Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Tóm tắt Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam: ...hàng tài trợ XNK ra đời là một yêu cầu tất yếu của nền kinh tế mở. Hoạt động này không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân các ngân hàng, cho doanh nghiệp XNK mà còn cho cả nền kinh tế. Mặt khác, luận văn cũng phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển loại hình tín dụng này một cách có hệ t...8% 27,91% 3. Phát hành giấy tờ có giá 5.477.672 2.139.897 3.113.970 7.405.678 3.221.058 Tổng cộng 91.729.314 110.576.999 125.160.372 152.070.801 183.772.150 Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán của VCB các năm (2003-2007) 2.1.4.2. Hoạt động sử dụng vốn Bảng 2.3: Thực trạng sử dụng vốn củ... Doanh số thu nợ 12.457 17.587 22.108 23.187 36.952 Nợ quá hạn 136 31 47 43 32 Cho vay bằng ngoại tệ Doanh số cho vay 7.579 12.202 20.998 22.493 15.347 Doanh số thu nợ 7.579 12.187 21.906 21.875 15.131 Nợ quá hạn 62 66 89 81 97 (Nguồn:Báo cáo tín dụng hàng năm của VCB) Bên cạnh vi...

pdf22 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 30/05/2015 | Lượt xem: 603 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfV_L0_02009.pdf
Ebook liên quan