Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

Tóm tắt Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần khoáng sản Bình Định: ... điểm hoạt động của doanh nghiệp 1.3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 1.3.1. Phương pháp so sánh 1.3.2. Phương pháp loại trừ a. Phương pháp thay thế liên hoàn b. Phương pháp số chênh lệch 8 1.3.3. Phương pháp phân tích tương quan 1.4. NỘI DUNG CỦA PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘN...TẠI CÔNG TY Trong xu thế hội nhập kinh tế hiện nay, Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định với chiến lược phát triển của mình trong bối cảnh chung của tình hình kinh tế thế giới và của khu vực, của địa phương đòi hỏi công ty phải tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, sử dụng cơ cấu vốn hợp lý,...ông ty đã tiến hành bố trí lại sản xuất, tập trung đầu tư vào các TSCĐ mới, hiện đại phục vụ cho quá trình khai thác, mở rộng thêm quy mô sản xuất ở nhiều địa điểm khác nhau. Cụ thể: - Đối với TSCĐ hữu hình : Mức biến động đối với TSCĐ này chủ yếu rơi vào năm 2011. Trong năm này công ty đã t...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1040 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (11).pdf