Tài liệu hạch toán kế toán tài chính doanh nghiệp

Tom tat Tai lieu hach toan ke toan tai chinh doanh nghiep: ... su dung cho hoat dong san xuat, kinh doanh phu hop voi tieu chuan ghi nhan TSCD huu hinh. •2. Nhung tai huu hinh co ket cau doc lap, hoac nhieu bo phan tai san rieng le lien ket voi nhau thanh mot he thong de cung thuc hien mot hay mot so chuc nang nhat dinh, neu thieu bat ky mot bo phan na...i tuong chiu thue GTGT tinh theo phuong phap truc tiep, hoac khong thuoc doi tuong chiu thue GTGT, khi phat sinh chi phi, ghi: No TK 241 - XDCB do dang (Tong gia thanh toan) (2412) Co cac TK 111, 112, 152,...(Tong gia thanh toan). 1.2. Khi cong trinh xay dung hoan thanh va quyet toan von da...n ky quy, ky cuoc dai han. So du ben Co: So tien nhan ky quy, ky cuoc dai han chua tra. PHUONG PHAP HACH TOAN KE TOAN MOT SO NGHIEP VU KINH TE CHU YEU 1. Khi nhan tien ky quy, ky cuoc dai han cua don vi, ca nhan ben ngoai, ghi: No cac TK 111, 112,... Co TK 344 - Nhan ky quy, ky cuoc d...

pdf357 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 985 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfhach_toan_ke_toan_tai_chinh_doanh_nghiep_2_5118.pdf
Ebook liên quan