Bài giảng Nguyên lý kế toán

Tom tat Bai giang Nguyen ly ke toan: ...anh nghiep nam giu, su dung trong SXKD Chac chan thu duoc loi ich KT trong tuong lai Xac dinh duoc gia tri mot cach dang tin cay. Thoi gian su dung uoc tinh la tren 1 nam Co du tieu chuan gia tri theo quy dinh hien hanh. Tai san dai han Dau tu dai han: la cac khoan dau tu co thoi han tren 1 nam, la ...on von su dung tam thoi duoc su dung de ho tro cho so von chu so huu, doanh nghiep chi duoc dung trong mot thoi gian nhat dinh, toi han thi phai tra cho chu no. (Trach nhiem cua don vi doi voi cac doi tuong khac) No phai tra No vay No trong thanh toan - Phai tra nha cung cap - Phai tra Nha Nuoc -...ien da tra, phai tra tai thoi diem tai san duoc ghi nhan. Nguyen tac phu hop Giua doanh thu va chi phi; Khi ghi nhan mot khoan doanh thu thi phai ghi nhan mot khoan chi phi tuong ung. Chi phi tuong ung voi doanh thu gom: chi phi cua ky tao ra doanh thu; chi phi cua ky truoc hoac chi phi phai tra nhu...

ppt59 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 916 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • ppt1_chapter_1_9021.ppt
Ebook liên quan