Luận văn Nghiên cứu quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán và kế toán aac thực hiện

Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán và kế toán aac thực hiện: ...i phớ SX, KD, hoặc những rủi ro làm phỏt sinh cỏc nghĩa vụ nợ do kết quả từ một sự kiện ủó xảy ra hay rủi ro do sự giảm sỳt những lợi ớch kinh tế cú thể xảy ra dẫn ủến việc phải cú nghĩa vụ thanh toỏn một khoản nợ. - Tỏc ủộng xấu do tõm lý lo ngại từ mối quan hệ ủối lập giữa lợi ớch của nh...a Cụng ty TNHH Kiểm toỏn và Kế toỏn AAC Cụng ty TNHH Kiểm toỏn và kế toỏn AAC ủược thành lập từ sự hợp nhất hai chi nhỏnh Cụng ty Kiểm toỏn Việt Nam (VACO) và chi nhỏnh Cụng ty tư vấn Tài chớnh Kế toỏn và Kiểm toỏn (AASC) AAC hoạt ủộng theo phương chõm: ủộc lập, khỏch quan, trung thực và...về kế hoạch kiểm toỏn, tổ chức thực hiện kiểm toỏn, lập bỏo cỏo kiểm toỏn. Đề tài giỳp ớch cho KTV và cụng ty kiểm toỏn cú ủược cỏc bằng chứng kiểm toỏn thớch hợp, ủầy ủủ theo cỏc quy ủịnh là cơ sở quan trọng ủể ủưa ra ý kiến kiểm toỏn về sự trung thực, hợp lý và hợp phỏp của BCTC. Đề tài ủạ...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1012 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (27).pdf
Ebook liên quan