Cách mạng Tháng Mười Nga và sự nghiệp bảo vệ tổ quốc Việt Nam ngày nay - Phần 2

Tóm tắt Cách mạng Tháng Mười Nga và sự nghiệp bảo vệ tổ quốc Việt Nam ngày nay - Phần 2: ...n và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lê-nin khi cho rằng, "thí nghiệm to lớn của hai học thuyết ấy ở Liên Xô, Ðông Âu và toàn phe XHCN đã hoàn toàn phá sản"(!). Chúng ra sức công kích Ðảng Cộng sản Việt Nam khi Ðảng ta khẳng định tại Ðại hội X "kiên trì Chủ nghĩa Mác - ... định mới, có tính thời sự và có ý nghĩa sâu sắc. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, những thành tựu của chủ nghĩa xã hội, sự phát triển của phong trào công nhân, phong trào giải phóng dân tộc và phong trào hòa bình dân chủ trên thế giới trong thế kỷ 20 đã buộc chủ nghĩa tư bản phải thay đổ...ất bản đã thông báo số lượng bán bộ Tư bản đã tăng gấp ba. Trong tác phẩm của Các Mác, có nhiều điều khám phá. Những dòng chữ viết cách đây một thế kỷ rưỡi dường như nói về chính chúng ta với sự xúc động mạnh mẽ. Thí dụ: "Vì rằng giới chóp bu tài chính áp đặt luật lệ, điều hành quản lý nhà n...

pdf7 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 10/09/2021 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Cách mạng Tháng Mười Nga và sự nghiệp bảo vệ tổ quốc Việt Nam ngày nay - Phần 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CMT10 NGA VÀ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ 
TỔ QUỐC VIỆT NAM NGÀY NAY 
Mặt khác, tình trạng giáo điều hóa Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, sao chép 
máy móc mô hình Xô-viết, bệnh chủ quan, duy ý chí diễn ra một cách 
phổ biến ở các đảng Cộng sản cầm quyền, tại các nước xã hội chủ nghĩa 
đã làm cho Chủ nghĩa xã hội không bộc lộ và phát huy được đầy đủ bản 
chất ưu việt của nó. Trong điều kiện cầm quyền, các đảng Cộng sản lại 
chưa chú ý đúng mức và chưa giải quyết tốt vấn đề dân chủ để phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân. Ðã xảy ra tình trạng mất dân chủ 
trong xã hội và không thực hành đúng đắn, nghiêm túc dân chủ và tập 
trung dân chủ trong Ðảng. Những biểu hiện thoái hóa biến chất, quan 
liêu, tham nhũng trong bộ máy Ðảng và Nhà nước mà Lê-nin đã cảnh 
báo từ rất sớm, đã không được ngăn chặn, lại chậm phát hiện và chậm 
sửa chữa. Mối liên hệ máu thịt giữa Ðảng, Nhà nước với nhân dân ngày 
càng bị suy giảm. Công tác tư tưởng, lý luận và tổ chức, cán bộ trong 
xây dựng Ðảng không được chú trọng thường xuyên... Ðó là những 
khuyết tật căn bản làm suy giảm sức sống của CNXH. Tình trạng lạc hậu 
và tụt hậu đã xảy ra trong lòng CNXH từ những năm 70 - 80 của thế kỷ 
20; trong khi CNTB nhờ tận dụng được khoa học - công nghệ hiện đại và 
kịp thời điều chỉnh mô hình, chính sách nên đã phát triển khá nhanh. 
Khi xảy ra khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng, Liên Xô và các nước 
XHCN Ðông Âu đã cải tổ. Song, trong quá trình cải tổ, ở những nước 
này, lại vấp phải những sai lầm nghiêm trọng, mất phương hướng chính 
trị và từ bỏ các nguyên tắc, kết cục là đổ vỡ; sự phản bội lý tưởng, mục 
tiêu của CNXH mà thực chất là phản bội lại lợi ích của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động của một số người trong ban lãnh đạo tối 
cao của Ðảng trong cải tổ đã làm tan rã Ðảng, thể chế XHCN và sụp đổ 
chế độ XHCN ở Liên Xô và Ðông Âu. Lại có một sự thật lịch sử nữa cần 
được nói rõ. Ðó là sự phá hoại thâm độc, tinh vi với những âm mưu và 
thủ đoạn được tính toán từ lâu của chủ nghĩa đế quốc, của các thế lực 
chống cộng được thực hiện, chúng đã áp dụng chiến lược Diễn biến hòa 
bình, chuyển hóa vào bên trong các nước XHCN thành tự diễn biến, làm 
cho chế độ XHCN ở Liên Xô và Ðông Âu cùng với hệ thống XHCN thế giới 
tan vỡ nhanh chóng. Bài học kinh nghiệm lớn từ sự sụp đổ chế độ XHCN 
ở các nước Ðông Âu và Liên Xô đã minh chứng cho quan điểm của 
V.I.Lê-nin: "Giành chính quyền đã khó nhưng giữ chính quyền lại càng 
khó hơn" và "cách mạng phải có sức mạnh tự bảo vệ". 
Sau khi chủ nghĩa xã hội lâm vào thoái trào, các thế lực thù địch cho 
rằng: "Sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Ðông Âu là 
tất yếu, đã dự báo trước", rằng: "Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là lỗi thời ở 
Việt Nam"(!). 
Gần đây, chúng còn tăng cường xuyên tạc, bài bác nền tảng tư tưởng 
của Ðảng ta là Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng 
xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lê-nin khi cho rằng, "thí nghiệm to lớn của 
hai học thuyết ấy ở Liên Xô, Ðông Âu và toàn phe XHCN đã hoàn toàn 
phá sản"(!). Chúng ra sức công kích Ðảng Cộng sản Việt Nam khi Ðảng 
ta khẳng định tại Ðại hội X "kiên trì Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Tư tưởng 
Hồ Chí Minh, kiên định con đường phát triển độc lập dân tộc gắn liền 
với CNXH". 
Các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc lịch sử, công kích nhằm phủ nhận 
Tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng thổi phồng, bôi đen tình hình thực tế Việt 
Nam và nêu ra những đòi hỏi phi lý: "Phải chuyển từ thể chế chính trị 
nhất nguyên, độc đảng sang thể chế đa nguyên, đa đảng"(!). Từ đó, 
chúng phủ nhận sự lãnh đạo của Ðảng và hướng lái "mô hình" phát 
triển cho xã hội ta là: "Trong kinh tế là chấp nhận kinh tế thị trường tự 
do; trong văn hóa là chấp nhận sự tự do phổ biến các giá trị không cộng 
sản; trong chính trị là chấp nhận quyền lập đảng không cộng sản"(!). 
Thực tiễn sinh động qua hơn 20 năm đổi mới do Ðảng Cộng sản Việt 
Nam lãnh đạo và những thành tựu to lớn mà nhân dân ta đạt được với 
chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng, xã hội ngày càng đạt tới công 
bằng, bình đẳng, dân tộc đoàn kết và xã hội đồng thuận, tự nó đã bác 
bỏ những luận điệu phản động, sai trái nêu trên. 
Như vậy, sự chống phá của các thế lực thù địch đối với thành quả của 
Cách mạng Tháng Mười, phong trào cách mạng thế giới và Việt Nam 
hiện nay nằm trong ý đồ tính toán đen tối của chúng. Do vậy, toàn 
Ðảng, toàn dân, toàn quân ta cần nâng cao tinh thần cảnh giác cách 
mạng, làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù 
địch, vận dụng tinh thần cách mạng sáng tạo của Cách mạng Tháng 
Mười Nga trong điều kiện cụ thể của nước ta để xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội. 
Những diễn biến, biến động gần đây của thế giới đang giúp chúng ta rút 
ra những nhận định mới, có tính thời sự và có ý nghĩa sâu sắc. Thắng lợi 
của Cách mạng Tháng Mười, những thành tựu của chủ nghĩa xã hội, sự 
phát triển của phong trào công nhân, phong trào giải phóng dân tộc và 
phong trào hòa bình dân chủ trên thế giới trong thế kỷ 20 đã buộc chủ 
nghĩa tư bản phải thay đổi, phải tự điều chỉnh để thích ứng với thời 
cuộc nhưng bản chất của chủ nghĩa tư bản là không thay đổi và chủ 
nghĩa tư bản, tự nó không sao giải quyết được những mâu thuẫn trong 
lòng nó, thuộc về bản chất của nó. Cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế 
thế giới đang diễn ra vô cùng gay gắt càng làm rõ một sự thật rằng, 
ngay cả khi chủ nghĩa tư bản tự điều chỉnh, đang nắm trong tay những 
nguồn lực to lớn về kinh tế, tài chính, khoa học, kỹ thuật, công nghệ... 
thì nó lại rơi vào những vấn đề nan giải mới, bộc lộ những bất lực mới, 
không sao giải quyết được. Cuộc khủng hoảng đang diễn ra là một minh 
chứng rõ ràng cho một nhận định rằng, chủ nghĩa tư bản không phải là 
chế độ có khả năng khắc phục, giải quyết được những vấn đề toàn cầu 
ngày càng trở nên gay gắt hiện nay, những nguy cơ đe dọa cuộc sống 
của nhân loại. Mỗi bước đi tự điều chỉnh và thích nghi của chủ nghĩa tư 
bản lại bộc lộ rõ những mâu thuẫn nội tại cực kỳ sâu sắc trong lòng chế 
độ đó, rằng chủ nghĩa tư bản đang chống lại chính chủ nghĩa tư bản. 
Những tiền đề cho sự phủ định chủ nghĩa tư bản đang ngày càng chín 
muồi trong lòng chủ nghĩa tư bản. Trước thực trạng đó, những lực 
lượng cách mạng tiến bộ quan trọng cũng như những bộ óc tỉnh táo của 
nhân loại đang tìm về, trở về với Chủ nghĩa Mác. 
Triết gia Luy-xiêng Se-vơ (Lusien Seve) - nhà triết học nổi tiếng người 
Pháp, trên tờ Nhà Ngoại giao phân tích: "Từ Luân Ðôn, tờ Ðiện tín hằng 
ngày viết: "Tại Niu Ước, người biểu tình giương cao những tấm biển 
trước phố Uôn với dòng chữ: "Các Mác có lý!". Tại Phran-phuốc, một 
nhà xuất bản đã thông báo số lượng bán bộ Tư bản đã tăng gấp ba. 
Trong tác phẩm của Các Mác, có nhiều điều khám phá. Những dòng chữ 
viết cách đây một thế kỷ rưỡi dường như nói về chính chúng ta với sự 
xúc động mạnh mẽ. Thí dụ: "Vì rằng giới chóp bu tài chính áp đặt luật 
lệ, điều hành quản lý nhà nước, sử dụng mọi quyền lực nhà nước, chi 
phối công luận trong các sự kiện và qua báo chí, lại tái diễn trong mọi 
lĩnh vực, từ tòa án cho đến các quán cà-phê tồi tàn và cả vấn đề gái mại 
dâm, cả sự lừa dối trơ trẽn, ngay cả cơn khát làm giàu...". Mác đã diễn 
tả tình trạng đó ở Pháp trước cuộc cách mạng 1848. Tuy nhiên, bỏ qua 
những điểm tương đồng có tính đột biến, những khác biệt thời đại đem 
lại vẻ dối trá cho mọi chuyển đổi trực tiếp. Hơn nữa, trên thực tế, thêm 
một lần tính thời sự của cuốn Phê phán kinh tế chính trị trong bộ Tư 
bản của Mác rõ ràng đã được đặt ra". Ê-ríc Hốp-xbao (Erick Hobsbawn) 
- một trong những nhà sử học nổi tiếng nhất còn sống hiện nay, Hiệu 
trưởng Trường đại học Bơ-bếch thuộc Viện Ðại học Luân Ðôn, đã trả lời 
phỏng vấn trên báo Sin Péc-mi-sô (Ác-hen-ti-na): "Tôi không mảy may 
hoài nghi rằng, ngay trong lòng thế giới tư bản, người ta ngày càng 
quan tâm đến các công trình nghiên cứu của Các Mác. Mối quan tâm 
này trở lại, một phần, nhân dịp kỷ niệm 150 năm Tuyên ngôn của Ðảng 
Cộng sản của Các Mác. Nhưng, trên hết và quan trọng hơn là do cuộc 
khủng hoảng kinh tế quốc tế đầy bi kịch và đang lan tràn trên thế giới 
sau một quá trình toàn cầu hóa thị trường thế giới diễn ra với tốc độ 
cực nhanh. Các Mác đã từng dự báo nền kinh tế thế giới sẽ phát triển ra 
sao vào đầu thế kỷ 21 trên cơ sở phân tích kinh tế của xã hội tư bản vào 
thời kỳ đó. Chúng ta không chút ngạc nhiên rằng, các nhà chính trị cũng 
như các doanh nhân thành đạt nhất ở phương Tây, đặc biệt là những 
người hoạt động trong lĩnh vực tài chính toàn cầu giờ đây đang quay 
trở lại nghiên cứu học thuyết của Các Mác và tìm thấy trong đó lời giải 
thích về nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ hệ thống tài chính của thế giới 
đương đại". Giáo sư triết học Phin Ga-xpơ - Ðại học Nốt-tơ Ðam đê Na-
mua, Ca-li-pho-ni-a, Hoa Kỳ khẳng định: "Kể từ những năm 90 đến nay, 
càng thấy rõ chủ nghĩa tư bản hiện đại đang phát triển theo đúng như 
những gì mà Các Mác và cộng sự của ông, Phri-đơ-rích Ăng-ghen, từng 
dự báo trong Tuyên ngôn của Ðảng cộng sản. Năm 1998, một bài báo 
đăng trên tờ Người Niu Ước nhân kỷ niệm 150 năm ngày Tuyên ngôn 
của Ðảng cộng sản ra đời đã tuyên bố về "Sự trở lại của Các Mác". 
"Những mâu thuẫn mà ông nhìn thấy trong thời đại CNTB Vích-to-ri-a... 
đang bắt đầu tái xuất hiện dưới nhiều hình thức mới, như những con vi-
rút biến thể. Mác đã viết những đoạn văn thuyết phục về toàn cầu hóa, 
bất bình đẳng, tham nhũng chính trị, chủ nghĩa độc quyền, tiến bộ công 
nghệ... 

File đính kèm:

  • pdfcach_mang_thang_muoi_nga_va_su_nghiep_bao_ve_to_quoc_viet_na.pdf