Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Tóm tắt Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội: ...ư nợ - Tỷ lệ nợ xử lý rủi ro: Tỷ lệ nợ xử lý rủi ro = Nợ xử lý rủi ro x 100% Tổng dư nợ - Tổn thất cho vay: Tỷ lệ tổn thất cho vay = Tổng giá trị tổn thất trong kỳ x 100% Doanh số cho vay trong kỳ 1.2. Quản trị rủi ro tín dụng 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng Quả...oạt động; Nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời. 2.2.3 Đo lƣờng rủi ro tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Hiện nay, tại SHB việc đo lường RRTD đối với khách hàng có quan hệ tín dụng đang thực hiện theo Quyết định số 53/QĐ-HĐQT ngày 17/04/2012 của Chủ tịch HĐQT và Quyết định 418/QĐ- TGĐ cu...g chiến lược của SHB là trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam. SHB xác định chiến lược hoạt động trong 10 năm tới xoay quanh các mục tiêu: tăng trưởng nhanh trên cơ sở kiểm soát tốt rủi ro để đảm bảo an toàn, tăng cường năng lực quản trị và phát triển nguồn nhân lực...

pdf13 trang | Chia sẻ: kasablanca | Lượt xem: 911 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050001728.pdf
Ebook liên quan