Bài gairng Pháp luật kinh tế - Giải quyết các tranh chất kinh doanh thương mại - Lê Minh Nhựt

Tóm tắt Bài gairng Pháp luật kinh tế - Giải quyết các tranh chất kinh doanh thương mại - Lê Minh Nhựt: ...p pháp luật có qui định khác . - Đối với các yêu cầu giải quyết về kinh doanh, thương mại, phải khởi kiện trong thời hiệu là một năm kể từ ngày phát sinh quyền yêu cầu - Việc khởi kiện được thể hiện bằng đơn khởi kiện (nộp trực tiếp hoặc gởi qua bưu ...ng nghị nộp tại TA xử sơ thẩm, nộp án phí kháng cáo. * Cấp có thẩm quyền xử phúc thẩm - Tòa kinh tế (thuộc TAND cấp tỉnh) nếu sơ thẩm là TAND cấp huyện. - Tòa phúc thẩm (thuộc TANDTC) nếu sơ thẩm là Tòa kinh tế (thuộc TAND cấp tỉnh). * Thời hạn xử phu...uyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, - Giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc sửa. - Hủy bản án, quyết định bị kháng nghị để xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm lại. - Hủy bản án, quyết định bị kháng...

pdf41 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài gairng Pháp luật kinh tế - Giải quyết các tranh chất kinh doanh thương mại - Lê Minh Nhựt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LS.ThS. LEÂ MINH NHÖÏT
LS.ThS. LEÂ MINH NHÖÏT
1. GIAÛI QUYEÁT TRANH CHAÁP KINH DOANH 
THÖÔNG MAÏI BAÈNG TOÁ TUÏNG TOØA AÙN .
2. GIAÛI QUYEÁT TRANH CHAÁP KINH DOANH 
THÖÔNG MAÏI BAÈNG THUÛ TUÏC TROÏNG TAØI.
1. I ÛI Á Á I 
 ÏI È Á Ï Ø Ù .
2. I ÛI Á Á I 
 ÏI È Û Ï Ï ØI.
1. GIAÛI QUYEÁT TRANH CHAÁP KINH DOANH 
THÖÔNG MAÏI BAÈNG TOÁ TUÏNG TOØA AÙN 
1.1. Nguyeân taéc giaûi quyeát.
1.2. Thaåm quyeàn cuûa Toøa aùn.
1.3. Thuû tuïc xeùt xöû sô thaåm.
1.4. Thuû tuïc xeùt xöû phuùc thaåm.
1.5. Thuû tuïc giaùm ñoác thaåm vaø taùi
thaåm.
1.1. Nguyeân taéc giaûi quyeát
* Nguyeân taéc töï ñònh ñoaït.
* Nguyeân taéc ñöông söï coù nghóa vuï
cung caáp chöùng cöù vaø chöùng minh.
* Nguyeân taéc hoøa giaûi.
* Nguyeân taéc giaûi quyeát nhanh choùng, 
kòp thôøi
1.2. Thaåm quyeàn cuûa Toøa aùn
* Thaåm quyeàn theo vuï vieäc.
* Thaåm quyeàn theo caáp Toøa.
* Thaåm quyeàn theo laõnh thoå.
* Thaåm quyeàn theo vuï vieäc
@. Tranh chaáp veà kinh doanh, thöông maïi :
- Tranh chaáp phaùt sinh trong hoaït ñoäng
kinh doanh, thöông maïi giöõa caù nhaân, toå
chöùc coù ñaêng kyù kinh doanh vôùi nhau vaø
ñeàu coù muïc ñích lôïi nhuaän, goàm: Mua baùn
haøng hoùa; Cung öùng dòch vuï; Phaân phoái; 
Ñaïi dieän, ñaïi lyù; Kyù gôûi; Thueâ, cho thueâ, 
thueâ mua; Xaây döïng; Tö vaán, kyõ thuaät; Vaän
chuyeån haøng hoùa, haønh khaùch baèng ñöôøng
saét, ñöôøng boä, ñöôøng thuûy noäi ñòa;Vaän
chuyeån haøng hoùa,haønh khaùch baèng ñöôøng
haøng khoâng,ñöôøng bieån; Mua baùn coå phieáu, 
traùi phieáu vaø giaáy tôø coù giaù khaùc; Ñaàu tö, 
taøi chính, ngaân haøng; Baûo hieåm; Thaêm doø, 
khai thaùc.
- Tranh chaáp veà quyeàn sôû höõu trí tueä, 
chuyeån giao coâng ngheä giöõa caù nhaân, toå
chöùc vôùi nhau vaø ñeàu coù muïc ñích lôïi
nhuaän.
- Tranh chaáp giöõa coâng ty vôùi caùc thaønh
vieân cuûa coâng ty, giöõa caùc thaønh vieân cuûa
coâng ty vôùi nhau lieân quan ñeán vieäc thaønh
laäp, hoïat ñoäng, giaûi theå, saùp nhaäp, hôïp
nhaát, chia, taùch, chuyeån ñoåi hình thöùc toå
chöùc cuûa coâng ty.
- Caùc tranh chaáp khaùc veà kinh doanh, 
thöông maïi maø phaùp luaät coù quy ñònh.
- ra c aá eà yeà sôû õ trí t eä, 
c yeå giao coâ g g eä gi õa caù aâ , toå
c ùc ôùi a aø eà coù ïc íc lôïi
aä .
- ra c aá gi õa coâ g ty ôùi caùc t aø
ieâ c ûa coâ g ty, gi õa caùc t aø ieâ c ûa
coâ g ty ôùi a lieâ a eá ieäc t aø
laä , oïat oä g, giaûi t eå, saù aä , ôï
aát, c ia, taùc , c yeå oåi ì t ùc toå
c ùc c ûa coâ g ty.
- aùc tra c aá aùc eà i oa , 
t ô g aïi aø aù l aät coù y ò .
@ Yeâu caàu veà kinh doanh, thöông maïi : 
- Yeâu caàu lieân quan ñeán vieäc Troïng taøi
thöông maïi VN giaûi quyeát caùc vuï tranh chaáp
theo qui ñònh cuûa phaùp luaät veà Troïng taøi .
- Yeâu caàu coâng nhaän vaø cho thi haønh taïi VN 
baûn aùn, quyeát ñònh kinh doanh, thöông maïi
cuûa Toøa aùn nöôùc ngoaøi hoaëc khoâng coâng
nhaän baûn aùn, quyeát ñònh kinh doanh, thöông
maïi cuûa Toøa aùn nöôùc ngoaøi maø khoâng coù yeâu
caàu thi haønh taïi VN.
- Yeâu caàu coâng nhaän vaø cho thi haønh taïi Vieät
Nam quyeát ñònh kinh doanh, thöông maïi cuûa
Troïng taøi nöôùc ngoaøi.
- Caùc yeâu caàu khaùc veà kinh doanh, thöông
maïi maø phaùp luaät coù quy ñònh.
* Thaåm quyeàn theo caáp Toøa
* TAND caáp huyeän xöû sô thaåm caùc tranh
chaáp phaùt sinh trong hoïat kinh doanh, 
thöông maïi giöõa caù nhaân, toå chöùc coù ñaêng
kyù kinh doanh vôùi nhau vaø ñeàu coù muïc
ñích lôïi nhuaän bao goàm: Mua baùn haøng
hoùa; Cung öùng dòch vuï; Phaân phoái; Ñaïi
dieän, ñaïi lyù; Kyù gôûi; Thueâ, cho thueâ, thueâ
mua; Xaây döïng; Tö vaán, kyõ thuaät; Vaän
chuyeån haøng hoùa, haønh khaùch baèng
ñöôøng saét, ñöôøng boä, ñöôøng thuûy noäi ñòa
* Toaø aùn nhaân daân caáp tænh (Toøa kinh teá):
- Xeùt xöû sô thaåm caùc tranh chaáp tröø nhöõng
vuï aùn thuoäc thaåm quyeàn cuûa TAND caáp
huyeän hoaëc coù nhaân toá nöôùc ngoaøi hoaëc
thuoäc thaåm quyeàn cuûa TAND caáp huyeän
nhöng Toøa kinh teá coù theå laáy leân ñeå giaûi
quyeát.
- Xeùt xöû sô thaåm caùc yeâu caàu phaùt sinh
trong hoïat ñoäng kinh doanh, thöông maïi
- Xeùt xöû phuùc thaåm caùc vuï aùn kinh teá do 
TAND caáp huyeän xöû sô thaåm coù khaùng
caùo, khaùng nghò. 
* Toøa phuùc thaåm TANDTC : 
- Xöû phuùc thaåm nhöõng vuï aùn do Toøa kinh
teá caáp tænh xöû coù khaùng caùo, khaùng nghò
* Thaåm quyeàn theo caáp Toøa
TA TKT TPT
caáp huyeän caáp tænh TANDTC
---@------------------------------------@-----------------------------@-------
sô thaåm * sô thaåm *
phuùc thaåm * phuùc thaåm*
* Thaåm quyeàn theo laõnh thoå
- Toøa aùn coù thaåm quyeàn laø Toøa aùn nôi bò
ñôn coù truï sôû, cö truù, laøm vieäc. 
- Caùc ñöông söï cuõng coù quyeàn töï thoûa
thuaän baèng vaên baûn yeâu caàu Toøa aùn nôi
cö truù, laøm vieäc, truï sôû cuûa nguyeân ñôn
giaûi quyeát. 
- Tranh chaáp chæ lieân quan ñeán baát ñoäng
saûn thì do Toøa aùn nôi coù baát ñoäng saûn
giaûi quyeát
- Trong moät soá tröôøng hôïp, nguyeân ñôn
coù quyeàn löïa choïn TA giaûi quyeát.
1.3. Thuû tuïc xeùt xöû sô thaåm
* Khôûi kieän vuï aùn.
* Thuï lyù vuï aùn.
* Chuaån bò xeùt xöû.
* Môû phieân Toøa sô thaåm.
* Khôûi kieän vuï aùn
- Ñoái vôùi tranh chaáp kinh doanh, thöông
maïi, phaûi khôûi kieän trong thôøi hieäu laø 2 
naêm keå töø ngaøy quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp
cuûa mình bò xaâm phaïm tröø tröôøng hôïp
phaùp luaät coù qui ñònh khaùc . 
- Ñoái vôùi caùc yeâu caàu giaûi quyeát veà kinh
doanh, thöông maïi, phaûi khôûi kieän trong
thôøi hieäu laø moät naêm keå töø ngaøy phaùt sinh
quyeàn yeâu caàu
- Vieäc khôûi kieän ñöôïc theå hieän baèng ñôn
khôûi kieän (noäp tröïc tieáp hoaëc gôûi qua böu
ñieän) keøm theo caùc taøi lieäu, chöùng töø
chöùng minh
* Thuï lyù vuï aùn
- Neáu xeùt thaáy vuï kieän thuoäc thaåm
quyeàn cuûa mình, Toøa aùn phaûi thoâng baùo
ñeå nguyeân ñôn noäp tieàn taïm öùng aùn phí
- Nguyeân ñôn phaûi noäp tieàn taïm öùng aùn
phí trong thôøi haïn 15 ngaøy keå töø ngaøy
nhaän ñöôïc giaáy baùo. 
- Toøa aùn thuï lyù vuï aùn khi nguyeân ñôn
noäp cho Toøa aùn bieân lai noäp tieàn taïm
öùng aùn phí.
* Chuaån bò xeùt xöû
- Thaåm phaùn phuï traùch thoâng baùo cho caùc
beân, xaùc minh, thu thaäp taøi lieäu, chöùng cöù .
- Tieán haønh hoøa giaûi giöõa caùc beân. Tröôøng
hôïp hoøa giaûi thaønh, Toøa aùn seõ laäp bieân baûn
hoøa giaûi thaønh. Heát thôøi haïn 7 ngaøy keå töø
ngaøy laäp bieân baûn hoøa giaûi thaønh maø khoâng
coù ñöông söï naøo thay ñoåi yù kieán thì Toøa aùn
ra quyeát ñònh coâng nhaän söï thoûa thuaän cuûa
caùc ñöông söï. Quyeát ñònh naøy coù hieäu löïc
phaùp luaät ngay. 
- Töø 2 ñeán 3 thaùng keå töø ngaøy thuï lyù, TA 
phaûi ra QÑ ñình chæ, taïm ñình chæ hoaëc QÑ
ñöa vuï aùn ra xeùt xöû (neáu hoøa giaûi baát thaønh)
* Môû phieân Toøa sô thaåm
- Thôøi haïn môû phieân Toøa sô thaåm töø 1 
ñeán 2 thaùng keå töø ngaøy coù QÑ ñöa vuï
aùn ra xeùt xöû.
- Thaønh phaàn xeùt xöû caùc tranh chaáp
goàm 1 Thaåm phaùn vaø 2 Hoäi thaåm nhaân
daân. Tröôøng hôïp ñaëc bieät thì Hoäi ñoàng
xeùt xöû goàm 2 Thaåm phaùn vaø 3 Hoäi
thaåm nhaân daân
- Thaønh phaàn giaûi quyeát caùc yeâu caàu veà
kinh doanh, thöông maïi goàm 3 Thaåm
phaùn
*Quyeàn yeâu caàu aùp duïng bieän phaùp
khaån caáp taïm thôøi
- Trong quaù trình giaûi quyeát vuï aùn, caùc beân
coù quyeàn yeâu caàu TA aùp duïng bieän phaùp
khaån caáp taïm thôøi vaø chòu traùch nhieäm veà
yeâu caàu naøy. Tröôøng hôïp do tình theá khaån
caáp, caàn phaûi aùp duïng bieän phaùp khaån caáp
taïm thôøi ngay thì döông söï coù theå yeâu caàu
Toøa aùn thöïc hieän khi noäp ñôn khôûi kieän
- Vieäc aùp duïng do Thaåm phaùn phuï traùch
quyeát ñònh, coù theå bò khieáu naïi hoaëc khaùng
nghò ñeán Chaùnh aùn.
- Ngöôøi yeâu caàu phaûi göûi moät khoaûn tieàn, 
kim khí quí hoaëc giaáy tôø coù giaù do Toøa aùn
aán ñònh töông ñöông vôùi nghóa vuï taøi saûn
maø ngöôøi coù nghóa vuï phaûi thöïc hieän
- Caùc BPKCTT coù theå laø : Keâ bieân taøi saûn
ñang tranh chaáp; Caám chuyeån dòch quyeàn
veà taøi saûn ñoái vôùi taøi saûn ñang tranh chaáp; 
Caám thay ñoåi hieän traïng taøi saûn ñang tranh
chaáp; Phong toûa taøi khoaûn taïi ngaân haøng, toå
chöùc tín duïng, kho baïc Nhaø nöôùc, ôû nôi gôûi
giöõ; Phong toûa taøi saûn cuûa ngöôøi coù nghóa
vuï; Cho thu hoaïch, cho baùn hoa maøu hoaëc
saûn phaåm, haøng hoùa khaùc ; Caám hoaëc buoäc
ñöông söï thöïc hieän moät soá haønh vi nhaát
ñònh
1.4. Thuû tuïc xeùt xöû phuùc thaåm
* Thôøi haïn khaùng caùo, khaùng nghò.
* Caáp coù thaåm quyeàn xöû phuùc thaåm.
* Thôøi haïn xeùt xöû phuùc thaåm
* Thaåm quyeàn cuûa caáp phuùc thaåm
* Thôøi haïn khaùng caùo, khaùng nghò
- Khaùng caùo : 15 ngaøy keå töø ngaøy tuyeân aùn
hoaëc töø ngaøy nhaän baûn aùn hay nieâm yeát.
- Khaùng nghò : 15 ngaøy ñoái vôùi VKS cuøng
caáp; 30 ngaøy ñoái vôùi VKS caáp treân.
- Neáu gaëp trôû ngaïi khaùch quan, coù theå
khaùng caùo treå haïn.
- Ñôn khaùng caùo, khaùng nghò noäp taïi TA 
xöû sô thaåm, noäp aùn phí khaùng caùo.
* Caáp coù thaåm quyeàn xöû phuùc thaåm
- Toøa kinh teá (thuoäc TAND caáp tænh) 
neáu sô thaåm laø TAND caáp huyeän.
- Toøa phuùc thaåm (thuoäc TANDTC) neáu
sô thaåm laø Toøa kinh teá (thuoäc TAND 
caáp tænh).
* Thôøi haïn xöû phuùc thaåm
- Sau khi nhaän ñöôïc hoà sô vuï aùn, Toøa aùn
caáp phuùc thaåm vaøo soå thuï ly.ù
- Trong thôøi haïn 2 thaùng ñeán 3 thaùng keå töø
ngaøy thuï lyù, Toøa aùn phaûi ra Quyeát ñònh ñöa
vuï aùn ra xeùt xöû neáu khoâng coù caên cöù ñình
chæ hay taïm ñình chæ giaûi quyeát vuï aùn. 
- Trong thôøi haïn töø 1 ñeán 2 thaùng keå töø
ngaøy coù Quyeát ñònh ñöa vuï aùn ra xeùt xöû, 
Toøa aùn phaûi môû phieân Toøa phuùc thaåm.
- Thaønh phaàn hoäi ñoàng xeùt xöû phuùc thaåm
goàm coù goàm 3 Thaåm phaùn.
* Thaåm quyeàn caáp phuùc thaåm
- Giöõ nguyeân baûn aùn sô thaåm.
- Söûa ñoåi moät phaàn hoaëc toøan boä baûn aùn
sô thaåm. 
- Huûy baûn aùn sô thaåm vaø chuyeån hoà sô vuï
aùn cho Toøa aùn caáp sô thaåm xeùt xöû laïi.
- Huûy baûn aùn sô thaåm vaø ñình chæ vieäc giaûi
quyeát vuï aùn neáu coù caên cöù
AÙn phuùc thaåm coù hieäu löïc phaùp luaät
ngay.
1.5. Thuû tuïc giaùm ñoác thaåm vaø taùi thaåm
* Caên cöù khaùng nghò giaùm ñoác thaåm, taùi
thaåm
* Ngöôøi coù quyeàn khaùng nghò giaùm ñoác
thaåm, taùi thaåm vaø thôøi haïn khaùng nghò
.
* Caáp coù thaåm quyeàn xeùt xöû giaùm ñoác
thaåm, taùi thaåm.
* Thôøi haïn xeùt xöû giaùm ñoác thaåm, taùi
thaåm vaø thaåm quyeàn giaùm ñoác thaåm, taùi
thaåm.
* Caên cöù khaùng nghò
* Caên cöù khaùng nghò giaùm ñoác thaåm :
- Coù söï vi phaïm nghieâm troïng thuû tuïc toá tuïng.
- Keát luaän trong baûn aùn khoâng phuø hôïp vôùi
tình tieát khaùch quan.
- Coù sai laàm nghieâm troïng trong vieäc aùp duïng
phaùp luaät.
* Caên cöù khaùng nghò taùi thaåm :
- Phaùt hieän tình tieát môùi.
- Keát luaän cuûa NGÑ, lôøi dòch cuûa NPD khoâng
ñuùng söï thaät hoaëc coù söï giaû maïo baèng chöùng.
- Thaåm phaùn, HTND, KSV, Thö kyù TA coá tình
laøm sai leäch hoà sô vuï aùn.
- Baûn aùn, quyeát ñònh maø Toøa aùn döïa vaøo ñeå giaûi
quyeát ñaõ bò huûy boû.
*Ngöôøi coù quyeàn khaùng nghò,
thôøi haïn khaùng nghò
- Chaùnh aùn TANDTC, Vieän tröôûng
VKSNDTC ñoái vôùi caùc baûn aùn, quyeát ñònh
cuûa TA caùc caáp (ñaõ coù hieäu löïc phaùp luaät)
- Chaùnh aùn TAND caáp tænh, Vieän tröôûng
VKSND caáp tænh ñoái vôùi caùc baûn aùn, quyeát
ñònh cuûa Toøa aùn caáp huyeän (ñaõ coù hieäu löïc
phaùp luaät).
* Thôøi haïn khaùng nghò laø 3 naêm ñoái vôùi
GÑT keå töø ngaøy baûn aùn, quyeát ñònh coù hieäu
löïc phaùp luaät; 1 naêm ñoái vôùi taùi thaåm keå töø
ngaøy ngöôøi coù thaåm quyeàn bieát ñöôïc caên cöù
ñeå khaùng nghò.
•* Caáp coù thaåm quyeàn
giaùm ñoác thaåm, taùi thaåm
- Uûy ban thaåm phaùn TAND caáp tænh giaùm
ñoác thaåm, taùi thaåm baûn aùn, quyeát ñònh
cuûa TAND caáp huyeän bò khaùng nghò .
- Toøa kinh teá (thuoäc TANDTC) giaùm ñoác
thaåm, taùi thaåm baûn aùn, quyeát ñònh cuûa
TAND caáp tænh bò khaùng nghò .
- Hoäi ñoàng thaåm phaùn TANDTC giaùm ñoác
thaåm, taùi thaåm baûn aùn, quyeát ñònh cuûa
Toøa phuùc thaåm, Toøa kinh teá TANDTC bò
khaùng nghò.
* Caáp coù thaåm quyeàn
giaùm ñoác thaåm, taùi thaåm
UBTP TKT HÑTP
TAND tænh TANDTC TANDTC
----@--------------------------@-----------------------@----------
GÑT, TT GÑT,TT GÑT,TT
Baûn aùn Baûn aùn Baûn aùn
TA huyeän TA tænh cuûa TPT, TKT 
TANDTC
•*Thaåm quyeàn, thôøi haïn
xeùt xöû giaùm ñoác thaåm
* Thaåm quyeàn :
- Khoâng chaáp nhaän khaùng nghò vaø giöõ
nguyeân baûn aùn, quyeát ñònh ñaõ coù hieäu löïc
phaùp luaät, 
- Giöõ nguyeân baûn aùn, quyeát ñònh ñuùng phaùp
luaät cuûa Toøa aùn caáp döôùi ñaõ bò huûy hoaëc
söûa.
- Huûy baûn aùn, quyeát ñònh bò khaùng nghò ñeå
xeùt xöû sô thaåm hoaëc phuùc thaåm laïi.
- Huûy baûn aùn, quyeát ñònh bò khaùng nghò vaø
ñình chæ vieäc giaûi quyeát vuï aùn.
* Thôøi haïn :
- 4 thaùng keå töø ngaøy nhaän ñöôïc hoà sô. 
*Thaåm quyeàn, thôøi haïn
xeùt xöû taùi thaåm
* Thaåm quyeàn :
- Khoâng chaáp nhaän khaùng nghò, giöõ nguyeân
baûn aùn, quyeát ñònh ñaõ coù hieäu löïc phaùp
luaät. 
- Huûy baûn aùn, quyeát ñònh ñaõ coù hieäu löïc
phaùp luaät ñeå xeùt xöû sô thaåm laïi.
- Huûy baûn aùn, quyeát ñònh ñaõ coù hieäu löïc
phaùp luaät vaø ñình chæ vieäc giaûi quyeát vuï aùn
*Thôøi haïn :
- 4 thaùng keå töø ngaøy nhaän ñöôïc hoà sô.
2. GIAÛI QUYEÁT TRANH CHAÁP KINH TEÁ
BAÈNG THUÛ TUÏC TROÏNG TAØI
2.1. Thaåm quyeàn vaø hình thöùc giaûi
quyeát.
2.2. Ñieàu kieän vaø thôøi hieäu khôûi kieän.
2.3. Trình töï giaûi quyeát.
2.4. Quyeàn yeâu caàu huûy quyeát ñònh
troïng taøi.
2.5. Thi haønh quyeát ñònh troïng taøi.
2.1. Thaåm quyeàn vaø hình thöùc giaûi quyeát
* Thaåm quyeàn :
Giaûi quyeát caùc tranh chaáp phaùt sinh
trong hoaït ñoäng thöông maïi. (thöïc hieän
moät hay nhieàu haønh vi thöông maïi cuûa caù
nhaân, toå chöùc kinh doanh bao goàm mua
baùn haøng hoùa, cung öùng dòch vuï; phaân
phoái; ñaïi dieän, ñaïi lyù thöông maïi; kyù gôûi; 
thueâ, cho thueâ; thueâ mua; xaây döïng; tö
vaán; kyõ thuaät; li-xaêng; ñaàu tö; taøi chính, 
ngaân haøng; baûo hieåm; thaêm doø, khai thaùc; 
vaän chuyeån haøng hoùa, haønh khaùch baèng
ñöôøng haøng khoâng, ñöôøng bieån, ñöôøng
saét, ñöôøng boä vaø caùc haønh vi thöông maïi
khaùc theo qui ñònh cuûa phaùp luaät)
* Hình thöùc giaûi quyeát :
- Giaûi quyeát qua Hoäi ñoàng troïng taøi do 
Trung taâm troïng taøi toå chöùc.
- Giaûi quyeát qua Hoäi ñoàng troïng taøi do 
caùc beân thaønh laäp.
2.2. Ñieàu kieän vaø thôøi hieäu khôûi kieän
* Ñieàu kieän :
- Tröôùc hoaëc sau khi xaûy ra tranh
chaáp, caùc beân coù thoûa thuaän (baèng vaên
baûn) nhôø cô quan troïng taøi giaûi quyeát.
* Thôøi hieäu :
- AÙp duïng thôøi hieäu theo qui ñònh cuûa
phaùp luaät.
- Neáu phaùp luaät chöa qui ñònh thì thôøi
hieäu khôûi kieän laø 2 naêm keå töø ngaøy
xaûy ra tranh chaáp tröø tröôøng hôïp baát
khaû khaùng.
2.3. Trình töï giaûi quyeát
* Tröôøng hôïp qua Trung taâm troïng taøi :
- Nguyeân ñôn gôûi ñôn kieän, choïn Troïng taøi
vieân
- Bò ñôn gôûi baûn töï baûo veä, choïn Troïng taøi
vieân.
- Thaønh laäp Hoäi ñoàng troïng taøi (goàm 3 Troïng
taøi) hoaëc nhôø 1 Troïng taøi giaûi quyeát.
- Caùc Troïng taøi vieân nghieân cöùu hoà sô, xaùc
minh söï vieäc, thu thaäp chöùng cöù.
- Hoøa giaûi.
- Môû phieân hoïp giaûi quyeát vuï tranh chaáp
(khoâng coâng khai vaø coù theå khoâng caàn caùc
beân coù maët).
* Tröôøng hôïp qua Hoäi ñoàng troïng taøi do caùc beân
thaønh laäp :
- Nguyeân ñôn gôûi ñôn kieän cho bò ñôn, choïn
Troïng taøi vieân.
- Bò ñôn gôûi baûn töï baûo veä, choïn TTV hoaëc
nguyeân ñôn nhôø TA caáp tænh chæ ñònh cho bò ñôn
- Thaønh laäp Hoäi ñoàng troïng taøi (goàm 3 Troïng
taøi) hoaëc nhôø 1 Troïng taøi giaûi quyeát (do caùc beân
choïn hoaëc TA chæ ñònh).
- Caùc Troïng taøi vieân nghieân cöùu hoà sô, xaùc minh
söï vieäc, thu thaäp chöùng cöù.
- Hoøa giaûi.
- Môû phieân hoïp giaûi quyeát vuï tranh chaáp (khoâng
coâng khai vaø coù theå khoâng caàn caùc beân coù maët).
•*Quyeàn yeâu caàu aùp duïng bieän phaùp
khaån caáp taïm thôøi
- Trong quaù trình HÑTT giaûi quyeát vuï aùn, 
caùc beân coù quyeàn yeâu caàu TA caáp tænh nôi
HÑTT thuï lyù, aùp duïng bieän phaùp khaån caáp
taïm thôøi vaø noäp khoaûn tieàn baûo ñaûm cho
yeâu caàu naøy.
- Vieäc aùp duïng do Thaåm phaùn phuï traùch
quyeát ñònh, coù theå bò khieáu naïi hoaëc khaùng
nghò ñeán Chaùnh aùn.
- Caùc BPKCTT coù theå laø : baûo toaøn chöùng cöù; 
keâ bieân taøi saûn tranh chaáp ; keâ bieân vaø nieâm
phong taøi saûn nôi gôûi giö õ; phong toûa taøi
khoaûn; caám chuyeån dòch taøi saûn tranh chaáp; 
caám thay ñoåi hieän traïng taøi saûn tranh chaáp.
2.4. Quyeàn yeâu caàu Toøa aùn huûy
Quyeát ñònh troïng taøi
- Trong thôøi haïn 30 ngaøy keå töø ngaøy nhaän
quyeát ñònh, caùc beân coù quyeàn yeâu caàu TA caáp
tænh xem xeùt, huûy QÑ troïng taøi.
- Toøa aùn khoâng xeùt laïi noäi dung tranh chaáp maø
chæ kieåm tra laïi giaáy tôø cuûa vuï tranh chaáp.
- Quyeát ñònh troïng taøi seõ bò huûy neáu khoâng coù
thoûa thuaän troïng taøi hoaëc thoûa thuaän troïng
taøi bò voâ hieäu.
- Caùc beân coù quyeàn khaùng caùo (trong haïn 15 
ngaøy); VKS coù quyeàn khaùng nghò (trong haïn
15 hoaëc 30 ngaøy) quyeát ñònh cuûa TA caáp tænh.
- Toøa phuùc thaåm (TANDTC) seõ xeùt xöû laïi vaø
QÑ naøy coù hieäu löïc phaùp luaät.
2.5. Thi haønh Quyeát ñònh troïng taøi
-Neáu caùc beân khoâng coù yeâu caàu TA huûy
Quyeát ñònh troïng taøi hoaëc TA khoâng huûy
Quyeát ñònh troïng taøi thì Quyeát ñònh troïng
taøi coù hieäu löïc thi haønh.
- Sau 30 ngaøy keå töø ngaøy heát thôøi haïn thi
haønh Quyeât ñònh troïng taøi, beân ñöôïc thi
haønh coù quyeàn laøm ñôn yeâu caàu Cô quan
thì haønh aùn caáp tænh nôi coù truï sôû, cö truù
hoaëc nôi coù taøi saûn cuûa beân phaûi thi haønh, 
thöïc hieän Quyeát ñònh troïng taøi.

File đính kèm:

  • pdfbai_gairng_phap_luat_kinh_te_giai_quyet_cac_tranh_chat_kinh.pdf