Bài giảng Pháp luật thương mại điện tử - Trần Đoàn Hạnh

Tóm tắt Bài giảng Pháp luật thương mại điện tử - Trần Đoàn Hạnh: ...rang # PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 41 ƯU ĐIỂM CỦA CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ Có thể sử dụng đối với các chứng từ và giao dịch điện tử Tự động hóa xác thực chủ thể của chữ ký Xác thực tính nguyên vẹn của nội dung VB BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT K... Chỉ có 2 bên mua và bán - Chủ thể tham gia: ngoài 2 bên mua và bán có sự tham gia của nhà cung cấp dịch vụ mạng và cơ quan chứng thực chữ ký điện tử HĐ truyền thống BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A BỘ MÔN: KINH TẾ - KHO...g thể phát triển Thương mại điện tử BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 Trang # PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 91 Nghị định quy định về chữ ký số và các nội dung liê...

pdf135 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 11/09/2021 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Pháp luật thương mại điện tử - Trần Đoàn Hạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT ThƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 82
Qđ về việc thu thập và 
sử dụng TT cá nhân
Chính thể cộng hoà 
Nhà nước đơn nhất 
QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ 09/2008-BCT
là hình thức tổ chức các 
cơ quan quyền lực tối 
cao , cơ cấu , trình tự và 
mối quan hệ giữa chúng 
với nhau cũnh như mức 
độ tham gia của nhân 
dân vào việc thiết lập các 
cơ quan này 
Việc thu thập và sử 
dụng thông tin cá 
nhân của mỗi khách 
hàng phải được sự 
đồng ý của khách 
hàng đó trừ trường 
hợp pháp luật có quy 
định khác 
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT ThƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 83
Qđ về việc thu thập và 
sử dụng TT cá nhân
Chính thể cộng hoà 
Nhà nước đơn nhất 
QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ 09/2008-BCT
là hình thức tổ chức các 
cơ quan quyền lực tối 
cao , cơ cấu , trình tự và 
mối quan hệ giữa chúng 
với nhau cũnh như mức 
độ tham gia của nhân 
dân vào việc thiết lập các 
cơ quan này 
Việc xin ý kiến đồng ý 
của khách hàng phải 
được tiến hành thông 
qua bước riê g để 
khách hàng lựa chọn 
chấp nhận hoặc từ 
chối. Không được 
thiết lập cơ chế chọn 
đồng ý mặc định cho 
khách hàng 
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 84
Vấn đề chứng cứ bảo vệ người tiêu dùng
Có vai trò vô cùng quan 
trọng khi có tranh chấp xảy 
ra vì các bên muốn chứng 
minh yêu cầu của mình hay 
phản đối yêu cầu của bên 
kia phải dựa vào chứng cứ 
được pháp luật thừa nhận
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 85
Giá trị pháp lý của chứng cứ điện tử
Luật Giao dịch điện tử thừa 
nhận giá trị pháp lý của 
chứng cứ điện tử đó là:
+ Thông điệp dữ liệu
+ Chữ ký điện tử
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦ ĐOÀN HẠNH Trang 86
Đ/k để thông điệp dữ liệu có giá trị 
chứng cứ 
Độ tin cậy 
của cách 
thức khởi 
tạo, lưu trữ 
hoặc 
truyền gửi
Cách thức 
xác định 
người khởi 
tạo
Cách thức 
bảo đảm và 
duy trì tính 
toàn vẹn
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦ ĐOÀN HẠNH Trang 87
Đ/k để chữ ký điện tử có giá trị 
chứng cứ 
Được tạo 
lập bằng 
phương 
tiện điện tử
Xác nhận 
chấp thuận 
của người ký 
đối với nội 
dung thông 
điệp đã ký
Khả năng 
xác nhận 
người ký 
thông điệp
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 88
Trường hợp mâu thuẫn chứng cứ
Sự khác nhau giữa 
thông điệp dữ liệu được 
lưu trữ bằng phương 
tiện điện tử và tài liệu 
được lưu trữ bằng giấy
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 89
Trách nhiệm của bên cung cấp hàng hóa
Khi có rủi ro trong giao 
dịch điện tử trách nhiệm 
sẽ thuộc về bên cung 
cấp hàng hóa, dịch vụ 
khi khách hàng biết 
hoặc không thể biết
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 90
Một số văn bản pháp luật có liên quan 
- Nghị định 26/2007/NĐ-CP 
- Nghị định 27/2007/NĐ-CP
- Nghị định số 35/2007/NĐ-CP
- Luật công nghệ thông tin
- Các Nghị định hướng dẫn thực
hiện Luật CNTT
- Nghị định 63/2007/NĐ-CP
- Kế hoạch tổng thể phát triển 
Thương mại điện tử
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 91
Nghị định quy định về chữ ký 
số và các nội dung liên quan 
đến sử dụng chữ ký số, bao 
gồm chứng thư số và việc quản 
lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ 
chứng thực chữ ký số.
Nghị định 26/2007/NĐ-CP
NÔI DUNG
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 92
Nghị định là cơ sở pháp lý để 
các doanh nghiệp tiến hành 
triển khai dịch vụ cấp và chứng 
thực chữ ký số cho các tổ chức 
và cá nhân phục vụ cho việc ký 
kết các hợp đồng điện tử được 
thuận lợi, an toàn.
Nghị định 26/2007/NĐ-CP
Ý NGHĨA
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 93
Nghị định quy định chi tiết thi 
hành Luật giao dịch điện tử 
trong hoạt động tài chính. Nội 
dung:
+ Chứng từ điện tử
+ Giao dịch điện tử trong hoạt 
động tài chính
Nghị định 27/2007/NĐ-CP
NỘI DUNG
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 94
Nghị định quy định chi tiết thi 
hành Luật giao dịch điện tử 
trong hoạt động ngân hàng. Nội 
dung:
+ Chứng từ điện tử
+ Giao dịch điện tử trong hoạt 
động ngân hàng
Nghị định 35/2007/NĐ-CP
NỘI DUNG
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 95
Nghị định nhằm đảm bảo các 
điều kiện cần thiết để hình 
thành và phát triển một môi 
trường giao dịch điện tử an 
toàn, hiệu quả trong hoạt động 
nghiệp vụ tài chính trên cơ sở 
ứng dụng công nghệ thông tin
Nghị định 27/2007/NĐ-CP
Ý NGHĨA
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 96
Nghị định nhằm đảm bảo các 
điều kiện cần thiết về môi 
trường pháp lý để củng cố, 
phát triển các giao dịch điện tử 
an toàn và hiệu quả đối với hệ 
thống ngân hàng.
Nghị định 35/2007/NĐ-CP
Ý NGHĨA
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 97
Luật công nghệ thông tin
Luật công nghệ thông 
tin đã thiết lập nền 
tảng pháp lý cơ bản cho
việc đẩy mạnh giao dịch
điện tử nói chung và 
thương mại điện tử
nói riêng
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 98
Luật công nghệ thông tin
Luật cho phép cá nhân
tổ chức có quyền thiết
lập trang thông tin 
điện tử bán hàng 
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 99
Nghị định hướng dẫn Luật CNTT 
Nghị định 63/CP quy định
xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực
công nghệ thông tin
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 100
Nghị định hướng dẫn Luật CNTT 
Nghị định 64/CP quy định
ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt
động của các cơ quan
Nhà nước
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 101
Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại
điện tử
Mục tiêu
Chính sách
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
Thảo luận
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 102
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT thƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢN VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀ HẠNH Trang 103
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT ThƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 104
Tranh chấp trong giao dịch thương mại ĐT
THỰC TRẠNG VỀ TRANH
CHẤP THƯƠNG MẠI
ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT ThƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 105
Tranh chấp trong giao dịch thương mại ĐT
Tranh chấp trong giao dịch
thương mại điện tử đang ngày
càng gia tăng và phức tạp.
Chủ yếu là tranh chấp về tên
miền, bản quyền tác giả, liên
quan đến thông tin cá nhân,
tranh chấp về hình thức giao
kết hợp đồng, tranh chấp liên
quan đến tội phạm trên không
gian mạng.
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT ThƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 106
Tranh chấp trong giao dịch thương mại ĐT
Một số vụ tranh 
chấp điển hình 
về thương mại
điện tử
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 107
Tranh chấp trong giao dịch thương mại ĐT
Thực trạng tranh chấp 
về thương mại điện tử ở 
một số nước trên thế 
giới
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT ThƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 108
Tranh chấp trong giao dịch thương mại ĐT
trên thế giới
-Tranh chấp liên quan đến việc
bảo vệ dữ liệu;
-Hợp đồng cung cấp dịch vụ 
trực tuyến;
-Tranh chấp giữa người mua và
người bán (C2C hoặc C2B)
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT ThƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 109
Tranh chấp trong giao dịch thương mại ĐT
trên thế giới
-Tranh chấp liên quan đến bản
quyền;
-Tranh chấp liên quan đến yếu 
tố lừa đảo, tội phạm trên không 
gian mạng.
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 110
Tranh chấp trong giao dịch thương mại ĐT
LUẬT ÁP DỤNG
GIẢI QUYẾT
TRANH CHẤP
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦ ĐOÀN HẠNH Trang 111
Luật áp dụng giải quyết tranh chấp 
Luật giao 
dịch điện 
tử
Thông tư 
hướng dẫn về 
cung cấp TT 
và giao kết 
HĐ trên 
website TMĐT
Nghị định 
về thương 
mại điện tử
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦ ĐOÀN HẠNH Trang 112
Luật áp dụng giải quyết tranh chấp
Theo Luật giao dịch điện tử khi 
giao kết hợp đồng điện tử các 
bên có quyền thỏa thuận sử 
dụng hay không sử dụng chữ 
ký điện tử để ký thông điệp dữ 
liệu trong quá trình giao dịch; 
sử dụng hoặc không sử dụng 
chữ ký điện tử có chứng thực
Phương thức giao kết
hợp đồng điện tử Điều 23
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦ ĐOÀN HẠNH Trang 113
Luật áp dụng giải quyết tranh chấp
Hợp đồng giao kết trên
Website thương mại ĐT
Điều 52 Luật giao dịch 
điện tử,Khoản 20 thông 
tư hướng dẫn về cung 
cấp thông tin và giao kết 
hợp đồng trên website 
thương mại điện tử
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦ ĐOÀN HẠNH Trang 114
Luật áp dụng giải quyết tranh chấp
Vấn đề chữ ký số Theo quy định tại Điều 
21 Luật giao dịch điện tử
Điều 3 Nghị định quy 
định chi tiết thi hành 
Luật giao dịch điện tử về 
chữ ký số và dịch vụ 
chứng thực chữ ký sô
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 115
Tranh chấp tên 
miền quốc gia.vn 
Khoản 3 Điều 68 Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT 
quy định giải quyết tranh chấp 
tên miền quốc gia.vn 
Luật CNTT Thông tư 10
Luật áp dụng giải quyết tranh chấp
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦ ĐOÀN HẠNH Trang 116
Giải quyết tranh chấp tên miền
Căn cứ 
giải quyết 
tranh chấp 
tên miền
Xử lý tên miền 
có tranh chấp
Các hình 
thức giải 
quyết tranh 
chấp tên 
miền
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦ ĐOÀN HẠNH Trang 117
Giải quyết tranh chấp liên quan đến TT cá nhân
Nghị định 
63/2007 
Bộ luật dân sựThông tư 
09/2008
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 118
Trên thế giới 
Thương lượng Hòa giải
Các phương thức giải quyết tranh chấp TMĐT
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 119
Trên thế giới 
Trọng tài TT Tòa án
Các phương thức giải quyết tranh chấp TMĐT
Các tổ chức khác
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 120
THƯƠNG LƯỢNG 
TRỰC TUYẾN (thương 
lượng qua các phương 
tiện điện tử khi các bên 
có xảy ra tranh chấp)
Các phương thức giải quyết tranh chấp TMĐT trên
thế giới
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 121
Các phương thức giải quyết tranh chấp TMĐT trên
thế giới
Trung gian hòa giải
Trọng tài trực tuyến
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 122
Các phương thức giải quyết tranh chấp TMĐT trên t/g
Giải quyết tranh chấp về 
thương mại điện tử 
bằng Tòa án hoặc các 
tổ chức khác
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 123
Các phương thức giải quyết tranh chấp TMĐT 
Các phương thức giải 
quyết tranh chấp về 
thương mại điện tử tại 
Việt Nam
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 124
Các phương thức giải quyết tranh chấp TMĐT 
Tranh chấp trong giao 
dịch điện tử là tranh 
chấp phát sinh trong 
quá trình giao dịch bằng 
phương tiện điện tử
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦ ĐOÀN HẠNH Trang 125
Các phương thức giải quyết tranh chấp TMĐT ở VN
Thương 
lượng 
Trọng tài hoặc 
Tòa án
Hòa giải
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT ThƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 126
Phương thức giải quyết tranh chấp 
THƯƠNG LƯỢNG
Là hình thức phổ 
biến
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT ThƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 127
Phương thức giải quyết tranh chấp 
HÒA GIẢI
Là hình thức có sụ
Tham gia của bên thứ 3
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT ThƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 128
Phương thức giải quyết tranh chấp 
HÒA GIẢI TRONG TỐ TỤNG
HÒA GIẢI NGOÀI TỐ TỤNG
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 129
Các phương thức giải quyết tranh chấp TMĐT 
TRỌNG TÀI 
THƯƠNG MẠI
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦ ĐOÀN HẠNH Trang 130
Phương thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài
Thẩm 
quyền
Hình thứcĐiều kiện
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦ ĐOÀN HẠNH Trang 131
Phương thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài
Phán 
quyết
Thi hành phán 
quyết
Hiệu lực 
của phán 
quyết
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 132
Các phương thức giải quyết tranh chấp TMĐT 
TÒA ÁN
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦ ĐOÀN HẠNH Trang 133
Phương thức giải quyết tranh chấp bằng Tòa án
Thẩm 
quyền
Thi hành 
quyết định, 
bản án
Trình tự 
giải quyết
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 134
Các chế tài xử phạt trong
thương mại điện tử
 Phạt tiền
 Xử phạt bổ sung
 Biện pháp khắc phục hậu 
quả
Chế tài thương mại
Chế tài hành chính
 Cảnh cáo
 Phạt tiền
 Xử phạt bổ sung
BÀI GIẢNG MÔN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN A
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1
Trang #
Thảo luận
GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH Trang 135
PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_phap_luat_thuong_mai_dien_tu_tran_doan_hanh.pdf