Tạp chí Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng - Số 21 (T11/2013)

Tóm tắt Tạp chí Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng - Số 21 (T11/2013): ...têìng kyä thuêåt khaác trong phaåm vi chûác nùng quaãn lyá nhaâ nûúác àûúåc giao; thanh tra viïåc thûåc hiïån caác quy àõnh phaáp luêåt vïì phaát triïín, quaãn lyá, sûã duång nhaâ úã, kinh doanh bêët àöång saãn, quaãn lyá, sûã duång caác cöng trònh cöng súã trong phaåm vi quaãn lyá cuãa Súã; t...ûác thiïët thûåc àïí chaâo mûâng 40 nùm quan hïå húåp taác giûäa 2 nûúác Viïåt Nam - Nhêåt Baãn. Thûá trûúãng cuäng khùèng àõnh möëi quan hïå cuãa 2 nûúác àang phaát triïín ngaây caâng maånh meä vaâ sêu sùæc, Nhêåt Baãn laâ àöëi taác chiïën lûúåc, laâ àöëi taác kinh tïë quan troång haâng àêìu...A) àûúåc thaânh lêåp ngaây 02/02/1998 theo Quyïët àõnh söë 24/1998/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã. Höåi Quy hoaåch phaát triïín Àö thõ Viïåt Nam laâ möåt töí chûác xaä höåi - nghïì nghiïåp vïì cöng taác quy hoaåch, quaãn lyá vaâ phaát triïín àö thõ, hoaåt àöång trong phaåm vi caã nûúác. Àêy...

pdf49 trang | Chia sẻ: Tài Phú | Ngày: 19/02/2024 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Tạp chí Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng - Số 21 (T11/2013), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g cho muåc àñch
phi thûúng maåi, quyä nhaâ úã sûã duång cho muåc
àñch thûúng maåi vaâ quyä nhaâ úã chuyïn duång;
- Àûa vaâo khaái niïåm “nhaâ úã cho thuï (BÀS
cho thuï)”;
- Quy àõnh viïåc cho pheáp baán nhaâ úã (BÀS)
cho thuï nhû laâ möåt töí húåp thöëng nhêët cuãa bêët
àöång saãn;
- Xaác àõnh cú súã cho viïåc cêëp nhaâ úã cho
cöng dên àïí súã hûäu riïng vaâ (hoùåc) sûã duång;
Mùåc duâ dûå thaão luêåt àaä àïì cêåp viïåc giaãi
quyïët caác vêën àïì cú baãn trong lônh vûåc cho thuï
nhaâ úã tuy nhiïn cuäng chûa àïì cêåp vêën àïì xaác
àõnh hònh thûác vaâ cú chïë cuãa möëi quan hïå tûúng
höî giûäa nhaâ nûúác vaâ caác nhaâ àêìu tû tû nhên
trong thûåc hiïån caác dûå aán xêy dûång nhaâ úã cho
thuï theo hònh thûác cho thuï bêët àöång saãn.
Kinh nghiïåm caác nûúác cho thêëy àïí phaát triïín
möåt caách hiïåu quaã thïí chïë nïu trïn cêìn aáp
duång cú chïë àöëi taác Cöng - Tû. Trong quaá trònh
hònh thaânh hïå thöëng caác möëi quan hïå tûúng höî
giûäa Nhaâ nûúác vaâ caác nhaâ àêìu tû, khöng nhûäng
cêìn phoâng chöëng sûå laåm duång tûâ phña nhûäng
àöëi taác tham gia thiïëu thiïån chñ maâ coân phaãi xaác
àõnh caác biïån phaáp khuyïën khñch cuãa Nhaâ
nûúác, nhû:
- AÁp duång mûác tiïìn thuï àêët ûu àaäi daânh cho
xêy dûång nhaâ úã coá thu nhêåp trong thúâi gian xêy
dûång nhaâ vaâ khoaãng thúâi gian nhêët àõnh sau khi
àûa nhaâ vaâo sûã duång;
- Xêy dûång chñnh saách tñn duång (tñn duång ûu
àaäi vúái sûå baão laänh cuãa Nhaâ nûúác);
- AÁp duång thuã tuåc ûu tiïn àöëi vúái viïåc caác cú
quan haânh phaáp xem xeát caác vêën àïì liïn quan
àïën thûåc hiïån caác dûå aán xêy dûång nhaâ thu nhêåp
thêëp cho thuï;
- Phaát triïín cöng trònh haå têìng kyä thuêåt bùçng
ngên saách nhaâ nûúác;
- Kïët nöëi trïn cú súã coá sûå ûu àaäi vaâo hïå
thöëng kïët cêëu haå têìng,
Nhû vêåy, viïåc thu huát vöën àêìu tû xêy dûång
nhaâ úã cho thuï (cho thuï BÀS) seä coá thïí àûúåc
triïín khai sau khi sûãa àöíi caác vùn baãn luêåt
44 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
tûúng ûáng.
Coá thïí tin tûúãng rùçng cú cêëu xêy dûång vaâ
caác nguyïn tùæc phên böë nhaâ úã cêìn phaãi àûúåc
xem xeát laåi. Tyã troång nhaâ úã cho thuï nhû möåt
nguöìn cú baãn caãi thiïån àiïìu kiïån úã àöëi vúái àa
phêìn dên cû cêìn phaãi tùng. Sûå chuyïín sang thõ
trûúâng nhaâ úã cho thuï vùn minh seä tùng mûác
baão vïå cho caã ngûúâi thuï vaâ ngûúâi cho thuï. Àïí
taåo àiïìu kiïån cêìn thiïët cho viïåc thu huát caác nhaâ
àêìu tû vaâo phên khuác naây cuãa thõ trûúâng àoâi hoãi
sûå chónh sûãa phaáp luêåt vaâ hònh thaânh caác “quy
tùæc chúi” giûäa thaânh phöë vaâ nhaâ àêìu tû. 
I. L. Kievskyi
Nguöìn: Taåp chñ Xêy dûång Cöng nghiïåp vaâ
dên duång Nga, söë 6/2013
ND: Huyânh Phûúác
Con àûúâng vaâ àiïìu kiïån phaát triïín àö thõ vaâ nöng thön
úã àõa khu Caáp Mêåt, khu tûå trõ Tên Cûúng, Trung Quöëc
I. Tònh hònh àõa khu Caáp Mêåt
Àõa khu Caáp Mêåt nùçm úã phña àöng cuãa Khu
tûå trõ Tên Cûúng. Phña Àöng giaáp vúái thaânh phöë
Tûãu Tuyïìn, tónh Cam Tuác, phña Nam liïìn kïì vúái
Khu Ba Chêu, tónh Tûá Xuyïn, phña Têy giaáp vúái
àõa khu Thöí Löî Phiïn, phña Bùæc giaáp vúái biïn
giúái Möng Cöí, töíng diïån tñch Caáp Mêåt laâ 153
nghòn km2, dên söë 583,9 nghòn ngûúâi, söë lûúång
nhên khêíu thuöåc dên töåc thiïíu söë chiïëm 31,9%,
nhên khêíu thaânh thõ chiïëm 61,1%. Nùm 2012,
töíng giaá trõ saãn lûúång cuãa toaân khu vûåc laâ 27,46
tyã nhên dên tïå, thu nhêåp cuãa àõa phûúng laâ
3,518 tyã nhên dên tïå, thu nhêåp bònh quên àêìu
ngûúâi úã thaânh thõ laâ 18.520 nhên dên tïå, thu
nhêåp bònh quên àêìu ngûúâi cuãa ngûúâi chùn gia
suác vaâ ngûúâi nöng dên vaâo khoaãng 8.510 nhên
dên tïå.
II. Àö thõ hoáa Caáp Mêåt traãi qua 3 giai àoaån
phaát triïín
Giai àoaån thûá nhêët laâ tûâ nùm 1953 - 1958.
Trong giai àoaån naây, cöng taác múã röång vaâ
phaát triïín ngaânh than, quùång sùæt vaâ saãn xuêët
muöëi hoáa hoåc chiïëm võ trñ chuã àaåo, coá tñnh quyïët
àõnh àïën sûå phaát triïín nhanh choáng cuãa ngaânh
cöng nghiïåp vaâ kïë hoaåch tùng trûúãng dên söë
trong àö thõ. Cuöëi nùm 1958, tyã lïå àö thõ hoáa àõa
khu àaåt 30%, cao hún so vúái tyã lïå bònh quên àö
thõ hoáa toaân quöëc laâ 16,3%.
Giai àoaån thûá 2 laâ tûâ nùm 1959 àïën 1978.
Àêy laâ giai àoaån àoaån phaát triïín àö thõ hoáa
trò trïå do nïìn kinh tïë khoá khùn vaâ cuöåc àaåi caách
maång vùn hoáa. Tyã lïå àö thõ hoáa trong gêìn 20
nùm phaát triïín chó tùng 8%, töëc àöå tùng trûúãng
trung bònh haâng nùm vaâo 0,26%, nhûng vêîn
cao hún so vúái cuâng kyâ tyã lïå tùng trûúãng cuãa caã
nûúác laâ 0,08%.
Giai àoaån thûá 3 laâ tûâ nùm 1978 àïën nay.
Àêy laâ giai àoaån àõa khu coá töëc àöå phaát triïín
àö thõ nhanh nhêët. Nùm 1978, tyã lïå àö thõ hoáa
àõa khu laâ 38%; àïën cuöëi nùm 2011, mûác àöå àö
thõ hoáa àõa khu àaåt 61,1%.
Biïíu tûúång àùåc trûng àö thõ hoáa àõa khu Caáp
Mêåt chuã yïëu laâ àö thõ hoáa nhên khêíu. Trûúác khi
múã röång caãi caách, dûåa trïn nhûäng nhu cêìu xêy
dûång cuãa quöëc gia, caác àöåi nguä xêy dûång vúái
caác nhên cöng àïën tûâ Tên Cûúng, caác tónh
thaânh bïn ngoaâi, cuâng àïën Caáp Mêåt àïí tham
gia múã röång vaâ phaát triïín nguöìn taâi nguyïn
khoaáng saãn than àaá, quùång sùæt, muöëi hoáa
hoåc Kïí tûâ thúâi àiïím caãi caách vaâ múã cûãa,
ngûúâi lao àöång khöng ngûâng nhêåp cû àïën
thaânh phöë. Àêy laâ caách thûác chuã yïëu àïí tùng
trûúãng dên söë àö thõ, do dên söë àö thõ tùng
trûúãng quaá nhanh, caác vêën àïì liïn quan túái lõch
sûã àïí laåi tûúng àöëi nhiïìu, nhûäng vêën àïì múái
xuêët hiïån cuäng khöng ñt, nïn giai àoaån àö thõ
hoáa àõa khu Caáp Mêåt àûúåc vñ giöëng nhû àang
leo trïn sûúân döëc.
III. Cú höåi vaâ nhûäng khoá khùn trong quaá
trònh phaát triïín àö thõ Caáp Mêåt 
TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 45
1. Nhûäng khoá khùn coân töìn taåi
Khaã nùng kinh tïë
Do àõa khu naây coá möåt thaânh phöë vaâ 2
huyïån, maâ caã 2 huyïån àïìu laâ huyïån ngheâo
(huyïån Ba Lyá Khön thuöåc huyïån ngheâo cuãa
quöëc gia, huyïån Y Ngö cuäng thuöåc huyïån khoá
khùn cuãa Khu tûå trõ). Trûúác tònh hònh thu nhêåp
taâi chñnh nhû vêåy nïn cuäng khoá maâ àöìng nhêët
phaát triïín àö thõ vaâ nöng thön.
Thiïëu nguöìn taâi nguyïn nûúác
Caáp Mêåt thuöåc khu vûåc khö cùçn àiïín hònh
trong khu vûåc, chõu aãnh hûúãng lúán tûâ khñ hêåu,
àõa hònh vaâ àõa maåo. Viïåc phên böë khöng gian
khöng àïìu, nguöìn taâi nguyïn nûúác chuã yïëu dûåa
vaâo nguöìn nûúác tan chaãy tûâ nuái tuyïët Thiïn
Sún, mûa vaâ nûúác chaãy ra tûâ nhûäng khe húã trïn
nuái àaá. Lûúång nûúác bïì mùåt cuãa àõa khu vaâo
khoaãng hún 900 triïåu m3, lûúång nûúác ngêìm laâ
741 triïåu m3, lûúång nûúác sûã duång bònh quên
àêìu ngûúâi trong toaân khu vûåc laâ 2.129 m3. Do
thiïëu nguöìn nûúác nïn viïåc duy trò phaát triïín àö
thõ vaâ nöng thön àõa khu gùåp vö vaân khoá khùn.
Möi trûúâng sinh thaái keám
Nhûäng nùm gêìn àêy, cuâng vúái sûå thay àöíi
cuãa khñ hêåu, diïån tñch àêët bõ xoái moân trong àõa
khu cuäng ngaây caâng múã röång, diïån tñch àêët bõ
xoái moân vaâo khoaãng 1.700 km2, chiïëm 1,11%
töíng diïån tñch àêët, khu vûåc bõ nhiïîm mùån laâ 66,7
km2, chiïëm 0,044% töíng diïån tñch àêët, diïån tñch
àêët bõ xêm nhêåp mùån laâ 751 km2, chiïëm 0,49%
töíng diïån tñch àêët àõa khu Caáp Mêåt. Möi trûúâng
sinh thaái keám àaä taåo ra nhûäng vêën àïì khoá khùn
cho sûå phaát triïín àö thõ vaâ nöng thön àõa khu.
Hïå thöëng àö thõ chûa hoaân thiïån
Nhòn chung cú cêëu àö thõ àõa khu vêîn chûa
àûúåc kiïån toaân. Vúái nhûäng khu vûåc coá lûúång
nhên khêíu vaâo khoaãng 300 nghòn ngûúâi thò múái
coá möåt trung têm thaânh phöë, vúái lûúång nhên
khêíu tûâ 50 - 100 nghòn ngûúâi thò khöng coá thaânh
phöë nhoã, vúái lûúång nhên khêíu tûâ 10 - 40 nghòn
ngûúâi thò coá hai trung têm thõ trêën, söë lûúång
nhên khêíu taåi caác thõ trêën nhoã dûúái haån mûác
chuåc nghòn ngûúâi, thò khoá maâ phaát triïín vaâ mûác
àöå aãnh hûúãng bûác xaå tûâ caác thaânh phöë cuäng bõ
haån chïë.
2. Cú höåi múái àïí phaát triïín
Trûúác mùæt, thúâi àiïím naây laâ cú höåi töët àïí àõa
khu Caáp Mêåt phaát triïín, dûåa trïn “Quy hoaåch hïå
thöëng àö thõ toaân quöëc” (2006 - 2020) nhùçm
phên böë húåp lyá lûåc saãn xuêët vaâ phên cöng caác
chûác nùng trong àö thõ. Àõa khu Caáp Mêåt àûúåc
choån laâ thaânh phöë seä àûúåc thuác àêíy phaát triïín
taåi khu tûå trõ Tên Cûúng. Àöìng thúâi, Caáp Mêåt
cuäng àûúåc lûåa choån laâ thaânh phöë troång àiïím
phña Têy Trung Quöëc àïí phaát triïín hïå thöëng
giao thöng vaâ laâ möåt trong 179 àûúâng giao
thöng quan troång cuãa quöëc gia.
Traãi qua nhiïìu nùm xêy dûång vaâ phaát triïín,
maång lûúái giao thöng cuãa Caáp Mêåt àaä nhanh
choáng phaát triïín. Viïåc xêy dûång vaâ quy hoaåch
maång lûúái caác tuyïën àûúâng sùæt àaä giuáp cho giao
thöng Caáp Mêåt chiïëm möåt võ trñ quan troång,
cuäng laâ àiïìu kiïån cêìn thiïët vaâ vö cuâng coá lúåi àïí
nhanh choáng thuác àêíy quaá trònh àö thõ hoáa cuãa
Caáp Mêåt. Dûåa vaâo caác ngaânh cöng nghiïåp cú
baãn nhû ngaânh than hoùåc ngaânh cöng nghiïåp
nùng lûúång múái nhû nùng lûúång gioá, quang
àiïån àïí àêíy nhanh tiïën àöå xêy dûång vaâ chïë
taåo, lùæp àùåt caác thiïët bõ àöìng böå nhû loâ luyïån
than, thiïët bõ àiïån lûåc, caác thiïët bõ khai thaác
moã Ngoaâi ra, coân tûâng bûúác phaát triïín vêåt liïåu
xêy dûång, nhûäng saãn phêím nöng saãn àùåc
trûng, chïë biïën thûåc phêím, thuöëc
IV. Con àûúâng phaát triïín àö thõ vaâ nöng
thön úã Caáp Mêåt
1. YÁ tûúãng chung àïí phaát triïín töíng thïí
àö thõ vaâ nöng thön àõa khu 
Àõa khu Caáp Mêåt luön xaác àõnh caác chiïën
lûúåc phaát triïín khu vûåc laâ: Phaát triïín sinh thaái,
phaát triïín ngaânh cöng nghiïåp, khoa hoåc vaâ cöng
nghïå, nêng cao thu nhêåp cho ngûúâi dên. Dûåa
vaâo caác yïu cêìu phaát triïín chiïën lûúåc, luön duy
trò caác nguyïn tùæc lêëy con ngûúâi laâm göëc, quy
hoaåch möåt caách khoa hoåc, höî trúå ngaânh cöng
nghiïåp, tñch cûåc thuác àêíy cöng nghiïåp hoáa vaâ höî
trúå phaát triïín àö thõ hoáa, laâm sao àïí tiïën trònh àö
46 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
thõ hoáa vaâ hiïån àaåi hoáa ngaânh nöng nghiïåp luön
phaát triïín haâi hoâa vúái nhau. Viïåc thuác àêíy ngaânh
cöng nghiïåp phaát triïín chñnh laâ thuác àêíy àö thõ
phaát triïín. Viïåc nêng cao nùng suêët ngaânh nöng
nghiïåp vaâ chùn nuöi chñnh laâ thuác àêíy ngaânh
nöng nghiïåp vaâ chùn nuöi phaát triïín.
2. Ûu tiïn phaát triïín sinh thaái vaâ baão vïå
möi trûúâng
Cùn cûá vaâo àiïìu kiïån tûå nhiïn vaâ tònh hònh
àiïìu kiïån möi trûúâng sinh thaái tûúng àöëi keám
cuãa àõa khu, trong quaá trònh thûåc hiïån thöëng
nhêët phaát triïín àö thõ vaâ nöng thön cuãa àõa khu,
cêìn phaãi ûu tiïn vaâ duy trò phaát triïín sinh thaái vaâ
baão vïå möi trûúâng; àûa quan niïåm vùn minh
sinh thaái vaâ nguyïn tùæc vaâo trong quaá trònh phaát
triïín àö thõ vaâ nöng thön; vaâ tùng cûúâng phuåc
höìi hïå sinh thaái tûå nhiïn vaâ xûã lyá möi trûúâng. 
3. Nêng cao trònh àöå vaâ chêët lûúång phaát
triïín àö thõ
Dûåa vaâo nhûäng thïë maånh cuãa ngaânh cöng
nghiïåp vaâ àiïím yïëu trong ngaânh nöng nghiïåp
cuãa àõa khu, trong quaá trònh thûåc hiïån phaát triïín
àö thõ vaâ nöng thön cuãa àõa khu, cêìn têåp trung
vaâo töëc àöå tùng trûúãng dên söë àö thõ; nöî lûåc
nêng cao trònh àöå vaâ chêët lûúång phaát triïín àö
thõ; thûåc hiïån caác muåc tiïu xêy dûång coá böë cuåc
húåp lyá; thûåc hiïån chuã trûúng phaát triïín àö thõ vaâ
nöng thön theo con àûúâng thêm canh, phuã
xanh vaâ thêëp caácbon.
4. Phaát huy vai troâ quy hoaåch, hoaân thiïån
hïå thöëng quaãn lyá quy hoaåch àö thõ vaâ nöng
thön àõa khu
Möåt laâ, nöî lûåc tùng cûúâng thuác àêíy cöng taác
quy hoaåch àö thõ vaâ nöng thön, muåc tiïu trong
nùm 2013 laâ hoaân thiïån toaân böå hïå thöëng quy
hoaåch àö thõ cuãa àõa khu, hïå thöëng quy hoaåch
thön trêën (thaânh phöë) vaâ caác hûúng.
Hai laâ, tûâng bûúác kiïån toaân caác cêëp quaãn lyá
quy hoaåch, hoaân thiïån caác quy àõnh sao cho
àöìng böå, nghiïm chónh chêëp haânh caác quy àõnh
cuãa phaáp luêåt, nghiïm tuác xûã phaåt nhûäng haânh
vi vi phaåm liïn quan túái quy hoaåch.
Tiïu Cûúâng 
Nguöìn: Taåp chñ xêy dûång àö thõ vaâ nöng
thön Trung Quöëc söë 3/2013
ND: Bñch Ngoåc
Xêy dûång thaânh phöë thöng minh - möåt xu hûúáng
cuãa thïë giúái
Trong Kïët nöëi moåi thûá (Internet of Things -
IoT), thaânh phöë thöng minh laâ thaânh phöë duâng
cöng nghïå àiïån toaán àaám mêy vaâ cöng nghïå
thöng tin thïë hïå múái àïí quy hoaåch àö thõ, sûã
duång caác cöng cuå cuãa cöng nghïå thöng tin vaâ
truyïìn thöng àïí thu nhêån, phên tñch vaâ tñch húåp
thöng tin àïí vêån haânh thaânh phöë, cuöåc söëng
cuãa ngûúâi dên, baão vïå möi trûúâng, an toaân cöång
àöìng, caác dõch vuå àö thõ vaâ caác nhu cêìu khaác
möåt caách thöng minh, giuáp cho nïìn kinh tïë àö
thõ tùng trûúãng, duy trò tiïën böå xaä höåi vaâ phaát
triïín bïìn vûäng. Hiïån nay, phaát triïín àö thõ thöng
minh àang àûúåc nhiïìu nûúác trïn thïë giúái quan
têm vaâ trúã thaânh möåt xu hûúáng caånh tranh giûäa
caác nûúác.
Myä: Kïët nöëi caác nguöìn lûåc cuãa thaânh phöë
vúái Internet
Ngaây 28/01/2009, ngay sau khi nhêåm chûác,
Töíng thöëng Myä Barack Obama àaä coá cuöåc gùåp
gúä vúái öng Sam Palmisano cuãa IBM - Giaám àöëc
àiïìu haânh khi àoá cuãa Têåp àoaân IBM. Taåi buöíi
gùåp gúä naây, IBM àaä chñnh thûác àûa ra khaái niïåm
"Haânh tinh thöng minh" vaâ àïì xuêët vúái Chñnh
phuã Myä möåt Dûå aán àêìu tû xêy dûång haå têìng
thöng tin thöng minh thïë hïå múái. Thaáng 9/2009
IBM vaâ thaânh phöë Dubuque, bang Iowa cuâng
àûa ra tuyïn böë seä xêy dûång thaânh phöë
Dubuque trúã thaânh möåt thaânh phöë thöng minh
àêìu tiïn úã Myä.
Thaânh phöë xinh àeåp Dubuque coá doâng söng
TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 47
Mississipi chaãy qua giûäa loâng thaânh phöë vaâ laâ
möåt trong nhûäng thaânh phöë àaáng söëng nhêët úã
Myä. Vúái muåc tiïu xêy dûång thaânh phöë thöng
minh, Dubuque àaä lêåp kïë hoaåch sûã duång cöng
nghïå nöëi maång àïí söë hoáa vaâ kïët nöëi caác nguöìn
lûåc cuãa thaânh phöë (bao göìm cêëp nûúác, cêëp
àiïån, khñ àöët, giao thöng, caác dõch vuå cöng
cöång...), tiïën haânh quaãn lyá, phên tñch vaâ tñch
húåp dûä liïåu àïí àûa ra sûå àaáp ûáng möåt caách
thöng minh àöëi vúái caác nhu cêìu cuãa cöång àöìng
vaâ giaãm thiïíu chi phñ vaâ tiïu hao nùng lûúång
cuãa thaânh phöë, khiïën cho Dubuque trúã thaânh
möåt thaânh phöë àaáng söëng vaâ coá möi trûúâng kinh
doanh thuêån lúåi.
Bûúác triïín khai àêìu tiïn cuãa thaânh phöë
Dubuque trong quaá trònh xêy dûång thaânh phöë
thöng minh laâ lùæp àùåt àöìng höì nûúác sûã duång
caãm biïën lûu lûúång cho têët caã caác höå dên vaâ
caác cûãa haâng nhùçm giaãm thiïíu sûå sûã duång laäng
phñ vaâ thêët thoaát nûúác. Àöìng thúâi, thaânh phöë
xêy dûång möåt trung têm quaãn lyá töíng húåp, taåi àoá
tiïën haânh phên tñch dûä liïåu theo thúâi gian thûåc,
coá thïí töíng húåp söë liïåu vaâ quaãn lyá viïåc sûã duång
nûúác cuãa toaân thaânh phöë. Möåt viïåc quan troång
hún laâ thaânh phöë Dubuque xuêët baãn caác taâi liïåu
tuyïn truyïìn cho caác caá nhên vaâ doanh nghiïåp
àïí hoå nêng cao nhêån thûác vïì phaát triïín bïìn
vûäng vaâ tùng cûúâng traách nhiïåm sûã duång nùng
lûúång hiïåu quaã.
Àïí caãi thiïån nùng lûåc vêån taãi cuäng nhû chêët
lûúång phuåc vuå cuãa hïå thöëng giao thöng cöng
cöång, thaânh phöë Dubuque hïët sûác chuá troång
cöng taác quaãn lyá vaâ quy hoaåch, àöìng thúâi húåp
taác vúái IBM trong viïåc ûáng duång cöng nghïå
nhêån daång têìn söë soáng vö tuyïën (RFID) àïí theo
doäi hoaåt àöång cuãa caác tuyïën xe buyát vaâ sûå di
chuyïín cuãa haâng trùm haânh khaách tònh nguyïån
tham gia Chûúng trònh. Caác söë liïåu thu àûúåc seä
àûúåc phên tñch àïí xêy dûång caác giaãi phaáp quy
hoaåch giao thöng töët hún vaâ nêng cao hiïåu quaã
cuãa hïå thöëng giao thöng cöng cöång.
Liïn minh chêu Êu: Sûã duång giao thöng
thöng minh àïí giaãm búát uân tùæc giao thöng
Tûâ nùm 2007, Liïn minh chêu Êu (EU) àaä
àûa ra vaâ bùæt àêìu thûåc hiïån möåt loaåt muåc tiïu
xêy dûång thaânh phöë thöng minh. Tiïu chñ àaánh
giaá cuãa EU àöëi vúái thaânh phöë thöng minh bao
göìm 6 phûúng diïån laâ: Kinh tïë thöng minh, möi
trûúâng thöng minh, quaãn lyá thöng minh, giao
thöng thöng minh, cuöåc söëng thöng minh vaâ
con ngûúâi thöng minh.
Caác kïët quaã àaánh giaá cho thêëy, Thuåy Àiïín,
Phêìn Lan, Haâ Lan, Luxembourg, Bó vaâ AÁo coá
nhûäng thaânh phöë coá mûác àöå thöng minh khaá
cao. Nhûäng kinh nghiïåm cuãa caác nûúác EU
trong viïåc caãi thiïån giao thöng, tùng cûúâng sûã
duång nùng lûúång tiïët kiïåm vaâ hiïåu quaã laâ nhûäng
baâi hoåc böí ñch àöëi vúái caác quöëc gia khaác.
Lêëy vñ duå vïì Thuã àö Stokholm cuãa Thuåy
Àiïín. Thaânh phöë naây àaä àaåt àûúåc thaânh tñch to
lúán trong viïåc xûã lyá uân tùæc giao thöng trong
thaânh phöë. Cuå thïí, trïn con àûúâng dêîn vaâo
trung têm thaânh phöë àûúåc lùæp àùåt 18 maáy giaám
saát, sûã duång cöng nghïå RFID vúái caác hïå thöëng
maáy camera vaâ maáy queát (scanner) àïí nhêån
daång tûå àöång têët caã caác phûúng tiïån. Vúái nhûäng
thiïët bõ naây, caác phûúng tiïån ài vaâo hoùåc ài ra
khoãi thaânh phöë trong thúâi gian tûâ 06h30 àïën
18h30 caác ngaây trong tuêìn (trûâ thûá Baíy vaâ Chuã
nhêåt) àïìu phaãi àoáng phñ uân tùæc giao thöng, nhúâ
vêåy, mûác àöå uân tùæc giao thöng cuãa thaânh phöë
àaä giaãm 25%, àöìng thúâi lûúång phaát thaãi khñ nhaâ
kñnh giaãm 40%.
Möåt vñ duå khaác laâ thaânh phöë Copenhagen
cuãa Àan Maåch. Thaânh phöë Copenhagen àûúåc
biïët àïën nhû laâ möåt "thaânh phöë xe àaåp" àaä àaåt
àûúåc nhûäng thaânh cöng trong viïåc phaát triïín
giao thöng xanh. Àïí taåo thuêån lúåi cho ngûúâi
dên sûã duång phûúng tiïån giao thöng cöng cöång
laâ àûúâng sùæt coá mûác àöå phaát thaãi CO2 thêëp,
thaânh phöë àaä thöng qua cöng taác quy hoaåch àïí
àaãm baão khoaãng caách tiïëp cêån giao thöng
àûúâng sùæt cuãa ngûúâi dên tûâ núi úã cuãa hoå chó
trong khoaãng 01km. Àïí di chuyïín quaäng àûúâng
1km àoá àïën ga àûúâng sùæt, phûúng tiïån chuã yïëu
laâ xe àaåp. Bïn caånh àoá, thaânh phöë àaä thïm 3
48 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
tuyïën àûúâng daânh cho xe àaåp vaâ caác traåm dõch
vuå sûãa xe doåc theo tuyïën àûúâng, àöìng thúâi
cung cêëp caác dõch vuå nhêån daång RFID vaâ àõnh
võ toaân cêìu cho xe àaåp àïí lûu thöng cuãa ngûúâi
ài xe àaåp khöng bõ caãn trúã búãi hïå thöëng àeân tñn
hiïåu giao thöng.
Haân Quöëc: thuác àêíy caác dõch vuå haânh
chñnh nhaâ nûúác thöng minh 
Tûâ nùm 2003, chñnh phuã Haân Quöëc àaä àïì ra
chiïën lûúåc phaát triïín “ U-Korea”, vúái hi voång xêy
dûång Haân Quöëc trúã thaânh möåt àêët nûúác thöng
minh. Chiïën lûúåc phaát triïín naây sûã duång hïå
thöëng caãm biïën khöng dêy àïí thuác àêíy viïåc söë
hoáa caác taâi nguyïn, kïët nöëi maång, dïî sûã duång
vaâ thöng minh, vaâ àaä laâm thay àöíi àaáng kïí xaä
höåi vaâ sûå phaát triïín kinh tïë cuãa Haân Quöëc.
Chiïën lûúåc naây àûúåc thûåc hiïån thöng qua viïåc
xêy dûång chiïën lûúåc vô mö cuãa quöëc gia “ U-
city”. Trong caác thaânh phöë “U-city”, cöng nghïå
thöng tin coá mùåt trong têët caã caác böå phêån cêëu
thaânh cuãa thaânh phöë, àïí ngûúâi dên coá thïí bêët
kyâ luác naâo, úã bêët kyâ chöî naâo vaâ sûã duång bêët kyâ
thiïët bõ gò cuäng coá thïí tiïëp cêån vaâ sûã duång caác
dõch vuå àö thõ.
Dûåa trïn Chiïën lûúåc xêy dûång “U-city”,
thaáng 6/2011, thuã àö Seoul cuãa Haân Quöëc àaä
àûa ra kïë hoaåch “Seoul thöng minh nùm 2015”
thïí hiïån tham voång trúã thaânh möåt thaânh phöë
thöng minh têìm cúä thïë giúái. Lêëy vñ duå, tûâ nùm
2012, ngûúâi dên thaânh phöë Seoul àaä coá thïí tiïëp
cêån caác dõch vuå haânh chñnh cú baãn nhû cêëp
chûáng nhêån, traã tiïìn thuïë, thanh toaán hoáa àún...
thöng qua àiïån thoaåi di àöång. Tûâ nùm 2014,
ngûúâi dên coá thïí sûã duång àiïån thoaåi thöng
minh, maáy tñnh baãng àïí tiïëp cêån 81 dõch vuå
haânh chñnh cuãa thaânh phöë Seoul.
Nguöìn: 
10-14/237012.html
(Trang thöng tin xêy dûång Trung Quöëc
ngaây 14/10/2013)
ND: Khaánh Ly
TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 49
KHAI MAÅC TRIÏÍN LAÄM QUÖËC TÏË VIETBUILD HAÂ NÖÅI 2013
Haâ Nöåi, ngaây 13 thaáng 11 nùm 2013
Thûá trûúãng Nguyïîn Trêìn Nam phaát biïíu khai maåc Triïín laäm
Quang caãnh lïî khai maåc Triïín laäm

File đính kèm:

  • pdftap_chi_thong_tin_xay_dung_co_ban_va_khoa_hoc_cong_nghe_xay.pdf
Ebook liên quan