Thảo luận kế toán hành chính sự nghiệp: Giảm tiền mặt tiền gửi

Tom tat Thao luan ke toan hanh chinh su nghiep: Giam tien mat tien gui: ...vi a) Dinh khoan: No 6612 Co 1111 CP dien nuoc CP to chuc hoi hop CP cong tac lam viec cua nhan vien CP mua TBVP CP mua VPP 2. Cac nghiep vu chi truc tiep cho hoat dong su nghiep 2.1 Chi tra cho chi phi dien nuoc phat sinh trong don vi b) Vi du: Ngay 12/1: Phieu chi 32/N. Chi tien tra tien nuoc d...don cho chi phi cua cuoc hop nhu hoa don ve nuoc uong, hoa, phieu chi, v.v… CP cong tac lam viec cua nhan vien CP mua TBVP CP mua TBVP CP to chuc hoi hop CP dien nuoc 2. Cac nghiep vu chi truc tiep cho hoat dong su nghiep 2.3. Chi tra cho chi phi cong tac lam viec cua nhan vien trong don vi a) Dinh ...hong: may vi tinh, dieu hoa, may in, may fax, v.v…) b) Vi du: Ngay 30/3, phieu chi 60/N mua 2 cai may in cho phong hanh chinh tong hop N: 12.200.000 Dinh khoan No TK 6612: 12.200.000 Co TK 1121: 12.200.000 CP mua TBVP CP to chuc hoi hop CP cong tac lam viec cua nhan vien CP mua VPP CP dien nuoc 2. C...

ppt32 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1109 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptke_toan_hanh_chinh_su_nghiep_giam_tien_mat_tien_gui_2959.ppt