Tạp chí Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng - Số 20 (T10/2014)

Tóm tắt Tạp chí Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng - Số 20 (T10/2014): ... tïë cûãa khêíu laâ möåt trong nhûäng nhiïåm vuå troång têm cuãa tónh. Theo caác söë liïåu thöëng kï, töíng kim ngaåch xuêët nhêåp khêíu trong nùm 2010 cuãa An Giang àaåt 939,8 triïåu USD - chiïëm túái 70% töíng kim ngaåch xuêët nhêåp khêíu cuãa 10 tónh coá àûúâng xuêët VLXD, àöìng thúâi cho t...an têìng trïåt Viïåc xûã lyá kheáo leáo khöng gian têìng trïåt giuáp caãi thiïån lûu lûúång ngûúâi qua laåi, caãi thiïån tònh traång àöng àuác vïì mùåt thõ giaác, liïn thöng nhûäng àõa àiïím cöng cöång chñnh nhùçm laâm tùng chêët lûúång khöng gian àö thõ. Khöng gian têìng trïåt àûúåc xûã lyá t... dûång vûâa thûåc hiïån yïu cêìu cöng xûúãng hoáa xêy dûång. Hïå thöëng kïët cêëu naây coá tñnh nùng khaáng chêën ûu viïåt, trong quaá trònh xêy dûång khöng cêìn sûã duång gaåch àêët nung, coá thïí giaãm hao phñ möåt lûúång lúán taâi nguyïn àêët vaâ giaãm ö nhiïîm möi trûúâng. Saãn xuêët cön...

pdf50 trang | Chia sẻ: Tài Phú | Ngày: 19/02/2024 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Tạp chí Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng - Số 20 (T10/2014), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aâ trong quaá trònh thûåc hiïån caác yïu cêìu taåi
vùn baãn hûúáng dêîn kyä thuêåt nïu trïn coân chûa
àïì cêåp àïën viïåc baão vïå möi trûúâng vaâ ATST
saãn phêím xêy dûång. Trong khi àoá, chuã àïì
ATST cêìn phaãi laâ súåi chó àoã xuyïn suöët tûâng
vùn baãn Tiïu chuêín vaâ quy phaåm xêy dûång
(SNiP) vaâ caác Tiïu chuêín quöëc gia (GOST) vïì
xêy dûång.
Viïåc khaão saát caác giai àoaån trûúãng thaânh
cuãa yá tûúãng ATST úã nûúác ngoaâi cuäng nhû kinh
nghiïåm tñch luäy taåi caác nûúác vïì cöng taác soaån
thaão vaâ thöng qua caác quyïët àõnh coá tñnh àïën
yïëu töë sinh thaái cho thêëy, tiïu chuêín hoáa sinh
thaái cêìn phaãi baão àaãm hònh thaânh caác tiïu
chuêín quöëc gia mang tñnh hiïåu quaã, àöíi múái,
chöëng tham nhuäng vaâ coá sûác thu huát lûåc lûúång
thanh niïn tham gia thûåc hiïån caác dûå aán vaâ
chûúng trònh ûu tiïn.
Caách tiïëp cêån múái àöëi vúái cöng taác tiïu
chuêín hoaá sinh thaái trong xêy dûång
Cöng taác quy hoaåch chiïën lûúåc quöëc gia vïì
sinh thaái vaâ thiïët kïë trong lônh vûåc phaát triïín saãn
TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 45
phêím múái vaâ cöng nghïå múái laâ lyá do dêîn àïën
cuöåc hiïån àaåi hoaá vaâ baão àaãm nùng lûåc caånh
tranh cuãa nïìn giaáo duåc àaâo taåo cuãa nûúác Nga.
Cú chïë kinh tïë - töí chûác triïín khai thûåc hiïån
chñnh saách àöíi múái cuãa quöëc gia cêìn thiïët phaãi
àûúåc thiïët lêåp.
Nhu cêìu thiïët yïëu caãi taåo nïìn kinh tïë vïì mùåt
sinh thaái àaä chñn muöìi. Cöng taác quaãn lyá sinh
thaái àöëi vúái sûå phaát triïín àö thõ vaâ taåi caác lônh
vûåc múái cêìn phaãi trúã thaânh yïëu töë then chöët
trong caác chûúng trònh haânh àöång cuãa caác
nhoám dêîn àêìu trong cöång àöìng. Ngaây nay,
cöng taác tiïu chuêín hoaá trïn cêëp quöëc gia cêìn
àûúåc triïín khai thûåc hiïån. Cöng taác naây àûúåc
thûåc hiïån àöëi vúái caác cú súã khoa hoåc - phûúng
phaáp cuãa cöng viïåc giaám saát sinh thaái vaâ hïå
thöëng caác tiïu chñ phaát triïín àö thõ vaâ khu vûåc
dûåa trïn sinh thaái hoåc. Nhûäng giúái haån vïì mùåt
sinh thaái àöëi vúái sûå phaát triïín saãn phêím múái vaâ
cöng nghïå múái cuãa àêët nûúác cêìn phaãi àûúåc
xem xeát trong quaá trònh xêy dûång chñnh saách
sinh thaái quöëc gia. Baão vïå vaâ gòn giûä tñnh dên
töåc cêìn phaãi laâ nhûäng tiïu chñ sinh thaái cú baãn
phaát triïín saãn phêím múái vaâ cöng nghïå múái
trong quaá trònh thûåc hiïån kiïím toaán sinh thaái vaâ
thêím àõnh sinh thaái àöëi vúái caác chûúng trònh vaâ
dûå aán ûu tiïn quöëc gia. Caác tiïu chñ mang tñnh
muåc tiïu cêìn phaãi àûúåc xêy dûång trong quaá
trònh àaánh giaá hiïåu quaã sinh thaái vaâ trong quaá
trònh giaám saát sinh thaái àöëi vúái viïåc thûåc hiïån
caác chûúng trònh vaâ dûå aán ûu tiïu quöëc gia.
Viïåc cuãng cöë vïì mùåt phaáp lyá àöëi vúái quy trònh
àaánh giaá sûå ATST taåi caác nûúác trïn thïë giúái cho
thêëy àêy laâ sûå chuyïín àöíi tûâ caách tiïëp cêån
“phaãn ûáng” trong cöng taác baão vïå thiïn nhiïn
sang caách tiïëp cêån “phoâng ngûâa”. Trong caách
tiïëp cêån phoâng ngûâa, nhûäng thay àöíi cuãa möi
trûúâng coá thïí laâ hêåu quaã cuãa viïåc thûåc hiïån möåt
dûå aán kinh tïë, seä àûúåc mö hònh hoaá trûúác khi
ban haânh quyïët àõnh vïì viïåc triïín khai thûåc hiïån
dûå aán àoá.
Ngoaâi ra, taåi caác nûúác phûúng Têy, quy trònh
àaánh giaá ATST àaä trúã thaânh cú chïë vïì sûå tham
gia cuãa cöång àöìng vaâo quaá trònh àûa ra quyïët
àõnh vïì phaát triïín kinh tïë. Vñ duå, viïåc giaãi quyïët
caác vêën àïì sinh thaái bûác xuác nhêët àûúåc thûåc
hiïån thöng qua caác phûúng phaáp truyïìn thöëng
nhû: Töí chûác caác hoaåt àöång thaão luêån cuãa cöång
àöìng, lêëy yá kiïën cöång àöìng, viïåc baão vïå nhu
cêìu sinh thaái cuãa nhên dên thöng qua cú chïë
toaâ aán,
ÚÃ caác nûúác phûúng Têy, caác nhaâ lêåp saách úã
têët caã caác cêëp laâ ngûúâi thöng qua têët caã caác
quyïët àõnh vaâ hoå cuäng laâ nhûäng ngûúâi àûúåc
giao chûác vuå thöng qua quaá trònh bêìu choån. Hoå
coá quyïìn haån cho pheáp thûåc hiïån dûå aán kinh tïë,
thêåm chñ caã khi dûå aán àoá coá thïí gêy taác àöång
maånh àïën möi trûúâng. Tuy nhiïn, caác hêåu quaã
nghiïm troång kïí caã hêåu quaã vïì chñnh saách buöåc
hoå phaãi cên nhùæc kyä lûúäng têët caã caác yïëu töë vaâ
tñnh àïën caác khña caånh sinh thaái cuãa viïåc ban
haânh quyïët àõnh. Viïåc cuãng cöë hoaåt àöång àaánh
giaá ATST bùçng phaáp luêåt taåi caác nûúác nïu trïn
vaâ viïåc triïín khai aáp duång hiïåu quaã quy trònh àoá
trong thûåc tïë àaä chûáng minh àûúåc sûå dung hoaâ
giûäa caác muåc tiïu kinh tïë - xaä höåi vaâ nhu cêìu
sinh thaái cuãa cöång àöìng trong tûâng quyïët àõnh
coá aãnh hûúãng àïën chêët lûúång cuãa möi trûúâng
àang chuêín bõ àûúåc ban haânh.
Ngaânh Xêy dûång LB Nga cêìn möåt hïå thöëng
múã mang tñnh phaát triïín cho cöng taác àaâo taåo
tûâ xa, àaâo taåo laåi vaâ nêng cao trònh àöå chuyïn
mön cho àöåi nguä caán böå xêy dûång àõnh hûúáng
vaâo hoaåt àöång sinh thaái. Cú quan quaãn lyá
nghiïn cûáu khoa hoåc thuöåc ÀHXDQG
Maátxcúva súã hûäu caác nguöìn lûåc thöng tin vaâ tri
thûác phuåc vuå sûå hoaåt àöång hiïåu quaã cuãa möåt
maång lûúái tin hoåc hoaá hiïån àaåi. Trong khuön
khöí cuãa maång lûúái naây àang xêy dûång caác
video chûúng trònh àaâo taåo theo caác mön hoåc
sau: Quaãn lyá sinh thaái vaâ tiïëp thõ cho hoaåt àöång
xêy dûång vaâ cöng trònh cöng cöång àö thõ; Quaãn
lyá kyä thuêåt vaâ sûå tûå chuã cuãa caác töí chûác; Àaánh
giaá taác àöång möi trûúâng; Thêím àõnh sinh thaái;
Giaám saát sinh thaái; Quyïìn sinh thaái; Cú súã cuãa
viïåc sûã duång taâi nguyïn thiïn nhiïn; Phên tñch
hïå thöëng sinh thaái.
Trûúâng àaä múã thïm 3 chuyïn ngaânh múái
àaâo taåo chuyïn gia trònh àöå trïn àaåi hoåc (Tiïën
syä vaâ Tiïën syä khoa hoåc) daânh cho ngaânh xêy
dûång, trong àoá coá chuyïn ngaânh sau: ATST
xêy dûång vaâ quaãn lyá àö thõ; Sinh thaái hoåc; Tiïu
chuêín hoaá vaâ quaãn lyá chêët lûúång saãn phêím.
Quaãn lyá kyä thuêåt trong lônh vûåc haå têìng
àö thõ
Vùn baãn hûúáng dêîn “An toaân sinh thaái cuãa
caác cöng trònh xêy dûång kïët cêëu haå têìng” àïën
nay coân chûa àûúåc dûå thaão trong khi àoá viïåc
quaãn lyá ATST cuãa cöng trònh vaâ nhaâ thò àûúåc
thûåc hiïån theo vùn baãn hûúáng dêîn kyä thuêåt coá
hiïåu lûåc tûâ ngaây 01/7/2010. Nhû vêåy, coá thïí
thêëy tònh traång laåc hêåu roä raâng cuãa cöng taác
quaãn lyá kyä thuêåt caác cöng trònh kïët cêëu haå têìng
so vúái caách quaãn lyá kyä thuêåt àöëi vúái caác cöng
trònh xêy dûång trïn têët caã caác giai àoaån cuãa chu
trònh tuöíi thoå cuãa cöng trònh.
Coá thïí nhêån thêëy lônh vûåc phaát triïín àö thõ
hiïån àang aáp duång hònh thûác quaãn lyá vïì mùåt
phaáp luêåt maâ chûa phaãi laâ quaãn lyá vïì mùåt kyä
thuêåt. Böå Luêåt Xêy dûång àö thõ LB Nga àïì cêåp
àïën caác àöëi tûúång quaãn lyá vïì mùåt phaáp luêåt
trong cöng taác phaát triïín àö thõ cuäng nhû caác
chuã thïí cuãa caác möëi quan hïå trong phaát triïín àö
thõ, caác loaåi hònh vaâ sûå phên cêëp cuãa caác vùn
baãn quy phaåm phaáp luêåt. 
Nhaâ nûúác cêìn quan têm àïën viïåc dûå thaão vaâ
ban haânh caác tiïu chuêín giaáo duåc àaâo taåo
nhùçm baão àaãm cöng taác àaâo taåo vaâ àaâo taåo laåi
àöåi nguä caán böå, chuyïn gia coá àuã trònh àöå
chuyïn mön phuåc vuå cho cöng taác quaãn lyá cöng
trònh kïët cêëu haå têìng chöëng khuãng hoaãng trong
phaát triïín àö thõ. Sau àoá, caác caán böå vaâ chuyïn
gia àoá laåi laâ ngûúâi soaån thaão vaâ thûåc hiïån trïn
thûåc tïë caác tiïu chuêín chöëng khuãng hoaãng àöëi
vúái haå têìng àö thõ vaâ triïín khai caác vùn baãn
hûúáng dêîn phaát triïín àö thõ vïì mùåt kyä thuêåt.
Àêy laâ nhûäng vùn baãn seä trúã thaânh cú súã cho
cöng taác quaãn lyá kyä thuêåt chöëng khuãng hoaãng
àöëi vúái kïët cêëu haå têìng.
Vúái muåc tiïu khùæc phuåc tònh traång chûa àaåt
yïu cêìu cuãa cöng taác quaãn lyá kyä thuêåt trong
lônh vûåc haå têìng àö thõ, möåt chûúng trònh quöëc
gia chöëng khuãng hoaãng cêìn àûúåc thûåc hiïån kïët
húåp vúái viïåc dûå thaão luêåt Liïn bang vïì sûå ATST
cuãa cöng trònh xêy dûång kïët cêëu haå têìng.
Chûúng trònh cêìn dûå tñnh cho giai àoaån 10 - 12
nùm coá tñnh àïën sûå trûúãng thaânh cuãa cöng taác
quaãn lyá kyä thuêåt trong nûúác, kïí caã tham khaão
mö hònh chêu Êu àûúåc xêy dûång trïn cú súã
phûúng phaáp tham chiïëu giaán tiïëp àöëi vúái caác
tiïu chuêín àûúåc ban haânh trong thúâi gian 25
nùm qua.
Tiïu chuêín hoaá cöng taác àaánh giaá sinh
thaái àöëi vúái cöng trònh xêy dûång múái
Ngaây nay, viïåc àûa caác saãn phêím múái vaâo
sûã duång trong ngaânh Xêy dûång àoâi hoãi kïët húåp
haâi hoaâ caách tiïëp cêån àaánh giaá trònh àöå kyä thuêåt
vaâ chêët lûúång vúái caác tiïu chuêín àaánh giaá trïn
thïë giúái, trûúác hïët laâ caác tiïu chuêín àaánh giaá
cuãa chêu Êu. Hiïån taåi, cuäng nhû trûúác àêy, trïn
thõ trûúâng àêìu tû cuãa ngaânh Xêy dûång coân thiïëu
möåt hïå thöëng caác tiïu chñ chêët lûúång sûã duång
cho cöng taác àaánh giaá saãn phêím xêy dûång.
Ngaânh Xêy dûång cêìn thaânh lêåp Hïå thöëng quaãn
lyá kyä thuêåt àöëi vúái saãn phêím múái. Hïå thöëng
àûúåc àõnh hûúáng vaâo cöng taác àaánh giaá vaâ triïín
khai caác dûå aán àêìu tû, trûúác hïët laâ dûå aán àêìu tû
cuãa Nhaâ nûúác kïët húåp vúái viïåc sûã duång caác
bùçng saáng chïë, giêëy pheáp vaâ tiïu chuêín àaåt
àùèng cêëp thïë giúái.
Tiïu chuêín hoáa laâ cöng cuå nêng cao nùng
lûåc caånh tranh vaâ baão àaãm thûåc hiïån àêìu tû.
Tiïu chuêín hoáa thuác àêíy sûå tùng trûúãng cuãa
GDP, vñ duå trong nhûäng nùm qua giuáp tùng 1%
GDP taåi Àûác, AÁo vaâ Thuåy Àiïín. Vaâo thúâi kyâ sau
chiïën tranh, cöng taác tiïu chuêín hoáa goáp phêìn
laâm tùng 13% nùng suêët lao àöång taåi Anh. Sûå
àoáng goáp cuãa cöng taác tiïu chuêín hoáa àöëi vúái
sûå tùng trûúãng kinh tïë laâ laâm tùng giaá trõ caác chó
tiïu tûúng ûáng do aáp duång caác bùçng saáng chïë
vaâ giêëy pheáp.
Chu trònh truyïìn thöëng phaát triïín chêët lûúång
46 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
àûúåc àùåc trûng búãi caác giai àoaån cú baãn. Möîi
giai àoaån cú baãn seä coá cöng cuå tûúng ûáng àiïìu
tiïët hiïåu quaã àõnh hûúáng, hoùåc laâ tiïu chuêín
hoaá hoùåc laâ àöíi múái vaâ hiïån àaåi hoaá. Trong böëi
caãnh suy giaãm cuãa hònh thaái kinh tïë dûåa trïn
cöng nghïå hiïån àaåi, trong nhûäng nùm túái (15 -
20 nùm) nïìn kinh tïë thïë giúái àang trong àiïìu
kiïån khuãng hoaãng seä tiïëp tuåc tñch luyä nhûäng saãn
phêím múái mang tñnh àöåt phaá. Trong giai àoaån
túái, caác nöî lûåc thûåc hiïån tiïu chuêín hoaá vaâ laâm
haâi hoaâ caác tiïu chuêín seä vêîn coân àem laåi hiïåu
quaã. Tiïëp theo àoá, möåt hònh thaái kinh tïë dûåa trïn
cöng nghïå múái seä giûä võ trñ dêîn àêìu. Vaâo giai
àoaån phaát triïín maånh cuãa hònh thaái kinh tïë naây
trong khoaãng thúâi gian 20 - 40 nùm bùæt àêìu tûâ
nùm 2030 cöng taác tiïu chuêín hoaá vaâ haâi hoaâ
caác tiïu chuêín seä trúã nïn keám hiïåu quaã vaâ giûä
võ trñ thûá hai, coân caác saãn phêím múái cuãa nïìn
kinh tïë quöëc gia vúái sûå tñch luyä tiïìm lûåc phaát
triïín seä giûä võ trñ àûáng àêìu.
Thûåc tiïîn xêy dûång trong nûúác cho thêëy cêìn
khuyïën khñch sûã duång möåt loaåi hònh saãn phêím
àùåc biïåt múái àûúåc goåi laâ saãn phêím múái cuãa
ngûúâi tiïn phong. Tñnh múái cuãa saãn phêím naây
naãy sinh tûâ sûå thiïëu cên àöëi vïì mùåt khoa hoåc -
cöng nghïå giûäa caác ngaânh kinh tïë trong nûúác.
Àa söë caác saãn phêím múái cuãa nïìn kinh tïë trong
nûúác tûâ lêu àaä àûúåc sûã duång taåi caác nûúác khaác.
Tñnh khöng xaác àõnh cuãa caác saãn phêím múái naây
thêëp hún do nhûäng ngûúâi sûã duång caác saãn
phêím múái àoá àaä tñch luyä àûúåc kinh nghiïåm vïì
saãn phêím. Tuy nhiïn, vêën àïì cú baãn cuãa viïåc
aáp duång caác saãn phêím múái àoá laåi laâ vêën àïì aáp
duång phuâ húåp vúái àiïìu kiïån trong nûúác, trûúác
hïët laâ trong böëi caãnh hïå thöëng vùn baãn phaáp
quy trong nûúác àaä cuä. Do àoá, cöng taác tiïu
chuêín hoaá xêy dûång àûúåc thûåc hiïån haâi hoaâ vaâ
àõnh hûúáng vaâo caác thaânh tûåu cuãa thïë giúái roä
raâng seä àem laåi hiïåu quaã cao hún so vúái caác chó
tiïu maâ caác nûúác phûúng Têy àaåt àûúåc vaâo thúâi
kyâ sau chiïën tranh.
Quaãn lyá kyä thuêåt vaâ quaá trònh àöíi múái
ngaânh Xêy dûång
Trong caác taâi liïåu quöëc tïë, thuêåt ngûä “sûå àöíi
múái” àûúåc hiïíu laâ sûå biïën tiïìm lûåc khoa hoåc - kyä
thuêåt thaânh sûå tiïën böå mang tñnh thûåc tïë àûúåc
àûa vaâo caác saãn phêím múái vaâ cöng nghïå múái.
Vúái muåc tiïu àêíy nhanh quaá trònh aáp duång
saãn phêím múái cêìn baão àaãm sûå tñch húåp cuãa 2
quaá trònh sau: Möåt laâ àêíy nhanh sûå tùng trûúãng
cuãa tiïìm lûåc khoa hoåc - kyä thuêåt; hai laâ baão àaãm
sûå tùng trûúãng húåp lyá cuãa vöën àêìu tû vaâo viïåc
aáp duång caác saãn phêím múái tûâ hoaåt àöång cuãa
tiïìm lûåc khoa hoåc - kyä thuêåt.
Cöng taác quaãn lyá kyä thuêåt mang tñnh chöëng
khuãng hoaãng seä laâ möåt quaá trònh àöíi múái hûäu ñch
nhúâ sûã duång caác dûå baáo mang tñnh khoa hoåc,
thûåc hiïån tiïu chuêín hoaá vûúåt trûúác àöëi vúái caác
àöëi tûúång cuãa hònh thaái kinh tïë dûåa trïn cöng
nghïå múái. Vaâ viïåc thûåc hiïån àaánh giaá sûå phuâ
húåp cuãa caác giaãi phaáp kyä thuêåt múái vúái hònh thaái
kinh tïë dûåa trïn cöng nghïå múái kïí caã sûå phuâ
húåp cuãa cöng nghïå múái vaâ vêåt liïåu múái, nhùçm
giaãm ruãi ro vaâ xêy dûång luêån chûáng cho cöng
taác àêìu tû vaâo hiïån àaåi hoaá saãn xuêët xêy dûång.
Àiïìu àoá àoâi hoãi trûúác hïët phaãi xêy dûång
àûúåc Quan àiïím vïì sûã duång nùng lûúång tiïët
kiïåm, hiïåu quaã aáp duång cho caác chûúng trònh
phaát triïín àö thõ. Sau àoá, xêy dûång caác chûúng
trònh sûã duång nùng lûúång tiïët kiïåm, hiïåu quaã aáp
duång cho caác àö thõ vaâ trung têm cöng nghiïåp
úã LB Nga noái chung vaâ thaânh phöë Maátxcúva noái
riïng, cho giai àoaån nùm 2015 - 2025.
Cöng taác kiïím tra viïåc thûåc hiïån caác vùn
baãn phaáp luêåt vaâ quy phaåm phaáp luêåt vïì kyä
thuêåt (nhûäng vùn baãn liïn quan àïën viïåc sûã
duång nùng lûúång tiïët kiïåm vaâ hiïåu quaã trong
ngaânh Xêy dûång vaâ cöng trònh cöng cöång) cêìn
àûúåc triïín khai trïn thõ trûúâng thiïët kïë vaâ cung
cêëp dõch vuå xêy dûång, saãn xuêët vêåt liïåu vaâ cuåm
cêëu kiïån xêy dûång.
Nhùçm xoáa boã caác giúái haån caånh tranh trong
lônh vûåc kïët cêëu haå têìng vaâ caác raâo caãn kyä thuêåt
trong thûúng maåi quöëc tïë àïí phaát triïín vaâ baão
vïå tñnh canh tranh, cêìn triïín khai thûåc hiïån
nhûäng cöng viïåc sau àêy:
TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 47
48 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
- Soaån thaão vùn baãn quaãn lyá kyä thuêåt “Sûã
duång nùng lûúång tiïët kiïåm, hiïåu quaã trong
ngaânh Xêy dûång vaâ cöng trònh cöng cöång” bao
göìm caác vùn baãn phaáp quy (tiïu chuêín quöëc
gia, tiïu chuêín cuãa caác töí chûác) vaâ hïå thöëng
cung cêëp thöng tin vïì caác tiïu chuêín vaâ quy
àõnh vïì sûã duång nùng lûúång tiïët kiïåm, hiïåu quaã
trong ngaânh Xêy dûång vaâ cöng trònh cöng cöång;
- Xêy dûång hïå thöëng àaánh giaá sûå phuâ húåp
xeát theo caác yïu cêìu vïì sinh thaái vaâ sûã duång
nùng lûúång tiïët kiïåm, hiïåu quaã trong ngaânh Xêy
dûång vaâ cöng trònh cöng cöång, khuyïën khñch
khaách haâng vaâ caác àöëi tûúång khaác cuãa caác thõ
trûúâng xêy dûång xêy dûång vaâ aáp duång hïå thöëng
sûã duång nùng lûúång tiïët kiïåm, hiïåu quaã trong
ngaânh Xêy dûång vaâ cöng trònh cöng cöång;
- Dûå thaão caác vùn baãn quy phaåm phaáp luêåt
liïn quan àïën sûå vêån haânh cuãa thõ trûúâng thiïët
kïë vaâ cung cêëp dõch vuå xêy dûång, saãn xuêët vêåt
liïåu vaâ cuåm cêëu kiïån xêy dûång trong ngaânh Xêy
dûång vaâ cöng trònh cöng cöång, phaát hiïån vaâ
khùæc phuåc caác mêu thuêîn, chöìng cheáo vïì nöåi
dung trong caác vùn baãn quy phaåm phaáp luêåt àoá;
- Xêy dûång caác mö hònh muåc tiïu àöëi vúái thõ
trûúâng thiïët kïë vaâ cung cêëp dõch vuå xêy dûång,
saãn xuêët vêåt liïåu vaâ cuåm cêëu kiïån xêy dûång
theo caác tiïu chñ sûã duång nùng lûúång tiïët kiïåm,
hiïåu quaã trong ngaânh Xêy dûång vaâ cöng trònh
cöng cöång;
- Xêy dûång phûúng phaáp vaâ chïë taâi xûã lyá taâi
saãn àöëi vúái caác haânh vi vi phaåm cuãa àún võ thiïët
kïë vaâ cung cêëp dõch vuå xêy dûång, saãn xuêët vêåt
liïåu vaâ cuåm cêëu kiïån xêy dûång trong ngaânh Xêy
dûång vaâ cöng trònh cöng cöång;
Àöëi vúái viïåc sûã duång nùng lûúång tiïët kiïåm,
hiïåu quaã trong phaát triïín àö thõ, hiïåu quaã cuãa
viïåc aáp duång cöng nghïå múái phuå thuöåc trûåc tiïëp
vaâo hïå thöëng saãn phêím múái trong Ngaânh vaâ
trong nûúác noái chung. Hïå thöëng àoá cêìn phaãi
dûåa trïn nïìn taãng phaáp lyá vaâ quy phaåm phaáp
luêåt múái, bao göìm caác böå phêån sau: Caác cöíng
thöng tin vúái caác thöng tin vïì àêëu giaá caác bùçng
saáng chïë àûúåc àûa ra baán; chûáng khoaán cuãa
caác dõch vuå saãn phêím múái nhùçm baão vïå vaâ thûåc
hiïån quyïìn súã hûäu trñ tuïå trong lônh vûåc cöng
nghiïåp; ngên haâng dûä liïåu vaâ cú súã dûä liïåu vïì
caác nguöìn lûåc tri thûác vaâ nguöìn lûåc cuãa caác nhaâ
àêìu tû coá tiïìm nùng vöën àêìu tû maåo hiïím. Hïå
thöëng saãn phêím múái cuãa ngaânh cêìn coá doanh
nghiïåp vûúân ûúm cöng nghïå, cöng viïn cöng
nghïå vaâ quyä àêìu tû maåo hiïím, vúái àêìy àuã nùng
lûåc thûåc hiïån thûúng maåi hoaá hoaåt àöång chuyïín
giao cöng nghïå.
Nhûäng biïån phaáp dûúái àêy àûúåc khuyïën
nghõ aáp duång nhùçm baão vïå quyïìn súã hûäu trñ tuïå,
giaám saát viïåc thûåc hiïån quyïìn taác giaã àöëi vúái
nhûäng àöëi tûúång tham gia phaát triïín àö thõ, kïët
cêëu haå têìng thûúng maåi vaâ cöng nghïå, kïí caã
caác àöëi tûúång tham gia giaãi quyïët tranh chêëp
giûäa caác bïn tham gia thõ trûúâng:
- Soaån thaão vùn baãn “Cöng böë thöng tin vïì
cöng trònh xêy dûång” nhùçm xêy dûång vaâ baão
àaãm duy trò sûå vêån haânh cuãa hïå thöëng thöng tin
thöëng nhêët vïì caác dûå aán kiïën truác vaâ xêy dûång
àaä àûúåc àaánh giaá xïëp loaåi vïì sûå phuâ húåp àöëi vúái
caác yïu cêìu sinh thaái, caác yïu cêìu sûã duång
nùng lûúång tiïët kiïåm, hiïåu quaã trong ngaânh xêy
dûång vaâ cöng trònh cöng cöång;
- Giaám saát vaâ thöng baáo cho caác àöëi tûúång
tham gia hoaåt àöång phaát triïín àö thõ vïì sûå thay
àöíi trong hïå thöëng phaáp luêåt LB Nga hûúáng túái
viïåc àiïìu tiïët caác möëi quan hïå trong lônh vûåc
saãn phêím múái vaâ baão vïå quyïìn súã hûäu trñ tuïå
kïí caã giaám saát viïåc thûåc hiïån quyïìn taác giaã;
- Töí chûác thûåc hiïån caác biïån phaáp nghiïn
cûáu kinh nghiïåm quöëc tïë trong lônh vûåc xêy
dûång vaâ aáp duång cú chïë thõ trûúâng cho cöng taác
phaát triïín àö thõ vaâ trao àöíi kiïën thûác thûåc tiïîn
nhùçm nêng cao trònh àöå chuyïn mön cuãa
nhûäng ngûúâi laâm cöng taác nghiïn cûáu.
Kïët luêån
1. Nhiïåm vuå xêy dûång lûåc lûúång caán böå cho
cöng taác baão àaãm an toaân xêy dûång vaâ phaát
triïín bïìn vûäng vuâng laänh thöí laâ möåt ûu tiïn
trong caác hûúáng nghiïn cûáu - àaâo taåo cuãa
ÀHXDQG Maátxcúva;
TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 49
2. Lûåc lûúång caán böå, chuyïn gia tham gia
quaãn lyá chöëng khuãng hoaãng seä laâ nhûäng ngûúâi
baão àaãm thûåc hiïån caác cöng taác xêy dûång úã têët
caã caác giai àoaån trong chu trònh tuöíi thoå cuãa saãn
phêím vaâ caác quaá trònh. Caác saãn phêím vaâ quaá
trònh naây àûúåc baão àaãm àaåt trònh àöå ATST vaâ
chêët lûúång tûúng ûáng vúái caác cöng nghïå tiïn
tiïën cuãa thïë giúái;
3. Nïìn cöng nghiïåp ATST trong xêy dûång
àûúåc thiïët lêåp trïn cú súã sûå quaãn lyá kyä thuêåt
chöëng khuãng hoaãng vaâ sûå tûå chuã trong ngaânh
xêy dûång seä baão àaãm duy trò sûå an toaân vaâ chêët
lûúång úã têët caã caác giai àoaån cuãa chu trònh tuöíi
thoå cuãa nhaâ vaâ cöng trònh, baão àaãm cung cêëp
caác dõch vuå àaâp taåo, tû vêën, àöíi múái trong hoaåt
àöång quaãn lyá kyä thuêåt vaâ tûå chuã.
V. I. Telichenko vaâ M.Yu. Slesarev
Nguöìn: Taåp chñ Xêy dûång cöng nghiïåp vaâ
dên duång Nga, söë 6/2014
ND: Huâynh Phûúác
LÏÎ KYÃ NIÏÅM 30 NÙM NGAÂY THAÂNH LÊÅP HÖÅI VÊÅT LIÏÅU
XÊY DÛÅNG VIÏÅT NAM (1984 - 2014)
Haâ Nöåi, ngaây 23 thaáng 10 nùm 2014
Thûá trûúãng Böå Xêy dûång Nguyïîn Trêìn Nam phaát biïíu taåi buöíi Lïî
Thûá trûúãng Böå Xêy dûång Nguyïîn Trêìn Nam thûâa uãy quyïìn cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã
trao tùång bùçng khen cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã cho Höåi VLXD Viïåt Nam
50- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd

File đính kèm:

  • pdftap_chi_thong_tin_xay_dung_co_ban_va_khoa_hoc_cong_nghe_xay.pdf