Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Tóm tắt Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội: ...m giảm lợi nhuận của ngân hàng - Rủi ro tín dụng có thể dẫn tới phá sản ngân hàng * Tác động của rủi ro tín dụng đối với nền kinh tế Sự sụp đổ của các ngân hàng sẽ kéo theo sự xáo trộn rất lớn đối với kinh tế, xã hội. Người gửi tiền bị mất vốn, có thể bị khánh kiệt; các doanh nghiệp không có...65% 17,72% Lãi vay thu được 35.669 38.609 58.197 67.227 8,24% 50,73% 15,52% (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh – Phòng kiểm soát nội bộ) Bảng 2.6: Nghiệp vụ bảo lãnh và nghiệp vụ chiết khấu của SHBV-HN trong những năm gần đây Đơn vị: triệu VNĐ Khoản mục Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2...mô hình quan hệ khách hàng mới. - Về xử lý nợ quá hạn: Bám sát, theo dõi chặt chẽ các đơn vị có nợ tồn đọng, đồng thời tích cực thu hồi những khoản nợ đọng đã được xử lý, đã được trích lập dự phòng rủi ro. Tăng cường công tác quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng nhằm phát hiện, kiểm soát ...

pdf18 trang | Chia sẻ: kasablanca | Lượt xem: 792 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050001712.pdf
Ebook liên quan