Phân tích tài chính Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng

Tóm tắt Phân tích tài chính Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng: ...u thuần Nguyên giá tài sản cố định bình quân Vòng quay toàn bộ vốn hay vòng quay tổng tài sản: Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản = Doanh thu thuần Tổng tài sản bình quân Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần: Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần = Doanh thu thuần Vốn chủ sở hữu bình qu...ỷ trọng hàng tồn kho trong tổng tài sản giảm từ 24,54% năm 2009 còn 11,90% năm 2010 và 14,82% năm 2011. Về tiền và các khoản tương đương tiền Trong năm 2010, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 1.588 triệu đồng tương đương 39,77%. Sang năm 2011, tiền và các khoản tương đương tiền tăng so...0,78 đồng hình thành tài sản cố định. Tương tự, năm 2010 là 0,34 đồng và 0,66 đồng; năm 2011 là 0,36 đồng và 0,64 đồng. Trong năm 2009 trong một đồng đầu tư vào tài sản dài hạn thì công ty đã danh 0,28 đồng để đầu tư vào tài sản ngắn hạn, năm 2010 là 0,52 đồng và năm 2011 là 0,56 đồng. Tỷ su...

pdf16 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 641 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002108.pdf
Ebook liên quan