Tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội

Tóm tắt Tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội: ...; địa điểm, kinh phí còn khó khăn; …. 1.2 Tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc, theo chuyên đề, lĩnh vực 1.2.1 Tiếp xúc cử tri nơi cư trú. Mục đích, yêu cầu của hình thức tiếp xúc này nhằm giúp cho Đại biểu Quốc hội gần gũi, gắn bó, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của cử tri, trong đó cử...i pháp sau: rà soát các quy định pháp luật về thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật theo hướng đa dạng hóa các kênh thông tin phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri; quy định cụ thể các hình thức thu thập ý kiến cử tri của đại biểu Quốc hội... hiện nhiệm vụ này, cần quy định rõ đại biểu Quốc hội báo cáo trực tiếp với cử tri hoặc báo cáo với cử tri thông qua phương tiện thông qua đại chúng. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri mà đại biểu đã thu thập và phản ánh đến cơ ...

pdf17 trang | Chia sẻ: kasablanca | Lượt xem: 1263 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdf00050000917.pdf
Ebook liên quan