Bài giảng chương 4- Tính giá đối tượng kế toán

Tom tat Bai giang chuong 4- Tinh gia doi tuong ke toan: ...ong den viec tinh gia Anh huong cua muc gia chung thay doi: Theo nguyen tac than trong, tai san co the phai danh gia theo gia thap hon giua gia von va gia thi truong khi muc gia chung thay doi. Yeu cau quan ly noi bo 5. Noi dung tinh gia TSCD huu hinh TSCDHH mua sam tinh gia theo nguyen gia: Nguye...o o dia diem va trang thai hien tai. 5. Noi dung tinh gia b) Phuong phap tinh gia tri hang ton kho Viec tinh gia hang ton kho duoc ap dung theo mot trong cac phuong phap sau: - Phuong phap tinh theo gia dich danh - Phuong phap binh quan gia quyen: Gia tri cua tung loai hang ton kho duoc tinh theo g... hang nhap o thoi diem dau ky hoac gan dau ky, gia tri hang ton cuoi ky tinh theo gia cua hang nhap cuoi ky hoac gan cuoi ky. 5. Noi dung tinh gia Phuong phap nhap sau, xuat truoc: Aup dung dua tren gia dinh la hang ton kho duoc mua sau hay san xuat sau thi duoc xuat truoc.gia tri hang xuat duoc ti...

ppt12 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 877 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pptbaigiangc4_6586.ppt