Trường hợp khơng thể phân loại ngay thành biến phí và định phí thì chi phí này sẽ được theo dõi riêng, đến cuối kỳ sẽ phân tích thành biến phí và định phí. Kế tốn sẽ tổng hợp tồn bộ biến phí sản xuất để tính giá thành ...+) Dự tốn CP khấu hao TSCĐ: tính theo p/pháp đường thẳng (+) Dự tốn về chi phí khác bằng tiền: theo số liệu kỳ trước - Chi phí bán hàng bao gồm: Giao dịch, cơng tác phí và các chi phí khác liên quan đến việc bán hàng. Trên cơ sở dự tốn giá thành SP theo định mức, chính sách bán hàng ...KD cũng được xây dựng và kiểm sốt cĩ nhiều tiến bộ so với trước. Bộ phận KD thương mại ngồi việc giành thị phần để mua bán h/hĩa ở ba miền, Cty cịn giao khốn CP và khốn nộp lợi nhuận cho Cty. Bộ phận SX được Cty giao chỉ tiêu tổng giá trị SX, và khốn chỉ tiêu các khoản CPSX. Định kỳ c...

pdf14 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 853 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (10).pdf
Ebook liên quan