Tài liệu trắc nghiệmPháp luật đại cương

Tóm tắt Tài liệu trắc nghiệmPháp luật đại cương: .... Dân chủ chủ nô b. Dân chủ quý tộc c. Dân chủ tư sản d. Dân chủ xã hội chủ nghĩa32. Ông A bán 100 bao gạo cho ông B. Nội dung nào sau đây thể hiện quyền pháp lý của ông A trong quan hệ mua bán hàng hóa trên: a. Ông A giao hàng cho ông B b. Ông A khởi kiện ra Tòa án nếu ông B không thanh toán tiền h...ăn bản quy phạm pháp luật nào sau đây: a. nghị quyết b. Thông tư c. lệnh d. A và C đúng56. Nhận định nào sau đây là SAI: a. Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở địa phương có hiệu lực áp dụng trong phạm vi địa phương đó b. người nước ngoài sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam cũng chịu sự t...Ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp được giao tách bạch cho 3 cơ quan Quốc hội, Chính phủ và Tòa án d. Tập trung quyền lực vào Quốc hội và Chính phủ73. Nhận định nào sau đây là SAI: a. chế định pháp luật là một tập hợp các ngành luật có đặc tính chung b. Ngành luật là một tập hợp các quy phạm ph...

ppt99 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 238 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Tài liệu trắc nghiệmPháp luật đại cương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
à B đều đúng d. A và B đều sai26. Hình thức nhà nước được thể hiện chủ yếu ở các khía cạnh: a. Hình thức chính thể - hình thức cấu trúc – chế độ kinh tế - xã hội b. Hình thức chính thể - hình thức cấu trúc – chế độ chính trị c. Hình thức chuyên chính - hình thức cấu trúc – chế độ kinh tế - xã hội d. Hình thức chuyên chính - hình thức cấu trúc – chế độ chính trị27. Ông A và bà B kết hôn. Quan hệ hôn nhân này chịu sự tác động của: a. Quy phạm pháp luật b. Quy phạm đạo đức, tập quán, tôn giáo c. A và B đều đúng d. chỉ A đúng28. Lịch sử xã hội loài người đã trải qua các kiểu nhà nước: a. chủ nô – phong kiến – tư hữu – cộng sản chủ nghĩa b. chiếm hữu nô lệ - chủ nô – tư sản – xã hội chủ nghĩa c. chủ nô – phong kiến – tư sản – cộng sản chủ nghĩa d. chủ nô – phong kiến – tư sản – xã hội chủ nghĩa29. Hình thức nhà nước Việt Nam dưới góc độ chính thể là: a. Hình thức chính thể cộng hòa dân chủ tư sản b. Hình thức chính thể quân chủ hạn chế c. Hình thức chính thể cộng hòa lưỡng tính d. Hình thức chính thể cộng hòa xã hội chủ nghĩa30. Nhận định nào sau đây là SAI: a. Công dân là chủ thể có năng lực pháp luật đầy đủ nhất b. người nước ngoài và người không quốc tịch có năng lực pháp luật như nhau c. năng lực hành vi của người nước ngoài phụ thuộc vào pháp luật của nước nơi người đó mang quốc tịch d. người không quốc tịch không được nhà nước nơi họ sinh sống bảo hộ31. Chế độ chính trị của nhà nước Việt Nam là a. Dân chủ chủ nô b. Dân chủ quý tộc c. Dân chủ tư sản d. Dân chủ xã hội chủ nghĩa32. Ông A bán 100 bao gạo cho ông B. Nội dung nào sau đây thể hiện quyền pháp lý của ông A trong quan hệ mua bán hàng hóa trên: a. Ông A giao hàng cho ông B b. Ông A khởi kiện ra Tòa án nếu ông B không thanh toán tiền hàng c. Ông A bồi thường thiệt hại cho ông B nếu giao hàng không đúng chất lượng d. cả A, B, C đúng34. “Nhà nước là một bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác” là định nghĩa của: a. C.Mác b. Angghen c. Lênin d. Hồ Chí Minh35. Ông A là chủ doanh nghiệp tư nhân ABC, vì có ý thức tuân thủ pháp luật nên ông A luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước. Có thể rút ra nhận định sau: a. Ý thức pháp luật là tiền đề để hoàn thiện hệ thống pháp luật b. Ý thức pháp luật là nhân tố thúc đẩy việc thực hiện pháp luật trong đời sống xã hội c. Ý thức pháp luật là cơ sở đảm bảo cho việc áp dụng đúng đắn pháp luật d. A, B, C đều đúng36. Nhận định nào sau đây là ĐÚNG: a. Trong xã hội tồn tại ý thức pháp luật thống nhất b. Tồn tại xã hội chịu sự quy định của ý thức pháp luật c. Ý thức pháp luật luôn lạc hậu hơn tồn tại xã hội d. Ý thức pháp luật của giai cấp thống trị được thể hiện chủ yếu trong hệ thống pháp luật37. Công ty A và công ty B ký kết hợp đồng mua bán 100 bao xi măng trên cơ sở pháp luật thương mại của nhà nước. Ý chí thể hiện trong quan hệ pháp luật trên là của: a. Công ty A và công ty B b. Công ty A, công ty B và nhà nước c. A và B đúng d. chỉ B đúng39. Ông A chở mẹ đi cấp cứu. Vì đường kẹt xe nên ông rẽ vào đường cấm. a. Hành vi của ông A là hành vi vi phạm pháp luật b. Ông A phải chịu trách nhiệm pháp lý c. Hành vi của ông A là hành vi trái pháp luật d. Trường hợp trên là sự kiện bất khả kháng40. “Bên bán phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hoá mà bên mua hoặc đại diện của bên mua đã kiểm tra | nếu các khiếm khuyết của hàng hoá không thể phát hiện được trong quá trình kiểm tra bằng biện pháp thông thường và bên bán đã biết hoặc phải biết về các khiếm khuyết đó nhưng không thông báo cho bên mua”.Bộ phận quy định của quy phạm pháp luật trên là: a. Bên bán phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hoá mà bên mua hoặc đại diện của bên mua đã kiểm tra nếu các khiếm khuyết của hàng hoá không thể phát hiện được b. nếu các khiếm khuyết của hàng hoá không thể phát hiện được trong quá trình kiểm tra bằng biện pháp thông thường và bên bán đã biết hoặc phải biết về các khiếm khuyết đó nhưng không thông báo cho bên mua c. Bên bán phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hoá mà bên mua hoặc đại diện của bên mua đã kiểm tra d. Bên bán phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hoá 41. Hình thức chính thể quân chủ lập hiến còn có tên gọi khác là: a. Quân chủ đại nghị b. Quân chủ tuyệt đối c. Cộng hòa đại nghị d. Quân chủ chuyên chế42. Nhà nước nào dưới đây không thuộc kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa a. Việt Nam b. Trung Quốc c. Campuchia d. Cuba43. Vai trò quan trọng của Tổng thống được thể hiện trong hình thức chính thể: a. cộng hòa đại nghị b. cộng hòa tổng thống c. cộng hòa lưỡng tính d. B và C đúng44. Chế độ phản dân chủ là a. Nhà nước độc tài b. Vi phạm các quyền tự do của nhân dân c. Vi phạm các quyền dân chủ của nhân dân d. Tất cả đều đúng45. Quyền lực của Vua trong hình thức chính thể quân chủ tuyệt đối luôn: a. Bị hạn chế b. Vô hạn c. Cả a và b đều sai d. Cả a và b đều đúng46. Loại trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc nhất là: a. Trách nhiệm hình sự b. Trách nhiệm dân sự c. Trách nhiệm kỷ luật d. Trách nhiệm vật chất47. Điều nào sau đây KHÔNG ĐÚNG về Quốc hội nước Việt Nam: a. Do nhân dân trực tiếp bầu ra b. thực hiện chức năng giám sát tối cao c. nhiệm kỳ là 5 năm d. Có cơ quan thường trực là Ban thường vụ48. Pháp luật hình sự quy định những hành vi nào là tội phạm, ngoài những hành vi đó thì không phải là tội phạm. Điều này thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật: a. Tính quyền lực b. Tính quy phạm c. Tính xã hội d. Tính ý chí49. Hình thức chính thể cộng hòa có những biến thể sau: a. cộng hòa tuyệt đối và cộng hòa hạn chế b. cộng hòa đại nghị và cộng hòa hạn chế c. cộng hòa tổng thống và cộng hòa quý tộc d. cộng hòa đại nghị và cộng hòa tổng thống50. Nhận định nào sau đây không đúng về tập quán pháp: a. tập quán pháp là tập quán b. tập quán pháp là pháp luật c. tập quán pháp được đảm bảo thực hiện bằng cưỡng chế nhà nước và dư luận xã hội d. tập quán pháp được sử dụng phổ biến trong nhà nước xã hội chủ nghĩa51. “Trường hợp bên bán giao thừa hàng thì bên mua có quyền từ chối hoặc chấp nhận số hàng thừa đó”.Quy phạm pháp luật trên là: a. Quy phạm định nghĩa b. Quy phạm trao quyền c. Quy phạm bắt buộc d. Quy phạm cấm52. Ông A vận chuyển trái phép 100gam heroin từ Lào về Việt Nam. Ông bị kết án 7 năm tù giam. Hành vi vi phạm pháp luật của ông A là: a. Vi phạm hành chính b. Vi phạm hình sự c. Vi phạm dân sự d. Vi phạm kỷ luật53. Hình thức chính thể quân chủ hạn chế còn có tên gọi khác là a. Hình thức chính thể quân chủ chuyên chế b. Hình thức chính thể quân chủ lập hiến c. Hình thức chính thể quân chủ đại nghị d. Câu b và c đúng54. Chính thể cộng hòa đại nghị còn được gọi là: a. Chính thể cộng hòa nghị viện b. Chính thể cộng hòa tổng thống c. Chính thể cộng hòa lưỡng tính d. Chính thể quân chủ đại nghị55. Quốc hội được quyền ban hành loại văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây: a. nghị quyết b. Thông tư c. lệnh d. A và C đúng56. Nhận định nào sau đây là SAI: a. Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở địa phương có hiệu lực áp dụng trong phạm vi địa phương đó b. người nước ngoài sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam cũng chịu sự tác động của pháp luật Việt Nam c. Văn bản quy phạm pháp luật có thể có hiệu lực ngay sau khi được ký ban hành d. Văn bản quy phạm pháp luật luôn có hiệu lực áp dụng trong suốt khoảng thời gian có hiệu lực của văn bản57. Loại trách nhiệm pháp lý nào sau đây mà biện pháp xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền: a. Trách nhiệm hành chính b. Trách nhiệm dân sự c. Trách nhiệm kỷ luật d. Trách nhiệm vật chất58. Ông A đang có vợ (đăng ký kết hôn hợp pháp) nhưng ông A chung sống như vợ chồng với bà B. Ông bà bị xử phạt 500.000 đồng về hành vi: a. Vi phạm hành chính b. Vi phạm hình sự c. Vi phạm dân sự d. Vi phạm kỷ luật59. Quốc hội nước CNXHCN Việt Nam được bầu bởi: a. Mọi công dân Việt Nam b. Công dân Việt Nam 18 tuổi trở lên c. Công dân Việt Nam từ 21 trở lên d. Công dân Việt Nam và người không có quốc tịch60. Chủ thể của ngành luật công pháp quốc tế là: a. Nhà nước b. Liên hiệp quốc c. A và B đúng d. chỉ A đúng61. Khi nghiên cứu về bộ máy nhà nước Việt Nam thì khẳng định nào sau đây là đúng a. Chính phủ có quyền giám sát toàn bộ hoạt động của nhà nước b. Quốc hội là cơ quan nắm giữ và thực hiện cả ba quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp c. Hội đồng nhân dân do nhân dân trực tiếp bầu ra d. Ủy ban nhân dân do nhân dân trực tiếp bầu ra62. Ông A ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công ty B. Sau hai năm làm việc, ông A đơn phương đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động. Sự kiện làm chấm dứt quan hệ lao động trên là: a. sự biến pháp lý b. Hành vi pháp lý c. A và B đúng d. A và B sai63. Trong bộ máy nhà nước Việt Nam thì: a. Quốc hội có quyền ban hành tất cả các văn bản quy phạm pháp luật b. Chính phủ là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất c. Chính phủ là cơ quan chấp hành và điều hành d. Hội đồng nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, đại diện cho nhân dân ở địa phương64. “Chuyển khẩu hàng hóa là việc mua hàng từ một nước, vùng lãnh thổ để bán sang một nước, vùng lãnh thổ ngoài lãnh thổ Việt Nam mà không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam”.Xác định loại quy phạm pháp luật trên: a. Quy phạm điều chỉnh b. Quy phạm bảo vệ c. Quy phạm định nghĩa d. Quy phạm trao quyền65. Cơ quan nhà nước nào sau đây có vai trò tổ chức thực hiện pháp luật trên thực tế. a. Chính phủ b. Quốc hội c. Toà án d. Cả a,b,c đều đúng66. Ông A cho ông B thuê căn nhà của mình trong thời hạn 1 năm với số tiền thuê là 100 triệu đồng. Nội dung của quan hệ pháp luật trên là: a. Ông A và ông B b. số tiền thuê nhà c. Căn nhà cho thuê d. quyền và nghĩa vụ của ông A và ông B67. Thủ tục tố tụng dân sự bắt đầu khi: a. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện hành vi vi phạm pháp luật b. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn c. người vi phạm pháp luật tự thú d. cả A, B, C đều đúngXem câu 2368. Ông A ký hợp đồng vận chuyển bằng đường sông 500 bao lúa mì của ông B từ Hậu Giang về Cần Thơ. Trên đường vận chuyển thì bất ngờ xảy ra cơn gió lốc làm thuyền của ông A bị lật, 500 bao lúa mì bị hư hỏng. Vậy ông A: a. phải chịu trách nhiệm pháp lý vì không hoàn thành nghĩa vụ b. không phải chịu trách nhiệm pháp lý vì sự kiện bất khả kháng c. Không phải chịu trách nhiệm pháp lý vì tình thế cấp thiết d. phải chịu trách nhiệm pháp lý do nguyên tắc suy đoán lỗi69. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc nào: a. Tập trung dân chủ; Pháp chế XHCN; Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản b. Quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp c. Đảm bảo sự tham gia đông đảo của nhân dân vào tổ chức và hoạt động d. Tất cả các phương án đều đúng 70. Ông A gây thương tích cho ông B. Nhà nước truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông A. Ý chí thể hiện trong quan hệ pháp luật trên là của: a. Ông A và ông B b. Ông A và nhà nước c. Ông A, ông B và nhà nước d. chỉ nhà nước71. “Trung tâm trọng tài có chức năng tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài quy chế và hỗ trợ Trọng tài viên về các mặt hành chính, văn phòng và các trợ giúp khác trong quá trình tố tụng trọng tài”.Bộ phận quy định trong quy phạm pháp luật trên là: a. Trung tâm trọng tài có chức năng tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài quy chế và hỗ trợ Trọng tài viên b. Trung tâm trọng tài có chức năng tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài quy chế c. Trung tâm trọng tài có chức năng tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài quy chế và hỗ trợ Trọng tài viên về các mặt hành chính, văn phòng và các trợ giúp khác d. Trung tâm trọng tài có chức năng tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài quy chế và hỗ trợ Trọng tài viên về các mặt hành chính, văn phòng và các trợ giúp khác trong quá trình tố tụng trọng tài72. Việc thực hiện quyền lực trong nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có sự: a. Phân chia quyền lực b. Phân công, phân nhiệm và phối hợp trong việc thực hiện quyền lực nhà nước c. Ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp được giao tách bạch cho 3 cơ quan Quốc hội, Chính phủ và Tòa án d. Tập trung quyền lực vào Quốc hội và Chính phủ73. Nhận định nào sau đây là SAI: a. chế định pháp luật là một tập hợp các ngành luật có đặc tính chung b. Ngành luật là một tập hợp các quy phạm pháp luật có đặc tính chung c. hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm hai ngành luật chính là công pháp và tư pháp d. Ngành luật nhà nước còn gọi là ngành luật hiến pháp74. Cơ quan thường trực của Quốc hội nước ta là: a. Ủy ban Quốc hội b. Ủy ban thường vụ Quốc hội c. Ủy ban kinh tế và ngân sách d. Ủy ban đối nội và đối ngoại75. Việc tổ chức, thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta được thể hiện: a. Quyền lực nhà nước thuộc về cơ quan cấp cao, do nhân dân bầu ra theo nhiệm kỳ b. Quyền lực nhà nước thuộc về người đứng đầu nhà nước c. Quyền lực nhà nước tập trung toàn bộ hay một phần vào trong tay người đứng đầu nhà nước d. Cả A, B, C đều đúng76. Kết cấu của quy phạm pháp luật bao gồm: a. giả định, quy định, chế tài b. mặt khách quan, mặt chủ quan, khách thể, chủ thể c. nội dung, hình thức d. cả A, B, C đều sai77. “Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính(1) chung, do (2). ban hành và đảm bảo thực hiện, thể hiện (3) của giai cấp thống trị và phụ thuộc vào các điều kiện (4), là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội”. a. bắt buộc – quốc hội – ý chí – chính trị b. bắt buộc chung – nhà nước – lý tưởng – chính trị c. bắt buộc – quốc hội – lý tưởng – kinh tế xã hội d. bắt buộc - nhà nước – ý chí – kinh tế xã hội 78. Nói ý thức pháp luật có tính độc lập tương đối so với tồn tại xã hội vì: a. Ý thức pháp luật chịu sự quy định của tồn tại xã hội b. Ý thức pháp luật có thể vượt lên trước tồn tại xã hội c. tồn tại xã hội bị tác động bởi ý thức pháp luật d. B và C đúng79. Tập quán pháp là việc: a. biến đổi những tục lệ, tập quán đã có sẵn thành pháp luật b. biến đổi những thói quen hành xử của con người trong lịch sử thành pháp luật c. biến đổi những quy phạm tôn giáo thành pháp luật d. tạo ra những tập quán mới và đưa vào hệ thống pháp luật80. Ông A là thẩm phán được giao xét xử vụ án của bị cáo B. Để giải quyết vụ án, ông A đã phân tích tình huống thực tế của vụ án và lựa chọn áp dụng điều 50 Bộ luật hình sự. Kết quả vụ án được giải quyết theo đúng quy định pháp luật.Có thể rút ra nhận định nào sau đây: a. Ý thức pháp luật của ông A là nhân tố thúc đẩy ông A thực hiện đúng pháp luật b. Ý thức pháp luật của ông A là cơ sở để ông A áp dụng đúng đắn pháp luật c. A và B đúng d. A và B sai81. Trong lịch sử đã có các hình thức pháp luật: a. tập quán – án lệ - văn bản vi phạm pháp luật b. tập quán pháp – tiền lệ pháp - văn bản vi phạm pháp luật c. tập quán pháp – tiền lệ - văn bản quy phạm pháp luật d. tập quán pháp – tiền lệ pháp – văn bản quy phạm pháp luật82. Ông A sinh năm 1975, trạng thái tinh thần bình thường, đang cư trú tại số 01, đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, TP HCM. Ông A muốn bán mảnh đất tại địa chỉ trên cho ông B, quốc tịch Hoa Kỳ nhưng ông không thực hiện được vì: a. Ông A có năng lực hành vi nhưng không có năng lực pháp luật để tham gia quan hệ này b. Ông A có năng lực pháp luật nhưng không có năng lực hành vi để tham gia quan hệ này c. Ông A không đủ điều kiện về năng lực chủ thể để tham gia quan hệ này d. Tất cả đều đúng83. Thành phần của vi phạm pháp luật bao gồm: a. giả định, quy định, chế tài b. mặt khách quan, mặt chủ quan, khách thể, chủ thể c. nội dung, hình thức d. cả A, B, C đều sai84. Tổ chức nào sau đây không phải là pháp nhân: a. Sở Tư pháp Tp. HCM b. Mặt trận tổ quốc Việt Nam c. Doanh nghiệp tư nhân d. Công ty cổ phần85. Nhận định nào sau đây là SAI về năng lực trách nhiệm pháp lý: a. được xác định dựa vào hai yếu tố: độ tuổi và khả năng lý trí b. người mắc bệnh tâm thần không có năng lực trách nhiệm pháp lý c. Độ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý không được quy định thống nhất ở tất cả các loại vi phạm pháp luật d. Cả A, B, C đều sai86. Quy phạm pháp luật là các quy tắc xử sự mang tính .(1) do (2)..ban hành và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị để điều chỉnh các .(3) a. bắt buộc chung – nhà nước – quan hệ pháp luật b. bắt buộc – nhà nước – quan hệ xã hội c. bắt buộc chung – quốc hội – quan hệ xã hội d. bắt buộc chung – nhà nước – quan hệ xã hội87. Chủ thể của ngành luật tư pháp quốc tế là: a. Nhà nước b. Công dân, tổ chức c. A và B đúng d. chỉ A đúng88. Chế tài có các loại sau: a. chế tài hình sự và chế tài hành chính b. chế tài hình sự, chế tài hành chính và chế tài dân sự c. chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài dân sự, chế tài kỷ luật d. chế tài hình sự, chế tài dân sự, chế tài hành chính, chế tài bắt buộc89. Ông Nam vận chuyển gia cầm bị bệnh, cơ quan có thẩm quyền buộc ông Nam phải tiêu hủy hết số gia cầm này. Đây là biện pháp chế tài: a. Hình sự b. Dân sự c. Hành chính d. Kỷ luật90. “Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”. Bộ phận giả định là: a. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ b. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng c. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này d. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm91. Năng lực chủ thể bao gồm: a. Năng lực pháp luật và năng lực hành vi b. Năng lực pháp lý và năng lực hành vi c. Năng lực pháp luật và năng lực nhận thức d. Năng lực pháp lý và năng lực nhận thức92. Trong hình thức chính thể quân chủ hạn chế thì: a. Quyền lực nhà nước tập trung hoàn toàn vào tay Vua (Nữ hoàng) b. Quyền lực của nguyên thủ quốc gia bị hạn chế một phần c. Nghị viện là cơ quan do Vua thành lập d. Nhà vua nắm phần lớn quyền lực nhà nước93. Tư cách thể nhân không được công nhận cho: a. người hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam nhưng không mang quốc tịch Việt Nam b. người chưa thành niên c. người mắc bệnh tâm thần d. cả A, B, C đều sai94. Nhận định nào sau đây là đúng: a. Pháp luật phụ thuộc một chiều vào cơ sở kinh tế của xã hội b. Đường lối, chính sách của giai cấp thống trị phụ thuộc vào pháp luật c. Quyền lực nhà nước được triển khai thực hiện thông qua pháp luật d. Pháp luật không phản ánh các quy phạm đạo đức của xã hội95. Chọn nhận định sai: a. Phó Thủ tướng Chính phủ nhất thiết phải là đại biểu Quốc hội b. Năng lực pháp luật xuất hiện từ khi con người được sinh ra c. Quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội d. Năng lực pháp luật là tiền đề của năng lực hành vi96. Xác định loại quy phạm pháp luật sau:“Chủ sở hữu, ngưởi sử dụng tài sản có quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật từ thời điểm thu được hoa lợi, lợi tức đó”. a. Quy phạm bảo vệ b. Quy phạm điều chỉnh c. Quy phạm trao quyền d. Quy phạm bắt buộc97. Công ty A xả thải trực tiếp ra sông làm cá chết hàng loạt, gây ô nhiễm môi trường. Trách nhiệm pháp lý đặt ra đối với công ty A là: a. Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm hành chính b. Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sự c. Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm kỷ luật d. Trách nhiệm kỷ luật và trách nhiệm dân sự98. Độ tuổi chịu trách nhiệm hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam là: a. từ 14 tuổi b. từ đủ 14 tuổi c. từ 15 tuổi d. từ đủ 15 tuổi99. “Hợp đồng mua bán nhà ở phải được lập thành văn bản, có công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.Quy phạm pháp luật trên là: a. Quy phạm bảo vệ b. Quy phạm cấm c. Quy phạm định nghĩa d. Quy phạm bắt buộc100. Loại quy phạm pháp luật thường gặp trong pháp luật hình sự là: a. Quy phạm trao quyền b. Quy phạm bảo vệ c. Quy phạm định nghĩa d. Quy phạm điều chỉnh

File đính kèm:

  • ppttai_lieu_trac_nghiemphap_luat_dai_cuong.ppt