Thảo luận Kế toán chi phí Phương pháp kết chuyển tuần tự

Tom tat Thao luan Ke toan chi phi Phuong phap ket chuyen tuan tu: ...hảm tính bình quan cho só luọng thành phảm và só luọng sản phảm dỏ dang cuói kỳ. Chi phí sản xuát nhóm 1 trong giai doạn tính bình quan cho só luọng sản phảm dỏ dang cuói kỳ và só luọng thành phảm. Chi phí sản xuát nhóm 2 trong giai doạn tính bình quan cho so...ng ky: + Chi phi nguyen vat lieu truc tiep: 27.560 + Chi phi nhan cong truc tiep: 17.960 + Chi phi san xuat chung: 20.654 www.themegallery.com Company Logo 3. Vi du Ket qua san xuat hoan thanh nhap kho 350sp, chuyen sang giai doan 2: 500sp hoan thanh de tiep tuc che bien va con lai 120sp do dang cuo...ompany Logo Giai doan 1: Chi phi san xuat do dang cuoi ky (tinh theo tung khoan muc chi phi) 3. Vi du CPNVLTT CPNCTT CPSXC www.themegallery.com Company Logo Gia thanh don vi: CPNVLTT CPNCTT CPSXC 3. Vi du www.themegallery.com Company Logo 3. Vi du So luong san pham chuyen sang giai doan 2: 500sp Gia...

ppt21 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1669 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptphuong_phap_ket_chuyen_tuan_tu_1_8749.ppt