Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 2: Một số hệ thống pháp luật cơ bản trên thế giới - Trần Hải Yến

Tóm tắt Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 2: Một số hệ thống pháp luật cơ bản trên thế giới - Trần Hải Yến: ...á và pháp điển hoá Gắn liền với tố tụng thẩm vấn. 2. Hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa (Civil Law): 3.1. Khái niệm:  Là hệ thống pháp luật hình thành ở các nước Hồi giáo, chịu nhiều ảnh hưởng của tôn giáo. 3. Hệ thống pháp luật Hồi giáo (Islamic Law): 3.2. Đặc điểm:  Pháp luật của c...nh hoa của hệ thống pháp luật khác.  Do vậy xuất hiện hệ thống pháp luật hoà trộn: Istatute Civil Law, Istatute Common Law, Istatute Socialist Law 4.1. Khái niệm: Là hệ thống pháp luật hình thành ở Ấn Độ, mang màu sắc tôn giáo. 4. Hệ thống pháp luật Ấn Độ (Indian Law): 4.2. Đặc điểm  Chị...n tắc của hệ thống pháp luật XHCN  Pháp luật Trung Quốc có nguồn chủ yếu là những quy chế và quy định luật định hơn là luật án lệ. 5. Hệ thống pháp luật Trung Quốc (Chinesse law): 6.1. Khái niệm:  Khởi đầu từ Cách mạng tháng 10 Nga  Xây dựng một bộ khung khái niệm cho hệ thống pháp luậ...

pdf15 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 177 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 2: Một số hệ thống pháp luật cơ bản trên thế giới - Trần Hải Yến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 2: 
MỘT SỐ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT 
CƠ BẢN TRÊN THẾ GIỚI
Prepared by: Tran Hai Yen Confidential
The Stock Market
Hệ thống pháp luật Anh – Mỹ
Hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa
Hệ thống pháp luật Hồi giáo
Hệ thống pháp luật Ấn độ
Hệ thống pháp luật Trung Quốc
Hệ thống pháp luật XHCN
1.1 Khái niệm
 Là hệ thống pháp luật hình thành ở Anh,
sau đó là ở Hoa Kỳ và các nước thuộc địa
của Anh, Mỹ.
Chủ yếu là pháp luật bất thành văn
1. Hệ thống pháp luật Anh Mỹ (Anglo –
Saxon; Common Law - Luật án lệ):
1.2 Đặc điểm:
Án lệ trở thành nguồn quan trọng của hệ
thống pháp luật này
 Tòa án có quyền làm ra luật
 Luật công bình
 Tranh tụng bằng lời công khai tại phiên toà. 
Vai trò của luật sư là quan trọng
1. Hệ thống pháp luật Anh Mỹ (Anglo –
Saxon; Common Law - Luật án lệ):
2.1. Khái niệm:
 Là hệ thống pháp luật hình thành lần đầu
tiên ở La Mã cổ đại, sau này phát triển ở
Pháp và các nước TBCN ở lục địa Châu
Âu.
 Là luật thành văn, được xây dựng trong các
văn bản luật.
2. Hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa
(Civil Law): 
2.2. Đặc điểm:
Không coi trọng án lệ
Hệ thống pháp luật được hệ thống hoá và
pháp điển hoá
Gắn liền với tố tụng thẩm vấn.
2. Hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa
(Civil Law): 
3.1. Khái niệm:
 Là hệ thống pháp luật hình thành ở các
nước Hồi giáo, chịu nhiều ảnh hưởng của
tôn giáo.
3. Hệ thống pháp luật Hồi giáo (Islamic Law): 
3.2. Đặc điểm:
 Pháp luật của các nước Hồi giáo gồm 2 hệ
thống:
+ Hệ thống pháp luật của đạo hồi: chỉ áp
dụng cho những người theo đạo Hồi
+ Hệ thống pháp luật do Nhà nước ban
hành: có tác dụng đối với mọi công dân
trong xã hội, thường quy định về các vấn đề
tài sản.
3. Hệ thống pháp luật Hồi giáo (Islamic Law): 
 Sự cải cách của pháp luật Hồi giáo trong thế giới
hiện đại
+ Phương Tây hoá pháp luật
+ Pháp điển hoá pháp luật
+ Loại bỏ dần các quy định lạc hậu và tiếp nhận
tinh hoa của hệ thống pháp luật khác.
 Do vậy xuất hiện hệ thống pháp luật hoà trộn:
Istatute Civil Law, Istatute Common Law,
Istatute Socialist Law
4.1. Khái niệm:
Là hệ thống pháp luật hình thành ở Ấn Độ,
mang màu sắc tôn giáo.
4. Hệ thống pháp luật Ấn Độ
(Indian Law):
4.2. Đặc điểm
 Chịu ảnh hưởng nhiều bởi các tư tưởng tôn
giáo như: đạo Hindu, đạo Hồi, đạo Phật
 Luật tục vẫn chiếm một vị trí quan trọng, có
hiệu lực pháp lý rất cao và sâu rộng.
 Cũng chịu ảnh hưởng của hệ thống pháp luật
Anh về án lệ và pháp điển hoá luật pháp.
4. Hệ thống pháp luật Ấn Độ
(Indian Law):
5.1 Khái niệm:
Là hệ thống pháp luật của Trung Quốc. 
5.2 Đặc điểm:
 Chịu ảnh hưởng nhiều bởi các giáo lý đạo
Khổng (Nho giáo)
 Chịu ảnh hưởng của các nguyên tắc của hệ
thống pháp luật XHCN
 Pháp luật Trung Quốc có nguồn chủ yếu là
những quy chế và quy định luật định hơn
là luật án lệ.
5. Hệ thống pháp luật Trung Quốc 
(Chinesse law):
6.1. Khái niệm:
 Khởi đầu từ Cách mạng tháng 10 Nga
 Xây dựng một bộ khung khái niệm cho hệ
thống pháp luật của các nước XHCN
 Hầu như không còn tồn tại, nhưng một số tư
tưởng của hệ thống pháp luật này vẫn còn ảnh
hưởng đến các nước Đông Âu, Liên Xô và một
số nước khác
6. Hệ thống pháp luật XHCN 
(Law inspined by Communism)
6.2 Đặc điểm:
 Mang bản chất vì lợi ích của toàn thể nhân dân
lao động, mang tính nhân đạo sâu sắc, quy định
rộng rãi các quyền tự do dân chủ cho công dân
và bảo đảm thực hiện các quyền đó.
 Tiếp thu những hạt nhân hợp lý của các hệ thống
pháp luật Common Law và Civil Law.
6. Hệ thống pháp luật XHCN 
(Law inspined by Communism)
6.2 Đặc điểm:
 Không công nhận luật tục, án lệ là những nguồn
của pháp luật.
 Pháp luật được pháp điển hoá thành các bộ luật,
được chia thành các ngành luật khác nhau
 Pháp luật XHCN có phạm vi điều chỉnh rộng.
6. Hệ thống pháp luật XHCN 
(Law inspined by Communism)

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_phap_luat_kinh_doanh_quoc_te_chuong_2_mot_so_he_th.pdf