Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Mediamart Việt Nam

Tóm tắt Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Mediamart Việt Nam: ... F. Nhiệm vụ của phòng lắp đặt sửa chữa: G. Nhiệm vụ của phòng bảo hành: H. Nhiệm vụ của phòng sửa chữa: I. Nhiệm vụ của phòng Tr-ng bày: J. Kinh doanh trực tiếp tại siêu thị: K. Kinh doanh online: L. Phòng marketing: M. Phòng vận chuyển 2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh và kế hoạ...iêng của từng phòng, ban, tổ. Công tác này đ-ợc làm th-ờng xuyên để hoàn thành đ-ợc đúng theo mục tiêu. 2.3.2.4. Công tác đào tạo và phát triển. Công ty liên tục mở các lớp đào tạo cho những ng-ời có nhu cầu muốn nâng cao trình độ, đánh giá khả năng đáp ứng công việc của từng cán bộ từ đó b...a của công nghệ trong sản phẩm, kiểm soát đ-ợc những lỗi cơ bản của sản phẩm và không phát sinh những vấn đề lớn đối với khách hàng. Bên cạnh những thành công cơ bản kể trên thì công ty vẫn còn có một số vấn đề ch-a đạt đ-ợc, một số vấn đề công ty vẫn ch-a đầu t-, tập trung, xem nhẹ tầm quan t...

pdf14 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 30/05/2015 | Lượt xem: 604 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050001724.pdf
Ebook liên quan