Hoàn thiện công tác kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Tóm tắt Hoàn thiện công tác kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước: ...u: -Có dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật và quyết định phê duyệt đầu tư của cấp có thẩm quyền. - Hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu -Tài liệu bổ sung hàng năm gồm : Kế hoạch vốn hàng năm ( hay còn gọi là Kế hoạch khối lượng ) và Thông báo danh mục dự án và vốn đầu tư hàng năm. ...trong việc lập lại kỷ cương kỷ luật, tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng kinh phí NSNN. Bảng 2.4: Tình hình từ chối thanh toán vốn đầu tƣ NSNN qua KBNN giai đoạn 2006 - 2010 Đơn vị: tỷ đồng TT Năm Số lƣợng dự án (dự án) Kế hoạch vốn đầu tƣ (tỷ đồng) Từ chối thanh toán (tỷ đ..., chất lượng thì mới đưa vào quản lý và được cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho khu vực công (đảm bảo chất lượng hàng hoá, dịch vụ ; đúng thời hạn giao hàng; có giá cả cạnh tranh so với thị trường,...); - Thực hiện quản lý, kiểm soát cam kết chi cũng làm nâng cao chất lượng dự báo dòng tiền gó...

pdf25 trang | Chia sẻ: kasablanca | Lượt xem: 817 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdf00050002082.pdf
Ebook liên quan