Bài tập định khoản kế toán ngân hàng

Tom tat Bai tap dinh khoan ke toan ngan hang: ...rieu dong Dong thoi Xuat 941: 10 trieu dong  Ngay 1/10/2007, khach hang den thanh toan no goc va lai ky cuoi. No 1011 : 505 trieu dong Co 2112.KH A : 500 trieu dong Co 702 : 5 trieu dong Bai 6: Mot khach hang A goi TK 20 trieu, thoi han 3 thang, tra lai cuoi ki. Neu khach hang goi TK ... toan = 1.000.000.000 - 1.00.000.000/ (1 + 0.95%) 3 = 27.966.953 dong Phi bao thanh toan = 0.2% * 1.000.000.000 = 2.000.000 dong So tien bao thanh toan : = 1.000.000.000 –27.966.953 - 2.200.000 = 969.833.047 dong No 2111 (Tong cong ty xay dung so 1): 1.000.000.000 Co 4211.Cong ty...iam chi do khoan du chi lon hon thuc chi) No 801: 297,66 Co 1011: 297,66 -Khach hang rut von: No 4232.12T.TVL: 102054,67 (100.000+2054,67) Co 1011 : 102054,67 => 18 Bai 13: Ngay 12/7/2007, O.Bac den NH Ngoai Thuong xin rut TM 1 to chung chi tien gui, thoi han 12 thang tu 12/10/0...

pdf24 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 840 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_tap_dinh_khoan_ke_toan_ngan_hang_159.pdf