Bài giảng Thanh toán quốc tế

Tom tat Bai giang Thanh toan quoc te: ...c. Vi du: 1 USD = 17.847 VND Gia cua 1 USD la 17.847 VND 2. TY GIA HOI DOAI 2.2 Co so hinh thanh TGHD 2.2.1 Che do ban vi tien vang (truoc nam 1914) 2.2.2 Che do hoi doai vang (1914-1944) 2.2.3. Che do Bretton Woods (1945-1972) 2.2.4. Che do tien te hau Bretton Woods (tu 1973- nay) 2.2.1 Che do ban...trong mot bien do nhat dinh. Ty gia hoi doai co the = ngang gia vang ± chi phi chuyen vang 2.2.4 Che do tien te hau BRETTON WOODS (tu 1973- nay) Tha noi hoan toan va doc lap (Freely floating rate): Tha noi co dieu tiet cua Chinh phu (Managed-floating rate): Tha noi trong vung muc tieu (Target zone) ...n: Tai Tokyo: USD/JPY= 90/92 Tai VN (VCB cong bo ngay 7/10/09) USD/VND = 17.846/17.846 Thong thuong BID/ASK: BID von se chay vao trong nuoc => cung ngoai te tang len, cau ngoai te giam xuong se lam ti gia giam xuong. - Nguoc lai, khi lai suat I giam, dong von se chay ra ngoai, cung ngoai te giam,...

ppt97 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1054 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptchuong_1_3287.ppt