Câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh tế - Phần công ty

Tóm tắt Câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh tế - Phần công ty: ...thành viên cĩ chủ sở hữu là tổ chức, phải cĩ kiểm sốt viên và cĩ số luợng từ 1- 3 người Việc sửa đổi cơng ty, bổ sung điều lệ cơng ty, tổ chức lại cơng ty chuyển nhượng vốn điều lệ cơng ty phải đuợc ít nhất ¾ số thành viên chấp thuận Câu 16: Đại hội đồng cổ đơng gồm những ai? Tất cả những cổ đỗn... đây là 2 biện pháp tổ chức lại cơng ty khơng được áp dụng cho: a. Cơng ty cổ phần (b). Cơng ty hợp danh c. Cơng ty TNHH 1 thành viên d. Cơng ty TNHH 2 thành viên trở lên Trong cơng ty hợp danh,các thành viên khơng được làm điều gì dưới đây: a. Mua lại phần vốn gĩp b. Gĩp thêm vốn (c). Rút ...ng ty hợp danh bắt buộc phải có Thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh Cả thành viên góp vốn và thành viên hợp danh. Tuỳ theo quy định cuả công ty. Câu 8: Phát biểu nào sau đây về cổ phiếu ưu đãi là đúng Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức không ...

doc130 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 476 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh tế - Phần công ty, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh nghiệp.
b. Thành viên của cơng ty cĩ thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên khơng vượt quá năm mươi. (X)
c. Được phát hành các loại cổ phiếu đã đăng ký với cơ quan cĩ thẩm quyền.
d. Cĩ tư cách pháp nhân từ ngày nộp đơn đăng ký kinh doanh.
28. Vốn điều lệ của cơng ty TNHH từ 2 thành viên trở lên được hình thành từ:
a. Từ số vốn gĩp của các cổ đơng. 
b. Từ những phần vốn gĩp của các thành viên (X)
c. Từ người thành lập cơng ty. 
d. Từ những phần vốn gĩp bằng nhau của các thành viên.
29. Chọn câu trả lời khơng đúng: Theo khoản 3 Điều 39 Luật doanh nghiệp về trường hợp thực hiện gĩp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn gĩp thì sau thời hạn cam kết lần cuối mà vẫn cĩ thành viên chưa gĩp đủ số vốn đã cam kết thì số vốn chưa gĩp được xử lý như thế nào?
a. Một hoặc một số thành viên nhận gĩp đủ số vốn chưa gĩp.
b. Huy động người khác cùng gĩp vốn vào cơng ty.
c. Các thành viên cịn lại gĩp đủ số vốn chưa gĩp theo tỷ lệ phần vốn gĩp của họ trong vốn điều lệ cơng ty.
d. Bỏ qua phần vốn gĩp đĩ (X)
30. Chọn câu trả lời đúng nhất: Khoản 2- Điều 44 của luật Doanh nghiệp quy định chuyển nhượng phần vốn gĩp:
a. Được chuyển nhượng cho bất kỳ người nào muốn trở thành thành viên của cơng ty.
b. Chỉ được chuyển nhượng cho người khơng phải là thành viên nếu các thành viên cịn lại của cơng ty khơng mua hoặc khơng mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán. (X)
c. Chỉ được chuyển nhượng 30% trong số vốn điều lệ của cơng ty.
d. Các thành viên cĩ thể chuyển nhượng hồn tồn phần vốn gĩp của mình cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào cĩ nhu cầu.
31. Cơng ty cĩ tư cách pháp nhân từ ngày:
a. Được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. (X)
b. Nộp đơn đăng ký kinh doanh.
c. Sau 10 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
d. Sau 15 ngày kể từ ngày nộp đơn đăng ký kinh doanh.
32. Trong cơng ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên hoặc nhĩm thành viên sở hữu bao nhiêu phần trăm vốn điều lệ cĩ quyền yêu cầu triệu tập họp hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền (trường hợp điều lệ cơng ty khơng quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn) ?
a. Từ 10% đến 20%	
b. Từ 20% đến 25%.
c. Trên 25%. (X)
d. Trên 50%.
33. Trong cơng ty TNHH hai thành viên trở lên, ai cĩ thể là người đại diện theo pháp luật của cơng ty?
a. Chủ tịch hội đồng thành viên
b. Giám đốc
c. Tổng giám đốc
d. a, b, c đều đúng (X)
34. Chọn câu trả lời đúng nhất: Nhiệm kỳ của chủ tịch hội đồng thành viên cơng ty TNHH hai thành viên trở lên:
a. Khơng quá 6 năm
b. Khơng quá 5 năm (X)
c. Khơng quá 4 năm
d. Khơng quá 3 năm.
35. Quyết định của hội đồng thành viên cơng ty TNHH hai thành viên trở lên được thơng qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên đại diện ít nhất là bao nhiêu % vốn điều lệ chấp thuận (trong trường hợp điều lệ cơng ty khơng quy định một tỷ lệ cụ thể ) ?
a. 25% 
b. 50% 
c. 75% (X) 
d. 90% 
36. Chủ sở hữu Cơng ty TNHH một thành viên là:
a. Cổ đơng
b. Một tổ chức hoặc một cá nhân. (X)
c. Hộ gia đình.
	d. Thành viên gĩp vốn
37. Theo điều 76 Luật doanh nghiệp 2005 về tăng hoặc giảm vốn điều lệ Cơng ty TNHH một thành viên:
a. Việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ do chủ doanh nghiệp quyết định.
b. Khơng được giảm vốn điều lệ. (X)
c. Tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm vốn gĩp của người khác. 
d. Tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành thêm cổ phiếu.
38. Chọn câu trả lời đúng nhất: đối với Cơng ty TNHH một thành viên thì:
a. Chủ sở hữu cơng ty khơng chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của cơng ty.
b. Chủ sở hữu cơng ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của cơng ty trong phạm vi số vốn điều lệ của cơng ty (X) 
c. Chủ sở hữu cơng ty chịu trách nhiệm vơ hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của cơng ty.
39. Trong cơng ty TNHH một thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên do ai chỉ định?
a. Do hội đồng thành viên chỉ định
b. Do giám đốc hoặc tổng giám đốc chỉ định
c. Do chủ sở hữu cơng ty chỉ định (X)
d. Do nhà nước chỉ định
40. Cơng ty TNHH một thành viên muốn tăng vốn điều lệ thì phải làm gì?
a. Cơng ty TNHH một thành viên khơng được tăng vốn điều lệ
b. Phát hành thêm cổ phiếu
c. Chủ sở hữu cơng ty đầu tư thêm hoặc chuyển đổi thành cơng ty TNHH hai thành viên trở lên để huy động thêm vốn gĩp của người khác. (X)
Câu 1: Loại hình cơng ty nào sau đây được cơng nhận là pháp nhân:
Cơng ty đối nhân.	
Cơng ty đối vốn.
Cả a và b đều đúng
Cả a và b đều sai.
Đáp án : câu B
Câu 2: Chọn phát biểu sai:
Vốn điều lệ của cơng ty cổ phần phải cao hơn vốn pháp định.
Thành viên hợp danh của cơng ty hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng tồn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của cơng ty.
Cơng ty TNHH một thành viên cĩ thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ.
Cơng ty TNHH hai thành viên khơng được quyền phát hành cổ phần.
Đáp án : câu C
Câu 3: Thành viên cơng ty TNHH hai thành viên trở lên chỉ được chuyển một phần hoặc tồn bộ phần vốn gĩp của mình cho người khơng phải là thành viên nếu các thành viên cịn lại của cơng ty khơng mua hoặc khơng mua hết trong bao lâu kể từ ngày bán :
15 ngày.
20 ngày.
30 ngày.
40 ngày.
Đáp án : câu C
Câu 4: Đối với cơng ty cổ phần, sau bao lâu thì cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đơng sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thơng :
Sau 3 năm kể từ ngày cơng ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Sau 5 năm kể từ ngày cơng ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Sau 5 năm kể từ ngày quyết định thành lập cơng ty.
Cổ phần ưu đãi biểu quyết khơng chuyển đổi thành cổ phần phổ thơng.
Đáp án : câu A
Câu 5: Trường hợp ‘một hoặc một số cơng ty cùng loại chuyển tồn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích cho một cơng ty khác đồng thời chấm dứt sự tồn tại của cơng ty hay một số cơng ty cùng loại khác’ là hình thức:
Sáp nhập cơng ty.
Hợp nhất cơng ty.
Chuyển đổi cơng ty.
Tách cơng ty.
Đáp án : câu A
Câu 6: Tư cách thành viên cơng ty hình thành khi cĩ căn cứ như:
Gĩp vốn vào cơng ty.
Mua lại phần vốn gĩp từ thành viên cơng ty.
Hưởng thừa kế từ người để lại di sản là thành viên cơng ty.
Cả 3 đều đúng.
Đáp án : câu D
Câu 7: Chọn phát biểu đúng:
Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các đơn vị thuộc cơng an nhân dân Việt Nam cĩ quyền thành lập và quản lý cơng ty tại Việt Nam.
Cổ đơng sở hữu cổ phần ưu đãi hồn lại của cơng ty cổ phần khơng được quyền biểu quyết.
Cơng ty TNHH hai thành viên trở lên khơng được giảm vốn điều lệ.
Cơng ty TNHH hai thành viên trở lên cĩ từ 2 đến 70 thành viên.
Đáp án : câu B
Câu 8: Biện pháp ‘tách cơng ty’ được áp dụng cho loại hình cơng ty nào:
Cơng ty TNHH.
Cơng ty TNHH và cơng ty hợp danh.
Cơng ty TNHH và cơng ty cổ phần.
Cơng ty cổ phần và cơng ty hợp danh.
Đáp án : câu C
Câu 9: Biện pháp ‘sáp nhập cơng ty’ được áp dụng cho loại hình cơng ty nào:
Cơng ty TNHH.
Cơng ty cổ phần và cơng ty hợp danh.
Cơng ty TNHH và nhĩm cơng ty.
Cả 3 đều đúng.
Đáp án : câu D
Câu 10: Quyết định chiến lược, kế hoạch kinh doanh hàng năm của cơng ty cổ phần là quyền và nhiệm vụ của:
Đại hội đồng cổ đơng.
Hội đồng quản trị.
Tổng giám đốc.
Ban kiểm sốt.
Đáp án : câu B
Câu 11: Đại hội đồng cổ động của cơng ty cổ phần cĩ quyền và nhiệm vụ:
Quyết định tổ chức lại, giải thể cơng ty.
Quyết định chào bán cổ phần và trái phiếu của cơng ty.
Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và cơng nghệ.
Quyết định thành lập cơng ty con.
Đáp án : câu A
Câu 12: Chọn phát biểu đúng:
Thành viên hợp danh của cơng ty hợp danh chịu trách nhiệm về các nghĩa vu của cơng ty trong phạm vi số vốn đã gĩp.
Cơng ty hợp danh chỉ được phát hành một loại chứng khốn.
Thành viên gĩp vốn của cơng ty hợp danh chịu trách nhiệm bằng tồn bộ tài sản của mình về các khoản nợ của cơng ty.
Cơng ty hợp danh bắt buộc phải cĩ tối thiểu 2 thành viên hợp danh.
Đáp án : câu D
Câu 13: Đối với cơng ty TNHH một thành viên, khi tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm vốn vủa người khác, cơng ty phải đăng ký chuyển thành cơng ty TNHH hai thành viên trở lên trong bao lâu kể từ ngày thành viên mới cam kết gĩp vốn:
10 ngày.
15 ngày.
25 ngày.
1 tháng.
Đáp án : câu B
Câu 14: Cuộc họp đại hội đồng cổ đơng của cơng ty cổ phần được tiến hành khi cĩ ít nhất bao nhiêu số cổ đơng dự họp đại diên trong tổng số cổ phần cĩ quyền biểu quyết:
50%.
55%.
60%.
65%.
Đáp án : câu D
Câu 15: Chọn phát biểu đúng:
Cơng ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp chỉ do một cá nhân làm chủ sở hữu.
Cơ cấu tổ chức quản lý của cơng ty TNHH một thành viên là cá nhân hoặc tổ chức.
Cơng ty hợp danh cĩ quyền huy động vốn bằng hình thức phát hành chứng khốn.
Cơng ty TNHH 2 thành viên trở lên khơng được pháp giảm vốn điều lệ.
Đáp án : câu B
Trong công ty cổ phần, số thành viên của hội đồng quản trị là bao nhiêu 
Ít nhất là 3.
Ít nhất là 3, cao nhất là 11.
Ít nhất là 3, cao nhất là 50.
Tất cả đều sai.
Sau 3 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, người nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông sáng lập có được công nhận là cổ đông sáng lập hay không ?
Có
Không
Nhiệm kì của chủ tịch hội đồng thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên không quá mấy năm ?
3 năm
5 năm
6 năm
Vô hạn
Trong công ty cổ phần, cổ đông phổ thông không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần.
Đúng
Sai
Câu nào sau đây là đúng:
Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết được quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.
Cổ phần ưu đãi cổ tức không được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.
Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có quyền biểu quyết.
Không câu nào đúng.
Luật công ty lần đầu tiên được quốc hội thông qua năm nào ?
1988
1990
1992
1997
Hình thức tổ chức lại công ty nào làm chấm dứt sự tồn tại của tất cả các công ty tham gia ?
Chia
Tách
Sáp nhập
Không câu nào đúng
Kiểm soát viên của công ty TNHH 1 thành viên có bao nhiêu người ?
Từ 1 đến 3 người.
Từ 3 đến 5 người.
Từ 1 đến 5 người.
Không câu nào đúng
Công ty cổ phần cần phải có ban kiểm soát khi công ty có bao nhiêu cổ đông ?
Trên 11 cổ đông
Trên 50 cổ đông
Do điều lệ công ty qui định
Không câu nào đúng
Công ty nào không được công nhận tư cách pháp nhân ?
Công ty cổ phần
Công ty TNHH
Công ty hợp danh
Tất cả đều sai
Trong công ty TNHH 1 thành viên, trường hợp có ít nhất 2 người được bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền thì cơ cấu tổ chức công ty gồm :
Chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc và kiểm soát viên.
Hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc và kiểm soát viên.
a, b đúng.
a, b sai.
Trong các loại hình công ty sau, công ty nào có hội đồng thành viên bao gồm tất cả thành viên trong công ty ?
Công ty TNHH 1 thanh viên
Công ty TNHH 2 thanh viên
Công ty hợp danh
b và c
Đối với công ty TNHH 1 thanh viên, trong tường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải chuyển đổi thành loại hình công ty nào ?
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Công ty cổ phần
Công ty hợp danh
a, b đúng
Ban kiểm soát của công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải có toàn bộ số thành viên thường trú tại Việt Nam và phải có ít nhất 1 thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.
Đúng
Sai
Ai có quyền điều hành công ty hợp danh ?
Thành viên hợp danh.
Thành viên góp vốn
Cả a và b
Không câu nào đúng
Trong công ty cổ phần, khi cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng kí mua và người không phải là cổ đông sáng lập nhận góp đủ, thì người này có trở thành cổ đông sáng lập không ?
Không 
Có
Cơ quan nào có quyền quyết định cao nhất trong công ty cổ phần ?
Hội dồng quản trị
Ban kiểm soát
Đại hội đồng cổ đông
a và c đúng
Công ty nào bắt buộc phải có ban kiểm soát ?
Công ty cổ phần có 11 cổ đông
Công ty hợp danh
Công ty TNHH có 10 thành viên
a và c đúng
Công ty TNHH A đăng kí kinh doanh vào ngày 1/1/2006; vào ngày 1/12/2008, công ty A muốn giảm vốn điều lệ bằng cách hoàn trả 1 phần vốn góp cho thành viên theo tỉ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.
Hỏi: điều này có thực hiện đựơc không ?
Được 
Không
Công ty nào không được quyền giảm vốn điều lệ ?
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Công ty TNHH 1 thành viên
Công ty hợp danh
a và c 
Giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể là :
Thành viên của công ty sở hữu 5% vốn điều lệ
Người không là thành viên, có trình độ chuyên môn kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh, hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty
a và b
Tất cả đều sai
Trong công ty cổ phần, đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại như thế nào so với giá thị trường tại thời điểm mua lại ?
Cao hơn
Thấp hơn
Cao hơn hoặc bằng
Thấp hơn hoặc bằng
Ngành nghề kinh doanh nào của công ty không cần phải có chứng chỉ hành nghề ?
Kinh doanh khách sạn
Môi giới bất động sản
Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
b, c đúng
Công ty TNHH Huy Bằng được tách ra từ công ty TNHH Thanh Lương. Vậy, công ty Huy Bằng có phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty Thanh Lương không ?
Có 
Không 
Trong công ty cổ phần, nếu điều lệ công ty không qui định hoặc công ty và cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác, thì giá mua lai cổ phần ưu đãi như thế nào so với giá thị trường tại thời điểm mua lại
Cao hơn
Thấp 
Cao hơn hoặc bằng
Thấp hơn hoặc bằng
Công ty TNHH A có vốn điều lệ là 100.000đ. Trong đó, thành viên A : 10.000đ, thành viên B : 30.000đ, thành viên C : 40.000đ, thành viên D : 20.000đ. Khi công ty A giải thể với số nợ là 50.000đ, thì thành viên A, B, C, D sẽ nhận lại vốn góp như thế nào ?
10%, 30%, 40%, 20% ( trong số tài sản còn lại )
5.000đ, 15.000đ, 20.000đ, 10.000đ
a và b
Không câu nào đúng
Trong công ty TNHH 1 thành viên, quyết định của hội đồng thành viên được thông qua khi có ít nhất bao nhiêu thành viên dự họp chấp thuận ?
1/3
2/3
½
Tất cả dều sai
Cuộc họp hội đồng thành viên của công ty TNHH 2 thanh viên trở lên được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện cho ít nhất bao nhiêu vốn điều lệ ?
25%
50%
75%
Không câu nào đúng 
Phát biểu nào sau đây sai :
Công ty hợp danh được công nhận là pháp nhân
Thành viên góp vốn của công ty hợp danh phải là tổ chức
Thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải là cá nhân
Tất cả đều sai
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có bao nhiêu thành viên ?
2
tối thiểu là 2
tối đa là 50
b và c 
Câu 10: Loại cơng ty nào dưới đây khơng cĩ tư cách pháp nhân theo luật doanh nghiệp 2005:
Cơng ty cổ phần
Cơng ty TNHH
Cơng ty hợp danh
Tất cả đều sai
Câu 11: Chọn câu sai:
Đối với cơng ty TNHH, cơng ty cổ phần thì một trong số những người quản lý doanh nghiệp phải cĩ chứng chỉ hành nghề
Tất cả các thành viên hợp danh của cơng ty hợp danh phải cĩ chứng chỉ hành nghề
a sai, b đúng
Cả a và b đều đúng
Câu 12: Hội đồng quản trị của cơng ty cổ phần cĩ:
Khơng ít hơn 2 thành viên và khơng quá 9 thành viên nếu điều lệ cơng ty khơng cĩ qui định khác
Khơng ít hơn 3 thành viên và khơng quá 11 thành viên nếu điều lệ cơng ty khơng cĩ qui định khác
15 thành viên và số thành viên phải thường trú ở Việt Nam do điều lệ cơng ty qui định
12 thành viên và cĩ quyền quyết định tổ chức lại, giải thể cơng ty
Câu 13: Quyết định của hội đồng thành viên được thơng qua tại cuộc họp trong trường hợp:
Được số phiếu đại diện ít nhất 50% tổng số vốn gĩp của các thành viên dự họp chấp nhận
Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn gĩp của các thành viên dự họp chấp nhận
Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn gĩp của các thành viên dự họp chấp nhận
Tất cả đều sai
Câu 14: Cổ đơng hoặc nhĩm cổ đơng sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thơng trong thời hạn liên tục ít nhất là 6 tháng hoặc 1tỷ lệ khác nhỏ hơn qui định tại điều lệ cơng ty thì cĩ quyền:
Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm sốt
Đề cử người vào hội đồng quản trị và ban kiểm sốt
Quyết định tổ chức lại, giải thể cơng ty
Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của cơng ty
Câu 15: Cổ đơng sở hữu cổ phần ưu đãi nào dưới đây cĩ quyền dự họp đại hội đồng cổ đơng:
Cổ phần ưu đãi biểu quyết
Cổ phần ưu đãi cổ tức
Cổ phần ưu đãi hồn lại
Tất cả đều đúng
Câu 16: Cơng ty cổ phần cĩ trên 11 cổ đơng thì phải lập ban kiểm sốt cĩ:
3-11 thành viên
3-5 thành viên
Từ 3 thành viên trở lên
Khơng nhất thiết phải cĩ ban kiểm sốt
Câu 17: Chọn phát biểu sai:
Thành viên hợp danh phải là cá nhân cĩ trình độ chuyên mơn
Cổ phần phổ thơng khơng thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi
Cơng ty TNHH 1 thành viên khơng được giảm vốn điều lệ
Thành viên ban kiểm sốt của cơng ty cổ phần phải là cổ đơng hoặc là người lao động của cơng ty cổ phần
Câu 18: . Quyết định chấp nhận thành viên hợp danh rút khỏi cơng ty được thơng qua khi cĩ ít nhất bao nhiêu trên tổng số thành viên hợp danh chấp thuận:
1/2
1/3
2/3
3/4
Câu 19: Cơng ty TNHH 1 thành viên cĩ thể chuyển đổi thành:
Cơng ty cổ phần
Cơng ty TNHH 2 thành viên trở lên
Cơng ty hợp danh
a và b đều đúng
Câu 20: Anh Nam là một cán bộ cơng an đương chức. Anh muốn cùng một người bạn ( khơng phải là cơng an) thành lập cơng ty TNHH. Anh Nam cĩ thể giữ chức vụ nào trong cơng ty:
Giám đốc
Phĩ giám đốc
Thành viên trong hội địng thành viên sáng lập cơng ty
Tất cả đều sai
Câu 21: Cuộc họp của Hội đồng thành viên cơng ty TNHH một thành viên được tiến hành khi cĩ ít nhất bao nhiêu thành viên dự họp:
1/2
1/3
2/3
3/4
Câu 22: Kiểm sốt viên của cơng ty TNHH một thành viên cĩ nhiệm kỳ:
Khơng quá 1 năm
Khơng quá 3 năm
Khơng quá 5 năm
Tất cả đều sai
Câu 23: . Thành viên cơng ty TNHH hai thành viên trở lên cĩ quyền:
Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên
Rút vốn đã gĩp ra khỏi cơng ty dưới mọi hình thức
a, b đúng
a,b sai
Câu 24: Theo quyết định của hội đồng thành viên,cơng ty TNHH hai thành viên trở lên cĩ thể tăng vốn điều lệ bằng cách:
Tăng vốn gĩp của thành viên,tiếp nhận vốn gĩp của thàh viên mới
Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của cơng ty
a,b đúng
a đúng, b sai
Câu 25: Thành viên gĩp vốn trong cơng ty hợp danh cĩ quyền:
Nhân danh cá nhân hoặc người khác tiến hành ngành nghề đã dăng kí kinh doanh
Được tham gia quản lý cơng ty, tiến hành việc kinh doanh nhân danh cơng ty
Cả a va b đều sai
Cả a và b đều đúng
Câu 26: Cơng ty TNHH Ngọc Dương chuyên kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và xây dựng. cơng ty do 4 thành viên sáng lập. Hiện nay cơng ty cĩ 1 giám đốc và cĩ thể cĩ:
1 phĩ giám đốc
2 phĩ giám đốc
3 phĩ giám đốc
Tất cả đều đúng
Câu 27: Cơng ty Storm là cơng ty hợp danh cĩ 3 thành viên hợp danh là Ngọc, Viễn, Đơng. Vì một vài lí do đặc biệt nên Viễn đã tách khỏi cơng ty. Một tháng sau Đơng cũng xin rút tên khơng muốn kinh doanh nữa. 6 tháng trơi qua kể từ ngày Đơng rút tên, mặc dù Ngọc đã tích cực tìm kiếm để bổ sung đủ số lượng thành viên hợp danh nhưng vẫn khơng cĩ. Lúc này cơng ty Storm sẽ:
Được cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh gia hạn thêm 45 ngày nữa để bổ sung cho đủ số lượng thành viên
Buộc phải giải thể
Tạm ngưng hoạt động 30 ngày
Chuyển đổi thành cơng ty TNHH 1 thành viên
Câu 28: Tổng cơng ty là hình thức thuộc:
Cơng ty hợp danh
Cơng ty cổ phần
Cơng ty TNHH
Nhĩm cơng ty

File đính kèm:

  • doccau_hoi_trac_nghiem_mon_luat_kinh_te_phan_cong_ty.doc