Bài giảng Chương 5 kiểm toán nguồn vốn (phần f)

Tom tat Bai giang Chuong 5 kiem toan nguon von (phan f): ...iem toan nguon von 5.1.3.3.Kiem tra chi tiet Thu thap bang tong hop tinh hinh tang, giam cua tai khoan von chu so huu, cac quy va loi nhuan chua phan phoi trong nam, doi chieu voi So Cai. 5.1.3.3.Kiem tra chi tiet Von chu so huu: Doi chieu so phat sinh tang/giam von voi cac chung tu, t... phan bo chenh lech ty gia trong nam. 5.1.3.3.Kiem tra chi tiet Chenh lech danh gia lai tai san: Doi chieu: Cac but toan ghi tang, giam Chenh lech danh gia lai tai san Voi cac bien ban danh gia lai tai san va danh gia tinh hop ly cua cac quyet dinh dieu chinh nay. 5.1.3.3.Kiem tra c...a toi, tren co so cac bang chung thu thap duoc tu viec thuc hien cac thu tuc o tren, cac muc tieu kiem toan trinh bay o phan dau cua chuong trinh kiem toan da dat duoc, ngoai tru cac van de sau: ……………………………………………… ……………………………………………… Cau hoi on tap thi giua ky- P1 Trong qua trinh kiem toa...

pdf16 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 996 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfchuong_5_kiem_toan_nguon_von_5737.pdf