Tóm tắt khóa luận Thực trạng ứng dụng phần mềm mã nguồn mở KOHA tại thư viện Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

Tóm tắt Tóm tắt khóa luận Thực trạng ứng dụng phần mềm mã nguồn mở KOHA tại thư viện Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội: .................................................... 70 2.6.2 Thực trạng ứng dụng .............................................................................. 71 2.7 Điều kiện ứng dụng phần mềm KOHA ................................................. 72 2.8 Đánh giá, nhận xét .......................eb để đăng tải và phổ biến thông tin, một số thư viện đã xây dựng được website, cổng thông tin để trao đổi tài nguyên thông tin tư liệu, các công cụ tra cứu trực tuyến (OPAC) trên mạng điều đó đã làm thay đổi cách thức phục vụ và làm cho hoạt động thông tin thư viện trở lên sinh động và hiệu... Hiện nay có hơn 1000 thư viện lớn trên thế giới đang sử dụng Koha, bao gồm các học viện, thư viện công cộng, thư viện trường học, các thư viện chuyên ngành ở các nước khắp các châu lục như Nam Phi, Canada, Úc, Mỹ, Pháp, Ấn Độ và cả New Zealand. Không dừng lại ở các tính năng hiện có, KOHA ...

pdf10 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 13/09/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Tóm tắt khóa luận Thực trạng ứng dụng phần mềm mã nguồn mở KOHA tại thư viện Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI 
KHOA THƯ VIỆN – THÔNG TIN 
------------ 
THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM 
MÃ NGUỒN MỞ KOHA TẠI THƯ VIỆN 
ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI 
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : TH.S. KIỀU KIM ÁNH 
SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ NGÂN 
LỚP : TV 42A 
2 
MỤC LỤC 
LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................. 1 
1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 8 
2. Tình hình nghiên cứu của đề tài .................................................................. 10 
3. Mục đích nghiên cứu ................................................................................... 11 
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................... 11 
6. Cấu trúc của đề tài ....................................................................................... 11 
Chương 1. TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI VỚI PHẦN MỀM MÃ 
NGUỒN MỞ KOHA ..................................................................................... 12 
1.1 Trung tâm TTTV Trường Đại học Tài chính Ngân hàng và nhu cầu 
ứng dụng CNTT. ........................................................................................... 12 
1.1.1 Khái quát về Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội. ............................. 12 
1.1.2 Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà 
Nội ................................................................................................................... 13 
1.1.3 Nhu cầu ứng dụng CNTT ....................................................................... 17 
1.2 Phần mềm mã nguồn mở KOHA ........................................................... 18 
1.2.1 Phần mềm ứng dụng trong hoạt động thư viện thông tin ...................... 18 
1.2.2 Một số phần mềm ứng dụng trong hoạt động thư viện thông tin. ......... 28 
1.2.3 Phần mềm mã nguồn mở KOHA ........................................................... 34 
Chương 2. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ 
KOHA TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN 
HÀNG HÀ NỘI ............................................................................................. 45 
2.1 Ứng dụng trong bổ sung ......................................................................... 46 
2.1.1 Tính nămg của phân hệ bổ sung ............................................................. 46 
3 
2.1.2 Thực trạng phân hệ bổ sung ................................................................... 47 
2.2 Ứng dụng vào công tác biên mục ........................................................... 50 
2.2.1 Tính năng chính của phân hệ biên mục ................................................. 51 
2.2.2 Thực trạng ứng dụng phân hệ biên mục ................................................. 52 
2.3 Ứng dụng vào công tác lưu thông .......................................................... 58 
2.3.1 Tính năng của phân hệ lưu thông ........................................................... 59 
2.3.2 Thực trạng phân hệ lưu thông ................................................................ 60 
2.4 Ứng dụng trong quản lý ấn phẩm định kỳ ........................................... 62 
2.4.1 Tính năng của phân hệ ấn phẩm định kỳ ............................................... 63 
2.4.2 Thực trạng phân hệ ấn phẩm định kỳ ..................................................... 63 
2.5 Ứng dụng trong tra cứu trực tuyến OPAC ........................................... 64 
2.5.1 Tính năng của phân hệ tra cứu trực tuyến OPAC .................................. 65 
2.5.2 Thực trạng phân hệ tra cứu OPAC ......................................................... 66 
2.6 Phân hệ quản lý bạn đọc ......................................................................... 69 
2.6.1 Tính năng của phân hệ quản lý bạn đọc ................................................. 70 
2.6.2 Thực trạng ứng dụng .............................................................................. 71 
2.7 Điều kiện ứng dụng phần mềm KOHA ................................................. 72 
2.8 Đánh giá, nhận xét ................................................................................... 74 
2.8.1 Ưu điểm .................................................................................................. 74 
2.8.2 Nhược điểm ............................................................................................ 75 
Chương 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG PHẦN 
MỀM MÃ NGUỒN MỞ KOHA TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI .......................................................... 77 
3.1 Hoàn thiện và nâng cấp phần mềm ........................................................... 77 
3.1.1 Hoàn thiện một số phân hệ cho KOHA ................................................. 77 
4 
3.1.2 Nâng cấp phần mềm mã nguồn mở KOHA ........................................... 78 
3.2 Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị ....................................... 79 
3.3 Nâng cao năng lực của cán bộ thư viện .................................................... 81 
3.4 Tổ chức đào tạo người dùng tin ................................................................ 83 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................................... 85 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 88 
8 
LỜI NÓI ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 
Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của của khoa học công nghệ 
(KHCN), đặc biệt lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) đã làm thay đổi hầu 
hết phương thức sản xuất của con người và nó đã mở đường cho xã hội loài 
người bước vào một kỷ nguyên mới (kỷ nguyên KHCN). 
CNTT đã đi sâu vào mọi lĩnh vực hoạt động của con người và nó đã trở 
thành một trong những công cụ hữu hiệu giúp xã hội phát triển. Ngành thư 
viện - thông tin (TVTT) không thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của 
xã hội nếu vẫn giữ nguyên cách thức hoạt động truyền thống trước đây. Để 
hoàn thành nhiệm vụ xã hội đề ra, các thư viện đã từng bước ứng dụng tin học 
vào hoạt động của mình, nhờ vậy CNTT đã nhanh chóng đi vào hoạt động thư 
viện và ngày càng khẳng định vai trò, vị trí vô cùng quan trọng, không thể 
thiếu đối với sự nghiệp thư viện của thế giới nói chung và sự nghiệp thư viện 
của Việt Nam nói riêng. 
Tại thư viện các trường đại học ở Việt Nam, hầu hết các trường đã ứng 
dụng CNTT vào quản lý thư viện, nhiều thư viện đã tạo lập được trang web để 
đăng tải và phổ biến thông tin, một số thư viện đã xây dựng được website, 
cổng thông tin để trao đổi tài nguyên thông tin tư liệu, các công cụ tra cứu 
trực tuyến (OPAC) trên mạng điều đó đã làm thay đổi cách thức phục vụ và 
làm cho hoạt động thông tin thư viện trở lên sinh động và hiệu quả hơn, làm 
thay đổi cách nhìn và nhận thức của xã hội đối với công tác thông tin thư 
viện. Tuy nhiên, sự phát triển, đổi mới của các thư viện diễn ra còn chậm 
chạp, phân tán và chưa đồng bộ, hầu hết các thư viện đều sử dụng máy tính, 
nhưng chưa phát huy được sức mạnh của công nghệ đối với hoạt động này. 
9 
Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã có rất nhiều phần mềm ứng 
dụng cho việc quản lý thư viện nhưphần mềm tích hợp quản trị thư viện Ilib, 
Libol, VTLS, Iportlib... Tuy nhiên hầu hết các phần mềm này đã xuất hiện 
những hạn chế gây khó khăn cho thư viện cũng như cho bạn đọc trong quá 
trình sử dụng thư viện. Phần mềm mã nguồn mở KOHA là một phần mềm 
quản lý thư viện còn rất mới ở Việt Nam và nó có những ứng dụng phù hợp 
với nhiều loại hình thư viện và các công việc khác nhau như thư viện trường 
học, thư viện công cộng, thư viện các viện nghiên cứu, các tổ chức sự nghiệp 
xã hội... Hơn nữa trong bối cảnh kinh tế hiện nay cũng như nguồn ngân sách 
dành cho hoạt động thư viện của nước ta còn ít bởi vậy phần mềm mã nguồn 
mở là một lựa chọn tối ưu. 
Phần mềm mã nguồn mở được sử dụng khá phổ biến ở Việt Nam, trong 
lĩnh vực thư viện cũng có nhiều phần mềm mã nguồn mở như: BiblioteQ, 
Evergreen, Koha, NewGenLib, OpenBiblio, PMB, Greenstone... Hầu hết các 
phần mềm này đều có những tính năng tương tự như phần mềm mã nguồn 
đóng nhưng giá thành của mỗi phần mềm lại rẻ hơn rất nhiều. 
KOHA là một phần mềm quản lý thư viện đã được nhiều thư viện trên 
thế giới sử dụng tuy nhiên phần mềm này còn khá mới ở Việt Nam. Tuy mới 
được đưa vào sử dụng nhưng phần mềm mã nguồn mở KOHA đã có nhiều ưu 
điểm như các phần mềm quản lý thư viện mã nguồn đóng. Trường Đại học 
(ĐH) Tài chính Ngân hàng Hà Nội là một trong những thư viện đầu tiên tại 
Việt Nam áp dụng phần mềm này. Song trong quá trình ứng dụng thư viện của 
trường vẫn còn gặp một số khó khăn chính vì vậy tôi đã chọn đề tài nghiên 
cứu “Thực trạng ứng dụng phần mềm mã nguồn mở KOHA tại thư viện 
Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội” nhằm tìm ra những giải pháp nâng 
cao hiệu quả hoạt động của thư viện này. 
10 
2. Tình hình nghiên cứu của đề tài 
 Phần mềm mã nguồn mở KOHA được phát triển lần đầu tiên trên thế 
giới năm 2000 tại New Zealand cho tới nay phần mềm này được nhiều thư 
viện trên thế giới sử dụng trong đó có Việt Nam. 
Hiện nay có hơn 1000 thư viện lớn trên thế giới đang sử dụng Koha, bao 
gồm các học viện, thư viện công cộng, thư viện trường học, các thư viện 
chuyên ngành ở các nước khắp các châu lục như Nam Phi, Canada, Úc, Mỹ, 
Pháp, Ấn Độ và cả New Zealand. Không dừng lại ở các tính năng hiện có, 
KOHA vẫn đang được phát triển bởi cộng đồng các lập trình viên, các tổ chức 
và chuyên viên thư viện trên toàn thế giới. 
Tại Việt Nam việc nghiên cứu triển khai ứng dụng phần mềm mã nguồn 
mở mới chỉ tập trung vào các phần mềm tạo các bộ sưu tập số và các quản trị 
tư liệu số như Greenstone, Dspace. Việc nghiên cứu các ILS mã nguồn mở chỉ 
mới bắt đầu năm 2007 với dự án “Phát huy di sản thư tịch ở Đông Nam Á” 
của Pháp cùng Trung tâm Thông tin KHCN quốc gia phối hợp tổ chức lớp 
học “Phần mềm mã nguồn mở Phpmybili”. 
Đại học Văn Hóa Hà Nội và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn là 
hai trường đi đầu trong cả nước về đào tạo cán bộ thư viện, hiện nay trong 
kho Luận văn, Luận án của trường Đại học Văn Hóa Hà Nội có 01 Luận văn 
thạc sĩ, 01 bài nghiên cứu khoa học nghiên cứu về phần mềm mã nguồn mở 
KOHA. Tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn có 01 Luận văn thạc sĩ, 
01 khóa luận tốt nghiệp viết về KOHA. Nhưng tôi xin khẳng định là chưa có 
một luận văn hay bài nghiên cứu khoa học nào viết về đề tài “Thực trạng ứng 
dụng phần mềm mã nguồn mở KOHA tại thư viện Đại học Tài chính Ngân 
hàng Hà Nội”, nên đề tài nghiên cứu này của tôi là hoàn toàn mới. 
11 
3. Mục đích nghiên cứu 
Trên cơ sở khảo sát thực trạng ứng dụng phần mềm mã nguồn mở 
KOHA đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của phần mềm từ đó đề ra các 
giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng phần mềm mã nguồn mở KOHA tại 
trường ĐH Tài chính Ngân hàng Hà Nội. 
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
- Đối tượng nghiên cứu: Phần mềm mã nguồn mở KOHA 
- Phạm vi nghiên cứu: Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội 
5. Phương pháp nghiên cứu 
- Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong bài tiểu luận là: 
- Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu. 
- Phương pháp quan sát thực tiễn. 
- Phương pháp phỏng vấn trực tiếp cán bộ thư viện. 
6. Cấu trúc của đề tài 
Ngoài phần lời nói đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục 
các từ viết tắt, nội dung bài khóa luận chia làm 3 chương: 
Chương 1: Trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Tài chính 
Ngân hàng Hà Nội và nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin 
Chương 2: Thực trạng ứng dụng phần mềm mã nguồn mở KOHA 
tại Thư viện Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội 
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng phần mềm mã 
nguồn mở tại thư viện Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội 
88 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT 
1. Cẩm nang nghề thư viện / Lê Văn Viết b.s. - H. : Văn hoá Thông tin, 
2000. - 630tr ; 21cm. 
2. Lê Bá Lâm (2011), Hệ quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở 
KOHA, cơ hội lý tưởng cho các thư viện điện tử ở Việt Nam, Tạp chí Thông 
tin Tư liệu (số 2/2005) 
3. Nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ quản trị thư viện tích hợp mã 
nguồn mở koha tại Phòng Tư liệu Viện Địa lí / Lê Bá Lâm (Luận văn thạc sĩ) 
4. Tạ Bá Hưng, Nguyễn Điển, Nguyễn Thắng (2005), các tiêu chí đánh 
giá và lựa chọn phần mềm cho thư viện điện tử ở Việt Nam, Thư viện Việt 
Nam (số 2, 3/2011) 
5. Tạp chí thư viện Việt Nam._H. : Thư viện quốc gia VN. - 30cm. 
6. Tập bài giảng môn Tự động hóa của THS. Nguyễn Văn Thiên 
7. Tập tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm mã nguồn mở koha của 
công ty Cổ phần Đầu tư và Tích hợp Công nghệ D&L. 
8. Thông tin học : Giáo trình dành cho sinh viên ngành thông tin - thư 
viện và quản trị thông tin / Đoàn Phan Tân. - In lần thứ 2, có sửa chữa, bổ 
sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006. - 388tr. : hình vẽ ; 21cm 
9. Pháp lệnh thư viện Việt Nam 
89 
TÀI LIỆU TẠI CÁC WEBSITE 
1.  
2. ủ/khái-niệm-mã-nguồn-mở/ 
3.  
4. 
me.2004-06-09.1932/2005/2005_00002/MItem.2005-06-
01.2805/MArticle.2005-06-01.3117/marticle_view 
5.  
6.  
7.  
8.  

File đính kèm:

  • pdftom_tat_khoa_luan_thuc_trang_ung_dung_phan_mem_ma_nguon_mo_k.pdf