Báo cáo Chương 4: Lưu chuyển tiền tệ

Tom tat Bao cao Chuong 4: Luu chuyen tien te: ...tiep cac khoan tien thu vao va chi ra theo tung noi dung thu, chi tu cac so ke toan tong hop va chi tiet cua doanh nghiep * ThS Nguyen Tuyet Mai Phuong Phap Lap Bao Cao Luu Chuyen Tien Te * ThS Nguyen Tuyet Mai Phuong Phap Lap Bao Cao Luu Chuyen Tien Te * ThS Nguyen Tuyet Mai Phuong Phap Lap Bao Cao...guyen Tuyet Mai Phuong Phap Lap Bao Cao Luu Chuyen Tien Te * ThS Nguyen Tuyet Mai Phuong Phap Lap Bao Cao LCTT Luong Tien Tu Hoat Dong Dau Tu Nguyen tac: Luong tien tu HDDT duoc lap tren phuong phap truc tiep. Cac luong tien ra, luong tien vao trong ky duoc xac dinh bang cach phan tich , tong hop tr...ay la luong tien thuong duoc dung de dinh gia. Luong tien tu do doi voi cong ty (FCFF-Free cash flow to the firm): la luong tien tu do cho tat ca chu dau tu bao gom chu so huu cong ty va chu no * ThS Nguyen Tuyet Mai Xac Dinh Dong Tien Tu Do FCFF=NI+NCC+[lai vay x (1-thue suat)-FCInv-WCInv Trong do:...

ppt26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1032 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptchuong4_ptbctc_3315.ppt