Bài tập chương 2

Tom tat Bai tap chuong 2: ...an hanh theo QD so: 15/2006/QD-BTC) ngay 20/3/2006cua Bo trong BTC) BIEN LAI THU TIEN Quyen so: ...... Ngay....thang .... nam ...... So: ............. - Ho va ten nguoi nop: . ....................................................................................................... - Dia c...uoi mua ung truoc 7 Von chu so huu Tong Bang can doi ke toan: TAI SAN NGUON VON I.Tai san ngan han III. No phai tra ……………………………………………… …. ……………………………………………… …. ……………………………………………… …. ……………………………………………… …. ……………………………………………… …. ……………………………………………… …. II. Tai san dai han I... pham: TK131 phai thu cua khach hang TK211 TSCD huu hinh TK214 Hao mon TSCD 300.000 500.000 200.000 600.000 250.000 1.300.000 (100.000) TK311 vay ngan han TK331 phai tra nguoi ban TK333 thue phai nop: TK334 phai tra cong nhan vien: TK411 nguon von kinh doanh: TK421 lo...

pdf17 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 850 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfchuong_2_va_chuong_3_0727.pdf
Ebook liên quan