Tác động của công nghệ web đếm hoạt động thông tin - Thư viện trường đại học

Tóm tắt Tác động của công nghệ web đếm hoạt động thông tin - Thư viện trường đại học: ...ái Amazon.com. Thuã thû cuäng coá thïí lêåp danh muåc saách nïn àoåc cho möåt chuã àïì cuå thïí röìi múâi caác giaãng viïn tham gia phaát triïín danh muåc. Thöng qua viïët blog, caán böå thû viïån cuäng coá thïí chia seã kiïën thûác vaâ kinh nghiïåm cuãa mònh vïì viïåc tòm tin, chùèng haån caá...iïím cuå thïí, caác thuöåc tñnh hay caác quan hïå duâng àïí mö taã möåt taâi nguyïn; vaâ möåt phaát biïíu (àöëi tûúång) gaán möåt giaá trõ cho möåt thuöåc tñnh trong möåt taâi nguyïn cuå thïí. RDFS (RDF Schema) laâ möåt ngön ngûä khai baáo duâng àïí àõnh nghôa lûúåc àöì RDF. Àêy laâ möåt ngön....5. Vai troâ cuãa semantic web àöëi vúái caác nguöìn taâi nguyïn hoåc liïåu trûåc tuyïën Mùåc duâ coá thïí xaác àõnh nhiïìu tiïìm nùng ûáng duång cöng nghïå Web 3.0 nhûng coân rêët ñt ûáng duång coá thïí àûúåc triïín khai taåi thúâi àiïím naây. Tuy vêåy, do Web 3.0 àûúåc coi laâ web ûáng duång...

pdf29 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 13/09/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Tác động của công nghệ web đếm hoạt động thông tin - Thư viện trường đại học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hû viïån liïn kïët söë
Nghiïn cûáu - Trao àöíi
20 THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 3/2010
Thïë giúái aão cuãa Microsoft hay Google
Earth hiïån àang àûúåc duâng rêët phöí biïën laâ
möåt vñ duå (Hònh 7). Chùæc chùæn seä coá nhûäng
nguöìn taâi nguyïn hoåc liïåu 3D vaâ nhûäng
nguöìn taâi nguyïån hoåc liïåu hûäu ñch trïn web
nhúâ caác cöng cuå tòm kiïëm thû viïån 3D (3D
engine libraries). Vêåy semantic web vaâ 3D
web mang laåi lúåi ñch gò cho giaáo duåc? Cêu
hoãi naây coá thïí àûúåc xem xeát úã möåt söë khña
caånh sau:
- Thùm quan nhûäng núi khöng túái àûúåc:
vñ duå, caác di tñch lõch sûã cöí xûa nhû thaânh
Troy, Athen vaâ Rome, Thïë giúái 3D cho
pheáp sinh viïn tûúng taác vúái möi trûúâng aão
theo sûå hûúáng dêîn cuãa giaáo viïn (Hònh 8).
Nhúâ àoá hoå coá thïí thêëy caác kim tûå thaáp àaä
àûúåc xêy nhû thïë naâo - möåt caách thûåc tïë, an
toaân;
àûúåc caác nhaâ cöng nghïå àùåc biïåt chuá troång.
Semantic web àûúåc dûå baáo seä phaát triïín
maånh meä caác ûáng duång 3D vaâo cöng viïåc,
hoåc têåp vaâ giaãi trñ cuãa con ngûúâi.
Cêu hoãi àùåt ra laâ: Web 3.0 hay Web 3D?
Trïn thûåc tïë, cöng nghïå Web 3D àang àûúåc
phaát triïín khaá maånh meä, àûúåc ûáng duång
trong caác troâ chúi trûåc tuyïën, ûáng duång cho
cöång àöìng thïë giúái aão (Active worlds, the
Sims Online, Cybertown,), vaâ trong vaâi
nùm gêìn àêy, àûúåc ûáng duång rêët nhiïìu vaâo
caác mö hònh töí chûác thöng tin vaâ hoåc têåp.
Hònh 7: Traái àêët aão tûâ Microsoft
Nghiïn cûáu - Trao àöíi
THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 3/2010 21
- Thu hoaåch nhiïìu kïët quaã thûåc tïë: sûå
saáng taåo cuãa thïë giúái aão cho pheáp sinh viïn
thoaát khoãi löëi moân haâng ngaây. Thöng qua
caãm nhêån àûúåc traãi qua sinh viïn seä nêng
àûúåc trònh àöå hiïíu biïët trûúác khi àöëi mùåt vúái
thûåc tïë;
- Khuyïën khñch sinh viïn cöång taác: sinh
viïn coá thïí cöång taác vúái nhau trong caác dûå
aán hêëp dêîn qua möi trûúâng 3D, phaát huy trñ
tuïå têåp thïí, liïn kïët vaâ chia seã dûä liïåu;
- Khuyïën khñch sinh viïn tham dûå caác dûå
aán hoåc têåp: thöng qua caác troâ chúi trûåc
tuyïën, caác nhoám sinh viïn coá thïí cöång taác
vúái nhau trong caác dûå aán hoåc têåp tûâ xa;
- Khuyïën khñch viïåc giaãi trñ: ngoaâi hoåc
têåp sinh viïn cuäng cêìn vui chúi, möi trûúâng
3D coá thïí giuáp hoå thû giaän;
- Taåo nhoám cöång taác tiïìm nùng: qua caác
möëi quan hïå trïn sinh viïn coá thïí taåo ra
nhûäng nhoám cöång taác vaâ lêåp maång lûúái, höî
trúå nhau trong cöng viïåc tûúng lai;
- Phaát triïín caác tònh huöëng vaâ phûúng
phaáp àaánh giaá: trïn cú súã caác mö hònh thûåc
nghiïåm vúái nhûäng kïët quaã dûå kiïën, caác
trûúâng hoåc coá thïí sûã duång chuáng thay cho
caác mö hònh thûåc haânh thûåc tïë töën keám vaâ
khoá thûåc hiïån (Hònh 9).
Hònh 8: Thùm quan Diïîn àaân Roman (VRML/X3D) 
nhúâ sûã duång Odisseia elearning platform.
Nghiïn cûáu - Trao àöíi
22 THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 3/2010
Nhòn chung, nguöìn taâi nguyïn hoåc liïåu
trïn web seä vö cuâng phong phuá vaâ coá thïí aáp
duång rêët hiïåu quaã trong möi trûúâng àaåi hoåc.
Rêët nhiïìu phêìn mïìm miïîn phñ, chûúng trònh
game online coá thïí trúã thaânh nguöìn taâi liïåu
hoåc têåp hûäu ñch cho sinh viïn. Hún thïë nûäa,
cuâng vúái sûå phaát triïín cuãa Web 3.0, caác dûä
liïåu àûúåc liïn kïët seä mang laåi nguöìn taâi
nguyïn hoåc liïåu maâ ngûúâi sûã duång khöng
thïí tòm thêëy trong taâi liïåu saách vúã truyïìn
thöëng.
5. ÛÁng duång cöng nghïå web taåi trûúâng
RMIT Viïåt Nam
5.1. Vaâi neát vïì Àaåi hoåc RMIT
Àaåi hoåc RMIT (tiïìn thên laâ Hoåc viïån
cöng nghïå hoaâng gia Melbourne - Royal
Melbourne Institute of Technology) laâ möåt
trong nhûäng àaåi hoåc lêu àúâi vúái tyã lïå sinh
viïn töët nghiïåp àûúåc tuyïín duång àûáng àêìu
taåi UÁc. Trûúâng nùçm taåi trung têm 
Melbourne vaâ nöíi tiïëng trïn thïë giúái trong
viïåc àaâo taåo nhên lûåc mang tñnh thûåc tiïîn,
saáng taåo, thûåc hiïån nhiïìu nghiïn cûáu giaá trõ,
quan têm àïën tûúng quan giûäa àaâo taåo vaâ
nhu cêìu cuãa xaä höåi vïì doanh nghiïåp. RMIT
hiïån coá hún 70.000 sinh viïn theo hoåc taåi
UÁc vaâ Viïåt Nam. Sinh viïn RMIT cuäng coá
thïí tham gia caác khoaá hoåc tûâ xa taåi caác cú súã
liïn kïët úã khùæp núi trïn thïë giúái. Caác sinh
viïn töët nghiïåp RMIT àaä taåo nïn möåt cöång
àöìng röång lúán xuyïn khùæp 100 quöëc gia trïn
thïë giúái.
5.2. Àaåi hoåc RMIT Viïåt Nam
Àêy laâ trûúâng àaåi hoåc 100% vöën nûúác
ngoaâi àêìu tiïn taåi Viïåt Nam vaâ laâ möåt phêìn
cuãa Àaåi hoåc RMIT UÁc. Trûúâng àûúåc thaânh
lêåp nùm 2001 vúái hai cú súã taåi Haâ Nöåi vaâ
Nam Saâi goân. Bùçng do Àaåi hoåc RMIT UÁc
Hònh 9: Mö hònh thûåc nghiïåm y hoåc tûâ Half Life 2 (CMP Media, 2005)
Nghiïn cûáu - Trao àöíi
THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 3/2010 23
cêëp, àûúåc cöng nhêån toaân cêìu, búãi vêåy sinh
viïn theo hoåc àûúåc thuå hûúãng möåt nïìn giaáo
duåc àùèng cêëp quöëc tïë ngay taåi Viïåt Nam.
Ngön ngûä sûã duång taåi trûúâng laâ tiïëng Anh.
Töíng söë sinh viïn theo hoåc caác chûúng trònh
àaåi hoåc vaâ sau àaåi hoåc àïën giûäa nùm 2010 laâ
gêìn 7.000 ngûúâi. RMIT Viïåt Nam laâ trung
têm taåi chêu AÁ cuãa Àaåi hoåc RMIT, thûåc hiïån
muåc tiïu phaát triïín möåt “trung têm àöi” kïët
nöëi Melbourne vúái khu vûåc Chêu AÁ. Hoaåt
àöång nghiïn cûáu cuãa Trûúâng àûúåc àõnh
hûúáng vaâo caác lônh vûåc nhû cöng nghïå
thöng tin, cöng nghïå chïë biïën vaâ an toaân
thûåc phêím, kiïím soaát bïånh truyïìn nhiïîm vaâ
cung cêëp nûúác saåch. Giaáo trònh giaãng daåy,
lêëy sinh viïn laâm troång têm, vaâ viïåc àaánh
giaá kïët quaã hoåc têåp cuãa sinh viïn, àïìu do
Àaåi hoåc RMIT UÁc àaãm nhêån. Caác giaãng
viïn, àïën tûâ UÁc, Canada, New Zealand, 
Singapore, Thaái Lan, Anh, Hoa Kyâ vaâ Viïåt
Nam, àïìu coá hoåc võ thaåc sô vaâ tiïën sô vúái
nhiïìu nùm kinh nghiïåm trong giaãng daåy.
RMIT Viïåt Nam àaä àûúåc trao giaãi thûúãng
“Röìng vaâng” saáu lêìn liïn tiïëp tûâ nùm 2003
vïì thaânh tñch xuêët sùæc trong hoaåt àöång giaáo
duåc.
5.3. Thû viïån Àaåi hoåc RMIT Viïåt Nam
Thû viïån nhaâ trûúâng laâ möåt trung têm hoåc
liïåu tñch húåp àûúåc xêy dûång vaâ phaát triïín
nhùçm höî trúå hiïåu quaã viïåc giaãng daåy, nghiïn
cûáu vaâ hoaåt àöång hoåc thuêåt cuãa caác giaãng
viïn, nhên viïn vaâ sinh viïn RMIT 
Viïåt Nam.
Thû viïån Àaåi hoåc RMIT Viïåt Nam coá 2
truå súã, taåi Thû viïån Bealand, Nam Saâi Goân
vaâ taåi truå súã cuãa Trûúâng úã Haâ Nöåi. Thû viïån
hiïån coá 44.639 baãn saách (gêìn ½ laâ giaáo
trònh). Ngoaâi ra, Thû viïån coân àûúåc khai
thaác 390 CSDL do Àaåi hoåc RMIT UÁc mua
quyïìn truy cêåp vúái haâng trùm ngaân taâi liïåu
trûåc tuyïën.
Caác dõch vuå àûúåc cung cêëp taåi Thû viïån
bao göìm:
* Dõch vuå tham khaão;
* Hûúáng dêîn sûã duång thû viïån;
* Hûúáng dêîn kyä nùng tòm tin;
* Hûúáng dêîn kyä nùng laâm baâi têåp;
* Dõch vuå nghe nhòn;
* Dõch vuå mûúån traã;
* Dõch vuå sao chuåp, in êën taâi liïåu.
Thû viïån múã cûãa 8h - 21h caác ngaây laâm
viïåc vaâ 9h - 17h thûá 7 vaâ chuã nhêåt (àûúåc keáo
daâi àïën 20h trong 3 tuêìn thi hoåc kyâ).
5.4. ÛÁng duång Web 2.0 úã thû viïån Àaåi
hoåc RMIT
Kïí tûâ khi xuêët hiïån, Web 2.0 àaä laâm thay
àöíi phûúng thûác hoaåt àöång vaâ àùåt ra nhiïìu
thaách thûác cho caác thû viïån vaâ hiïåp höåi thû
viïån àaåi hoåc. Giûäa nùm 2007, maång thû viïån
caác trûúâng àaåi hoåc cöng nghïå UÁc 
(Latn - www.latn.edu.au) àaä xem xeát dûå aán
phaát triïín dõch vuå thû viïån duâng cöng nghïå
Web 2.0. Möåt cuöåc thùm doâ 6 thû viïån thaânh
viïn, bao göìm: Àaåi hoåc cöng nghïå 
Auckland, Àaåi hoåc cöng nghïå Curtin, Àaåi
hoåc cöng nghïå Queensland, Àaåi hoåc RMIT,
Àaåi hoåc Nam UÁc vaâ Àaåi hoåc Cöng nghïå
Sydney, do Ainslie Dewe thuöåc àaåi hoåc
cöng nghïå Auckland thiïët kïë, àaä àûúåc thûåc
hiïån. 8 cêu hoãi vïì caác yïëu töë triïín voång àïí
höî trúå caác dõch vuå Web 2.0 àaä àûúåc nïu ra
nhû sau:
1. Wiki trung têm höî trúå caác dõch vuå:
trûúâng baån àang laâm gò àïí höî trúå cho möi
trûúâng maâ ngûúâi duâng coá thïí yïu cêìu taåo ra
möåt wiki àïí kiïím soaát coá uãy quyïìn?
2. Dõch vuå nhêåt kyá trûåc tuyïën (blog):
nhûäng blog naâo àang sùén coá úã thû viïån cuãa
baån àïí höî trúå hoåc têåp vaâ giaãng daåy?
3. Nhûäng nguyïn tùæc vaâ chñnh saách sûã
Nghiïn cûáu - Trao àöíi
24 THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 3/2010
duång Web 2.0: thû viïån baån coá gò àïí hûúáng
dêîn nhên viïn vaâ sinh viïn trong viïåc sûã
duång caác dõch vuå Web 2.0 maâ baån coá?
4. Cöng cuå cöång taác nöåi böå: nhûäng cöng
cuå web baån àang sûã duång trong thû viïån àïí
taåo àiïìu kiïån phöëi húåp giûäa caác nhên viïn laâ
gò?
5. Thöng tin vaâ höî trúå Web 2.0: bùçng
caách naâo baån coá thïí phaát huy vaâ phaát triïín
sûå hiïíu biïët vïì baãn chêët, lúåi ñch vaâ cú höåi
cuãa Web 2.0?
6. Cöång àöìng caác hoåc viïn: baån sûã duång
diïîn àaân thaão luêån vïì dõch vuå vaâ caác phûúng
phaáp khaác nhû thïë naâo àïí nuöi dûúäng sûå
tûúng taác giûäa caác nhoám ngûúâi duâng vaâ
nhên viïn?
7. Taåo àiïìu kiïån vaâ thuác àêíy cêëp dûä liïåu:
baån àang laâm gò àïí höî trúå vaâ quaãng baá phêìn
mïìm àoåc nguöìn cêëp dûä liïåu (RSS).
8. Duy trò “àöìng höì cöng nghïå” Web 2.0:
baån seä laâm gò àïí duy trò sûå tham gia tñch cûåc
vaâo caác möi trûúâng nhû Myspace vaâ 
Facebook nhùçm taåo ra sûå chuá yá vaâ phöí biïën
viïåc sûã duång saáng taåo chuáng taåi núi hoåc têåp?
Kïët quaã khaão saát cho thêëy, caác trûúâng
àang trong giai àoaån àêìu ûáng duång caác dõch
vuå Web 2.0 nhû wiki vaâ möåt söë ûáng duång
khaác qua Blackboard (baãng hoåc àiïån tûã - laâ
möåt hïå thöëng quaãn lyá thöng tin theo mön
hoåc trïn ûáng duång cöng nghïå web, giaáo viïn
vaâ sinh viïn “tûúng taác” vúái nhau qua baãng
àiïìu khiïín naây. Nöåi dung baâi giaãng, taâi liïåu
tham khaão, àêìu baâi baâi têåp vïì nhaâ, àûúåc
àûa lïn blackboard. Sinh viïn nïëu khöng
tham gia lúáp hoåc trûåc tiïëp coá thïí tòm laåi
àûúåc caác baâi giaãng qua hïå thöëng naây. Hoåc
viïn nöåp baâi qua baãng àiïån tûã vaâ àùåt caác cêu
hoãi cho giaáo viïn, nhúâ àoá caác sinh viïn khaác
coá thïí tham khaão toaân böå taâi liïåu cuãa mön
hoåc, nhûäng vûúáng mùæc seä àûúåc giaãi àaáp möåt
caách nhanh choáng, thuêån lúåi). Ngoaâi ra, möåt
söë thû viïån àaä chuá yá àïën viïët blog, caác thuã
thû cuâng nhau viïët blog, taåo wiki, RSS vaâ sûã
duång podcast chia seã thöng tin, nghiïåp vuå
trong cöång àöìng ngûúâi laâm thû viïån.
Möåt söë dõch vuå thöng tin nöíi bêåt cuãa Thû
viïån Àaåi hoåc RMIT:
1. Töí chûác caác àïì muåc chuã àïì theo ngaânh hoåc trïn website vaâ sûã duång RSS
Hònh 10: Giao diïån töí chûác àïì muåc chuã àïì theo chuyïn ngaânh cuãa trûúâng RMIT
Nghiïn cûáu - Trao àöíi
THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 3/2010 25
Caác mön hoåc àaä àûúåc caác thuã thû töí chûác
theo 11 chuyïn ngaânh lúán vúái 187 chuã àïì
gùæn vúái mön hoåc (Hònh 10). Trong möîi chuã
àïì, thöng tin àûúåc töí chûác theo caác chuyïn
muåc nhoã hún. Vñ duå, chuã àïì Kïë toaán bao
göìm: trang chuã, saách vaâ saách trûåc tuyïën
(books & e-books), baáo taåp chñ, CSDL,
nguöìn tin phaáp luêåt vïì kïë toaán (legal
resources for accounting), bùng àôa vïì kïë
toaán (accounting-tape), taâi liïåu nghe nhòn,
àïì taâi àang nghiïn cûáu, caác vêën àïì nghiïn
cûáu cú baãn (research tips), hoåc kïë toaán thïë
naâo, tra cûáu (referencing), thöng tin cho
sinh viïn múái, trúå giuáp.
Hònh 11: Giao diïån töí chûác chuã àïì chuyïn ngaânh Kïë toaán trïn website 
Thû viïån trûúâng RMIT
Bïn caånh àoá, tûâng maä ngaânh mön hoåc
àïìu coá hûúáng dêîn caách hoåc cuãa tûâng khoa,
theo àoá sinh viïn àûúåc hûúáng dêîn caách hoåc
mön hoåc, vñ duå: söë hoåc trònh laâ mêëy àún võ,
mön hoåc coá mêëy baâi têåp, mêëy baâi kiïím tra,
caách tñnh àiïím, vaâ àûúåc cêåp nhêåt tûâng hoåc
kyâ. Sinh viïn coá thïí truy cêåp tûâ xa àïí coá àêìy
àuã thöng tin cêìn thiïët naây cho khoaá hoåc maâ
khöng cêìn phaãi àïën têån thû viïån (Hònh 11)
Hún thïë nûäa, nhûäng sinh viïn àùng kyá
theo tûâng chuã àïì seä àûúåc cêåp nhêåt thöng tin
thûúâng xuyïn nhúâ tñnh nùng RSS nhû cêåp
nhêåt tin tûác múái cuãa thû viïån, saách múái, àïì
taâi múái àùng kyá, túái àõa chó email maâ hoå
àùng kyá vaâo hïå thöëng. Hònh 12 laâ RSS cuãa
chuã àïì: Kinh doanh vaâ caác CSDL luêåt 
(business and law databases).
Nghiïn cûáu - Trao àöíi
26 THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 3/2010
2. Tû vêën thöng tin trûåc tuyïën qua ûáng
duång Yahoo Messenger, Email
Nïëu sinh viïn hoùåc giaáo viïn cêìn hoãi taâi
liïåu hoùåc cêìn tû vêën thò thuã thû phuå traách
chuyïn ngaânh àoá (thûúâng möåt thuã thû phuå
traách 3 hoùåc 4 chuyïn ngaânh) coá thïí giaãi àaáp
trûåc tuyïën. Nhûäng thuã thû naây àaä àûúåc tham
gia caác khoaá àaâo taåo chuyïn ngaânh cuãa
trûúâng ngoaâi chuyïn ngaânh chñnh laâ thû
viïån, do vêåy hoå coá thïí giaãi àaáp nhûäng thùæc
mùæc cuãa sinh viïn möåt caách sêu, cùån keä.
Nïëu thuã thû khöng online thò sinh viïn coá
thïí gûãi email àïën, tiïu chñ phuåc vuå laâ email
seä àûúåc traã lúâi trong voâng 24h.
3. Taåo caác blogs/website thû viïån
Do coá nhiïìu kinh nghiïåm trong lônh vûåc
àûúåc àaâo taåo vaâ kyä nùng sûã duång maáy tñnh
àûúåc nêng cao, caác thuã thû coá thïí tûå taåo blog
hoùåc website àïí tû vêën thöng tin cho sinh
viïn vaâ trao àöíi vúái sinh viïn (Hònh 13)
hoùåc töí chûác blog nhû laâ kïnh liïn laåc chñnh
thûác cuãa caác thuã thû (Hònh 14).
Hònh 12: Cêåp nhêåt thöng tin qua RSS chuã àïì Kinh doanh vaâ CSDL luêåt 
(Business and Law database)
Hònh 13: Trang web caá nhên giúái thiïåu vïì thuã thû phuå traách chuyïn ngaânh Kiïën truác
Nghiïn cûáu - Trao àöíi
THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 3/2010 27
Hònh 14: Blog cuãa thuã thû RMIT Viïåt Nam
4. Taåo diïîn àaân trao àöíi nghiïåp vuå cho
caác thuã thû
Múái àêy, Thû viïån àaä nhêån dûå aán “Trang
bõ kiïën thûác cho caác thuã thû àïí höî trúå quaá
trònh hoåc têåp möåt caách hiïåu quaã”. Trong
khuön khöí dûå aán, Thû viïån àaä töí chûác diïîn
àaân cho caác thuã thû UÁc vaâ Viïåt Nam cuâng
trao àöíi nghiïåp vuå vaâ nêng cao nùng lûåc
phuåc vuå baån àoåc. Qua hai tuêìn têåp huêën,
diïîn àaân àaä thu huát àûúåc sûå tham gia tñch
cûåc cuãa 38 thuã thû, trao àöíi vúái nhau vïì
nêng cao dõch vuå khaách haâng, phaát triïín
dõch vuå tra cûáu, phaát triïín caác böå sûu têåp, vïì
caán böå thöng tin vaâ phöí biïën kiïën thûác thöng
tin (Hònh 15).
Hònh 15: Diïîn àaân trao àöíi trûåc tuyïën cho thuã thû RMIT UÁc vaâ Viïåt Nam
Nghiïn cûáu - Trao àöíi
28 THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 3/2010
6. ÛÁng duång podcast àïí taåo ra video
hûúáng dêîn vïì Thû viïån
Caác thuã thû àaä têån duång triïåt àïí ûáng duång
podcast àïí taåo ra caác video giúái thiïåu vïì
Thû viïån cho baån àoåc nhû giúâ múã cûãa, caác
böå sûu têåp, chñnh saách thû viïån vaâ hûúáng
dêîn sûã duång caác dõch vuå, Nhúâ vêåy, thuã
thû tiïët kiïåm àûúåc thúâi gian, cöng sûác vaâ
hoåc viïn coá thïí hiïíu vïì thû viïån trûúác khi sûã
duång noá (Hònh 17).
Hònh 16: Trang facebook cuãa àiïìu phöëi viïn dõch vuå Thû viïån RMIT taåi Haâ Nöåi
5. Sûã duång maång xaä höåi facebook/
myspace
Hêìu hïët caác thuã thû RMIT àïìu coá àõa chó
trïn maång xaä höåi facebook hoùåc myspace-
kïnh liïn laåc vaâ thûåc hiïån nhûäng thöng baáo
ngùæn vúái caác sinh viïn trong nhoám chuyïn
ngaânh do mònh phuå traách tû vêën, cêåp nhêåt
hiïåu quaã vaâ kõp thúâi tin tûác múái (Hònh 16).
Nghiïn cûáu - Trao àöíi
THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 3/2010 29
Hònh 17: Video giúái thiïåu Thû viïån RMIT taåi Melbourne
Cuäng nhû bêët kyâ thû viïån àaåi hoåc naâo
trïn thïë giúái, Thû viïån Àaåi hoåc RMIT (taåi
truå súã Melbourne, Singapore vaâ Viïåt Nam)
àang tûå chuyïín mònh cuâng vúái sûå phaát triïín
cuãa cöng nghïå bùçng caách aáp duång nhûäng
ûáng duång cöng nghïå, nhêët laâ cöng nghïå
web, àïí phaát triïín dõch vuå nhùçm tùng giaá trõ
caác saãn phêím vaâ nêng dõch vuå tra cûáu thöng
tin àaåt mûác “moåi luác, moåi núi”. Cöng
nghïå Web 2.0 àang cung cêëp cho dõch vuå
thû viïån giaá trõ gia tùng vaâ giuáp khùèng àõnh
quan niïåm cuãa Ranganathan “Thû viïån laâ
möåt thûåc thïí hûäu cú àang phaát triïín” laâ luön
luön àuáng. Cöng nghïå Web 2.0 thêåt sûå àang
àem laåi lúåi ñch àöìng thúâi cho caã thû viïån vaâ
baån àoåc. 
Kïët luêån
Taác àöång tñch cûåc cuãa cöng nghïå Web
1.0 vaâ Web 2.0, hiïåu quaã lúán do chuáng àem
laåi trong viïåc triïín khai hoaåt àöng thöng 
tin-thû viïån, taåo ra giaá trõ gia tùng cho caác
dõch vuå giúâ àêy àaä laâ àiïìu hiïín nhiïn. Web
3.0, maâ vai troâ to lúán cuãa noá àöëi vúái sûå phaát
triïín caác nguöìn taâi nguyïn hoåc liïåu trûåc
tuyïën, nhêët laâ trong möi trûúâng giaáo duåc àaåi
hoåc, núi vöën àûúåc coi laâ nùng àöång trong
viïåc saáng taåo tri thûác, cuäng àang àûúåc àõnh
hònh. Caác thû viïån àaåi hoåc úã nûúác ta tuy vêåy
vêîn chûa thñch ûáng àûúåc vúái sûå thay àöíi
cöng nghïå, chûa têån duång àûúåc nhûäng lúåi
thïë maâ cöng nghïå mang laåi trong viïåc phuåc
vuå cöång àöìng ngûúâi sûã duång thû viïån.
Nghiïn cûáu - Trao àöíi
30 THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 3/2010
1. Bradley, P. (2007). How to use Web 2.0 in your
library. London: Facet Publishing. 
2. Deitel, P. J., & Deitel, H. M. (2008). Internet &
world wide web (4th ed.). New Jersey: Pearson Edu-
cation International. 
3. Fiftarina Puspitasari et al (2007). “Social Navi-
gation in Digital Libraries by Bookmarking”, in Asian
Digital Libraries: Looking back 10 years and forging
new Frontiers (ICADL 2007), Hanoi, Vietnam,
December 2007, Springer, Germany, pp.297-307 
4. Linh, N. C. (2008). A survey of the appli-
cation of Web 2.0 in Australasian university
libraries, Library High Tech. (Vol. 26): Emerald Man-
agement Xtra Database. 
5. aness, J. M. (2006). “Library 2.0 theory: Web
2.0 and its implications for libraries”, Webology, Vol.
3 No. 2, available at:
ht tp: / /www.webology. i r /2006/v3n2/a25.html
(accessed 11 February 2009) 
6. ’Reilly, T. (2005). What is Web 2.0: design pat-
terns and business models for the next eneration of
software. 
7. Phûúng Uyïn (2006). Cöng nghïå Web 
thïë hïå múái - Portal vaâ Web 2.0, 
tal.com/VietNews/CongngheWeb/tabid/88/News/23/
CategoryID/1/Default.aspx 
8. Stephens, M. (2006). Exploring Web 2.0 and
libraries, Library Technology Reports. Vol. 42, No. 4,
pp. 8#14 (accessed 12 February 2009), ProQuest. 
9. Yusop, Zulkefli Mohd and Abdullah, Fadzilah
(2009). “Web 2.0 Applications Towards Enhancing
Academic Libraries Reference Service”, in CONSAL
14 proceedings, Hanoi, April 2009, Vietnam, Vùn
hoáa thöng tin, pp. 273-284 
10. Hoaâng Thõ Thu Hûúng (2009). 
Web 2.0 vúái thû viïån trûúâng àaåi hoåc, 
namlib.net/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=235:web20&catid=92:careertrends&Itemid=
281 
11. Trêìn Thanh Nûä (2004). Tûâ àiïín Internet., Nxb
Àaâ Nùéng, 535tr. 
12. Gruber, T. (1993). Toward principles for the
design of ontogogies used knowledge sharing. In
Guarino N, Poli R (eds). International workshop on
Formal Ontonogy, Padova, Italy. 
13. Marña Josefa Somodevilla Garcña. (2009).
Advances on semantic web and new technologies.
Workshop of Faculty of Computer Science of Bene-
meárita Universidad Autoánoma de Puebla, Mexico. 
14. RMIT Library website:
h t t p : / / w w w . r m i t . e d u . a u / l i b r a r y 
and https://ilc.rmit.edu.vn/cgi-bin/spydus.exe/
MSGTRN/OPAC/HOME 
15. Byrne, A. (2008). Web 2.0 strategy in libraries
and information services/ Australian Library Journal,
Nov 2008, pp 365 – 376.
Taâi liïåu tham khaão
Nïëu baån muöën
X Thûåc hiïån caác dõch vuå tû vêën vïì thû viïån;
X Thiïët kïë vaâ xêy dûång caác hïå thöëng phuåc vuå vaâ trúå giuáp thöng tin trong caác lônh vûåc Khoa hoåc, Cöng
nghiïåp, Thûúng maåi, Dõch vuå, Àaâo taåo;
X Múã caác lúáp àaâo taåo vaâ cêëp chûáng chó vïì nghiïåp vuå thöng tin, thû viïån vaâ tin hoåc tû liïåu;
X Biïn soaån vaâ dõch caác taâi liïåu vïì phûúng phaáp vaâ nghiïåp vuå trong caác lônh vûåc thöng tin, tû liïåu, thû viïån,...
Xin liïn hïåå vúáái chuááng töi theo àõa chó:
TRUNG TÊM TIN HOÅC VAÂ ÀAÂO TAÅO
CUÅC THÖNG TIN KH&CN QUÖËC GIA
24 Lyá Thûúâng Kiïåt, Haâ Nöåi - Àiïån thoaåi: 04.38246324
E-mail: hanhnt@vista.gov.vn

File đính kèm:

  • pdftac_dong_cua_cong_nghe_web_dem_hoat_dong_thong_tin_thu_vien.pdf