Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sau khi gia nhập WTO: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý đối với Việt Nam

Tóm tắt Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sau khi gia nhập WTO: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý đối với Việt Nam: ...bền vững. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là một trong ba cột trụ của đàm phán thương mại quốc tế: Thương mại hàng hoá, Thương mại dịch vụ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Khi gia nhập WTO, Việt Nam cũng giống như bất kỳ thành viên nào khác của WTO phải chấp nhận áp dụng toàn bộ Hiệp định về Quyền ...ảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và các biện pháp thực thi liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. - Hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, phù hợp với các điều ước quốc tế và thực tế ở Việt Nam. - Thực hiện cơ chế nộp đơn điện tử, tạo điều kiện cho chủ đơn thực hiện các thủ tục nhanh chóng, ... các đối tượng sở hữu công nghiệp là không bắt buộc. Việc có đăng ký hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào doanh nghiệp. Chương 4: ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VIỆC BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ SAU KHI GIA NHẬP WTO 4.1. Các nguyên tắc chủ đạo trong quá trình gia nhập WTO, thực hiệ...

pdf17 trang | Chia sẻ: kasablanca | Lượt xem: 897 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002105.pdf
Ebook liên quan