Pháp luật một số quốc gia về sử dụng khoảng không vũ trụ và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam trong quá trình xây dựng pháp luật vũ trụ

Tóm tắt Pháp luật một số quốc gia về sử dụng khoảng không vũ trụ và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam trong quá trình xây dựng pháp luật vũ trụ: ... khung pháp luật về khai thác và sử dụng khoảng không vũ trụ hiện nay trên thế giới Từ việc so sánh, phân tích, nghiên cứu tổng thể hệ thống chính sách, pháp luật về vũ trụ của các quốc gia trên thế giới, ở phần này tác giả đã tổng kết được một số cấu trúc khung pháp luật vũ trụ quốc gia như...uật một số nước còn tách riêng thành một văn bản độc lập. Trong văn bản pháp luật này thường đề cập đến việc thiết lập cơ quan đăng ký quốc gia và xác định cơ quan quản lý Nhà nước giám sát các hoạt động vũ trụ xuất phát từ Hiệp ước Vũ trụ 1967 và Công ước Đăng ký 1975. 2.5.5. Các quy định l...a Việt Nam đến năm 2015 (Chiến lược ngắn hạn); (2) Chiến lược xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật về khai thác và sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình của Việt Nam đến năm 2020 (Chiến lược trung hạn). 3.4.2. Các thiết chế và bộ máy quản lý hoạt động khai thác, sử dụng khoảng ...

pdf23 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 25/05/2015 | Lượt xem: 607 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050000919.pdf