Luận văn Tổng hợp về hệ thống Tài chính công và nhận xét hệ thống tài chính công ở Việt Nam

Tom tat Luan van Tong hop ve he thong Tai chinh cong va nhan xet he thong tai chinh cong o Viet Nam: ...h vo dieu kien. Do la khi cac chu the quan ly ra cac menh lenh hanh chinh. Phuong phap kinh te duoc su dung thong qua viec dung loi ich vat chat de kich thich tinh tich cuc cua cac khach the quan ly, tuc la tac dong toi cac to chuc ca nhan va ca nhan dang to chuc cac hoat dong Tai chinh cong. -Cac... nguon tai chinh cua quoc gia thong qua dong gop bat buoc hoac tu nguyen cua cac chu the trong nen kinh te tao lap quy tai chinh cong. Cac nguon luc tai chinh nay duoc nha nuoc huy dong tu trong noi bo nen kinh te quoc dan va tu nuoc ngoai, tu moi hoat dong va moi thanh phan kinh te, duoi nhieu hinh...dich vu hanh chinh cong, bao gom tat ca nhung khoan chi tra bang tien mat, khong tinh den cac khoan chi tra bang hien vat, va luong huu tri, uoc tinh vao khoang 3,8% GDP, gop phan dua muc tham hut ngan sach tong the len toi 5% GDP (ADB, 2001; IMF, 2003, 2007). Chuong trinh Tong the CCHC ve doi m...

docx34 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1009 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • docxhe_thong_tai_chinh_cong_va_nhan_xet_he_thong_tai_chinh_cong_trong_tho_.docx