Bài giảng Cấu tạo nhà công nghiệp - Bài 2: Kết cấu chịu lực nhà công nghiệp một tầng - Dương Trọng Bình

Tóm tắt Bài giảng Cấu tạo nhà công nghiệp - Bài 2: Kết cấu chịu lực nhà công nghiệp một tầng - Dương Trọng Bình: ...N -COÄT GIệếA THEO ẹAậC ẹIEÅM: -COÄT KHOÂNG VAI -COÄT COÙ VAI THEO TAÛI TROẽNG CAÀU TRUẽC -COÄT MOÄT THAÂN TIEÁT DIEÄN KHOÂNG ẹOÅI (Qct <= 10T) -COÄT MOÄT THAÂN TIEÁT DIEÄN THAY ẹOÅI (10T < Qct <= 50T) -COÄT HAI THAÂN (COÄT ROÃNG) (Qct > 50T) 2.1. COÄT B...(600-800) I = 10 – 12% (1-2 HệễÙNG DOÁC) KHI KÍCH THệễÙC DAÀM LễÙN, COÙ THEÅ KHOEÙT LOÃ GIAÛM TAÛI TROẽNG, ẹI OÁNG KYế THUAÄT - HOAậC TAấNG CệễỉNG SệễỉN ẹệÙNG ẹEÅ TAấNG ẹOÄ CệÙNG DAÀM 2.3. KEÁT CAÁU MANG LệẽC MAÙI (KCMLM) BTCT: CAÙC BOÄ PHAÄN CHềU LệẽC TRONG HEÄ KHUNG PHAÚNG BTCT: KCM... KHAÙC NHAU) H c THệễỉNG ẹệễẽC LAÁY THEO BOÄI SOÁ CUÛA 0.6m HOAậC 1.2m 3.1. COÄT THEÙP: CAÙC BOÄ PHAÄN CHềU LệẽC TRONG HEÄ KHUNG PHAÚNG THEÙP: 3.1. COÄT THEÙP: CAÙC BOÄ PHAÄN CHềU LệẽC TRONG HEÄ KHUNG PHAÚNG THEÙP: 3.1. COÄT THEÙP: CHI TIEÁT CHAÂN COÄT – LIEÂN KEÁT MOÙNG CAÙ...

ppt61 trang | Chia sẻ: Tài Phú | Ngày: 20/02/2024 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Cấu tạo nhà công nghiệp - Bài 2: Kết cấu chịu lực nhà công nghiệp một tầng - Dương Trọng Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn học:  cấu tạo nhà công nghiệp 
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 
KTS. DƯƠNG TRỌNG BÌNH 
BÀI 2: 
KẾT CẤU CHỊU LỰC 
NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG 
 CÁC DẠNG KHUNG CHỊU LỰC : 
1. KẾT CẤU TƯỜNG CHỊU LỰC. 
2. KẾT CẤU KHUNG PHẲNG CHỊU LỰC. 
3. KẾT CẤU KHUNG KHÔNG GIAN . 
 CÁC DẠNG KHUNG CHỊU LỰC : 
 1. KC. TƯỜNG CHỊU LỰC: 
PHẠM VI ÁP DỤNG: 
KHÔNG GIAN NHỎ – ÍT TẦNG 
KHÔNG ĐÒI HỎI TÍNH LINH HỌAT CAO 
TẢI TRỌNG NHỎ 
KHÔNG CÓ CHẤN ĐỘNG 
CÁC HÌNH THỨC KHUNG: 
TƯỜNG NGANG CHỊU LỰC 
TƯỜNG DỌC CHỊU LỰC 
TƯỜNG CHỊU LỰC HỖN HỢP 
 CÁC DẠNG KHUNG CHỊU LỰC : 
 2. KC. KHUNG PHẲNG: 
PHẠM VI ÁP DỤNG: 
THỎA MÃN NHIỀU LỌAI HÌNH KHÔNG 
 GIAN CÔNG NGHIỆP – CÔNG NGHỆ 
TÍNH LINH HỌAT CAO 
CHỊU ĐƯỢC CÁC TẢI TRỌNG LỚN 
ĐƯỢC ÁP DỤNG RỘNG RÃI NHẤT 
CÁC HÌNH THỨC KHUNG: 
KHUNG GIẰNG 
KHUNG CỨNG 
KHUNG KIỂU VÒM 
 CÁC DẠNG KHUNG CHỊU LỰC : 
 3. KC. KHUNG KHÔNG GIAN: 
PHẠM VI ÁP DỤNG: 
KHÔNG GIAN LỚN – MẶT BẰNG RỘNG 
TÍNH LINH HỌAT CAO 
CHỊU ĐƯỢC CÁC TẢI TRỌNG LỚN 
KHẢ NĂNG TẠO HÌNH PHONG PHÚ 
ĐƯỢC ÁP DỤNG GIỚI HẠN DO KỸ THUẬT 
 VÀ KINH PHÍ CAO 
CÁC HÌNH THỨC KHUNG: 
KẾT CẤU VỎ MỎNG 
KẾT CẤU DÂY CĂNG 
KẾT CẤU LƯỚI THANH KHÔNG GIAN 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG: 
HỆ KHUNG BTCT 
NCN MỘT TẦNG 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG: 
HỆ KHUNG THÉP 
NCN MỘT TẦNG 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG: 
1. BỘ PHẬN KẾT CẤU CHỊU LỰC: 
Móng – Dầm móng - Cột – Kết cấu mang lực mái – Của sổ mái 
Hệ giằng cột – Hệ giằng mái 
2. BỘ PHẬN KẾT CẤU ĐỠ THIẾT BỊ: 
Đỡ thiết bị vận chuyển: dầm cầu trục 
Đỡ thiết bị sản xuất: móng máy 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG: 
PHÂN LỌAI MÓNG 
THEO CẤU TẠO 
MÓNG ĐƠN 
MÓNG BĂNG 
MÓNG BÈ 
MÓNG CỌC 
THEO BIỆN PHÁP THI CÔNG 
MÓNG TÒAN KHỐI 
MÓNG LẮP GHÉP 
THEO CAO ĐỘ ĐẶT MÓNG 
MÓNG NÔNG (MÓNG ĐẾ CAO) 
MÓNG SÂU (MÓNG ĐẾ THẤP) 
 1.1. MÓNG: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG: 
 1.1. MÓNG: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG: 
 1.1. MÓNG: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG: 
 1.1. MÓNG: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG: 
 1.1. MÓNG: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG: 
 1.1. MÓNG: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG: 
 1.1. MÓNG: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG: 
 1.1. MÓNG: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG: 
 1.1. MÓNG: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG: 
 1.2. DẦM MÓNG: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG: 
 1.2. DẦM MÓNG: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG: 
THIẾT BỊ NHẸ – ÍT RUNG: CHỊU LỰC 
 TRỰC TIẾP TRÊN NỀN 
THIẾT BỊ NẶNG – CHẤN ĐỘNG: CHỊU 
 LỰC CỤC BỘ TRÊN MÓNG MÁY 
 1.3. MÓNG MÁY: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG: 
 1.3. MÓNG MÁY: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG BTCT: 
CHỨC NĂNG: NHẬN GẦN NHƯ TOÀN BỘ CÁC LOẠI TẢI TRỌNG ĐỂ TRUYỀN LÊN MÓNG. 
PHÂN LOẠI: 
THEO VỊ TRÍ: 
 -CỘT BIÊN 
 -CỘT GIỮA 
THEO ĐẶC ĐIỂM: 
 -CỘT KHÔNG VAI 
 -CỘT CÓ VAI 
THEO TẢI TRỌNG CẦU TRỤC 
 -CỘT MỘT THÂN TIẾT DIỆN KHÔNG ĐỔI 
	(Qct <= 10T) 
 -CỘT MỘT THÂN TIẾT DIỆN THAY ĐỔI 
	(10T < Qct <= 50T) 
 -CỘT HAI THÂN (CỘT RỖNG) 
	(Qct > 50T) 
 2.1. CỘT BTCT: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG BTCT: 
TIẾT DIỆN: HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH CHỮ I. 
 1TD: (300-500)x(300-800) 
 2TD: (400-500)x(800-1300) 
 RỖNG: (400-600)x(1000-2000) 
CHIỀU CAO: 
 PHẦN TRÊN VAI CỘT : h O 
 PHẦN DƯỚI VAI CỘT : h 
 CHIỀU CAO CỘT : H c = h o + h 
( lưu ý: TRÊN CỘT CÓ THỂ CÓ NHIỀU VAI CỘT TƯƠNG ỨNG NHIỀU TẦNG CẦU TRỤC KHÁC NHAU) 
 H c THƯỜNG ĐƯỢC LẤY THEO BỘI SỐ CỦA 0.6m HOẶC 1.2m 
 2.1. CỘT BTCT: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG BTCT: 
CHI TIẾT CỘT 
MỘT THÂN: 
 2.1. CỘT BTCT: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG BTCT: 
CHI TIẾT CỘT 
HAI THÂN: 
 2.1. CỘT BTCT: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG BTCT: 
CHI TIẾT CỘT 
HAI THÂN: 
 2.1. CỘT BTCT: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG BTCT: 
CHI TIẾT CÁC VỊ TRÍ LIÊN KÉT . 
 2.1. CỘT BTCT: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG BTCT: 
CHI TIẾT CỘT 
CONSOL: 
 2.1. CỘT BTCT: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG BTCT: 
CHI TIẾT CÁC VỊ TRÍ NỐI CỘT. 
 2.1. CỘT BTCT: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG BTCT: 
CÁC HÌNH THỨC DẦM CẦU TRỤC 
 2.2. DẦM CẦU TRỤC BTCT: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG BTCT: 
LIÊN KẾT CỘT - 
DẦM CẦU TRỤC 
 2.2. DẦM CẦU TRỤC BTCT: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG BTCT: 
LIÊN KẾT CỘT - 
DẦM CẦU TRỤC 
 2.2. DẦM CẦU TRỤC BTCT: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG BTCT: 
CHỨC NĂNG: NHẬN CÁC LOẠI TẢI TRỌNG MÁI ĐỂ TRUYỀN LÊN CỘT. 
KCMLM DẠNG DẦM BTCT: 
SỬ DỤNG VỚI NHỊP NHỎ: 9-12-15m 
NẾU LÀ DẦM ỨNG LỰC TRƯỚC: 18-24-30m 
ĐẶC BIỆT THÍCH HỢP VỚI LOẠI NHÀ CÓ SỬ DỤNG CẦU TRỤC TREO 
QUY CÁCH: Hgd = 1/15 – 1/10 L 
	 Hdd = 1/35 – 1/20 L (600-800) 
	 I = 10 – 12% (1-2 HƯỚNG DỐC) 
KHI KÍCH THƯỚC DẦM LỚN, CÓ THỂ KHOÉT LỖ GIẢM TẢI TRỌNG, ĐI ỐNG KỸ THUẬT - HOẶC TĂNG CƯỜNG SƯỜN ĐỨNG ĐỂ TĂNG ĐỘ CỨNG DẦM 
 2.3. KẾT CẤU MANG LỰC MÁI (KCMLM) BTCT: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG BTCT: 
KCMLM DẠNG GIÀN BTCT: 
SỬ DỤNG VỚI NHỊP LỚN: 18-24-36m 
CÓ SỬ DỤNG CẦU TRỤC TREO VỚI Qct = 5T 
QUY CÁCH: Hdd = 400 – 800 -  - 1600 
	 Hgd = 1/10 – 1/8 L 
	 I = 8 -10 – 12% 
GIÀN (HOẶC DẦM) CÓ THỂ CHẾ TẠO TOÀN KHỐI HOẶC TỪ NHIỀU ĐOẠN RỐI TIẾN HÀNH LẮP RÁP TẠI CÔNG TRƯỜNG. 
KẾT CẤU ĐỠ KÈO: 
ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI TRỐN CỘT, NHƯNG NHỊP MÁI VẪN LÀ 6m. 
CÓ THỂ ĐƯỢC CHẾ TẠO DẠNG DẦM HOẶC GIÀN TÙY THEO KẾT CẤU MÁI. 
 2.3. KẾT CẤU MANG LỰC MÁI (KCMLM) BTCT: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG BTCT: 
 2.3. KẾT CẤU MANG LỰC MÁI (KCMLM) BTCT: 
LIÊN KẾT CỘT - 
KCMLM 
LIÊN KẾT CỘT - KCĐK 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG BTCT: 
 2.3. KẾT CẤU MANG LỰC MÁI (KCMLM) BTCT: 
KHUNG CỬA SỐ MÁI 
SƠ ĐỒ GIÀN 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG BTCT: 
 2.3. KẾT CẤU MANG LỰC MÁI (KCMLM) BTCT: 
LIÊN KẾT CẦU TRỤC TREO VỚI DẦM – GIÀN KCMLM 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG THÉP: 
CHỨC NĂNG: NHẬN GẦN NHƯ TOÀN BỘ CÁC LOẠI TẢI TRỌNG ĐỂ TRUYỀN LÊN MÓNG. 
PHÂN LOẠI: 
THEO VỊ TRÍ: 
 -CỘT BIÊN 
 -CỘT GIỮA 
THEO ĐẶC ĐIỂM: 
 -CỘT KHÔNG VAI 
 -CỘT CÓ VAI 
 -CỘT ĐẶC 
 -CỘT RỖNG 
 -CỘT HỖN HỢP 
THEO TẢI TRỌNG CẦU TRỤC 
 -CỘT MỘT THÂN TIẾT DIỆN KHÔNG ĐỔI 
	(Qct <= 20T) 
 -CỘT MỘT THÂN TIẾT DIỆN THAY ĐỔI 
	(20T < Qct <= 70T) 
 -CỘT HAI THÂN (CỘT RỖNG) 
	(Qct > 75T) 
 3.1. CỘT THÉP: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG THÉP: 
TIẾT DIỆN: THÉP HÌNH – THÉP TỔ HỢP. 
 CỘT ĐẶC : < 400x1000 
 CỘT RỖNG: > 400x1000 
CHIỀU CAO: 
 PHẦN TRÊN VAI CỘT : h O 
 PHẦN DƯỚI VAI CỘT : h 
 CHIỀU CAO CỘT : H c = h o + h 
( lưu ý: TRÊN CỘT CÓ THỂ CÓ NHIỀU VAI CỘT TƯƠNG ỨNG NHIỀU TẦNG CẦU TRỤC KHÁC NHAU) 
 H c THƯỜNG ĐƯỢC LẤY THEO BỘI SỐ CỦA 0.6m HOẶC 1.2m 
 3.1. CỘT THÉP: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG THÉP: 
 3.1. CỘT THÉP: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG THÉP: 
 3.1. CỘT THÉP: 
CHI TIẾT CHÂN CỘT – LIÊN KẾT MÓNG 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG THÉP: 
 3.2. DẦM CẦU CHẠY THÉP: 
DẦM CẦU CHẠY: 
CÓ THỂ LÀ DẦM HOẶC DÀN 
CHIỀU CAO: 650 - 2050MM 
NÊN CHỌN LỰA GIẢI PHÁP GIÁN ĐỌAN ĐỂ DỄ CHẾ TẠO VÀ ÍT BỊ BIẾN DẠNG 
CÓ THỂ BỐ TRÍ HÀNH LANG >=400 ĐI DỌC NHÀ Ở NGANG MẶT CÁNH TRÊN 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG THÉP: 
 3.2. DẦM CẦU CHẠY THÉP: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG THÉP: 
 3.3. KCMLM THÉP: 
CHỨC NĂNG: NHẬN CÁC LOẠI TẢI TRỌNG MÁI ĐỂ TRUYỀN LÊN CỘT. 
KCMLM DẠNG DẦM THÉP: 
SỬ DỤNG VỚI NHỊP NHỎ: 9-12-15-18-24m 
QUY CÁCH: Hgd = 1/15 – 1/10 L 
	 I = 15 – 20% (1-2 HƯỚNG DỐC) 
KHI KÍCH THƯỚC DẦM LỚN, CÓ THỂ KHOÉT LỖ GIẢM TẢI TRỌNG, ĐI ỐNG KỸ THUẬT - HOẶC TĂNG CƯỜNG SƯỜN ĐỨNG ĐỂ TĂNG ĐỘ CỨNG DẦM 
KCMLM DẠNG GIÀN THÉP: 
SỬ DỤNG VỚI NHỊP LỚN: 30-36-48m 
CÓ SỬ DỤNG CẦU TRỤC TREO VỚI Qct = 5T 
QUY CÁCH: Hdd = 0-400 – 800 -  - 2200 
	 Hgd = 1/12 – 1/10 L 
	 I = 1/8-1/12 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG THÉP: 
 3.3. KCMLM THÉP: 
MẮT GIÀN: 
 THANH CÁNH TRÊN: 1.5-3M 
 THANH CÁNH DƯỚI: 3-6M 
 LIÊN KẾT THÔNG QUA BẢN MÃ 
 CÁC THANH HƯỚNG TRỤC 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG THÉP: 
 3.3. KCMLM THÉP: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG THÉP: 
 3.3. KCMLM THÉP: 
SƠ ĐỒ GIÀN: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG THÉP: 
 3.3. KCMLM THÉP: 
GIÀN (HOẶC DẦM) CÓ THỂ CHẾ TẠO HÒAN CHỈNH HOẶC TỪ NHIỀU ĐOẠN RỐI TIẾN HÀNH LẮP RÁP TẠI CÔNG TRƯỜNG. 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG THÉP: 
 3.3. KCMLM THÉP: 
GIÀN ĐỠ KÈO: 
CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG: 
 4. HỆ GIẰNG: 
CHỨC NĂNG: 
TĂNG CƯỜNG ĐỘ CỨNG TỔNG THỂ CHO HỆ KHUNG: ỔN ĐỊNH – CHỐNG BIẾN DẠNG 
PHÂN LOẠI: 
THEO VỊ TRÍ: 
 -KHUNG CHỐNG GIÓ – DẦM GIẰNG 
 -HỆ GIẰNG CỘT 
 -HỆ GIẰNG MÁI 
THEO PHƯƠNG VỊ LIÊN KẾT: 
 -HỆ GIẰNG ĐỨNG 
 -HỆ GIẰNG NGANG 
KHUNG TÒAN KHỐI BTCT: 
HỆ KẾT CẤU CHỊU LỰC (CỘT – MÁI – 
DẦM DỌC, TẤM MÁI) TỰ ĐẢM BẢO ĐỘ 
CỨNG, KHÔNG TỔ CHỨC HỆ GIẰNG. 
CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG: 
 4. HỆ GIẰNG: 
KHUNG CHỐNG GIÓ: 
CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG: 
 4. HỆ GIẰNG: 
CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG: 
 4. HỆ GIẰNG: 
CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG: 
 4. HỆ GIẰNG: 
CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG: 
 5. HỆ KHUNG CỨNG 
CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG: 
 5. HỆ KHUNG CỨNG 
CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG: 
 5. HỆ KHUNG CỨNG 
CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG: 
 5. HỆ KHUNG CỨNG 
CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG: 
 5. HỆ KHUNG CỨNG 
CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG PHẲNG: 
 5. HỆ KHUNG CỨNG 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_cau_tao_nha_cong_nghiep_bai_2_ket_cau_chiu_luc_nha.ppt