Bài giảng Chương 3: Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền

Tom tat Bai giang Chuong 3: Ke toan tien va cac khoan tuong duong tien: ...ac, da quy phan anh o TK von bang tien chi ap dung cho cac DN khong co chuc nang kinh doanh vang, bac, da quy. Khi tinh gia xuat cung ap dung 4 phuong phap: + LIFO; + FIFO; + Binh quan gia quyen; + Thuc te dich danh. 3.2. KE TOAN TIEN MAT TAI QUY: 3.2.1. ...Doi voi hinh thuc ke toan Chung tu ghi so Chung tu goc So quy (Thu quy) CTGS So Cai TK 111 TK 112 TK … TK 111 TK 112 TK … 3.2.1.5. Doi voi hinh thuc ke toan tren may vi tinh Phan mem ke toan May vi tinh Chung tu goc Bang tong hop chung...chu yeu cua tien mat tai quy la ngoai te (Su dung ty gia thuc te -Doanh nghiep dang trong qua trinh hoat dong san xuat kinh doanh ) 152,153,156,… (2a)(2b)(1a) Lai lo Lai lo 511 131 1112 331 (1a)(1b) 515 635 515 635 So do 3.3 Hach toan cac nghiep vu phat sin...

pdf22 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 29/04/2014 | Lượt xem: 1034 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfktdn_chuong3_9113.pdf