Bài giảng CNC - Chương 3: Cấu trúc của chương trình CNC và các lệnh trước khi di chuyển dụng cụ - Lê Trung Lực

Tóm tắt Bài giảng CNC - Chương 3: Cấu trúc của chương trình CNC và các lệnh trước khi di chuyển dụng cụ - Lê Trung Lực: ...con Chöông trình chính Chöông trình con 22 • Neáu muoán sau khi thöïc hieän chöông trình con, baïn khoâng trôû veà nôi ñaõ goïi maø di chuyeån tôùi moät doøng chöông trình khaùc, baïn phaûi chæ ra doøng chöông trình caàn ñeán sau M99P_; – Thí duï, M99P0060; • Sau khi thöïc hieän ch... ñieåm chuaån R. – Baèng tay: nhaán nuùt HOME treân panel ñieàu khieån. – Töï ñoâïng: duøng leänh G28. 41 Cho dao trôû veà ñieåm chuaån R cuûa maùy – Khi duøng leänh G28 coù theå cho dao ñi qua moät ñieåâm trung gian ñeå traùnh dao va chaïm vaøo chi tieât gia coâng. Thí duï G28 G91 X...UC 10M Control Program zero Y+ X+ Zero return position X-15.3433 Y00.0000 Z-18.3283 FANUC 10M Control Program zero Y+ X+ Zero return position X-15.3433 Y00.1000 Z-18.3283 FANUC 10M Control Program zero Y+ X+ Zero return position X-15.3433 Y00.0000 ...

pdf107 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 213 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng CNC - Chương 3: Cấu trúc của chương trình CNC và các lệnh trước khi di chuyển dụng cụ - Lê Trung Lực, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ộ theo trục Z 
Cùng dùng trong chu trình lập sẵn 
7 
A/B/C Trục quay 
R Bán kính 
Cũng dùng trong các chu trình lập sẵn 
I/J/K Vị trí tâm cung tròn 
Q Dùng trong các chu trình lập sẵn 
P Dùng trong các chu trình lập sẵn 
Gọi chương trình con 
Dùng chỉ thời gian dừng 
8 
F Lượng chạy dao 
S Tốc độ trục chính 
T Dụng cụ cắt trên mâm dao 
M Các lệnh phụ 
D Offset bán kính dao 
H Offset chiều dài dao 
EOB Kết thúc dòng lệnh 
/ Mã huỷ dòng lệnh 
9 
Caùc 
ñòa chæ 
chính 
vaø 
phaïm 
vi giaù 
trò 
leänh 
Ñòa chæ Ñòa chæ Chöùc naêng 
Soá chöông trình 
Soá thöù töï 
Chöùc naêng chuaån bò 
Töø leänh 
kích 
thöôùc 
Löôïng 
chaïy 
dao/phuùt 
Löôïng chaïy dao/voøng 
Toác ñoâï caét 
Dao caét 
Chöùc naêng phuï 
Döøng 
cuoái 
haønh 
trình 
Chöông trình caàn goïi 
Soá laàn laëp laïi 
Soá offset cuûa dao 
10 
• Maõ ñaàu baêng vaø cuoái baêng cuûa chöông 
trình ñöôïc kyù hieäâu baèng %. Hai kyù hieäu 
naøy khoâng xuaát hieäân treân maøn hình cuûa 
maùy CNC, nhöng khi xuaát chöông trình töø 
maùy CNC ra ngoaøi thì chuùng seõ xuaát hieän. 
Maõ ñaàu baêng vaø cuoái baêng 
11 
Soá cuûa chöông trình gia coâng CNC 
 Chöông trình trong heä FANUC ñöôïc ñaët teân baèng chöõ O 
+ soá thöù töï chöông trình. Ngöôøi ta phaân loaïi caùc soá thöù töï 
nhö sau: 
 O0001 – O7999: Vuøng do ngöôøi duøng tuøy choïn 
 O8000 - O8999: Vuøng do ngöôøi duøng coù baûo veä 
 O9000 – O9999-: Vuøng daønh cho nhaø saûn xuaát 
 Baïn coù theå duøng baát cöù soá naøo mieãn laø naèm trong vuøng 
cho pheùp. 
 Neáu caàn vieát ghi chuù cho deã nhôù thì ñeå trong ngoaëc ñôn. 
– O1001 (Progam A); 
12 
 Soá thöù töï block 
– Soá thöù töï block N ñöôïc duøng cho deã truy xuaát doøng leänh. 
– Phaïm vi soá thöù töï: N1- N9999 
– Neáu khoâng duøng soá thöù töï block thì cuõng khoâng sao. 
– Soá thöù töï block N khoâng ñöôïc ñöùng tröôùc soá chöông 
trình O 
– Neáu khoâng coù soá chöông trình, heäï thoáng laáy soá thöù töï 
block ñaàu tieân ñeå ñaët teân chöông trình. 
– Coù theå boû qua vieäc ñaùnh soá moät soá doøng leänh. 
– Khi laäp trình baèng tay, ñeå ñeà phoøng vieát thieáu, phaûi cheøn 
theâm doøng leänh, soá cuûa doøng leänh neân vieát caùch quaûng, 
thí duï 5, 10, 15,... 
– Khoâng ñöôïc duøng soá 0 ñeå chæ soá thöù töï N vaø soá chöông 
trình O. 
13 
Ñieàu kieän boû qua moät block 
• Ñeå boû qua moät hay nhieàu block duøng daáu “/” ñaët ôû ñaàu 
block. Heä thoáng seõ boû qua block naøy neáu treân panel ñieàu 
khieån cuûa maùy CNC baät ON coâng taéc OPSKIP. Neáu ñeå 
OFF, block vaãn coù hieäâu köïc. 
• Thí duï caùch vieát boû qua block coù ñieàu kieän: 
• Vieát ñuùng: /N3 G00 X10.0; 
• Vieát sai: //N3 G00 X10.0; 
• Chuù yù laø khi boû qua moät block thì cuõng boû luoân caùc 
leänh modal naèm trong block, do vaäy phaûi laäp trình 
ñeå leänh naøy naèm trong caùc block tieáp theo 
14 
Huỷ một từ lệnh có điều kiện 
• Một số hệ điều khiển có thể cho phép huỷ từ 
lệnh có điều kiện bên trong một dòng lệnh. 
• Thí dụ 
• N10 M06 T03 /M08 
Dòng lệnh có thể dùng khi gia công thép hay 
gang. Nếu gia công gang, không dùng dung 
dịch trơn nguội > Bật ON công tắc OPSKIP 
15 
Block Skip theo nhóm 
• Trong một số hệ Điều khiển có có thể dùng 
Optional Block Skip theo nhóm, nếu trên máy có 
các công tắc Opskip với số thứ tự từ 1-9. 
• Thí dụ 
• N1 
• N2 
• /1 N3 
• /1 N4 
N16 
/2 N17 
/2 N18 
N29 
/3 N30 
/3 N31 
16 
Keát thuùc chöông trình 
– Chöông trình CNC ñöôïc keát thuùc bôûi caùc maõ 
leänh sau ñaây: 
• M02: Keát thuùc chöông trình chính 
• M30: Keát thuùc vaø trôû veà ñaàu chöông trình chính 
• M99: Keát thuùc chöông trình con 
– Tuy nhieân neáu vieát /M02, /M30, /M99 vaø treân 
panel ñieàu khieån baät ON coâng taéc OPSKIP boû 
qua block coù ñieàu kieän thì chöông trình seõ 
khoâng keát thuùc. 
17 
Chöông trình con 
– Khi caàn gia coâng laëp laïi nhieàu laàn moät maãu thì 
neân duøng bieåu dieãn maãu döôùi daïng moät 
chöông trình con ñeå ñôn giaûn vòeâc laäp trình. 
– Moät chöông trình chính coù theå goïi moät chöông 
trình con nhìeàu laàn. 
– Moät chöông trình con coù theå goïi moät chöông 
trình chaùu nhieàu laàn. 
18 
Caáu truùc moät chöông trình con 
Moät chöông trình con 
Soá cuûa chöông trình con 
(hoaëc (:) trong tröôøng hôïp heä ISO) 
Keát thuùc chöông trình con 
M99 khoâng nhaát thieát phaûi ñöùng rieâng treân moät doøng leänh. 
Thí duï X100.0 Z100.0 M99 ; 
19 
Caùch goïi moät chöông trình con 
Soá laàn laëp chöông 
trình con 
Soá cuûa chöông trình con 
Khi khoâng chæ ra soá laàn laëp chöông trình con, heä thoáng hieåu laø 1 
– Thí duï M98 P51200; coù nghóa laø goïi chöông trình 1200 
naêm laàn. 
– Trong moät chöông trình chính coù theå goïi chöông trình 
con nhieàu laàn, vaø chöông trình con coù theå goïi chöông 
trình chaùu nhieàu laàn. Soá theá heä toái ña coù theå loàng nhau 
laø 4. Soá laàn goïi toái ña moät chöông trình con laø 999. 
20 
Caùch goïi moät chöông trình con 
Chöông trình chính Chöông trình con Chöông trình chaùu 
Theá heä thöù nhaát Theá heä thöù hai 
21 
– Leänh M98 coù theå ñöùng chung vôùi leänh chuyeån ñoäng. Khi ñoù leäânh 
chuyeån ñoäng seõ thöïc hieän tröôùc roài môùi goïi chöông trình con. 
– Thí duï: G01 X100.0 M98 P1200; 
Thöù töï thöïc hieän moät chöông trình con 
Caùch goïi moät chöông trình con 
Chöông trình chính Chöông trình con 
22 
• Neáu muoán sau khi thöïc hieän chöông trình 
con, baïn khoâng trôû veà nôi ñaõ goïi maø di 
chuyeån tôùi moät doøng chöông trình khaùc, 
baïn phaûi chæ ra doøng chöông trình caàn ñeán 
sau M99P_; 
– Thí duï, M99P0060; 
• Sau khi thöïc hieän chöông trình con 
(P1010), baïn tôùi doøng N0060 
Nhaûy doøng sau khi thöïc hieän 
chöông trình con 
23 
Chöông trình chính Chöông trình con 
Nhaûy doøng sau khi thöïc hieän 
chöông trình con 
24 
Danh sách các mã lệnh phay 
CNC hệ fanuc 
25 
26 
27 
28 
29 
2. Caùc leänh tröôùc khi di 
chuyeån duïng cuï 
 Choïn heä ño 
 Ñôn vò ño toác ñoä caét vaø löôïng aên dao 
 Laäp trình tuyeät ñoái vaø töông ñoái 
 Maët phaúng laäp trình 
 Heä toaï ñoä laäp trình 
 Duïng cuï caét vaø soá offset dao 
 Buø tröø chieàu daøi dao 
 Toác ñoä caét, chieàu quay truïc chính, löôïng aên dao 
30 
Chöông trình ñieàu khieån. 
• Laø nhöõng taäp hôïp nhöõng caâu leänh ñieàu khieån 
maùy phaûi laøm gì. Thí duï chöông trình gia coâng: 
% 
G21G90 G94 G97 
G54G00 
G28 G91 Z0 
G43 H02 Z50 
T2 M06 S3000 M03 
G0 Z1. 
X2. Y2. 
Z.1 
G1 Z-1. F10. 
X6. 
Y6. 
G1 X3. 
G3X2.Y5.R1. 
G1Y2. 
G0 Z1. 
X0. Y0. 
% 
Đường chạy dao 
Duïng cuï 
Các lệnh đầu 
chương trình 
CNC 
31 
Khai baùo heä ño ño kích thöôùc 
– Vôùi heä FANUC vieäc khai baùo ñôn vò ño ñöôïc 
thöïc hieän thoâng qua caùc leäânh sau: 
– G20 = ñôn vò ño laø in. 
– G21 = ñôn vò ño laø mm. 
– Khi keát thuùc buoåi laøm vieäc, leänh G20 hay G21 
seõ tieáâp tuïc toàn taïi sang buoåi laøm vieäc sau. 
– Trong moät soá heä ñieàu khieån khaùc, thí duï nhö 
heä FAGOR duøng G70 vaø G71 thay vì G20 vaø 
G21. 
32 
• G94 – Ñôn vò löôïng chaïy dao F laø mm/ph hoaëc inch/ph 
• G95 - Ñôn vò löôïng chaïy dao F laø mm/vg hoaëc inch/vg 
• G96 – Toác ñoä caét S coù ñôn vò laø m/ph hay inch/ph, 
khoâng ñoåi treân toaøn maët gia coâng. Khi ñöôøng kính gia 
coâng thay ñoåi, soá voøng quay cuûa truïc chính thay ñoåi 
theo. 
• G97 - Toác ñoä caét coù ñôn vò laø vg/ph, khoâng ñoåi soá voøng 
quay truïc chính trong suoát quaù trình gia coâng. 
Khai baùo ñôn vò löôïng chaïy dao F 
vaø toác ñoä caét S 
33 
Khai baùo ñôn vò löôïng chaïy dao 
F vaø toác ñoä caét S. 
• Thí duï: 
– G97 S1500; Soá voøng quay truï chính laø 1500 v/ph. 
– G96 S150; Toác ñoä caét laø 150 m/ph. 
– Ñeå giôùi haïn soá voøng quay truïc chính, duøng leänh G92. 
Thí duï G92 S3500 giôùi haïn soá voøng quay truïc chính laø 
3500 vg/ph. 
– Trong maùy phay CNC baùn sang Vieät nam, caøi ñaët maëc 
ñònh laø G94 vaø G97. Khi môû maùy laø hai leâïnh naøy coù 
hieäu löïc. 
34 
Choïn maët phaúng laäp trình 
– Ñeå choïn maët phaúng laâp trình, duøng caùc leänh 
sau ñaây: 
– G17 – maët phaúng XY 
– G18 - maët phaúng ZX 
– G19 - maët phaúng YZ 
– Vôùi maùy phay CNC, maët phaúng maëc ñònh laø 
XY, nghóa laø khi baät maùy leân maùy, leänh G17 
coù hieäu löïc. 
35 
Ñôn vò nhaäp nhoû nhaát 
• Ñôn vò nhaäp nhoû nhaát laø soá gia nhoû nhaát 
maø heä thoáng coù theå chaáâp nhaän. Trong haàu 
heát caùc heä ñieàu khieån CNC, soá gia nhoû 
nhaát laø 
– 0.001 mm 
– 0.0001 inch 
– 0.001o. 
– Moät soá lieäu nhaäp vaøo nhoû hôn caùc giaù trò treân 
ñeàu ñöôïc laøm troøn. 
36 
Thí duï: 
37 
Laäp trình tuyeät ñoái vaø töông ñoái 
– Tröôùc khi cho dung cuï di chuyeån, baïn phaûi 
choïn caùch ghi vò trí caùc ñieåm maø duïng cuï phaûi 
ñi tôùi. Ñoái vôi maùy phay heä FANUC coù hai 
caùch ghi: 
• G90 X_ Y_Z_ – ghi toïa ñoä tuyeät ñoái. 
• G91 X_ Y_Z_ -- ghi toïa ñoä töông ñoái. 
 Nên chọn cách ghi tuyệt đối nếu có thể được 
38 
Thí duï laäp trình tuyeät ñoái 
Duïng cuï ñi töø ñieåm A 
(30,60,30) tôùi ñieåm 
B(10, 30, 20), Theo 
caùch laäp trình tuyeät 
ñoái, ta coù toïa ñoä cuûa 
ñieåm B seõ laø 
G90 X10.0 Y30.0 
Z20.0 ; 
(30,60,30) 
39 
Theo caùch laäp trình 
töông ñoái, ta coù toïa 
ñoä cuûa ñieåm B seõ 
laø 
G91 X40.0 Y-30.0 
Z-10.0 ; 
Thí duï laäp trình töông ñoái 
40 
Cho dao trôû veà ñieåm chuaån R 
cuûa maùy 
– Tröôùc khi chaïy chöông trình CNC hay tröôùc 
khi ñoåi dao, phaûi cho dao trôû veà ñieåm chuaån R 
Coù hai caùch cho dao trôû veà ñieåm chuaån R. 
– Baèng tay: nhaán nuùt HOME treân panel ñieàu 
khieån. 
– Töï ñoâïng: duøng leänh G28. 
41 
Cho dao trôû veà ñieåm chuaån R cuûa maùy 
– Khi duøng leänh G28 coù theå cho dao ñi qua moät ñieåâm 
trung gian ñeå traùnh dao va chaïm vaøo chi tieât gia coâng. 
Thí duï G28 G91 X50.0 Y0 Z0 ; 
Trôû veà ñieåm chuaån G28 
Trôû veà töø ñieåm chuaån G29 Ñieåm chuaån 
B - Ñieåm trung gian 
A - Ñieåm baét ñaàu trôû veà 
ñieåm chuaån 
C - Ñieåm ñích trôû veà töø ñieåm 
chuaån R 
B 
A C 
G28 G29 
•G29 X_ Y_ Z_ ; 
42 
• Neáu coù nhieàu ñieåm chuaån, thì vieäc trôû veà ñieåm chuaån thöù 
2, thöù 3, thöù 4 ñöôïc thöïc hieän bôûi leänh G30. Caáu truùc cuûa 
leänh nhö sau: 
• G30 P_ X_ Y_ Z_ 
 trong ñoù P = 2, 3, 4 laø soá thöù töï vaø X, Y, Z laø toïa ñoä 
tuyeät ñoái cuûa ñieåm trung gian. 
• Ñeå kieåm tra ñieåm chuaån duøng leänh G27. Caáu truùc cuûa 
leänh nhö sau: 
G27 X_Y_ Z_; 
 trong ñoù X_Y_ Z_ laø toïa ñoä cuûa ñieåm chuaån. Khi 
duøng leänh naøy, neáu duïng cuï veà ñuùng ñieåm chuaån, ñeøn 
hieäu seõ baät saùng; neáâu khoâng ñuùng, caûnh baùo No. 092 
seõ xuaát hieän. 
43 
Choïn duïng cuï caét 
• Trước khi gia coâng phaûi thay dao neáu dao treân truïc chính 
khoâng phuø hôïp. Nguyeân taéc cuûa leänh thay dao ñöôïc vieát 
nhö sau: 
• N4 Txx M6 
• Thí duï: 
• N0020 T01 M6 
• Moãi dao coù chieàu daøi dao, kyù hieäu laø Hxx. Giaù trò chieàu 
daøi dao ñöôïc xaùc ñònh tuyø theo coù duøng dao chuaån hay 
khoâng 
Z 
Điểm điều 
khiển 
Không dùng 
dao chuẩn 
45 
Trục chính phải di chuyển dao lên một lượng 
bằng chiều dài H01, H02, H03 nên hiệu chỉnh 
(bù) dao luôn luôn dương 
H02 H01 
Hiệu chỉnh dao 
dương (G43 H02) 
H03 
Hiệu chỉnh dao 
dương (G43 H01) 
Hiệu chỉnh dao 
dương (G43 H02) 
Z 
H00 
Điểm điều 
khiển 
Dùng dao chuẩn 
47 
- Khi dùng dao chuẩn: hiệu chỉnh dao bằng 0 (H00) 
- Khi dùng dao dài hơn, trục chính phải di chuyển lên trên 
một lượng bằng H01 nên bù dao dương (lên) 
- Khi dùng dao ngắn hơn, trục chính phải di chuyển xuống 
dưới một lượng H02, nên bù dao âm (xuống) 
Dao 
chuẩn Dao 
Dài 
hơn 
Dao 
ngắn 
hơn 
H01 
H02 
H00 
Hiệu chỉnh dao 
dương (G43 H01) 
Hiệu chỉnh dao 
âm (G44 H02) 
48 
• Duïng cuï caét ñöôïc gaù treân maâm dao (hay 
ñaøi dao). Ñaøi dao coù nhieàu oå dao vaø ñöôïc 
ñaùnh soá thöù töï. Phaàn lôùn tröôøng hôïp, khi 
dao gaù vaøo oå dao naøo thì noù seõ coù seõ mang 
soá cuûa oå ñoù. 
– Thí duï duïng cuï kyù hieäu laø T01, soá offset dao 
theo chieàu daøi seõ laø H01, theo baùn kính seõ laø 
D01. 
Choïn duïng cuï caét 
49 
Choïn duïng cuï caét 
– H01 seõ phaûi ñöôïc duøng vôùi leänh G43, G44 ñeå 
buø laïi chieàu daøi dao. 
– D01 seõ phaûi ñöôïc duøng vôùi leänh G41, G42 ñeå 
taâm duïng cuï naèm caùch ñöôøng laäp trình moät 
khoûang baèng giaù trò cuûa noù 
– H00, D00 coù nghóa laø giaù trò offset baèng 0, hay 
huûy offset dao. 
50 
Offset dao theo baùn kính 
Dao phay 
Ñöôøng laäp 
trình 
Ñöôøng di chuyeån 
cuûa taâm dao 
Phoâi 
? ? ? 
Hệ thống CNC phải biết 
phôi của bạn nằm ở đâu 
Khoảng cách từ điểm 0 trên 
phôi đến điểm về 0 của máy 
phải được xác định 
Muốn vậy phải đo khoảng 
cách đó theo cả phương 
X, Y, Z 
Control Operator area 
Program zero 
Y+ 
X+ 
X program value 
Y axis 
value 
Zero return position 
Control 
Program zero 
Y+ 
X+ 
Zero return position 
X00.0000 
Y00.0000 
Z00.0000 
FANUC 10M 
Dụng cụ rà cạnh 
Control 
Program zero 
Y+ 
X+ 
Zero return position 
X-24.9287 
Y-14.3887 
Z-18.3283 
FANUC 10M 
Control 
Program zero 
Y+ 
X+ 
Zero return position 
X-24.4544 
Y-14.3887 
 Z-18.3283 
FANUC 10M 
Control 
Program zero 
Y+ 
X+ 
Zero return position 
X-00.0000 
Y-14.3887 
 Z-18.3283 
FANUC 10M 
Control 
Program zero 
Y+ 
X+ 
Zero return position 
X-00.1000 
Y-14.3887 
 Z-18.3283 
FANUC 10M 
Control 
Program zero 
Y+ 
X+ 
Zero return position 
X-00.0000 
Y-14.3887 
 Z-18.3283 
FANUC 10M 
Control 
Program zero 
Y+ 
X+ 
Zero return position 
X-15.3433 
Y-22.4674 
 Z-18.3283 
FANUC 10M 
Control 
Program zero 
Y+ 
X+ 
Zero return position 
X-15.3433 
Y-22.2344 
 Z-18.3283 
FANUC 10M 
Control 
Program zero 
Y+ 
X+ 
Zero return position 
X-15.3433 
Y00.0000 
 Z-18.3283 
FANUC 10M 
Control 
Program zero 
Y+ 
X+ 
Zero return position 
X-15.3433 
Y00.1000 
 Z-18.3283 
FANUC 10M 
Control 
Program zero 
Y+ 
X+ 
Zero return position 
X-15.3433 
Y00.0000 
 Z-18.3283 
FANUC 10M 
Control 
Program zero 
Y+ 
X+ 
Zero return position 
X24.0974 
Y22.1233 
 Z-18.3283 
FANUC 10M 
Control 
Program zero 
Y+ 
X+ 
Zero return position 
X12.3232 
Y11.2357 
 Z-18.3283 
FANUC 10M 
Gán giá trị X&Y 
cho điểm 0 
Còn trục Z thì sao? 
Điểm 0 của chương trình 
xác định theo phương Z tuỳ 
theo việc bù trừ dao được 
sử dụng như thế nào 
Đầu trục chính 
Điểm 0 của 
phôi 
Vị trí về 0 theo trục Z 
Z 
Vị trí về 0 theo trục Z 
Đầu trục chính 
Điểm 0 của 
phôi 
X12.3232 
Y11.2357 
Z13.0294 
FANUC 10M 
X11.4843 
Y7.4637 
Z13.0294 
FANUC 10M 
X11.4843 
Y7.4637 
Z1.2544 
FANUC 10M 
X11.4843 
Y7.4637 
Z00.0000 
FANUC 10M 
X11.4843 
Y7.4637 
Z11.7750 
FANUC 10M 
Những máy cũ yêu cầu gán điểm 0 
trong chương trình(với G92). 
Những máy mới cho phép gán điểm 0 
qua các mã lệnh G54-G59 
Chúng ta sẽ dùng số đo ở trên cho 
cả hai trường hợp 
76 
Caøi ñaët goác toïa ñoä phoâi 
• Coù 3 caùch caøi ñaët goác toïa ñoä phoâi: G92, 
duøng ñieåm chuaån R, G54-G59 vaø G52 
– Caùch 1: Duøng G92. Goác toïa ñoä phoâi ñöôïc thieáât 
laäp khi chæ ra toïa ñoä hieän taïi cuûa muõi duïng cuï 
caét. Caùch thieát laäp naøy laø khaù ñôn giaûn vaø coù 
theå deã daøng thay ñoåi khi muoán. 
77 
Thí duï 
Z 
Duïng cuï ñang ôû taïi 
vò trí X25.2 Y23. 
Baèng caùch vieát 
G92 X25.2 Z23.0 ; 
baïn thieát laäp goác 
toïa ñoä phoâi taïi 
ñieåm zero 
78 
Control Operator area 
Program zero 
Y+ 
X+ 
Zero return position 
79 
Control Operator area 
Program zero 
Y+ 
X+ 
Zero return position 
+ 
+ 
80 
Z 
81 
82 
+ 
83 
Dùng lệnh G92 để 
gán gốc toạ độ lập 
trình 
84 
Thí dụ: 
Các giá trị đo được: 
Theo X: 12.3412 
Theo Z: 9.5423 
Lệnh: 
N005 G92 X12.3412 Y11.2364 Z9.5423 
Theo Y: 11.2364 
85 
O0001 
N010 G90 S1000 M03 
N015 G00 X1. Y1. 
N020 G43 H01 Z.1 
N025 G01 Z-.75 F4.5 
N030 G00 Z.1 
N035 G91 G28 X0 Y0 Z0 
N005 G92 X12.3412 Y11.2364 Z9.5423 
N040 M30 
86 
Khó khăn chính trong 
việc gán gốc toạ độ 
trong chương trình: 
Tất cả các trục phải về vị trí R 
trong chương trình trước khi chạy 
chương trình! 
87 
Z 
Measurement 
Đúng 
88 
Z 
Measurement 
Sai 
89 
O0001 
N010 G54 G90 S1000 M03 
N015 G00 X1. Y1. 
N020 G43 H01 Z.1 
N025 G01 Z-.75 F4.5 
N030 G00 Z.1 
N035 G91 G28 X0 Y0 Z0 
N005 G92 X12.3412 Y11.2364 Z9.5423 
N040 M30 
N003 G91 G28 X0 Y0 Z0 
90 
– Sau khi cho dao trôû veà ñieåm chuaån R, baïn 
duøng muõi dao ñeå raø ñieåm zero treân phoâi. Toïa 
ñoä cuûa ñieåm zero naøy seõ ñöôïc gaùn cho caùc maõ 
leänh G54, G55, G56, G57, G58, G59. Moãi dao 
coù theå duøng moät maõ leäânh rieâng, thí duï dao T01 
duøng G54, T02 duøng G55, 
 Bản chất của việc này là gán gốc toạ độ lập 
trình bằng cách chỉ ra vị trí tương đối của nó 
trên phôi so với điểm chuẩn R 
Caùch 2. Duøng caùc maõ leänh G54-G59. 
91 
Control Operator area 
Program zero 
Y+ 
X+ 
Zero return position 
92 
Control Operator area 
Program zero 
Y+ 
X+ 
Zero return position 
- 
- 
93 
Z 
Measurement 
94 
95 
- 
(minus) 
96 
Thí dụ đo được: 
X: 12.3412 Y: 11.2364 Z: 9.5423 
97 
Thí dụ đo được: 
X: 12.3412 Y: 11.2364 Z: 9.5423 
98 
Các mã lệnh dùng 
Gán gôc toạ độ lập trình 
G54 - Gốc toạ độ số 1 
G55 - Gốc toạ độ số 2 
G56 - Gốc toạ độ số 3 
G57 - Gốc toạ độ số 4 
G58 - Gốc toạ độ số 5 
G59 - Gốc toạ độ số 6 
99 
O0001 
N010 G90 S1000 M03 
N015 G00 X1. Y1. 
N020 G43 H01 Z.1 
N025 G01 Z-.75 F4.5 
N030 G00 Z.1 
N035 G91 G28 X0 Y0 Z0 
N005 G54 
N040 M30 
100 
Caùch 2. Duøng caùc maõ leänh G52. 
• Duøng G52 ñeå chæ ra vò trí toïa ñoä cuïc boä so 
vôùi goác toïa ñoä hieän haønh 
• Thí duï, baïn ñang duøng G54 laøm goác toïa ñoä 
hieän haønh vaø muoán dôøi goác toïa ñoä ñeán vò 
trí môùi, baïn vieát G52 X_ Y_, trong ñoù 
X_Y_ laø toïa ñoä tuîeät ñoái cuûa goác toïa ñoä 
môùi. Ñeå huûy boû heä toïa ñoä cuïc boä, baïn ñôn 
giaûn vieát G52 X0 Y0. 
101 
Caùch 3. Duøng maõ leänh G52. 
Ñieåm chuaån 
Goác toïa ñoä maùy 
Heä toïa ñoä maùy 
Heä toïa ñoä phoâi) 
(Heä toïa ñoä cuïc boä 
G52) 
(Heä toïa ñoä cuïc boä) 
(Heä toïa ñoä phoâi thöù 6) 
102 
Thay ñoåi goác toïa ñoä 
• Vieäc thay ñoåi goác toïa ñoä hieän taïi tôùi moät vò 
trí môùi coù theå ñöôïc thöïc hieän theo nhieàu 
caùch khaùc nhau. Thí duï goác toïa ñoä phoâi 
hieäân taïi laø G54. Vò trí hieän taïi cuûa duïng cuï 
laø X200 Y160. Baïn muoán dôøi goác toïa ñoä 
tới vò trí X100 Y60. 
103 
Thí duï 
Thí duï goác toïa ñoä phoâi hieäân taïi laø G54. Vò trí 
hieän taïi cuûa duïng cuï laø X200 Y160. Baïn muoán 
dôøi goác toïa ñoä tôi vò trí X100 Y60 
Heä toïa ñoä phoâi 
Vò trí cuûa duïng cuï 
X’ Heä toïa ñoä phoâi môùi 
Y Y’ 
X 
104 
Baïn coù theå thöïc hieän theo ba caùch sau: 
°G92 X100.0 Y100.0; 
°G52 X100.0 Y60.0; 
°G10 L2 P1 Xo + 100.0 Yo + 60.0 
• trong ñoù, 
• Xo Yo laø goác toïa ñoä cuõ ñöôïc thieát laäp bôûi G54 so 
vôùi heä toïa ñoä maùy, 
• L2 laø maõ leänh kyù hieäu vieäc thieát laäp goác toïa ñoä 
• P1 laø tham soá chæ soá thö tuï cuûa goác toïa ñoä. 
• P1 öùng vôi G54, P4 öùng vôi G57, 
• P2 öùng vôi G55, P5 öùng vôi G58, 
• P3 öùng vôi G56, P6 öùng vôi G59 
105 
 Điều khiển trục chính và bơm 
• Tốc độ cắt S phải được chọn trước khi cho dụng 
cụ quay: thí dụ G97 S1000 
• Chiều quay trục chính phải được chỉ ra trước khi 
cho dụng cụ gia công: M03 hay M04 
• Tốc độ di chuyển của dao (hay lượng ăn dao F) 
phải khai báo trước khi cắt, thí dụ G94 F500 
• Nếu có bơm dụng dịch trơn nguội: M08 
106 
Thí dụ một đoạn đầu chương trình 
% 
O1001 
N10 G21 G17 G90 G54 G94 G97 
N20 G28 G91 X0 Y0 Z0 
N30 T01 M06 
N40 G43 H01 Z50.0 
N50 S1000 M03 M08 
N60 G41 D01 
N200 M30 
% 
107 
Tóm lược 
• Chương trình NC có cấu trúc như thế nào? 
• Cấu trúc một dòng lệnh, một từ lệnh? 
• Có những từ nào được dùng trong chương 
trình NC? 
• Trước khi dụng cụ di chuyển, cần những 
lệnh gì? Những lệnh cài trước có cần lập 
trình không? 

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_cnc_chuong_3_cau_truc_cua_chuong_trinh_cnc_va_cac.pdf